Райко Валерій Вікторович теоретичні І методичні засади формування правової культури офіцерського складу державної прикордонної служби україниСторінка6/6
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.84 Mb.
1   2   3   4   5   6
Чернівці, 2008. Вип. 338 : Педагогіка та психологія. С. 164–170.

 • Райко В. В. Україна на шляху до НАТО / Райко В. В., Гужовський В. І. // Збірник наук. стат. Науково-дослідн. ін-ту ДПСУ, 2005. – № 1. – С. 3–8.

 • Райко В. В. Урахування впливу соціального середовища на правове виховання курсантів-прикордонників / В. В. Райко // Проблеми якості практичної підготовки фахівців в умовах реформування вищої освіти : матеріали міжвуз. наук.-метод. конф. (Хмельницький, 25 січ. 2007 р.) / Нац. акад. ДПСУ. – Хмельницький, 2007. – С. 162–163.

 • Райко В. В. Формування правової культури особистості як наукова проблема / В. В. Райко // Болонський процес та проблеми підготовки науково-педагогічних кадрів : матеріали міжвуз. наук.-теор. конф. (Хмельницький, 25 трав. 2006 р.) / Нац. акад. ДПСУ. – Хмельницький, 2006. – С. 15–17.

 • Райко В. В. Формування правової культури у майбутніх офіцерів-прикордонників засобами науки / В. В. Райко // Збірник наук. праць Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького / гол. ред. В. О. Балашов. – Хмельницький, 2007. – № 41, ч. 2. – С. 141–144.

 • Райко В. В. Формування правової культури у офіцерського складу ДПСУ в умовах службової діяльності / В. В. Райко // Військова освіта : зб. наук. праць / гол. ред. В. В. Ягупов. К. , 2008. – № 1 (21). С. 155–161.

 • Райко В. В. Формування правової культури у персоналу Державної прикордонної служби України / В. В. Райко // Збірник наук. праць Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького / гол. ред. В. О. Балашов. – Хмельницький, 2005. – № 34, ч. 2. – С. 61–63.

 • Райко В. В. Особливості сучасного стану формування правової культури офіцерів в іноземних арміях та Державній прикордонній службі України / В. В. Райко // Підготовка фахівця у вищій школі: проблеми та перспективи : матеріали міжвуз. наук.-теор. конф. (Хмельницький, 12 січ. 2006 р.) / Нац. акад. ДПСУ. – Хмельницький, 2006. – С. 185–188.

 • Райко В. В. Визначення складових формування правової культури у персоналу Держав­ної прикордонної служби України / В. В. Райко // Актуальні проблеми економічної безпеки та митної політики України : ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 17 жовт. 2008 р.) / Акад. митної служби України. – Дніпропетровськ, 2008. – Т. 2. – С. 256–260.

 • Райко В. В. Етикет в житті військовослужбовців : навч. посіб. / В. В. Райко, Н. Ф. Каплун, С. М. Морозов. – Хмельницький : Нац. акад. ДПСУ, 2004. – 115 с.

 • Райко В. В. Методи керівництва формуванням правової культури у курсантів-прикордонників / В. В. Райко // Збірник наук. праць Військового інст. Київського нац. університету імені Тараса Шевченка / гол. ред. С. В. Лєнков. – К. , 2006. – Вип. № 5. – С. 170–172.

 • Райко В. В. Модель педагогічної системи формування правової культури у офіцерського складу Держприкордонслужби України / В. В. Райко // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів України : Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 14 лист. 2008 р.) / Нац. акад. ДПСУ. – Хмельницький, 2008. – С. 207–209.

 • Райко В. В. Обґрунтування складових правової соціалізації особистості майбутнього офіцера-прикордонника / В. В. Райко, І. О. Грязнов  // Військова освіта : зб. наук. праць / гол. ред. В. В. Ягупов. К. , 2006. – № 2 (18). С. 68–74.

 • Райко В. В. Особливості професійного становлення викладача військового вищого навчального закладу / В. В. Райко // Збірник наук. праць Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького / гол. ред. В. О. Балашов. – Хмельницький, 2003. – № 26, ч. 2. – С. 167–169.

 • Райко В. В. Психолого-педагогічний аналіз особливостей формування правової культури в офіцерського складу Державної прикордонної служби України / Валерій Райко, Ольга Мисечко // Наукові записки Тернопільського нац. пед. університету. Серія: Педагогіка / гол. ред. Григорій Терещук. Тернопіль, 2007. – № 4. С. 33–38.

 • Райко В. В. Реалізація заходів військово-соціальної роботи як складової формування правової культури офіцерів-прикордонників / В. В. Райко // Збірник наук. праць. Педагогічні науки / відп. ред. Є. С. Барбіна. – Херсон, 2008. – Вип. 49. – С. 291–295.

 • Райко В. В. Ретроспективний аналіз вдосконалення міжнародного правового законодавства щодо ведення збройних конфліктів / В. В. Райко // Збірник наук. праць Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького / гол. ред. В. О. Балашов. – Хмельницький, 2007. – № 38, ч. 2. – С. 138–140.

 • Райко В. В. Ретроспективний аналіз правової культури воїнів Стародавнього світу / В. В. Райко // Збірник наук. праць Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького / гол. ред. В. О. Балашов. – Хмельницький, 2007. – № 39, ч. 2. – С. 133–135.

 • Райко В. В. Ретроспективний аналіз створення правових засад в Україні / В. В. Райко // Проблеми теорії та практики реалізації правоохоронних функцій в охороні державного кордону : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 2007 р.) / Нац. акад. ДПСУ. – Хмельницький, 2007. – С. 60–62.

 • Райко В. В. Роль соціально-психологічної адаптації військовослужбовців до виконання службових обов’язків / В. В. Райко // Збірник наук. праць Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького / гол. ред. В. О. Балашов. – Хмельницький, 2004. – № 12, ч. 1. – С. 76–78.

 • Райко В. В. Сучасні проблеми підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до виховної роботи з особовим складом / В. В. Райко // Збірник наук. праць Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького / гол. ред. В. О. Балашов. – Хмельницький, 2004. – № 30, ч. 2. – С. 12–15.

 • Райко В. В. Теоретичні і методичні засади формування правової культури у офіцерського складу Державної прикордонної служби України : монографія / В. В. Райко. – Хмельницький : Нац. акад. ДПСУ, 2008. – 348 с.

 • Райко В. В. Удосконалення керівництва формуванням правової культури у курсантів-прикордонників / Валерій Райко, Ігор Грязнов // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка / гол. ред. Григорій Терещук. Тернопіль, 2006. – № 9. С. 58–62.

 • Райко В. В. Урахування ціннісних орієнтацій особистості у формуванні правової культури офіцерів-прикордонників / Валерій Райко, Валентин Матвійчук // Наук. вісник Чернів. ун-ту : зб. наук. праць / наук. ред. Філіпчук Г. Г. Чернівці, 2007. Вип. 330 : Педагогіка та психологія. С. 155–161.

 • Райко В. В. Формування в офіцерського складу Державної прикордонної служби України правосвідомості як складової правової культури особистості / В. В. Райко // Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє : тези доповідей ІV міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 14–16 жовт. 2008). – К. , 2008. – Т. 1. – С. 123–125.

 • Райко В. В. Формування у офіцерського складу Державної прикордонної служби України правосвідомості як складової правової культури особистості / В. В. Райко // Збірник наук. праць Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького / гол. ред. В. О. Балашов. – Хмельницький, 2006. – № 36, ч. 2. – С. 122–125.

 • Ракочий В. А. Интенсификация учебного процесса в военно-учебных заведениях / В. А. Ракочий. – Хмельницкий : ИПВУ, 1995. – 107 с.

 • Ржевская А. В. Управление процессом воспитания студентов высшего педагогического учебного заведения: дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.01 / Ржевская Анна Викторовна. – Луганск, 2002. – 248 с.

 • Родигіна І. В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання. – Х. : Видавнича група “Основа”, 2005. – 96с.

 • Романишина Л. М. Система поетапного контролю навчальної діяльності студентів педагогічних університетів за модульно-рейтинговою технологією навчання з дисциплін природничого циклу: дис. ... доктора пед. наук : 13.00.04 / Романишина Людмила Михайлівна. – К., 1997. – 417 с.

 • Руденко М. В. Педагогічна оцінка ефективності управлінської діяльності офіцерів органів виховної роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / М. В. Руденко.  К., 2003.  20 с.

 • Рудницька О. П. Основи педагогічних досліджень: навчальний посібник / Рудницька О. П., Болгарський А. Г., Свистельнікова Т. Ю. – К. , 1998. – 143 с.

 • Румянцев Н. Канада / Н. Румянцев, М. Погорелый // Красная звезда. – 1991. – 27 апреля. – С. 6.

 • Рысь Ю. И. Социология : структурно-логические схемы с комментариями / Рысь Ю. И., Степанов В. Е. – М. : Изд-во научно-образовательной литературы РЭА, 1999. – 244 с.

 • Савчин М. В. Якщо бажаєш щасливим бути : навчальний посібник / М. В. Савчин. – Дрогобич: Видавнича фірма “Відродження”, 1997. – 171 с.

 • Сагарда В. В. Система підготовки педагога в умовах університетської освіти: дис. ... доктора пед. наук у формі наукової доповіді : 13.00.01 / Сагарда Володимир Васильович. – К., 1992. – 48 с.

 • Самойленко Н. В. Шляхи моделювання інноваційних закладів культури клубного типу як педагогічної системи: дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.05 / Самойленко Неля Василівна. – К., 1997. – 222 с.

 • Сафін О. Д. Психологія управлінської діяльності командира : навчальний посібник / О. Д. Сафін. – Хмельницький : АПВУ, 1997. – 149 с.

 • Селевко Г. К. Современные образовательные технологи : учебное пособие / Г. К. Селевко. – М. : Народное образование, 1998. – 256 с.

 • Семенов Ю. М. Естетичне виховання курсантів вищих військових закладів освіти: дис. ... кандидата пед. наук : 20.02.02 / Семенов Юрій Миколайович. – К., 1998. – 183 с.

 • Семенова А. В. Розвиток професійної компетентності фахівців засобами парадигмального моделювання (інтерактивний тренінг) : навч.-метод. посібник / А. В. Семенова – О. : СВД Черкасов М. П., 2006. – 130 с.

 • Сербин Р. А. Правова культура – важливий фактор розбудови правової держави: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Сербин Руслан Андрійович . – К., 2003. – 185 с.

 • Сердюк Ю. І. Педагогічні умови вдосконалення військово-педагогічної підготовки командирів підрозділів : автореф. дис. на здобуття. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 20.02.02 “Військова педагогіка та психологія” / Ю. І. Сердюк. − Хмельницький, 1997. − 17 с.

 • Серов Г. П. Основы правовой культуры гражданина России : учеб. пособие / Г. П. Серов. – М. : МНЭПУ, 1996. – 208 с.

 • С’єдін Б. Г. Естетичне виховання у структурі професійної морально-правової культури співробітників органів внутрішніх справ України: дис. ... канд. філос. наук : 12.00.12 / С’єдін Борис Георгійович. – К., 1998. – 178 с.

 • Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии / Елена Сидоренко – СПб. : ООО Речь, 2002. – 350 с.

 • Сидорук Д. Г. Соціологія особистості: проблеми та шляхи їх вирішення : монографія / Д. Г. Сидорук. – Хмельницький : Видавництво НАПВУ, 2000. – 88 с.

 • Симфония разума. Афоризмы и изречения отечественных и зарубежных авторов / [Композиция В. Воронова]. – М. : Молодая гвардия, 1976. – 624 с.

 • Синьов В. М. Основи теорії виховання : навчальний посібник / Синьов В. М., Пометун О. І., Кривуша В. І., Супрун М. О. / За заг. ред. В. М. Синьова.  К. : РВВ КІВС, 2000.  140 с.

 • Сичевський Ю. О. Особливості формування відповідальності у курсантів вищих військових навчальних закладів / Сичевський Ю. О. // Сучасний соціокультурний простір 2006 : матеріали Всеукраїн. наук-практ. інтернет-конф. (Київ, 25–27 верес. 2006 р.) / Київський інститут наукового прогнозування. – К., 2006. – Ч. 1. – С. 49–51.

 • Сичевський Ю. О. Формування відповідальності як професійної якості майбутніх офіцерів-прикордонників / Сичевський Ю. О. // Болонський процес та проблеми підготовки науково-педагогічних кадрів : міжвуз. наук.-теорет. конф. (Хмельницький, 25 трав. 2006 р.) / за ред. Г. В. Коваленко. – С. 34.

 • Сідак В. С. Мораль і безпека особи, нації, держави. Історико-філософські нариси : монографія / Сідак В. С., Валько І. В. – К., 2001. – 221 с.

 • Скрипник А. П. Правові основи організації та управління фізичною культурою, спортом і туризмом в Україні / Скрипник А. П., Олійник М. О. – Х. : Основа, 1996. – 130 с.

 • Скуратівський А. В. Формування та розвиток правової культури в українському суспільстві (філософсько-правовий аналіз): дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Скуратівський Андрій Віталійович. – К. , 2004. – 213 с.

 • Сливка С. С. Правнича деонтологія : підручник / С. С. Сливка – К. : Аттіка, 1999. – 336 с.

 • Сливка С. С. Філософсько-правові проблеми професійної культури юриста: дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / Сливка Степан Степанович. – Л., 2002. – 405 с.

 • Сметанський М. І. Педагогіка : навч. посіб / Сметанський М. І., Галузяк В. М., Шахов В. І. – Вінниця : Вінн. обл. друкарня, 2001. – 200 с.

 • Советский энциклопедический словарь / Гл. ред.
  А. М. Прохоров. – 2-е изд. – М. : Сов. энциклопедия, 1982. – 1600 с.

 • Сорока Г. І. Сучасні виховні системи та технології : навчально-методичний посібник [для керівників шкіл, вчителів, класних керівників, вихователів, слухачів ІПО]. – Харків: Веста: Видавництво “Ранок”, 2002. – 128 с.

 • Софіщенко О. В. Формування системи естетичних цінностей у студентів педагогічного навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” /
  О. В. Софіщенко. – Луганськ, 2003. – 20 с.

 • Социальная педагогика : rурс лекций / Под общ. ред.
  М. А. Галагузовой. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 416 с.

 • Соціологія : короткий енциклопедичний словник / Уклад. :
  В. І. Воловин, В. І. Тарасенко, М. В. Захарченко та ін.; Під заг. ред.
  В. І. Воловина. – К. : Укр. Центр духовної культури, 1998. – 736 с.

 • Соціологія: підручник / За загальною редакцією проф. В. П. Андрущенка, проф. М. І. Горлача. – Харків – Київ, 1998. – 624 с.

 • Співак В. І. Правова культура виборів в Україні: теорія і практика / В. І. Співак. – К. : Юридична думка, 2006. – 156 с.

 • Співак В. І. Правова культура учасників виборчого процесу як засіб забезпечення реалізації виборчих прав громадян України: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Співак Василь Іванович. – К., 2004. – 205 с.

 • Станік С. Р. Динаміка правової культури: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Станік Сюзанна Романівна. – О., 1999. – 181 с.

 • Статути Збройних Сил України [гол. ред. Гайдук Н. М.] – К. : Атіка, 2006. – 432 с.

 • Стельмашенко В. П. Організаційно-педагогічні засади управління якістю підготовки фахівців в коледжах України: дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.01 / Стельмашенко Віталій Петрович. – К., 2001. – 188 с.

 • Степанюк А. В. Діагностика рівнів сформованості цілісних знань про живу природу // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету – (Серія : Педагогіка і психологія). – 1997. – № 1 (3). – С. 22–24.

 • Стеркин Н. О неуставных отношениях в бундесвере / Н. Стеркин // Зарубежное военное обозрение. – 2004. – № 12 – С. 33–34.

 • Сухарев В. О. Психология добра и зла. – Донецьк : Сталкер, 1998. – 416 с.

 • Сухомлинский В. А. “Не только разумом, но и сердцем…” / В. Сухомлинский. – М. : Мол. гвардия, 1986. – 207 с.

 • Сухомлинский В. А. Рождение гражданина // Избр. произведения : в 5 т. – К. : Рад. шк., 1980. – Т. 3. – 595 с.

 • Сухомлинська О. В. Актуальні проблеми виховання молоді на сучасному етапі // Збірник наукових праць. Педагогічні науки.  Херсон : Видавництво ХДУ, 2003. – Вип. 34. – С. 8–11.

 • Сухомлинський В. О. Виховання моральних стимулів до праці у молодого покоління / В. О. Сухомлинський. – К. : Радянська школа, 1961. – 87 с.

 • Тарнавський М. М. Формування культури управлінської діяльності у майбутніх офіцерів : автореф. дис. на здобуття. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 20.02.02 “Військова педагогіка та психологія” / М. М. Тарнавський.  Хмельницький, 2001.  18 с.

 • Тверезовська Н. Т. Теоретичні та методичні основи створення і використання навчальних експертних систем у підготовці фахівців вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Н. Т. Тверезовська. – Х., 2003. – 43 с.

 • Темко Г. Д. Основи формування системи виховання воїна в Україні у період утвердження державності (світоглядно-філософський аналіз) : [монографія] / Г. Д. Темко. – К. : Варта, 1997. – 288 с.

 • Теорія держави і права : навч. посіб. [В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.]; за заг. ред. В. В. Копейчикова. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 386 с.

 • Терещук Г. В. Підвищення моральної культури офіцерів Національної академії Державної прикордонної служби України /
  Терещук Г. В., Грязнов І. О. // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. – (Серія : Педагогіка). – 2005. – № 1. – С. 170–174.

 • Терещук Г. В. Формування моральних переконань у майбутніх офіцерів-прикордонників / Терещук Г. В., Грязнов І. О. // Збірник наукових праць. – Хмельницький: Видавництво Національної академії ДПСУ, 2004. – № 29, ч. 2. – С. 52–54.

 • Тесленко В. В. Педагогічна система розвитку творчої обдарованості школярів: дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.01 / Тесленко Валентин Вікторович. – Луганськ, 2000. – 262 с.

 • Тимошко Г. М. Система підготовки резерву керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінської діяльності: дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.01 / Тимошко Ганна Миколаївна. – К., 2004. – 196 с.

 • Томків І. О. Основи навчального процесу у вищому військовому навчальному заклад / І. О. Томків. – Хмельницький : НАДПСУ, 2003. – 204 с.

 • Троцко Г. В. Теоретичні та методичні основи підготовки студентів до виховної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах: дис. ... доктора пед. наук : 13.00.04; 13.00.01 / Троцко Ганна Володимирівна. – Харків, 1996. – 421 с.

 • Тюрін С. С. Воинская дисциплина : правовое понятие и сущность / Тюрін С. С. // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. Одес. держ. юрид. акад. − Одеса, 1998. – Вип. 5. – С. 314–318.

 • Тюрін С. С. Дисциплінарна відповідальність військовослужбовців Збройних Сил України : автореф. дис. на здобуття. наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 “Теорія управління ; адміністративне право і процес ; фінансове право ; банківське право” / С. С. Тюрін. – О., 1998. – 18 с.

 • Удальцова М. В. Социология управления / М. В. Удальцова. – М. : ИНФРА-М, Новосибирск : НГАЭиУ, 1999. – 144 с.

 • Удовиця О. Ф. Технологія розробки нормативної та науково-методичної документації, що визначає зміст підготовки спеціаліста у вузі // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ : Науковий журнал. – Одеса: Видавництво “Астропринт”, 1999. – № 3. – С. 212–216.

 • Український педагогічний словник / [авт.-уклад. Гончаренко С. У.]. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

 • Уткин В. Особенности воспитательной работы в ВС США, Великобритании и Франции / В. Уткин // Зарубежное военное обозрение. – 2001. – № 11 – С. 8–12.

 • Ушинський К. Д. Теоретичні проблеми виховання і освіти / Ушинський К. Д. // Вибр. пед. твори. − К., 1989.− Т. 1. − С. 99–100.

 • Філіпов С. О. Психологічні особливості професійної діяльності офіцерів-оперативників Державної прикордонної служби України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.09 “Психологія діяльності в особливих умовах” / С. О. Філіпов. – Хмельницький, 2004. – 20 с.

 • Філіппов С. О. Підвищення ефективності правоохоронної діяльності засобами науки // Науковий вісник. – Хмельницький: Науково-дослідний інститут ДПС України, 2003. – № 1. – С. 33–35.

 • Фіцула М. М. Правове виховання учнів: навч.-метод. посібник / М. М. Фіцула. – К., 1997. – 147 с.

 • Фіцула М. М. Педагогіка / М. М. Фіцула. – [2-е вид.]. – К. : Академвидав, 2005. – 560 с.

 • Хома В. О. Теоретичне розмежування понять “правова свідомість”, “правова культура” та “правовий нігілізм” / Хома В. О., Царенко О. В. // Науковий вісник Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – 2008. – № 2. – С. 12.

 • Хорев І. О. Методи математичної статистики у педагогіці: Навчальний посібник. – К .: ВГІНАОУ, 2000. – 88 с.

 • Хрыков Е. Н. Теория и методика внутришкольного управления в современных условиях: дис. ... доктора пед. наук : 13.00.01 / Хрыков Евгений Николаевич. – К., 1997. – 421 с.

 • Царенко В. І. Деонтологія правоохоронної діяльності офіцерів-прикордонників : навчальний посібник / Царенко В. І., Поліщук М. М., Мірошніченко В. І. – Хмельницький : Видавництво Нац. акад. Держ. прикордон. служби Украї­ни імені Б. Хмельницького, 2005. – 144 с.

 • Царенко В. І. Професійна культура прикордонника : навчальний посібник / В. І. Царенко, В. О. Хома, В. І. Мірошниченко. – Хмельницький : Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького, 2006. – 55 с.

 • Чабаненко В. П. Формування методичних умінь у студентів кафедр військової підготовки вищих цивільних закладів освіти : автореф. дис. на здобуття. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 20.02.02 “Військова педагогіка та психологія” / Національна академія Прикордонних військ України імені Б. Хмельницького.  Хмельницький, 2001.  18 с.

 • Часовые советских границ : Краткий очерк истории пограничных войск СССР / В. С. Иванов, Ю. Г. Кисловский, В. Н. Андрианов и др. – М. : Политиздат, 1983. – 318 с.

 • Черниш А. П. Управління навчально-виховним процесом у гімназії: дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.04 / Черниш Анатолій Петрович. – К., 1995. – 240 с.

 • Чернявський В. А. Удосконалення системи підготовки офіцерських кадрів для Прикордонних військ України: дис. … кандидата пед. наук : 20.01.06 / Чернявський Валерій Андрійович. – Хмельницький, 1998.  231 с.

 • Чуйко Р. М. Організація навчально-виховної роботи в загальноосвітніх закладах нового типу на основі системного підходу (на прикладі колегіумів): дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.01 / Чуйко Раїса Максимівна. – Черкаси, 1997. – 231с.

 • Шаркунова В. В. Соціальне управління та концепції педагогічного менеджменту в загальноосвітніх закладах: дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.01 / Шаркунова Вікторія Валентинівна. – К., 1998. – 170 с.

 • Шевченко С. О. Система управління виховною роботою зі школярами в регіоні: дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.01 / Шевченко Сергій Олексійович. – Кривий Ріг, 2001. – 232 с.

 • Шевчук В. І. Формування основ педагогічної культури у слухачів Академії Прикордонних військ України в процесі військово-професійної підготовки: дис. ... кандидата пед. наук : 20.02.02 / Шевчук Валентина Іванівна. – Хмельницький, 1999. – 176 с.

 • Шевчук Л. І. Розвиток професійної компетентності викладачів спеціальних дисциплін закладів профтехосвіти у системі післядипломної освіти: дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.04 / Шевчук Людмила Іванівна. – К. , 2001. – 398 с.

 • Шитова И. Ю. Формирование системы профессиональных отношений студентов университета в процессе подготовки к педагогической деятельности: дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.04 / Шитова Ирина Юрьевна. – К., 2000. – 280 с.

 • Шиян Б. М. Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту / Шиян Б. М., Папуша В. Г. – Харків : “ОВС”, 2005. – 208 с.

 • Шмалєй С. В. Система екологічної освіти в загальноосвітній школі в процесі вивчення предметів природничо-наукового циклу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / С. В. Шмалєй. – К., 2005. – 44 с.

 • Шумовецька С. П. Формування мовної культури особистості у військовому вузі: дис. … кандидата пед. наук : 20.02.02 / Шумовецька Світлана Павлівна. – Хмельницький, 1999.  170 с.

 • Щербань М. П. Формування правової культури студентів вищих аграрних навчальних закладів І–II рівнів акредитації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / М. П. Щербань.  Київ, 2005.  20 с.

 • Щербань П. М. Прикладна педагогіка : навчально-методичний посібник.  К. : Вища школа, 2002.  215 с.

 • Щолокова О. П. Система професійної підготовки студентів педагогічних вузів до художньо-естетичної освіти школярів: дис... доктора пед. наук: 13.00.01 ; 13.00.04 / Щолокова Ольга Пилипівна. – К., 1996. – 394 с.

 • Юрченко Ю. А. Обґрунтування компонентів системи формування військово-професійних умінь у студентів вищих медичних навчальних закладів / О. В. Мисечко, Ю. А. Юрченко // Болонський процес та проблеми підготовки науково-педагогічних кадрів : матеріали міжвуз. наук.-теор. конф. (Хмельницький, 25 трав. 2006 р.) / Нац. акад. ДПСУ. – Хмельницький, 2006. – С. 50–51.

 • Юрченко Ю. А. Особливості експериментальної роботи під час перевірки ефективності системи формування військово-професійних умінь у студентів вищих медичних навчальних закладів / Ю. А. Юрченко // Збірник наук. праць Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького / Гол. ред. В. О. Балашов. – Хмельницький, 2008. – № 42, ч. 2. – С. 160–164.

 • Юрчук Ю. Г. Педагогічні умови розвитку культури учіння майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України: дис. … кандидата. пед. наук : 20.02.02 / Юрчук Юрій Григорович. – Хмельницький, 2000. – 209 с.

 • Яворська Г. Х. Педагогіка для правників : навчальний посібник / Г. Х. Яворська. – К.: Знання, 2004. – 335 с.

 • Ягупов В. В. Загальнодидактичні основи навчання військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Ягупов Василь Васильович  К., 2002.  432 с.

 • Ягупов В. В. Військова дидактика / В. В. Ягупов.  К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2000.  395 с.

 • Яременко Ю. Ф. Соціально-відповідальна поведінка військовослужбовця в процесі військової діяльності : структура, показники, соціально-психологічний механізм : дис. ... кандидата. соціол. наук : 22.00.03 / Яременко Ю. Ф. − К., 1996. − 188 с.

 • Яресько К. В. Управління навчально-творчою діяльністю школярів в умовах інформатизації освіти: дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.01 / Яресько Катерина Вікторівна. – Х., 1999. – 211 с.

 • Ярмакі В. X. Історичні аспекти становлення міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів) та його кодифікації // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ : Науковий журнал. – Одеса: Видавництво “Астропринт”, 1999. – № 3. – С. 88–92.

 • Ярмоленко О. Д. Системний підхід до формування національних і загальнолюдських моральних цінностей в українській етнопедагогіці: дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.01 / Ярмоленко Олександр Дмитрович. – К., 1995. – 176 с.

 • Ястребова В. Я. Управління пізнавальною діяльністю учнів старших класів загальноосвітніх шкіл (за матеріалами вивчення гуманітарних дисциплін): дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.01 / Ястребова Валентина Яківна. – Запоріжжя, 1998. – 192 с.

 • Allport F. H. Theories of Perception and the Concept of Structure / Allport F. H. – New York. – 1955. – 709 p.

 • Congressional Recordes USA proceedings and debates of the 101 Congress? First session. – Washington, 1989. – V. 135. – No 166. – Monday, December.

 • Lussier R. Human relations in organizations : a skill-building approach. – 3-rd ed / Robert Lussier. – Boston : McGraw-Hill, – 1996. – 560 p.

 • Natemeyer Walter E. Classics of Organizational Behavior, the USA. – Publishing Company, Inc., 1978. – 362 p.

 • Rotter Julian B. Applications of a social learning theory of personality / Julian B. Rotter – Austin : Holt, Rinehart and Winston. – 1972. – 624 p.

 • Skinner B. F. Beyond Freedom and Dignity / Skinner B. F. – N. Y. : Alfred A. Knopf, 2001. – 320 p.

 • Steele Fritz. The role of the internal consultant. Effective Role Shaping for Staff Position CBI. Publishing Company, Inc., the USA, 1982. – 158 p.

 • Weinberg Gerald M. An Introduction To General Systems Thinking ; A Wiley – Interscience Publication John Wiley @ Sons, the USA, 1975. – 279 p. • 1   2   3   4   5   6


  База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка