Разработка и использование wysiwyg web-редактора для создания эталонной модели учебного курса на основе когнитивных прототиповСкачати 332.96 Kb.
Дата конвертації19.03.2016
Розмір332.96 Kb.
УДК: 004.4’273:004.904:004.81:278

РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WYSIWYG WEB-РЕДАКТОРА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭТАЛОННОЙ МОДЕЛИ УЧЕБНОГО КУРСА НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНЫХ ПРОТОТИПОВ

Запорожский государственный медицинский университет

Попов А. Н., Рыжов А. А.Ключевые слова: когнитивный прототип, учебный элемент, учебная онтология, эталонная модель, WYSIWYG-интерфейс

Структуризация учебных декларативных знаний является важной задачей, требующей решения на этапе подготовки учебно-методических материалов как для дистанционного, так и для очного обучения.

В нашей работе был разработан подход для структуризации знаний на основе когнитивных прототипов (КП) [1]. Для формирования эталонной модели [2] учебного курса было разработано программное обеспечение, которое состоит из модуля управления контекстом и WYSIWYG редактора-построителя когнитивных прототипов. В задачу модуля управления контекстом входит создание и редактирование предметов, которое включает настройку целевой аудитории (специальность, курс, форма обучения и группа), создание набора тем в рамках одной дисциплины и выбор контекста ввода. Редактор предназначен для создания набора когнитивных прототипов заданной темы (её эталонная модель). Он включает блок управления понятиями, формальную структуру КП, состоящую из HTML примитивов для ввода понятий, входящих в структуру КП, и динамической таблицы для отображения уже созданных КП с минимальным набором статистической информации о их использовании в контексте данного предмета. Также редактор позволяет генерировать учебные элементы, согласно алгоритмам описанным [3] из каждого вновь созданного КП и сохранять их в базу данных. В среднем эталонная модель учебной темы составляет 20-30 КП-ов. Особенностью редактора является то, что он позволяет в визуальном режиме заполнять слоты структуры КП понятиями, осуществляя при этом структуризацию учебного материала, имеет web-интерфейс и повторно использовать учебные элементы в учебном процессе.

Разработанный редактор позволяет использовать элементы когнитивных технологий в учебном процессе, помогая визуально проектировать учебную онтологию на основе когнитивных прототипов, автоматически генерировать когнитивные учебные задачи и эффективно конфигурировать контент эталонной модели.

Литература


 1. Рыжов А. А. Когнитивный прототип как практический базис для структуризации и представления учебных декларативных знаний в ИСДО./ А. А. Рыжов, А.Н. Попов // Клиническая информатика и Телемедицина. – 2012. №1, С. 133-138.

 2. Рижов О. А. Інваріантна модель подання знань у системах дистанційного навчання на основі об`єктно орієнтованого підходу / О.А. Рижов, А. М. Попов // Медична інформатика та інженерія. – 2010. № 1. С. 100-109.

 3. Рыжов А.А., Попов А.Н. Алгоритмы формирования учебных элементов на основе структуры универсального класса объектов в интеллектуальных системах обучения.//Сборник работ Первого Всеукраинского съезда «Медична та біологічна інформатика і кібернетика» с международным участием. Киев, 23-26 июня 2010, с. 120.

УДК: 004.81:[378.091.5:547]-057.875

Когнітивні методи у навчанні студента з дисципліни «органічна хімія»

Кандибей К.І., Рижов О.А.

Ключові слова:Органічна хімія,конгнітивний методи навчання,онтологія

В процесі навчання предмету органічна хімія відбувається трансфер знань від викладача до студента. Сьогодні знання вимірюються набором компетенцій, які дозволять надалі студентові стати професіоналом у вибраній спеціальності. Знання, перш за все, це набір понять з дисципліни «органічна хімія», які системно передають студентові певний об'єм інформації і, отже, поняття є результат абстракційної діяльності студента тобто мислення. Більшість учбової літератури з предмету «органічна хімія» розрахована на вже професійно орієнтованого студента, тому робота з ним йде від абстрактного сприйняття до приватного, але основна маса студентів, ще раз зауважу, не має сформованого ментального образу знання, як результату кропіткої роботи в процесі початкових до вузівських етапів навчання і як, слідство, сформованої точки абстракції, яка дозволяє переводити потік інформації в поняття і далі в об'єм знань, що сформувався, не залежний від вільного об'єму пам'яті студента в даний момент часу.

Когнітивний підхід в навчанні органічної хімії спирається на принцип свідомості у викладанні. Це означає, що вивчення класів органічних сполук повинно спиратися на мислення і дії, які знаходяться в основі розуміння студентом предмету «органічна хімія». Проте треба враховувати, що студенти не можуть повною мірою оволодіти методами дослідження подібно до вченого-хіміка. Завдання педагога – вести їх за собою по шляху відкриттів, навчаючи думати, порівнювати і робити висновки. Студент в процесі освоєння курсу органічної хімії вважається активним і свідомим учасником процесу навчання, а не об'єктом повчальної діяльності викладача, тобто реалізуються суб'єкт - суб'єктні відносини між студентами і викладачем, а процес навчання має особово і соціально обумовлений характер. Даний підхід об’єднує педагогіку у співпраці з інтерактивними методами навчання, які такі актуальні в сучасній педагогіці. Конгнітивні методи у ряді випадків не суперечать і автоматизації навиків по біхевіористської схемі стимул-реакція. Тому необхідно включати операції аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення на певних стадіях роботи над новим матеріалом: лекція, практичне заняття, лабораторна робота, тощо. Доцільно піддавати аналізу новий матеріал на стадії лабораторного дослідження, згідно комунікативній методиці. На другому етапі закріплення матеріалу в ході формування навику, досягти автоматизму можна тільки достатньо великою кількістю вирішення схожих ситуаційно підібраних завдань. На останньому третьому етапі, етапі введення матеріалу в знання, необхідно підключити свідоме відношення студента до теорії засвоєння нового матеріалу.

Посібник розроблено колективом авторів кафедри органічної та біоорганічної хімії для самостійної підготовки з курсу «Органічна хімія» для студентів спеціальності 7.12020101. «Фармація» та спеціальності 7.12020104» Технології парфумерно-косметичних засобів» саме з такою метою. Структура посібника дозволяє розробити навчальну онтологію з предмету «Органічна хімія», яка може бути застосована при побудові моделі знань студента в адаптивній комп’юторізованій системі навчання.

УДК: 371.3:378.046.4:615.1
КАРТЫ ПАМЯТИ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

А.Ф. Пиминов, Т.В.Кожухова, Н.А.Домар, В.А.Шевченко, С.И.Трутаев, В.А.ЯкущенкоНациональный фармацевтический университет, Институт повышения квалификации специалистов фармации, г. Харьков

Ключевые слова: дистанционное обучение, электронный учебный курс, когнитивный подход, карты памяти.

Цель: изучение возможности использования карт памяти при создании электронного учебного курса.

Реализация когнитивного подхода в системе повышения квалификации специалистов фармации невозможна без учета специфики контингента обучаемых, отличающихся по уровню теоретической и профессиональной подготовки, характеру трудовой деятельности, стажу работы. Значительный диапазон в возрасте слушателей обуславливает разное качество реализации когнитивного компонента учебной деятельности: ощущения, восприятия, памяти, мышления, абстрагирования.

Способ выражения учебной информации в значительной мере обусловлен спецификой предмета. Линейное изложение в форме словесного описания при изучении большинства фармацевтических дисциплин затрудняет познавательную деятельность и такие ее составляющие, как: вычленение главного, сравнение, обобщение по существенным признакам.

Для обеспечения наиболее эффективного использования информации необходимо, чтобы ее структура воспринималась наиболее легко. С этой целью, а также для сокращения объема информации за счет ее сворачивания можно использовать так называемые карты памяти (интеллект-карты), в которых главная идея располагается в центре странички, а ветки раскрываются в той последовательности, в которой мы видим общее содержание.

Перед другими средствами визуализации карты памяти имеют следующие преимущества:

1. Легче сосредоточиться на основной идее, если она размещается в середине информационного поля карты

2. Четко показана важность каждой идеи, но самые главные расположены ближе к центру.

3. Непосредственно распознаются связи между ключевыми понятиями, так как они располагаются рядом друг с другом и объединены линиями.

4. Структурная форма карты позволяет беспрепятственно дополнять ее новой информацией, расширяющей знания касательно центрального понятия и формирует относительно него определенную информационную систему.

Использование карт позволяет: лучше понять ход мыслей автора; увидеть логические ошибки и противоречия, которые автор допускает; лучше проанализировать текст; дополнить структуру своими мыслями.

Спектр применения карт памяти обширный. Они помогают решать такие задачи, как проведение презентаций, принятие решений, планирование своего времени, запоминание больших объемов информации, проведение мозговых штурмов, самоанализ, разработка сложных проектов, собственное обучение, развитие и многие другие.

При организации учебного процесса в дистанционном обучении использование карт памяти способствует: созданию структурированных конспектов учебников, книг, статей, лекций на слух; максимальной отдаче от прочтения книг и учебников; написанию статей, рефератов, курсовых проектов, дипломов; подготовке к экзаменам; запоминанию списков; анализу и пониманию информации.

Карты памяти как средство систематизации темы программы, средство структурирования информации при представлении учебного материала преподавателем и при выполнении заданий слушателями апробировано при разработке электронного учебного курса цикла ТУ в ИПКСФ НФаУ.

Выводы: Карты памяти при разработке электронного учебного курса позволяют эффективно структурировать и обрабатывать информацию, в мыслительных процессах использовать творческий и интеллектуальный потенциал всех субъектов учебного процесса.

УДК 615.15:378.147.091.33-027.44:004.8

НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБКИ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ МОДЕЛІ ФАХІВЦЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Демченко В.О. , Рижов О.А.

Запорізький державний медичний університет

Ключові слова: фармацевтична діяльність, компетентність, онтологія

Фармацевтична діяльність - це професійна діяльність у системі охорони здоров'я з надання фармацевтичних послуг на всіх етапах просування фармацевтичних товарів від виробника до споживача. Якість фармацевтичної допомоги, що є складовою частиною системи охорони здоров'я в значній мірі залежить від професійної кваліфікації фахівців. Факторами ризику при наданні фармацевтичної допомоги є не тільки якість лікарських засобів і фармацевтичної діяльності, але і компетентність фармацевтичних працівників.

Сучасний ринок праці вимагає від вищих навчальних закладів компетентних фахівців для виконання роботи, в процесі якої виникають питання, які потребують навичок пристосування до швидкої зміни зовнішніх умов праці.

Під професійною компетентністю фармацевтичного працівника розуміється інтегральна характеристика, що визначає здатність вирішувати професійні проблеми, типові та атипові професійні завдання, що виникають в реальних ситуаціях його професійної діяльності з використанням знань, умінь і навичок, а також професійного та життєвого досвіду.

Зараз на фармацевтичному ринку ми стикаємося з гострим протиріччям між постійно зростаючими вимогами до кваліфікації фахівця і швидким старінням тих знань і умінь, які він отримав у навчальному закладі. Це протиріччя є наслідком бурхливого і безперервного зростання обсягу загальнонаукових і спеціальних знань.

Очевидно, що вирішення цього протиріччя можливе тільки при впровадженні нових технологій освіти, які активно використовують новітні досягнення в області інформаційних технологій.Метою роботи стало обґрунтування необхідності розробки компетентнісної моделі фахівця фармацевтичної галузі на основі адаптивної інтелектуальної навчальної системи.

Для реалізації стандарту нового покоління на фармацевтичному ринку необхідна розробка модульних освітніх програм, заснованих на компетенціях.

Модульно-компетентнісний підхід до побудови змісту освіти дозволить оптимально поєднати теоретичну і практичну складові навчання, інтегруючи їх.

При розробці компетентнісної моделі фахівця основним підходом є орієнтація на структуру професійної діяльності. У цьому зв'язку виникають завдання, пов'язані з інтеграцією традиційних ефективних технологій навчання з інноваційними, які забезпечать формування у фахівців необхідного рівня підготовки переміщенням акцентів щодо змісту і технологій навчання на формування професійних компетентностей. Особливістю є використання проблемно-орієнтованого навчання на основі сукупності знань, отриманих під час вивчення базових і професійно - орієнтованих фармацевтичних дисциплін.

Призма професійної фармацевтичної діяльності виділяє об'єктно-орієнтований підхід, заснований на практико-орієнтованих методах, нових вимогах до організації проблемно-орієнтованого навчання через створення нового освітнього середовища (комп’ютерних систем навчання) для освоєння модульних програм і на підприємстві і в освітньому закладі, нових підходах до оцінки якості підготовки через оцінку рівня засвоєння дисциплін, професійних модулів і оцінку компетенцій студентів.

Модульно-компетентнісний підхід є інструментом модернізації професійної освіти, в основі його закладено принципи суб'єктно-орієнтованого підходу до навчання. Один із засобів реалізації цього підходу є розробка інтелектуальних навчальних систем різних типів. До них відносяться інформаційно-довідкові системи, системи консультуючого типу, керуючі системи, інтелектуально-тренуючі (експертно-тренуючі) системи та системи супроводжуючого типу.

Аналіз різних класифікацій комп'ютерних систем навчання свідчить про широкі можливості використання цих систем. Але, такі системи навчання можуть лише частково реалізувати компетентнісний підхід.

Потреби сучасної фармацевтичної освіти, яка базується на компетентністному підході, ставлять завдання розробки комп’ютерних систем електронного навчання нового рівня. В основі таких систем повинна бути модель знань провізора, яка залучає теоретичні знання, характеристики та критерії оцінки практичних навичок, параметри середовища, у якому він буде працювати, збудованого на базі онтології.


УДК 004.9


ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕЛЕМЕДИЦИНА У МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

В.М.Антонов, Ю.В.Антонова-РафіНаціональний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Українська Академія Акмеологічних наук

Анотації.

Досліджується проблема створення когнітологічних мультимедійних курсів для дистанційної освіти у мережі на синергетично-експертних засадах з використанням кіберакмеологічного біхевіористичного моделювання.

Исследуется проблема создания когнитологичных мультимедийных курсов для дистанционного обучения в сети на синергетично-экспертных подходах с использованием киберакмеологичного бихевиористичного моделирования.

Examination a problem creation the cognitology multimedia course for distance learning (training) in area network on the base synergetic-expert principles for use cyberakmeology behaviour modeling.

Ключеві слова: когнітологія, мультимедіа, дистанційне навчання, синергетика, кіберакмеологія

Ключевіе слова: когнитология, мультимедиа, дистанционное обучение, синергетика, киберакмеология

Key worl: cognitology, multimedia , distance learning , synergetic, cyberakmeologyМета дослідження. Автори проводять дослідження і реалізацію інноваційних систем з метою створення когнітологічних мультимедійних курсів для дистанційної освіти у галузі медицини та фармації у Інтернет на синергетично-експертних засадах з використанням біхевіористичного моделювання для медико-біологічних інформаційних систем (МБІС).

З метою системного підходу, щодо створення комп’ютерних дистанційних курсів розробляється відповідна когнітологічна модель-оболонка, що дозволяє у деякій мірі стандартизувати, систематизувати і формалізувати процес створення різнотипних та різнопланових курсів для дистанційного навчання.Модель та методи. Нова авторська комп'ютерна модель дистанційного навчання покладена в основу проектування концептуальної схеми акме- ІС. Модель призначена для дослідження процесів аналіза і синтезу змісту дистанційних процесів у мозку лікаря з метою ефективності засвоєння матеріалу. Модель базується на парадигмах лінгвістичного моделювання: епістемологічні, онтологічні; гипотетичного моделювання; відтворюючих моделях: лінгвістичні, інженерно-лінгвістичні, лінгво-дидактичні. Моделювання розглядається на рівні трьох - ланцюговій схемі свідомості: імпліцітно-аморфна підсвідомість (інтуіція), експліцітно-мовна базова свідомість, надсвідомість (творчість). У моделі застосовується поняття нечітких множин для лінгвістики, для чого використовується три підходи: метод імовірнісних оцінок, метод експертних оцінок, метод структурних ознак нечітких множин.

Реалізація запропонованої моделі дозволяє реалізувати великі (багаті) методологічні можливості традиційної, математичної і прикладної лінгвістики для аналізу проблеми ступеня кількості і якості засвоєння матеріалу, а з іншого боку підвищити ефективність епістомологічних засобів дослідження у інженерно-математичній лінгвістиці і лінгводидактиці.

Центральним і найбільш цікавим у когнітологічного АРМ на думку авторів є блок прогнозування, який побудований на наступних засадах: концептуалізація; класифікація; формалізація; невизначеність; комп’ютерна когніологічність; якісність; технологічність. Концептуалізація – це принциповий рівень проектування АРМ, який базується на аналізі основних джерел прогнозної інформації (нормативно-довідниковій; накопиченому досвіді: концептуальному, канонічному, науково-дослідницькому, спеціалізованому тощо; екстраполяції існуючих тенденцій і т. ін.); на дослідженні і використанні способів (методів) прогнозування (експертних, екстраполяційних, моделюючих) на етапах прогнозування (ретроспекції, диагнозі, проспекції). Класифікація – це дослідницький рівень аналізу і вибору методів прогнозування за інформаційною підставою та за ступенем формалізації. За першим критерієм розглядаються фактографічні методи (методи аналогій: математичні, історичні; випереджальні методи; статистичні методи); експертні методи та комбіновані. За другим – це інтуїтивні методи (індивідуальні: аналітичні, сценарні, психо-інтелектуальні, інтерактивні; колективні: матричний, “Дельфі”, “мозкова атака”, “комісій”) та власне формалізовані (прогнозної екстраполяції: найменших квадратів, експонентного зглажування, ковзних середніх, адитивного зглажування; моделювання: структурного, мережевого, матричного, імітаційного). Формалізація – це рівень аналізу “нечіткої” інформації педагогом за допомогою таких математичних теорій як: багатозначна логіка, теорії ймовірностей, помилок, інтервальних середніх, суб’єктивних ймовірностей, нечітких множин, нечітких мір та інтервалів для вирішення задач та проблем на основі експертної лінгвістичної вербальної “розмитої” інформації. Невизначеність – це рівень ранжування вхідних даних за ступенями впевненості/невпевненості в їх істинності за допомогою відповідних коефіцієнтів. При цьому враховується, що нечітка інформація може бути за своєю природою поділена на таку: значення з максимальним ступенем упевненості, найбільш можливе значення, мінімальне значення за рівнем упевненості, максимальне значення за рівнем упевненості.

Комп’ютерна когнітологічність – визначається стосовно суб’єкта, що навчається (учня), і базується на принципах перетворення формалізованої інформації (даних) у комп’ютерні знання за допомогою таких модифікаторів: структуризація (внутрішня і зовнішня), інтерпретація, масштабування, наявність та активізація зв’язків між даними, завантаження (“занурення”) у семантичний простір Ч. Осгуда. Якісність – це сукупність таких характеристик прогнозу, що у комплексі дозволяють зробити його ефективним, корисним, забезпечують одержання достовірного представлення (опису) суб’єкта, що навчається, на визначену перспективу і можливість ефективного використання прогнозних результатів для процеса керування на основі таких системних апріорних характеристик якості: інерційність, стійкість, зв’язність, складність тощо. Технологічність – це рівень узгодження технологічності етапів прогнозування стосовно суб’єкта, що навчається в залежності від його індивідуальних особливостей. При цьому враховуються такі прогнози: оцінюючі, коректуючі, імовірносні, дослідницькі, а також прогнози нормативні, компонентні, ризиковані і т. ін.

У моделі реалізуються наступні принципи сучасної освітньої технології, які полягають у наступному:


 • принцип класифікації – характеризується необхідністю дослідження методів та технологій навчання з метою їх систематизації та подальшого впровадження;

 • принцип структурованості – означає, що технології описуються у вигляді спеціальних структур: родово-видові, просторові, загально-індивідуальні тощо для створення відповідного поля знань з концептуальними та функціональними областями;

 • принцип когнітологічності – “відповідає” за перетворення фактологічних даних у комп’ютерні знання;

 • принцип ранжирування – надає технологіям, що досліджуються той чи інший статус в залежності від відповідних “вагових” (ранжирних) коефіцієнтів;

 • принцип якісності – вимагає від технології наявності у неї таких інтегрованих параметрів, що дозволяють зробити її ефективною, корисною, раціональною;

 • принцип персоніфікації технології – характеризує можливість кожного викладача самостійно її використовувати для вирішення регламентованих навчальних завдань, а також послідовного його самонавчання;

 • принцип автоформалізації дає змогу педагогу в когнітологічному режимі з АРМ лікаря самостійно формалізувати, алгоритмувати, програмувати та автоматизовано виконувати свої повсякденні завдання;

 • принцип інтегрованості та гібридності – дозволяє педагогу створювати технології з багатофункціональною реалізацією;

 • принцип генетичності – полягає у реалізації в технології динамічних у часі алгоритмів.

УДК: 378.147:[378.091.5:616.9-053.2]

Деякі елементи когнітивної технології навчання

у викладанні дитячих інфекційних хвороб на 5 курсі

Т.М. Пахольчук, О.В. УсачоваЗапорізький державний медичний університет

Ключові слова: когнітивна технологія навчання, викладання дитячих інфекцій
Пріоритетним завданням національної системи освіти в Україні є випуск конкурентоспроможних на світовому ринку праці фахівців. Досягнення цієї мети можливе шляхом наближення системи підготовки лікарів в Україні до Європейської в контексті Болонського процесу. Це передбачає впровадження у навчальний процес прогресивних педагогічних концепцій і прийомів, розробку і втілення у життя вищих навчальних закладів новітніх програм, науково-методичних досягнень, що спираються на останні світові та національні ідеї, сучасні технології та засоби навчання [3]. Впровадження когнітивних технологій організації навчального процесу у вищих навчальних закладах передбачає збільшення об’єму самостійної роботи студентів (до 34% обсягу дисципліни) та можливість їх активної участі у навчальному процесі [1,7].

Навчальний процес повинен бути організований таким чином, щоб з перших днів навчання у студента формувалися навички сприйняття інформації за допомогою доступних йому когнітивних схем, а якщо ці засоби відсутні, тоді інформація або не буде прийнятою або буде спотворюватися. Розбір нового навчального матеріалу завжди супроводжується застосуванням деяких прийомів, методів пізнання або логічних операцій, які представляють собою засіб перероблення інформації. Для вбудовування нової інформації у вже наявну у студента систему знань необхідно, щоб у його свідомості існували когнітивні схеми, які полегшують сприйняття кожної застосовуваної процедури. Якщо ці схеми відсутні, то засоби отримання нової інформації студентом зрозумілими бути не можуть. Когнітивна технологія має модульну структуру. Кожний модуль це система тем, об’єднаних загальною дидактичною метою. Фактором формування модуля є процедурна інформація в основі приватного або загального метода наукового пізнання. Кожний модуль поділяється на три блоки тем, на кожному з котрих вирішується визначена дидактична задача: блок вхідного моніторингу, теоретичний блок, процесуальний блок [1, 7]. Саме на таких засадах формується модульна система оцінювання знань, впроваджена в останні роки в медичних ВНЗ України.

В цих кредитно-модульних технологіях основна увага приділяється сприйняттю і розумінню того матеріалу, який буде подано у даному модулі. При вивченні матеріалу модуля обов’язково враховується мотивація і організація засвоєння знань, адже цілком раціональним і доцільним є співвідношення: давати студентам стільки знань, скільки їм потрібно для успішної майбутньої діяльності.

Мета дослідження вивчити елементи когнітивної технології навчання у викладанні дитячих інфекційних хвороб на 5 курсі за кредитно-модульною системою оцінювання знань студентів.

Матеріали і методи

Ми проаналізували методи організації проведення практичних занять та забезпечення самостійної роботи студентів медичного факультету Запорізького державного медичного університету, які навчаються на 5-му курсі на циклі «дитячі інфекційні хвороби». Аналіз проведений за період 2009-2012 рр., а саме в період, коли було впроваджено кредитно-модульну систему викладання і оцінювання знань студентів. Особливу увагу було приділено виокремленню і аналізу ефективності окремих когнітивних технологій , що використовуються викладачами курсу.Отримані результати та їх обговорення

З 2009 року викладання клінічних дисциплін у ЗДМУ для студентів 5 курсу проводиться за кредитно-модульною системою. Навчальна програма з дитячих інфекційних хвороб згрупована в один модуль, який надає 2,0 кредити, та складається з чотирьох нерівнозначних змістових модулів.

Для підвищення якості знань розроблена єдина структура практичних занять, що включає контроль вхідного рівня знань, самостійну роботу студентів, практичну частину, контроль кінцевого рівня знань з кінцевим тестовим контролем.

На початку кожного практичного заняття проводиться вхідний моніторинг знань студентів, який надає викладачу інформацію про рівень їх когнітивної готовності до сприйняття і розуміння нової навчальної інформації та виконання різних пізнавальних дій і операцій. Когнітивна готовність визначає успішність всієї подальшої діяльності студентів по сприйняттю нового навчального матеріалу. У наступному теоретичному блоці, викладач разом зі студентами проводить розбір основних положень і алгоритмів виконання різних видів професійної діяльності в межах означеної теми заняття.

На підставі визначених кінцевих цілей для кожного змістового модуля сформульовані загальні цілі практичного заняття, з у казанням вихідного рівня знань з дитячих інфекцій та професійних вмінь студентів відносно етіології, особливостей епідемічного процесу, основних фаз патогенезу захворювань, клінічного обстеження хворої дитини, виявлення симптомів та синдромів, які характеризують інфекційні захворювання, встановлення клінічного діагнозу, складання плану обстеження, оцінки результатів обстеження, визначення показань до госпіталізації, призначення лікування та складання плану протиепідемічних заходів у вогнищі інфекції.

Мета та основні завдання викладання дитячих інфекцій для студентів 5 курсу медичного факультету спрямовані на оволодіння теоретичними основами інфекційних захворювань у дітей, освоєння клініко-лабораторних методів дослідження, а також вивчення засобів і заходів боротьби з інфекційними хворобами та їх профілактики. Отримані знання складають основні напрямки подальшої роботи лікаря [4 ].

Кожний з змістовних модулів завершується перевіркою знань тестуванням. Тестові завдання є основною формою контролю при організації учбового процесу за кредитно-модульною системою [1, 6 ].

Складання тестів з дитячих інфекцій базується на даних типової навчальної робочої програми з дисципліни, яка затверджена МОН України. При формуванні банку тестів з початку було складено пакет контрольних питань з дитячих інфекцій, котрі обов’язково необхідно знати при вивчені певної теми. На базі контрольних питань й відповідно їм розроблені тести. Під час роботи на курсі використовуються кілька пакетів тестових завдань: контрольні питання з окремих тем дисципліни (поточний тестовий контроль); тести до дисципліни в цілому (заключний тестовий контроль).

Велика частка учбового часу відведена самостійній роботі студентів, яка відноситься до активних методів навчання та сприяє розкриттю індивідуальних можливостей, творчої діяльності молодого фахівця і формує самостійне клінічне мислення.

При вивченні дитячих інфекцій використовуються наступні форми самостійної роботи студентів: рішення ситуаційних задач, проведення ділової гри,

написання рефератів, складання алгоритмів обстеження, лікування та проведення протиепідемічних заходів у епідемічному осередку.

Передбачуване використання когнітивних технологій при вивченні предмету потребує від викладача і студента більш системної організації спільної роботи. Включення в основу кінцевого оцінювання рейтингових показників – балів у якості зворотного зв'язку, спонукає студентів до підвищення активності, самостійності, дисциплінованості й обов'язковості. Завдяки цій системі викладач вже на першій стадії легко виділяє цілеспрямованих студентів і концентрує керування процесом навчання саме на них. Інші студенти в умовах здорової конкуренції починають приділять більше зусиль навчанню, щоб «підтягтися до рівня більш успішних». Це в цілому приводить до підвищення якості рівня знань всіх.Висновки:

Когнітивні технології сприяють розвитку широкого кругозору студента. Студенти самостійно прагнуть більш глибше пізнати предмет, критичніше сприймають хибні ідеї. Вони здатні до аналізу і проектування своєї діяльності, до самостійних дій в умовах невизначеності, придбання нових знань. Така система спонукає кожного прагнути до самовдосконалення, творчої самореалізації. Знання та можливості, які були отримані при такому підході, сприяють розвитку високого рівня інтелекту, формування творчого потенціалу, накопичення практичного досвіду, формування необхідного у нових навчальних умовах методичного мислення.

Лише при поєднанні існуючих методик виховання фахівців-медиків з перспективними напрямками майбутнього, ми зможемо ефективно спрямувати наші зусилля на формування молодого, сучасного лікаря.
Перелік використаної літератури:


 1. Барабанова Г. В. Методика навчання професійно-орієнтованого читання в немовному ВНЗ: Монографія / Г.В. Барабанова. – К.: Фірма “ Інкос ”, 2007. – 315с.

 2. Вища освіта України і Болонський процес: Навч. Посіб./ М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук та інш.; За ред. В.Д.Кременя-Т.: Навчальна книга.– Богдан, 2004. – 384с.

 3. Сікорський П.І. Кредитно-модульна технологія навчання: Навч. Посіб./К.:Вид-во Європ.ун-ту, 2004.-С.25.

 4. Інфекційні хвороби в дітей: підручник / С.О.Крамарьов, О.Б.Надрага, Л.В.Пипа та ін..; за ред.. С.О.Крамарьова, О.Б.Надраги. – К.: ВСВ»Медицина». – 2010. – 392 с.

 5. Москаленко В.Ф., Волосовець О.П. Вища медична освіта та Болонський процес (навчально-методичні та інформаційно-довідкові матеріали).-Київ, 2005.-98с.

 6. Мілерян В.Є. Методичні основи підготовки і проведення навчальних занять в медичних ВУЗах: Методичний посібник. – Київ, 2004. – 80с.

 7. Солсо Р. Когнитивная психология / Р. Солсо. – Питер, 2006. – 588 с.- 209 -

Т.М. Пахольчук, О.В. Усачова.

Деякі елементи когнітивної технології навчання у викладанні дитячих інфекційних хвороб на 5 курсі.

У роботі обговорюються елементи когнітивної технології навчання у викладанні клінічної дисципліни у ВНЗ.Ключові слова: когнітивна технологія навчання, викладання дитячих інфекцій
Т.М.Пахольчук, Е.В. Усачёва.

Некоторые элементы когнитивной технологии обучения в преподавании детских инфекционных болезней на 5 курсе.

В работе обсуждаются элементы когнитивной технологии обучения в преподавании клинической дисциплины в ВНЗ.Ключевые слова: когнитивная технология обучения, преподавание детских инфекций
T.N.Paholchuk, H.V. Usachova.

Some elements cognitive technology in the teaching of children's infectious diseases on a 5 course.

In the work discusses the elements of cognitive technologies in the teaching of clinical disciplines in higher school.Key words: cognitive technology of education, for the teaching of children's infections.

УДК 378.147.091.33:165.194]:615.1:[005+339.138]

Н.О.Ткаченко, В.О.Демченко, Є.Г.Книш

КОГНІТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ

Запорізький державний медичний університет, м Запоріжжя

Ключові слова: когнітивні методи навчання, фармацевтичний менеджмент та маркетинг

Ключевые слова: когнитивные методы обучения, фармацевтический менеджмент и маркетинг

Key words: cognitive training methods, Pharmaceutical Management and Marketing
Фармацевтична діяльність, як різновид діяльності взагалі, має свої закономірності, принципи, правила і, відповідно, методи їх вивчення [1,2]. Навчання є невід’ємним елементом процесу отримання знань про фармацевтичну діяльність. Воно передбачає здійснення двох основних видів діяльності: викладання і навчання, що проявляється у їхній діалектній єдності.

З огляду на специфіку професійної підготовки спеціалістів фармації методологічний підхід до з’ясування сутності методів навчання, як багатоякісного, багатовимірного явища, що має різні прояви, не втрачає актуальності і сьогодні.Метою роботи є спроба розглянути деякі когнітивні методи навчання майбутніх провізорів фармацевтичного менеджменту та маркетингу. А саме проблемам використання тих когнітивних методів навчання, які пов’язані з чуттєво-пізнавальною діяльністю студентів.

Результати та їх обговорення. Характерною ознакою сьогодення є розвиток європейського освітнього простору, що об’єднує освітні системи різного типу та рівня при збереженні їх самобутності. Особливість цього освітнього простору полягає в створенні нової моделі освіти, яка, ґрунтуючись на результатах навчання, регулює саморозвиток студентів, викладачів, всієї системи вищої освіти.

Навчання, що ґрунтується на продуктивній орієнтації вищої освіти, спирається на такі види освітньої діяльності, які дозволяють студентам: • пізнавати навколишній світ (когнітивні методи);

 • створювати при цьому освітню продукцію (креативні методи);

 • організовувати освітній простір (оргдіяльнісні методи).

Загальна функція усіх методів навчання, до якої б класифікації вони не належали, — стимулювання інтересу і потреби навчатися, спонукати студентів до навчання.

Головним принципом розвитку пізнавальних здібностей є первинність пізнання студентом реальності, а не вивчення «знань» про неї. Менеджмент та маркетинг у фармації, як навчальна дисципліна, базується на вивченні студентами багатьох суспільних та спеціальних дисциплін; закладає основи вивчення ними фармакоекономіки, правових і етичних норм діяльності у галузі; передбачає інтеграцію викладення з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання з менеджменту та маркетингу у фармації у процесі подальшого навчання та у професійній діяльності. Враховуючи багатовекторність дисципліни та її міжпредметні зв’язки, сьогодні потрібно ширше використовувати специфічні форми та засоби активації методів навчання.

Для якісного вивчення основ фармацевтичного менеджменту і маркетингу викладачами кафедри управління і економіки фармації, медичного та фармацевтичного товарознавства Запорізького державного медичного університету здійснено методичне забезпечення навчального процесу: підготовлені навчально-методичні посібники для практичних занять та самостійної роботи студентів фармацевтичного факультету з двох модулів, збірники тестових завдань з двох модулів для самоконтролю засвоєння кожної теми дисципліни, конспекти лекцій та ін.

Обов’язковим елементом цих посібників є виконання студентом практичних завдань, які допомагають закріпити отримані знання та здійснити самоконтроль засвоєного матеріалу. У ході роботи над методичним забезпечення викладачі приділили велику увагу когнітивним методам навчання. Когнітивні методи навчання, або методи навчального пізнання, розподіляються на: метод емпатії, метод евристичного спостереження, метод порівнянь, метод фактів, метод досліджень, метод гіпотез, метод прогнозування, метод помилок та метод конструювання теорій [3,4,7]. Найчастіше використовували наведені нижче методи.Метод емпатії (перевтілення) означає осягнення почуттів іншої людини, перевтілення в стан іншого об’єкта. Цей метод, за допомогою чуттєво-образних та розумових уявлень, допомагає «втіленню» студентів в об’єкти навколишнього світу, які ними вивчаються, для того, щоб краще відчути та зрозуміти його з середини. Наприклад, метод емпатії використано у тих випадках, коли майбутнього фахівця фармації ставлять у позицію керівника аптечного закладу, керівника відділу, керівника фармацевтичної організації. Тоді його бачення проблеми у ролі керівника (з середини) підштовхує на нові шляхи вирішення проблеми, на знаходження таких «родзинок», які відкрили б у нього незвичайне, всебічне бачення шляхів і, відповідно до цього, знаходження нестандартних, білш ефективних рішень.

Цей метод виявляється надзвичайно ефективним, бо включає можливості студентів, що зазвичай не використовуються при традиційному навчанні. Але умовою успішного застосування методу емпатії є певний стан студентів, їх настрій, який створюється викладачем.Метод символічного бачення. Полягає у знаходженні або побудові студентом зв’язків між об’єктом та символом. Після з’ясування характеру відносин символу та об’єкта (наприклад, торгова марка – символ ринку, товару чи фірми) викладач пропонує студентам спостерігати за об’єктом, щоб побачити та зобразити його символічно у графічній, знаковій словесній або іншій формі (побудувати життєвий цикл товару чи фармацевтичної фірми). Важливе значення має пояснення та тлумачення створених символів.

Метод порівнянь. Застосовується для порівняння різних версій, що запропоновані вченими; етапів розвитку того чи іншого явища або концепцій (еволюція менеджменту, концепції маркетингу); різноманітних аналогів між собою (визначення ринкових можливостей фармацевтичних фірм) та ін.

Метод фактів. Даний метод вимагає послідовного розвитку пізнавальної діяльності студентів. Насамперед це стосується такого етапу пізнання, як пошук фактів. Досвід показує, що іноді студентам важко висловити спеціальною (професійною) мовою те, що вони бачать, чують та відчувають. Для розв'язання цієї проблеми студентам необхідно знайти факти, які пояснюють той чи інший процес. Наприклад, студенти повинні пояснити процес продажу товарів чи обслуговування споживачів (у аптеці). У цьому випадку викладачам доцільно запропонувати студентам розділитися на підгрупи та знайти факти, що стосуються цього процесу.

Метод досліджень. Даний метод передбачає вибір будь-якого об'єкта дослідження - культурного, соціального, економічного тощо. Наприклад, студентам пропонується самостійно дослідити функціонування конкретного підприємства за планом: мета дослідження, завдання і методи дослідження об'єкту, відомі факти про об’єкт, нові факти, отримані у процесі подальшого дослідження, питання та проблеми, що виникли, версії відповідей, гіпотези тощо, рефлексійні міркування, отримані результати, висновки.

Послідовне виконання всіх перелічених пунктів дає кожному студенту можливість отримати власний результат. За допомогою систематичного повторення алгоритмічних етапів дослідження викладач допомагає студентам збільшити обсяг і якість такого результату [5].Метод помилок. Цей метод передбачає зміну негативного ставлення до помилок, які повинні конструктивно аналізуватися студентами для поглиблення процесів навчання. Помилку доцільно розглядати як джерело протиріч, виняток з правил або джерело нових знань. Увага до помилок може бути актуалізована не тільки з метою її виправлення, але і для з'ясування причин її виникнення. Наприклад, студентам пропонуються завдання, в яких необхідно здійснити аудит відділу маркетингу фірми-виробника лікарських засобів, визначити порушення при зберіганні ліків у відділі запасів аптеки, встановити неправильні дії керівника фармацевтичної організації при вирішенні конфліктних ситуацій та ін. Пошук взаємозв'язків помилки з правильним рішенням стимулює евристичну діяльність студентів, веде їх до розуміння відносності будь-яких знань [6].

Метод прогнозування. Даний метод стосується реального процесу або процесу, що планується. В цьому полягає різниця методу прогнозування від методу гіпотез. Наприклад, студентам пропонується дослідити динаміку цін на певну групу лікарських засобів з урахуванням умов, що склалися на ринку. Студенти вивчають динаміку цін, знайомляться з попередніми цінами, наведеними у статистичних довідниках і прайс-листах. Згідно отриманих результатів та закономірностей, студенти прогнозують ціни на реальну перспективу. Через певний період часу прогноз порівнюється з реальними цінами, проводиться обговорення результатів і висновків. Також студентам пропонується розрахувати потребу у тих чи інших лікарських засобах, при цьому враховується і правильність вибору методу розрахунку (нормативний, екстраполяції, експертних оцінок та ін.).

Висновки. Методи навчання мають тісний організаційний взаємозв’язок і взаємопроникнення. В першу чергу вибір методу навчання залежить від його відповідності цілям навчання. Крім того викладач співвідносить методи навчання з конкретним педагогічними завданнями, визначає у студентів рівень розвитку та рівень сформованості у них загально навчальних і спеціальних умінь та навичок. Отже, розглянуті вище когнітивні методи навчання фармацевтичному менеджменту та маркетингу є частиною комплексної побудови цілісної системи продуктивних методів навчання.

Література

 1. Фармацевтична енциклопедія. – Режим доступу : http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/309/farmacevtichna-diyalnist.

 2. Полинская Т. Справочник фармацевтического работника / Т. Полинская.- Феникс, 2003. - 635 с.

 3. Ахметова Л.В. Методы когнитивного обучения: психолого-дидактический подход / Л.В. Ахметова // Вестник ТГПУ, 2009. – Вып. 7 (85). – С. 48-52.

 4. Андреев В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития / В.И.Андреев.- Казань: Центр инновационных технологий, 2000.- 608 с.

 5. Гін А.О. Прийоми педагогічної техніки. Вільний вибір. Відкритість. Діяльність. Ідеальність / А.О. Гін. - Луганськ: Навчальна книга, 2004. - 275 с.

 6. Житник Б.О. Методичний порадник: форми і методи навчання / Б.О. Житник. - Харків: Основа, 2005. - С.23.

 7. Хуторской А.В. 55 методов творческого обучения / А.В. Хуторский : методическое пособие. — М. : Эйдос; 2012. — 42 с.

Анотація

У статті розглянуті окремі когнітивні методи (метод емпатії, метод символічного бачення, метод порівнянь, метод фактів, метод досліджень, метод помилок, метод прогнозування) і визначено проблеми та особливості їх використання у процесі вивчення фармацевтичного менеджменту та маркетингу студентами.Аннотация

В статье рассмотрены отдельные когнитивные методы (метод эмпатии, метод символического видения, метод сравнений, метод фактов, метод исследований, метод ошибок, метод прогнозирования) и определены проблемы и особенности их использования в процессе изучения фармацевтического менеджмента и маркетинга студентами.Summary

In the article some cognitive methods (method of empathy, the method of the symbolic vision, method comparisons, the method of the facts, research method, the method of error prediction method), and identifies the problems and peculiarities of their use in the study of pharmaceutical management and marketing students considered.


УДК: 378.147.091.33:165.194]:544.77:[378.4:61](477.64)

Застосування когнітивних технологій у навчальному процесі на кафедрі фізколоїдної хімії Запорізького державного медичного університету

Юрченко І.О., Каплаушенко А.Г., Чернега Г.В., Похмьолкіна С.О.

Кафедра фізколоїдної хімії Запорізького державного медичного університету

Ключові слова: когнітивні технології, навчання, пізнавальна діяльність
Зміст сучасної освіти не повинен зводитися тільки до знань та вмінь, оскільки навіть їх успішне засвоєння не може забезпечити досягнення всіх цілей навчання. Добре відомо, що студенти, які добре освоїли теоретичний зміст навчальної програми, далеко не завжди виявляються здатні до самостійного, творчого мислення.

Розвиток умінь у студентів важливо вести таким чином, щоб навчальні способи діяльності не обмежували їх мислення, а навпаки, підводили безпосередньо до творчого вирішення різноманітних навчальних завдань. Тоді сам процес розвитку умінь у студентів можна розглядати як спосіб досягнення кінцевої мети – формування творчої особистості, яка легко орієнтується в сучасному інформаційному суспільстві та вміє швидко знайти правильне рішення у новій виробничої або життєвої ситуації.

Когнітивна технологія належить до класу алгоритмічних технологій, заснованих на ідеї управління пізнавальною діяльністю студентів, що забезпечує розуміння навколишнього світу шляхом формування системи когнітивних схем. Методики, що застосовуються в когнітивної технології, дозволяють студенту з задоволенням вчитися, а значить бути успішним. Комфортна психологічна атмосфера на занятті створюється за допомогою посильних завдань, доступного для кожного студента викладу матеріалу та індивідуального підходу. Навчання студентів з урахуванням рівня розвитку всіх структурних компонентів їх інтелекту робить цей процес особистісно-орієнтованим.

Під час проведення заняття найважливіше – організувати пізнавальну діяльність студентів, пробудити роботу думки, запустити процес пошуку і прийняття рішень. Як підсумок – студенти стають більш успішними, толерантними, відповідальними за своє навчання, схильні до співпраці та спільної діяльності. Якщо студенти на занятті чогось реально навчилися, а при цьому напружено мислили, роздумували, добували самі інформацію і працювали з нею – це професійна перемога викладача.

УДК 378.147.091.33-028.23:543.061

Создание видеоматериалов для преподавания качественного анализа

Варинский Б.А., Васюк С.А., Коржова А.С., Дочинец Д.И., Тимошик Ю.В., Монайкина Ю.В., Жук Ю.Н., Портная Е.П.Запорожский государственный медицинский университет

Ключевые слова: видеоматериалы, дистанционное обучение, качественные реакции, аналитическая химия
Важнейшей задачей усовершенствования учебного процесса является увеличение наглядности преподаваемого материала, а также возможность применения его для дистанционного обучения. При изучении аналитической химии, а именно, качественного анализа, студенты сталкиваются с необходимостью изучения эффектов аналитических реакций, таких как образование осадков различного цвета, изменение цвета раствора, выделение газа. Усвоение словесной информации, полученной из учебника, является трудной задачей для студента. Наилучшим является использование зрительного канала восприятия. Однократное выполнение качественной реакции на практике обычно бывает недостаточно для прочного запоминания. Для этого необходимо использовать учебные видеофильмы, демонстрирующие методику выполнения и эффекты качественных реакций. Кроме того, эти видеофильмы помогут улучшить практические навыки выполнения этих реакций. Также особенно важным является возможность использования этих материалов при подготовке к лицензионному экзамену «Крок-1. Фармация» Разработка и изготовление видеофильмов по качественному анализу явилось целью нашей настоящей работы. Проведена видеосъемка ряда качественных реакций. Для обработки видеоизображения и записи голоса, нами использовано соответсвующее програмное обеспечение. Нами изготовлен ряд видеофильмов, демонстрирующих технику выполнения качественных реакций на катионы II и III аналитических групп. Целью дальнейшей работы является изготовление видеоматериалов по всем реакциям, изучаемым студентами в курсе качественного анализа.

Разрабатываемые нами видеоматериалы могут быть успешно применены студентами фармацевтического и медицинского факультета, как очной так и заочной формы обучения.

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка