Реферат роботи (циклу наукових праць)Скачати 183.9 Kb.
Дата конвертації13.03.2016
Розмір183.9 Kb.


РЕФЕРАТ РОБОТИ (ЦИКЛУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ)

доцента кафедри економіки та оцінки майна підприємства Харківського

національного економічного університету, доктора економічних наук,

доцента Піддубної Людмили Іванівни «Управління міжнародною

конкурентоспроможністю підприємства», поданого на здобуття щорічної премії Президента України для молодих учених
Актуальність теми роботи. Світова фінансова та економічна криза, що з особливою глибиною вразила українську економіку, спровокувавши різке зниження обсягів експорту країни (понад 40 % у 2009 р.), актуалізувала потребу розвитку теоретико-методологічного і методичного забезпечення управління міжнародною конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств. Проблематику досліджень у вирішенні цього завдання істотно корегує системна трансформація механізмів світогосподарської взаємодії, що має своїм підґрунтям глобалізаційну парадигму розвитку, поширене застосування інституційних технологій досягнення конкурентних переваг, злиття політичних та економічних функцій у міжнародних конкурентних перегонах.

Віддаючи належне науковій і практичній значущості праць вітчизняної та зарубіжної шкіл конкурентоспроможності, слід зазначити, що проблема обґрунтування теоретичних засад формування та розбудови методологічного і методичного забезпечення управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства дотепер залишається слабко розробленою і висвітлюється в окремих її аспектах. Наукових праць із комплексним, системним охопленням предмету дослідження із цієї проблематики практично не існує.

Зростаюча гострота проблеми прориву до світового рівня конкуренто-

спроможності та відсутність достатнього теоретико-методологічного і методичного підґрунтя для розробки й впровадження дійових систем управління міжнародною конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств обумовили вектор наукового пошуку в циклі наукових праць, зміст поставлених завдань і теоретико-методологічного підґрунтя їх вирішення.

Мета роботи. Метою циклу наукових праць є розробка теоретико-методологічного і методичного забезпечення та практичних рекомендацій щодо вдосконалення управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства в контексті посилення його впливу на середовище міжнародного бізнесу й ефективної адаптації до умов глобальної конкуренції. Об’єктом дослідження є процеси формування міжнародної конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах глобалізації конкуренції та посилення її інституційного регулювання; предметом – теоретичні засади формування та методологічне і методичне забезпечення управління міжнародною конкурентоспроможністю машинобудівного підприємства.

Загальна кількість публікацій, об’єднаних у цикл наукових праць «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства», становить 42 роботи обсягом 58,6 ум.-друк. арк., з яких особисто автору належить 48,2 ум.-друк. арк. Серед публікацій: 1 одноосібна монографія обсягом 29,8 ум.-друк. арк.; 4 монографії у співавторстві, в яких автору належить 3,7 ум.-друк. арк.; 37 статей у наукових фахових виданнях і матеріалах конференцій (14 – у співавторстві) з авторським внеском 14,7 ум.-друк. арк. Результати дослідження за циклом наукових праць покладені в основу навчального посібника і підручника з навчальної дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства» (авторський внесок 17,7 ум.-друк. арк.).

Доцільність об’єднання виконаних наукових досліджень у єдину роботу (цикл наукових праць) обумовлюється:

спрямованістю наукового пошуку та виконаних досліджень на вирішення важливої наукової проблеми розбудови адекватного умовам глобальної конкуренції теоретико-методологічного і методичного забезпечення управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств;

системним характером взаємозв’язків етапів (аспектів) дослідницького процесу (теоретичне обґрунтування сутності й закономірностей формування міжнародної конкурентоспроможності підприємства є передумовою і підґрунтям розбудови методологічного і методичного забезпечення синтезу системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства);

системною узгодженістю та функціональною єдністю одержаних результатів дослідження (кожна складова циклу наукових праць орієнтована на загальний результат – розбудову методології і методичного забезпечення синтезу системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства та її керуючої й керованої підсистем;

методологічною єдністю в науковому пошуку (методологічним підґрунтям авторських концепцій міжнародної конкурентоспроможності підприємства та синтезу її управлінського механізму є системний підхід);

єдністю мети і завдань, предмету та об’єкту дослідження, підпорядкованих обґрунтуванню авторських концепцій міжнародної конкурентоспроможності підприємства та розвитку її управлінського механізму;

узгодженістю тематичного змісту циклу наукових праць із тематикою госпдоговірних науково-дослідницьких робіт, виконаних в Харківському національному економічному університеті за безпосередньою участю автора.

Наукова новизна циклу наукових праць полягає в розробці концептуально нової теоретико-методологічної бази і комплексного методичного забезпечення управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства з метою його застосування як дійового засобу конкурентної боротьби на світових ринках та адаптації підприємств машинобудування до змін зовнішнього середовища. Основні одержані в циклі наукових праць результати та їх наукова новизна полягають у такому:

1. Вперше розроблено системну концепцію міжнародної конкурентоспроможності підприємства, що базується на розширенні масштабу, уточненні об’єкта і предмета та застосуванні нового методологічного апарату дослідження. Особливість авторської концепції полягає в обґрунтуванні екзогенного походження й системної сутності міжнародної конкурентоспроможності підприємства у площині закономірностей, принципів і методів формування результатів міжнародної економічної діяльності підприємства. (Піддубна Л. І. Конкурентоспроможність економічних систем: теорія, механізм регулювання та управління : монографія / Л. І. Піддубна. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 368 с.; Піддубна Л. І. Феноменологія конкурентоспроможності: в пошуках нової парадигми / Л. І. Піддубна // Социальная экономика. Научный журнал ХНУ им. В.Н. Каразина. 2004. № 12. – С. 7381; Піддубна Л. І. Феноменологія конкурентоспроможності: історична динаміка явища / Л. І. Піддубна // Социальная экономика. – Научный журнал ХНУ им. В.Н. Каразина. 2004. 3. – С. 150–156; Піддубна Л. І. Конкурентоспроможність у новій системі координат / Л. І. Піддубна, А. І. Піддубна // Економіка розвитку. – 2004. – № 2 (30). – С. 24–29; Піддубний І. О. Теорія конкурентоспроможності: предметно-методо-логічні аспекти розвитку / І. О. Піддубний, Л. І. Піддубна // Економіка розвитку. – 2007. – № 2 (42). – С. 102–106; Піддубний І. О. Теорія конкурентоспроможності: сучасний стан і предметно-методологічні аспекти розвитку / І. О. Піддубний, Л. І. Піддубна // Економіка України. – 2007. – № 8 (549). – С. 52–60).

2. Вперше на підставі визначення формально-праксеологічних передумов взаємодії виробничої і ринкової систем міжнародної економічної діяльності підприємства в термінах простору їх станів розроблено теоретичну модель міжнародної конкурентоспроможності підприємства, дозволяє тлумачити її сутність як інтегративну властивість потенціалу зовнішньоекономічної взаємодії підприємства забезпечувати його життєздатність як суб’єкта міжнародної економічної діяльності. (Пономаренко В. С. Конкурентоспроможність як імператив функціонування та розвитку сучасних економічних систем /В. С. Пономаренко, Л. І. Піддубна// Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики: монографія. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2007. – С. 7–22; Піддубна Л. І. Структурна основа технологічної конкурентоспроможності підприємства /Л. І. Піддубна// Управління розвитком: зб. наук. статей. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. – № 2. – С. 26–30; Піддубний І. О. Теорія конкурентоспроможності: сучасний стан і предметно-методологічні аспекти розвитку /І. О. Піддубний, Л. І. Піддубна// Економіка України. – 2007. – № 8 (549). – С. 52–60; Піддубна Л. І. Онтологічні основи конкурентоспроможності /Л. І. Піддубна// Економіка розвитку. – 2007. – № 4 (44). – С. 29–32).

3. Вперше обґрунтовано концепцію синтезу системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства із застосуванням комплексу положень теорії багаторівневих ієрархічних структур, стратегічного й адаптивного підходів до управління, що на підставі гнучкого інтегрування державно-регулятивного і корпоративного контурів управління, зростання інформаційної потужності та послідовного зниження невизначеності у формуванні алгоритму зміни стану об’єкта управління забезпечує ефективну адаптацію підприємства до широкого спектру змін середовища міжнародного бізнесу і дозволяє підвищити якість управлінських рішень. (Міжнародний бізнес: теорія і практика : монографія / [Н. М. Лисиця, Л. В. Базалієва, Л. І. Піддубна та ін.]. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2008. – 140 с.; Пономаренко В. С. Концептуально-методологічні засади формування адаптивної системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства / В. С. Пономаренко, Л. І. Піддубна // Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики : монографія – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2008. – С. 62–78;; Піддубна Л. І. Система управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: концептуально-методологічні аспекти формування /Л. І. Піддубна // Проблеми та сучасна практика ЗЕД в умовах глобалізації та інтеграції : зб. наук. праць. Серія «Економіка». – Донецьк : Дон ДУУ, 2007. Т. УІІІ, Вип. 2. – С. 24–34; Піддубна Л. І. Методологічні аспекти організаційного проектування системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства / Л. І. Піддубна // Формування ринкової економіки. – К.: КНЕУ, 2008. Ч. 2.– С.535–542; Піддубна Л. І. Моделювання управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства / Л. І. Піддубна // Економіка розвитку. – 2009. – № 2. – С.40–45).

4. Вперше розроблено методичний підхід до оцінювання станів зовнішніх ринків, що базується на статистичному методі розпізнавання образів за альтернативною схемою «сприятливий – ворожий» і забезпечує оперативне діагностування та ранжирування зовнішніх ринків за рівнем їх привабливості для підприємства. (Піддубна Л. І. Конкурентоспроможність економічних систем: теорія, механізм регулювання та управління : монографія / Л. І. Піддубна. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 368 с.; Піддубна Л. І. Матричний підхід до оптимізації зовнішньоекономічної стратегії підприємства / Л. І. Піддубна, В. О. Васюренко // Економіка розвитку. – 2006. – № 3 (39). – С. 90–93; Піддубна Л. І. Оцінка привабливості зовнішніх ринків на основі системного підходу та статистичних методів розпізнавання / Л. І. Піддубна, Ю. О. Семікоп // Економіка розвитку. – 2006. – № 4 (40). – С. 11–14; Піддубна Л. І. Методичні особливості оцінки стану та ранжирування зовнішніх ринків в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства / Л. І. Піддубна, Ю. О. Семікоп // Управління розвитком : зб. наук. статей Міжнар. наук.-практ. конф. Проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства в сучасних умовах (м. Харків, 3–4 листопада 2006 р.). – Харків : Вид. ХНЕУ, 2006. – № 5 (спецвипуск). – С. 34–36)

5. Удосконалено методологію інституційного аналізу міжнародної конкурентоспроможності підприємства, що базується на розкритті дуалістичних тенденцій і суперечливостей глобалізації, коли, поруч із виробничо-технологічними, поширеного застосування набувають інституційні засоби посилення конкурентних позицій і державно-регуляторного впливу на розподіл витрат і доходів на світових ринках. Це дозволило підтвердити гіпотезу автора щодо тенденції прогресуючої інституціоналізації міжнародної конкурентоспроможності підприємства із виділенням основних її сучасних інституційних моделей – англосаксонської, західноєвропейської та азіатської, що формуються в руслі доктрини багатовимірного підходу до управління світогосподарськими процесами. (Піддубна Л. І. Конкурентоспроможність економічних систем: теорія, механізм регулювання та управління : монографія /Л. І. Піддубна. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 368 с.; Піддубний І. О. Сучасна теорія і практика міжнародної конкурентоспроможності: асиметрія концептуального рівня /І. О. Піддубний, Л .І. Піддубна // Економіка розвитку. – 2005. – № 1 (33). – С. 11–17; Піддубна Л. І. Інституційне регулювання конкурентоспроможності: світовий контекст і українські реалії /Л. І. Піддубна // Економіка розвитку. – 2007. – № 3 (43). – С. 15–19; Піддубна Л. І. Управлінські аспекти проблеми підвищення конкурентоспроможності української економіки /Л. І. Піддубна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К. : Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка, 2007. Випуск 68, Ч.1. – С. 186–192; Піддубна Л. І. Інституційні технології регулювання міжнародної конкурентоспроможності підприємств / Л. І. Піддубна // Конкурентоспроможність та інноваційний розвиток України: проблеми науки та практики : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23–24 жовтня 2007 р.) – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2007. – С. 47–49).

6. Удосконалено методичне забезпечення синтезу керуючої системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства як єдиного розпізнавально-адаптивного комплексу, що базується на застосуванні методів імітаційного моделювання, ітеративній циклічній процедурі функціонального узгодження «графів задач» керуючої та виробничої систем із «графом показників» об’єкта управління і дозволяє мінімізувати структурно-функціональну складність системи управління та розширювати межу її ефективності в умовах зовнішніх збурень. (Міжнародний бізнес: теорія і практика : монографія / [Н. М. Лисиця, Л. В. Базалієва, Л. І. Піддубна]. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2008. – 140 с.; Пономаренко В. С. Концептуально-методологічні засади формування адаптивної системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства / В. С. Пономаренко, Л. І. Піддубна // Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики : монографія / – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2008. – С. 62–78; Піддубна Л. І. Система управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: концептуально-методоло-гічні аспекти формування /Л. І. Піддубна // Проблеми та сучасна практика ЗЕД в умовах глобалізації та інтеграції : зб. наук. праць. Серія «Економіка». – Донецьк : Дон ДУУ, 2007. Т. УІІІ, Вип. 2. – С. 24–34; Піддубна Л. І. Методологічні аспекти організаційного проектування системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства /Л. І. Піддубна // Формування ринкової економіки. – К.: КНЕУ, 2008. Ч. 2.– С. 535–542; Піддубна Л. І. Моделювання управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства /Л. І. Піддубна // Економіка розвитку. – 2009. – № 2. – С.40–45).

7. Удосконалено методичний підхід до оцінки рівня готовності підприємства до конкуренції на зовнішніх ринках, особливість якого полягає у побудові аналітичної конструкції «простір готовності» та визначенні за векторною величиною «радіус області адекватності» актуального, оптимального і домінуючого рівнів міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Застосування пропонованого підходу дозволяє враховувати можливості опору змінам у нарощуванні потенціалу зовнішньоекономічної взаємодії та формуванні адаптивних моделей конкурентної поведінки на зовнішніх ринках. (Піддубна Л. І. Конкурентоспроможність економічних систем: теорія, механізм регулювання та управління : монографія / Л. І. Піддубна. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 368 с.; Піддубна Л. І. Просторово-темпоральний ракурс проблеми конкурентоспроможності економіки України / Л. І. Піддубна // Економіка розвитку. – 2007. – № 1 (41). – С. 22–25; Піддубна Л. І. Просторово-темпоральні аспекти проблеми підвищення конкурентоспроможності економіки України / Л. І. Піддубна // Економічний розвиток України в актуальному просторі-часі // Управління розвитком : зб. наук. статей Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 27–28 жовтня 2006 р.). – Харків : Вид. ХНЕУ, 2006. – С. 18–19).

8. Удосконалено методичний підхід до оцінювання ефективності управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, що базується на прямому визначенні ефекту управлінського впливу за критерієм прирощення рівня міжнародної конкурентоспроможності підприємства. Кількісне значення критерію ефективності управління визначається на підставі оцінки поточного стану і можливостей розвитку потенціалу зовнішньоекономічної взаємодії підприємства та з урахуванням стану сприятливості/ворожості зовнішнього ринку. Розроблено методичне забезпечення процесу оцінювання на підставі побудови структурно-логічних схем і карт оцінки та використання програмного комплексу «Оцінка перспектив розвитку експортного потенціалу підприємства». (Піддубна Л. І. Методолого-методичні засади оцінки ефективності управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства / Л. І. Піддубна // Вісник економіки транспорту і промисловості : зб. наук. статей. – Харків : УкрДАЗТ, 2009. – № 25. – С.46–54; Піддубна Л. І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : огляд наукових праць останнього десятиріччя / Л. І Піддубна // Економіка розвитку. – 2009. – № 1 (49). – С.109–114; Піддубна Л. І. Моделювання управління міжнародною конкуренто-спроможністю підприємства / Л. І. Піддубна // Економіка розвитку. – 2009. – № 2. – С.40–45; Піддубна Л. І. Методичні аспекти фінансового регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання /Л. І. Піддубна, В. О. Васюренко // Економіка розвитку. – 2009. – № 4 (52). – С. 56–58).

9. Дістала подальшого розвитку систематизація підходів до обґрунтування концептуальних засад управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства в контексті змін головних чинників впливу на результативність міжнародного бізнесу. З позицій універсальності наукових концепцій ринку і менеджменту, технологій і методів управління обґрунтовано наявність спільних рис між управліннями національною та міжнародною конкурентоспроможністю підприємства і водночас їх істотних відмінностей, що зумовлюються розбіжностями національного та міжнародно-правового режимів регулювання внутрішніх і зовнішніх ринків і більшою функціонально-технологічною складністю міжнародної економічної діяльності як процесу транскордонної взаємодії, спрямованого на вилучення потенціалу розвитку зовнішнього ринку. Запропоновано функціонально-результативну декомпозицію процесу управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, що базується на узгодженні вхідних і вихідних параметрів мережі процесів і забезпечує оперативність виявлення відхилень і прийняття корегувальних дій, що дозволяє впроваджувати безперервне підвищення якості системи менеджменту підприємства. (Піддубна Л. І. Конкурентоспроможність економічних систем: теорія, механізм регулювання та управління : монографія / Л. І. Піддубна. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 368 с.; Пономаренко В. С. Концептуально-методологічні засади формування адаптивної системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства / В. С. Пономаренко, Л. І. Піддубна // Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики : монографія.– Харків : ВД «ІНЖЕК», 2008. – С. 62–78; Пономаренко В. С. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства як наукова і навчальна дисципліна / В. С. Пономаренко, Л. І. Піддубна // Економіка України. – 2007. – № 12 (553). – С. 17–27; Піддубна Л. І. Система управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: концептуально-методологічні аспекти формування /Л. І. Піддубна // Проблеми та сучасна практика ЗЕД в умовах глобалізації та інтеграції : зб. наук. праць. Серія «Економіка». – Донецьк : Дон ДУУ, 2007. Т. УІІІ, Вип. 2. – С. 24–34; Піддубна Л. І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : огляд наукових праць останнього десятиріччя / Л. І Піддубна // Економіка розвитку. – 2009. – № 1 (49). – С.109–114).

10 Дістав подальшого розвитку методичний підхід до порівняльного аналізу міжнародних конкурентних позицій підприємств машинобудування крізь призму понять «експортний потенціал» та «експортна конкурентоспроможність». Особливість пропонованого підходу визначається урахуванням сучасних форм і засобів включення українських підприємств у систему світогосподарської взаємодії та визначенням індексу диверсифікації експорту як частки основних товарних експортних груп підприємства у світовому експорті в релевантних секторальних групах, що формує підґрунтя для оцінки рівня експортної конкурентоспроможності підприємства (Пономаренко В. С. Міжнародна конкурентоспроможність підприємства і диверсифікація експорту: науково-методичні аспекти аналізу та оцінки / В. С. Пономаренко, Л. І. Піддубна // Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики : монографія. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2009. – С. 7–22; Піддубна Л. І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : огляд наукових праць останнього десятиріччя / Л. І Піддубна // Економіка розвитку. – 2009. – № 1 (49). – С.109–114; Піддубна Л. І. Експортний потенціал машинобудівних підприємств регіону: сутність, структура і проблеми диверсифікації / Л. І. Піддубна, Ю. О. Семікоп // Вісник економіки транспорту і промисловості : зб. наук. статей. – Харків : УкрДАЗТ, 2009. – № 26. – С. 125–133; Піддубна Л. І. Інноваційна складова стратегії прориву до світового рівня конкурентоспроможності / Л. І. ПІддубна // Управління розвитком : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. Макроекономічна політика в Україні: проблеми науки та практики (м. Харків, 20–21 листопада 2007 р.). – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2007. – С. 92–94;).

11 Дістав подальшого розвитку підхід до формування інформаційного забезпечення управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, що базується на розкритті механізму впливу інформаційного ресурсу на рівень міжнародної конкурентоспроможності підприємства і передбачає створення інформаційно-аналітичної бази управління із функціональними підсистемами регулятивно-правової, нормативно-довідкової, науково-аналітичної та методико-практичної інформації, що дозволяє підвищувати аналітичну цінність інформаційного ресурсу для суб’єктів процесу управління та розробки управлінських рішень. (Піддубна Л. І. Конкурентоспроможність економічних систем: теорія, механізм регулювання та управління : монографія /Л. І. Піддубна. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 368 с.; Піддубна Л. І. Інформаційне забезпечення управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства / Л. І. Піддубна // Вісник соціально-економ. досліджень. – Одеса : ОДЕУ, 2008. Вип. 30. – С. 315–323; Піддубна Л. І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : огляд наукових праць останнього десятиріччя /Л. І Піддубна // Економіка розвитку. – 2009. – № 1 (49). – С.109–114; Піддубна Л. І. Інформаційно-аналітична база системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: методичні аспекти формування та розвитку /Л. І. Піддубна// Управління розвитком : зб. наук. статей Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні засоби та технології розроблення інформаційних систем» (м. Харків, 20–21 листопада 2008 р.). – Харків : Вид. ХНЕУ, 2008. – № 14. – С. 48–49).

12. Дістав подальшого розвитку підхід до обґрунтування причин значної диференціації концепцій міжнародної конкурентоспроможності підприємства, відмінності якого полягають у виявленні предметно-методологічних проблем, що обумовлюють: звуження предмета дослідження міжнародної конкурентоспроможності підприємства; неадекватність метода і предмета дослідження в контексті глибини пізнання сутності міжнародної конкурентоспроможності підприємства; гносеологічну обмеженість аналізу існуючих дефініцій з метою виявлення загальної компоненти і пізнання глибинної сутності міжнародної конкурентоспроможності підприємства. (Піддубна Л. І. Конкурентоспроможність економічних систем: теорія, механізм регулювання та управління : монографія / Л. І. Піддубна. – Харків : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 368 с.; Піддубна Л. І. Феноменологія конкурентоспроможності: в пошуках нової парадигми / Л. І. Піддубна // Социальная экономика. Научный журнал ХНУ им. В.Н. Каразина. – 2004. – № 1–2. – С. 73–81; Піддубний І. О. Теорія конкурентоспроможності: сучасний стан і предметно-методологічні аспекти розвитку / І. О. Піддубний, Л. І. Піддубна // Економіка України. – 2007. – № 8 (549). – С. 52–60; Поддубный И. А. Теория конкурентоспособности: современное состояние и концепция предметно-методологического обновления / И. А. Поддубный, Л. И. Поддубная // Философия хозяйства. Москва : МГУ им. М. В. Ломоносова, 2008. – № 1 (55). – С. 151–166).

Практична значимість результатів, що містить цикл наукових праць, полягає у доведенні теоретичних та методологічних положень до рівня методичних розробок і практичних рекомендацій щодо формування адаптованої до широкого спектру змін середовища системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. Прикладний аспект циклу наукових праць підтверджується практичним застосуванням окремих розробок, положень і рекомендацій в державних установах і підприємствах машинобудування та відповідними довідками про її впровадження. Так, Головним управлінням промисловості, транспорту і зв’язку Харківської обласної державної адміністрації (довідка № 04-16/1924-1 від 27.08.2009) впроваджено рекомендації і методичні розробки щодо посилення на регіональному рівні інституційного забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємств машинобудування області, підвищення рівня товарної і географічної диверсифікації експорту та забезпечення координації зусиль регіональних органів управління і підприємств у підвищення рівня їх міжнародної конкурентоспроможності;

ВАТ «Турбоатом» (довідка №1-40/20-16 від 12.11.2009) впроваджено у практичну діяльність у формуванні програм розвитку експортного потенціалу методичні розробки щодо оцінки готовності підприємства до міжнародної конкуренції, оцінки стану і перспектив розвитку ресурсного забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства та оцінки станів зовнішніх риків із застосуванням інструментарію статистичної теорії розпізнавання образів;

ЗАТ «Завод «Південькабель» (довідка № 496 від 24.12.2008) впроваджено методичні розробки і рекомендації щодо оцінювання якості ресурсної бази підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємства та оцінки станів зовнішніх ринків збуту продукції підприємства, оцінки готовності підприємства до конкуренції на глобальних ринках;

ДНВП «Об’єднання «Комунар» (довідка № 2-38/14-26 від 21.05.2009) використовуються розробки щодо методології синтезу системи функціонально управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, оцінки стану і перспектив розвитку експортного потенціалу підприємства та оцінки впливу диверсифікації на рівень міжнародної конкурентоспроможності підприємства;

ТОВ «УПЕК Трейдинг» (довідка № 534 від 17.06.2008) впроваджено методичний підхід до моделювання процесу розвитку управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства та оцінки стану сприятливості/ворожості зовнішніх ринків підшипників гойдання;

ВАТ «ХАРП» (довідка 9/151 від 24.09.2009) застосовано методичний підхід до оцінки стану та перспектив розвитку ресурсної бази міжнародної конкурентоспроможності підприємства у розробці програм розвитку експортного потенціалу підприємства та рекомендації й організаційно-економічні заходи щодо підвищення рівня товарної і географічної диверсифікації експорту підприємства;

ВАТ «Харківський електротехнічний завод «Укрелетромаш» (довідка № 06/285 від 03.12.2008) використовуються методичні розробки автора щодо оцінки рівня готовності підприємства до конкуренції на ринках розвинених країн, оцінки стану і перспектив розвитку ресурсної складової експортного потенціалу підприємства та оцінки станів зовнішніх ринків;

ВАТ «ФЕД» (довідка № 17Є14-а-529 від 09.11.2009) впроваджено авторські методичні розробки щодо синтезу системи управління міжнародної конкурентоспроможністю підприємства, оцінки рівня диверсифікації експорту та стану сприятливості/ворожості цільового зовнішнього ринку в обґрунтуванні програм розвитку експортної діяльності підприємства;

ВАТ «Стаханівський вагонобудівний завод» використані методичні розробки і рекомендації у формуванні нової організаційної структури та реорганізації процесу управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, оцінки станів зовнішніх ринків та розвитку інформаційного забезпечення управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства.

Результати дослідження покладено в основу підготовленого за участю автора підручника(із грифом Міністерства освіти України) з навчальної дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства», що викладається для магістрів за спеціальностями «Міжнародна економіка», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» і використовуються в Інституті післядипломної освіти Харківського національного економічного університету (довідка № 84/04-241 від 19.11.09).


Претендент на здобуття щорічної

премії Президента України для молодих

учених, доцент кафедри економіки та

оцінки майна підприємства Харківського

національного економічного університету,доктор економічних наук, доцент Л. І. ПіддубнаБаза даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка