Реферат «управління ризиками в інноваційній діяльності»Скачати 458.28 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації17.03.2016
Розмір458.28 Kb.
1   2   3

2 АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМГІДРОПРИВІД»
2.1 Характеристика виробничо-господарської діяльності підприємства
Дослідження проблем управління інноваційними ризиками у даній роботі проводиться на прикладі харківського підприємства ТОВ «Промгідропривід» (ТОВ «ПГП»), що розташоване у Ленінському районі міста Харкова. Це підприємство працює на українському ринку вже більше десяти років. Підприємство було організоване як дочірнє підприємство на базі інституту ВНДІ «Гідропривод». Нині воно перетворене на товариство з обмеженою відповідальністю та вже більше трьох років працює як самостійна організація, що являє собою перш за все спеціалізоване промислово-виробниче підприємство.

Розвиток підприємства досягався поетапно, за власний кошт, без залучення інвесторів, у результаті чого підприємство стало абсолютно самостійним. Почавши свою діяльність з оренди невеликої ділянки цеху, сьогодні «Промгідропривід» має виробничі та складські приміщення загальною площею 2000 м2. Гнучка організація виробничого циклу на заводі дозволяє надзвичайно швидко реагувати на зміни кон’юнктури ринку. Це дає змогу виготовляти продукцію високої якості, що відповідає високим потребам замовників.

На становлення та розвиток ТОВ «ПГП» направлені зусилля спеціалістів підприємства. З огляду на інноваційний характер діяльності, тут працюють здебільшого спеціалісти високої кваліфікації, що мають великий досвід як у розробці, конструюванні та упровадженні гідроприводів, так і у експлуатації та обслуговуванні гідрообладнання в умовах виробництва. Організаційна структура ТОВ «Промгідропривід» складається з адміністративного керівництва підприємством, технологічного та конструкторського відділів, комерційного відділу, виробничої бази та відділу постачання. У склад виробничої бази входять заготовча ділянка, ділянка механічної обробки, ділянка термічної обробки, слюсарно-складальна та випробовувальна ділянки.

Загалом підприємство забезпечує робочі місця для 25 чоловік. Середня заробітна плата для службовця за минулий рік склала 2140 грн. на місяць. Щодо робітників, то їх середня зарплатня за минулий рік складає 2177 грн.

Вдала організаційно-управлінська робота сприяє ефективному використанню основних фондів на підприємстві. Їх структура наведена у таблиці 2.1, розрахунок основних показників у таблиці 2.2.
Таблиця 2.1 – Вартісна оцінка активів підприємстваГрупи основних фондів

Балансова вартість на початок року, грн.

У відсотках від загальної суми, %

2006

2007

2006

2007

І

Споруди та будівлі: цехи, склади, адміністративна частина

1399000

1428000

85,37

92,94

ІІ

Автотранспорт, інстру-мент та інвентар, оснастка

13954

12839

0,85

0,84

ІІІ

Машини (верстати) та обладнання

93352

86627

5,70

5,64

ІV

Електронна обчислю-вальна техніка: персо-нальні комп’ютери, програмне забезпе-чення, інформаційні системи.

132452

9000

8,08

0,59
Всього основних фондів

1638758

1536466

100

100
Нематеріальні активи: патенти, ліцензії

810

1028


Таким чином, видно що активна частина основних фондів, що складається з верстатів та обладнання складає за минулий рік близько 6 %, що свідчить про досить високий рівень ефективності виробництва. Але при цьому необхідно зважати на те, що для активів підприємства характерна велика динамічність: за період 2006 – 2007 року частки та вартісні характеристики груп основних фондів змінювалися у значних проміжках. Швидкий знос – здебільшого моральний – спостерігається для персональних комп’ютерів та програмного забезпечення, позаяк ця категорія найбільше пов’язана з динамічним розвитком НТП.

Слід зазначити, що досить значними є показники використання обчислювальної техніки, а саме – комп’ютерів. Високий рівень комп'ютеризації, що є характерним для підприємства, призводить до підвищення ефективності робіт, продуктивності праці, скоординованості дій управління та покращення умов праці співробітників.
Таблиця 2.2 – Основні показники виробничої та господарської діяльності ТОВ «Промгідропривід»

№ п/п

Найменування показника

Одиниці виміру

Рік

2006

2007

1

Валовий дохід від продажу товарів, виконання робіт, надання послуг

тис. грн.

2778,73

3307,46

2

Загальні валові витрати

тис. грн.

2577,45

3131,74

3

Валова собівартість

тис. грн.

1833,61

2056,08

4

Прибуток від основного виробництва

тис. грн.

174,62

148,33

5

Загальна кількість працюючих

чол.

25

25

6

Середня заробітна плата середньооблікового працюючого

грн.

2025

2617

7

Фондовіддача

грн./ грн.

1,7

2,2

8

Фондомісткість

грн./ грн.

0,59

0,47

9

Фондоозброєність

тис. грн./чол.

65,55

61,46

Таким чином, фондовіддача, що залежить від розміру загальної вартості основних виробничих фондів та валового доходу від продажу товарів та надання послуг за два роки має тенденцію до збільшення, складаючи більше 2 грн. у грошовому еквіваленті. Ріст цього показника свідчить про підвищення ефективності використання основних фондів.

Виходячи з теоретичних основ економіки підприємства, можна сказати, що чим нижчий показник фондомісткості, тим краще: це свідчить про невелику частку вартості основних фондів у загальній вартості виробленої продукції. Тобто тенденцію до зниження цього показника до менш ніж 0,5 слід вважати позитивною.

Фондоозброєність праці показує узагальнено, наскільки діяльність кожного працівника забезпечена різноманітними знаряддями праці, які не тільки підвищують продуктивність, а й покращують умови праці взагалі. Хоча росту цього показника і не спостерігається, більше того, за два роки він дещо знизився, він все одно є дуже високим і свідчить про високий технологічний рівень та автоматизацію праці на підприємстві.

Маючи власну виробничу та випробовувальну бази, висококваліфікований конструкторський і технологічний персонал, що має досвід роботи у гідравліці та машинобудуванні, ТОВ «Промгідропривід» у своїй діяльності здійснює широкий спектр напрямів діяльності на ринку України та країн СНД практично для всіх галузей промисловості (продаж гідро обладнання – 25%, виготовлення власного гідро обладнання – 40%, послуги з ремонту гідро обладнання – 35%).

Для надання повної картини показників діяльності підприємства необхідно визначити рентабельність виробництва, яка являє собою найбільш значущий показник ефективності роботи підприємства. Рентабельність виробництва (Р) визначається як:


, (2.1)
де Пр – сума прибутку, грн.;

Ввф – вартість виробничих фондів.

Розрахуємо рентабельність виробництва на ТОВ «Промгідропривід»:

Р2006 = (174615 / 1638758) * 100 = 10,65%

Р2007 = (148329 / 1536466) * 100 = 9,65%

Необхідно відзначити, що рівень реальної рентабельності на ТОВ «Промгідропривід» занадто не відрізняється від середнього показника по галузі машинобудування, та знаходячись на загальному рівні, все-таки є значущим для такого невеликого підприємства. Незначне зменшення прибутку у 2007 році призвело до зниження цього показника на 1%.

У 2007 році підприємство ТОВ «Промгідропривід» було обслідуване сертифікаційною комісією Bureau Veritas Certification, яка підтвердила, що система менеджменту даної організації перевірена та відповідає вимогам стандарту ISO 9001:2000 у області сертифікації «проектування, виробництво та ремонт гідравлічного та пневматичного обладнання». Це не тільки підтверджує високу якість продукції та послуг підприємства та формує його імідж на теренах України, але й є значним сприятливим фактором для виходу організації на міжнародні ринки.

Вже більше половини віку свого існування підприємство займається зовнішньоекономічною діяльністю. З самого початку ця діяльність включала не тільки дилерство для всесвітньо відомих компаній з виробництва гідравлічного обладнання, а й продаж товарів цієї групи власного виробництва та власних розробок. Хоча неможна сказати, що експортно-імпортна діяльність ТОВ «Промгідропривід» носить регулярний характер – ринкові умови поки що змушують підприємство працювати під конкретні замовлення, – та все ж, як вже зазначалося вище, у нього є постійні міцні, підкріплені договорами, зв’язки з іноземними компаніями. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства розповсюджується на розвинені країни Західної Європи, Росію та країни СНД.

Проектування та виробництво гідравлічного обладнання – це творчій процес, який потребує глибоких професійних знань та великої інтелектуальної віддачі. На підприємстві ТОВ «Промгідропривід» ці задачі вирішуються дослідним конструкторським колективом власного конструкторського бюро. Ретельність розробки конструкторської документації при проектуванні, об’ємне модулювання та розрахунок механізмів гідроприводу, використання якісних комплектуючих, які постачаються перевіреними постачальниками, призводить до того, що якість продукції є дуже високою, і, крім того, відповідає рівню провідних світових виробників гідравлічного обладнання. При цьому, з огляду на те, що підприємство самостійно виготовляє деякі комплектуючі, та собівартість виробництва достатньо невелика у порівнянні зі світовими аналогами, воно має змогу забезпечувати порівняно невеликі ціни на свою продукцію.

Зі вказаних вище видів діяльності розглядуваного підприємства випливає, що воно не тільки виробляє товари, а й надає цілий спектр промислових послуг. Під час виробництва гідростанцій та модернізації гідравлічного обладнання спеціалістами підприємства використовуються агрегати як іноземного виробництва, так і ті, що вироблені в країнах СНД.

Підприємство, крім того, здійснює проектування та виробництво «під ключ» різноманітного нестандартного промислового устаткування за технічними завданнями замовника. ТОВ «Промгідропривід» розробляє и проводить розрахунок станичних гідроприводів та гідравлічних систем для мобільної техніки, проводить експертну оцінку технічного стану гідравлічних систем.

Необхідно відзначити, що все виробництво та асортимент продукції та послуг підприємства орієнтовано на промисловий ринок, а споживчими товарами воно не займається. Проектні та конструкторські розробки, що здійснюються на підприємстві «Промгідропривід», втілюються у готову продукцію, що має широкий спектр застосування у різних сферах та галузях. Ці розробки є одним з профілюючих видів промислових послуг, що їх надає підприємство.

Керівництво фірми приділяє значну увагу освоєнню нових технологій ремонту, розширенню асортименту запропонованої споживачеві продукції. Підприємство випускає якісну гідроапаратуру нового зразку власного виробництва. З 2008 року ТОВ «Промгідропривід» починає виробництво гідроапаратури стикового, модульного та трубного виконання. Дослідні зразки пройшли успішні випробовування та підтвердили свої технічні характеристики на спеціалізованих стендах.

На усю продукцію, що випускається на підприємстві, а також на відновлене чи модернізоване обладнання дається гарантія. Товариством «Промгідропривід» провадиться гарантійне, післягарантійне обслуговування, а також при необхідності, капітальний ремонт обладнання після спливання гарантійного терміну експлуатації. Спеціалісти можуть проводити налагоджувальні роботи, якщо цього вимагає замовник, а також сервісне обслуговування гідрообладнання зарубіжних виробників у період гарантійного терміну та післягарантійної експлуатації.

В цілому, виробнича діяльність ТОВ «Промгідропривід» характеризується по-перше, широким спектром виготовлюваної продукції, наданих промислових послуг та виконаних робіт, по-друге, великим ступенем динамічності росту як асортименту, так і обсягів надання промислових та сервісних послуг. Можна відзначити також високий рівень співпраці підприємства із іноземними виробниками.
2.2 Оцінка рівня інноваційної діяльності та роботи з об’єктами інтелектуальної власності
Робота щодо нововведень на виробництві – це завжди складний та творчий процес. Для проектування гідроприводів, гідросистем в цілому чи гідростанції (мастильної станції), як складової частини – необхідні професійні знання. На ТОВ «Промгідропривід» наявна команда професіоналів високого рівня кваліфікації. На підприємстві використовуються якісні комплектуючі (тільки гідроагрегати перевірених постачальників), що пройшли вхідний контроль на сертифікованому стенді, та на всю продукцію, послуги чи роботи, що здійснює підприємство дається гарантія не менш ніж 12 місяців. Нові розробки ТОВ «Промгідропривід» поєднують у собі сучасні технології, підтверджені патентами, та багатий практичний досвід спеціалістів підприємства.

Досвід спеціалістів, що працюють на підприємстві у технологічному та конструкторському відділах засвідчує не тільки високий рівень їх технологічної підготовки, а й великий новаторський потенціал. Маючи середній стаж роботи на науково-дослідних та дослідно-конструкторських роботах біля 25 років, цей колектив співробітників створює технологічні новинки, спираючись на свій досвід роботи у ВНДІ «Гідропривід», де ними було свого часу отримано близько 30-ти патентів на винаходи та більше 40-ка патентів на корисні моделі. Такий досвід дозволяє спеціалістам під час їх роботи навіть на такому невеликому підприємстві, як ТОВ «Прогмгідропривод», не дивлячись на складний з економічної та соціальної точки зору період, коли воно починало свою роботу, не тільки не переривати винахідницьку активність, а й нарощувати її щороку. Докладний перелік патентів на винаходи та корисні моделі, що були отримані спеціалістами «ПГП» за останні два роки, та зареєстровані у Державному реєстрі патентів України, наведений у таблиці 2.3


Таблиця 2.3 – Патентна активність підприємства «Промгідропривід»

Вид патенту

Вид продукту

Дата

Деклараційний патент на корисну модель

Радіально-поршневий ексцентриковий насос з хитним блоком циліндрів

15 травня 2006

Патент на винахід

Блок керування гідравлічний

15 листопада 2006

Патент на корисну модель

Свердловинний електропровідний насосний агрегат

01 червня 2007

Патент на винахід

Радіально-поршневий ексцентриковий насос з хитним блоком циліндрів

25 грудня 2007

Повістка про отримання патенту на винахід

Свердловинний електропровідний насосний агрегат

15 січня 2008

Таблиця 2.3 яскраво ілюструє те, якою жвавою була інноваційна активність останніх двох років. Цей факт обумовлений не тільки високим рівнем підготовки спеціалістів, але й, насамперед, ростом відомості підприємства на ринку, що спричиняє збільшення надходження нових замовлень та розширення контактів із українськими та зарубіжними виробниками, які слідом за новими тенденціями НТП потребують інноваційні продукти для покращення своєї діяльності.

Відомо, що на практиці можливе застосування двох шляхів появи та просування інновації на ринок: «втягування попитом» та «виштовхування лабораторією». Втягування попитом, що використовується ТОВ «Промгідропривід», здійснюється під впливом потреб ринку, шляхом виявлення потреб споживачів та віднаходження виробничих можливостей з їх задоволення.

Вибір інновації, що відповідала б потребам, які виявляє ринок чи конкретний покупець, проводиться з урахуванням техніко-економічних показників (ТЕП), на основі яких обирається краща ідея чи розробка для втілення та впровадження у виробництво. Вага ТЕП при здійсненні оцінки нового виробу є основоположним фактором при формуванні прибутку від інновації.

Створена на ТОВ «Промгідропривід» інновація, а саме – свердловинний електропривідний насосний агрегат, є однією з запропонованих підприємством за останні роки. На цей винахід вже отриманий патент на корисну модель, а також – повістка про підтвердження патентної чистоти. Найближчим часом очікується надходження патенту на винахід, після чого підприємство зможе налагоджувати випуск цього продукту та комплектувати з його використанням продукції підприємства. Запропонована новинка має ряд значущих переваг над виробами попередніх модифікацій, які і мають забезпечити комерційний успіх інновації.

Вибір саме цієї корисної моделі для дослідження та перетворення на винахід з наступним упровадженням у виробництво був зроблений насамперед з урахуванням появи нових потреб у постійних замовників підприємства. Ці потреби стосуються необхідності покращення деяких ТЕП свердловинних насосних агрегатів. Перш за все була пред’явлена вимога збільшення потужності двигуна насосного агрегату, що призводить до підвищення напору та подачі робочої рідину у гідроциліндр. Докладніше принцип роботи, ТЕП та вигідні відмінності нового виробу будуть наведені нижче.

Враховуючи описану зміну потреб та підвищення вимог до продукції, маркетингом підприємства було надано поштовх до створення інновації технологічним та конструкторським відділом ТОВ «Промгідропривід». Позаяк зміна потреб спостерігалася серед сталих та давніх партнерів-замовників, підприємство безумовно пішло на створення винаходу.
3 АНАЛІЗ РИЗИКІВ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ІННОВАЦІЇ У ТОВ «ПРОМГІДРОПРИВІД»
3.1 Розрахунок інноваційних ризиків
Відповідно до розглянутого у першому розділі циклу управління інноваційними ризиками на першому його етапі слід їх ідентифікувати. При впровадженні у виробництво у ТОВ «Промгідропривід» запропонованої інновації – свердловинний електропривідний насосний агрегат ЕЦВ 8-160-150 виникає досить велика кількість ризиків. Розглянемо їх більш детально.

На рівні підприємства при створенні інноваційної продукції в одну з перших черг виникають науково-технічні ризики. В даному випадку можна назвати відхилення в строках реалізації етапів проектування, а також виникнення непередбачених науково-технічних проблем. При цьому максимально зведені до нуля ризики, пов’язані з невідповідністю технічного рівня виробництва технологічному рівню інновації та з невідповідністю кадрів професійним вимогам проекту, адже розглянута інновація створювалася на замовлення та виходячи з кадрових можливостей підприємства та його технічного потужностей.

Що стосується ризиків правового забезпечення проекту, то для ТОВ «Промгідропривід» такі ризики є певною мірою характерними. По-перше, це можливий помилковий вибір територіальних ринків патентного захисту. Навіть, якщо на даний момент підприємство запатентувало свій винахід, проте його дія розповсюджується лише на території України. А за умов подальшого виходу на зарубіжні ринки слід подбати про такий захист і на території інших держав. З цього випливає і ризик появи патентно-захищених конкурентів, особливо на закордонних ринках, де конкуренція є значно сильнішою та жорсткішою. При патентуванні слід не забувати і про обмеження в строках патентного захисту, хоча цей ризик є значно меншим аніж попередні, адже за період дії патенту виникає вірогідність морального старіння продукції, що випливає з дуже високих темпів розвитку науково-технічного прогресу. Також як при створенні інновацій, так і при їх впровадженні до виробництва досить великим є ризик "витоку" окремих технічних рішень. Головним чином це пояснюється людським фактором,що є дуже непередбаченим.

Ризики комерційної пропозиції для ТОВ «Промгідропривід», до яких можна віднести невідповідність ринкової стратегії фірми, відсутність постачальників необхідних ресурсів і комплектуючих або ж невиконання постачальниками зобов'язань по строках та якості поставок, зведені до мінімуму. По-перше, інновація створювалася виходячи з ринкової стратегії підприємства, а по-друге, проблеми з постачальниками щодо кількості та якості ресурсів не виникають внаслідок великого досвіду роботи з ними, а відповідно і їхньої надійності, хоча збої в постачанні виключати не слід за будь-яких умов.

При аналізі ризиків інноваційної діяльності будь-якого підприємства не менш важливу роль грають фундаментальні фактори. Особливої актуальності вони набувають у теперішній час, коли в Україні склалася досить нестабільна політична ситуація, що підкріплюється економічною кризою як в самій країні, так і у світовому співтоваристві, а відповідно і кризовою ситуацією у фінансово-кредитній політиці. До того ж важливими є кон’юнктурні фактори, що визначають позицію підприємства безпосередньо на конкретному ринку.

Проведемо кількісну оцінку деяких ризиків, що виникають у ТОВ «Промгідропривід» при впровадженні до виробництва означеного вище інноваційного насосного агрегату.

Так для реалізації інноваційного проекту необхідне забезпечення виробництва сировиною, електроенергією й комплектуючими. При цьому надійність постачальника сировини (імовірність своєчасної поставки якісної сировини) – qс=0,95; постачальника комплектуючих – qк=0,9; надійність роботи електроенергії – qе =0,97. Як відомо p=1 – q, де q – імовірність здійснення події (у даному випадку надійність), а р – імовірність відмови, тобто ризику, тому використовуючи формулу (1.1), отримуємо
рс = 1 - 0,95 =0,05

ре= 1 - 0,97 = 0,03 } mах {рі;}

рк= 1 - 0,9 = 0,1
Таким чином, максимальний ступінь ризику за даних умов, тобто імовірність зупинки впроваджуваного виробничого процесу з окреслених причин, дорівнює 0,1 або 10%.

На реалізацію інновацій впливають головним чином кваліфікація персоналу й точність роботи встаткування. Помилки персоналу відбуваються в середньому 3 на кожні 100 операцій. Збої встаткування в середньому відбуваються 12 разів на кожні 1000 годин роботи. Відповідно ступінь ризику може скласти в результаті помилок персоналу у 3% випадків, а збою встаткування – у 1,2%.

У цьому випадку ступінь ризику всього інноваційного проекту розраховується з використанням формули (1.2) та дорівнює:

р0= (0,03 + 0,012 + 0,03 * 0,012) * 100% = 4,236%.

Інноваційний проект реалізується в три етапи. Імовірність припинення проекту на першому етапі становить - 0,5; на другому - 0,3; на третьому - 0,1. Визначення ступеню ризику проекту в цілому можливе за формулою (1.3) та складає:

р0 = 0,5 * (1 - 0,3) * (1 - 0,1) + 0,3 * (1 - 0,5) * (1 - 0,1) + 0,1 * (1 - 0,3) * * (1 - 0,5) = 0,485 (або 48,5%).

Щодо методів управління інноваційними ризиками, які можуть бути використані на підприємстві «Промгідропривід» за даних умов, то найбільш ефективними можна назвати страхування, що дозволяє використовувати досить велику кількість методів, а також хеджирування. Останнє сприяє зниженню ризику несприятливої зміни цінової кон'юнктури. Це питання є досить актуальним у сучасних умовах, тим паче, що укладання термінових контрактів є для підприємства реальною перспективою.

При цьому цілком доцільним є моніторинг інноваційного процесу й вже безпосередньо в процесі роботи прийняття рішень по зниженню ризиків для коректування інноваційної діяльності й досягнення цілей організації в умовах нестабільності навколишнього середовища.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка