Реферат «управління ризиками в інноваційній діяльності»Скачати 458.28 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації17.03.2016
Розмір458.28 Kb.
1   2   3

3.2 Ефективність інноваційного проекту, що впроваджується
З огляду на специфіку винаходу як такого, можна зазначити, що коли його створює винахідник, він ставить перед собою завдання покращення деяких техніко-економічних параметрів продукту, в той час як власник патенту зацікавлений у отриманні максимального додаткового прибутку від продажу продукції з використанням цього винаходу. Ринкові умови диктують необхідність орієнтації на останній – економічний параметр при прийнятті рішення про використання інновації. За даними статистики підтримання патентів на винаходи у силі шляхом сплати відповідного мита, менш ніж 20% патентів на винаходи підтримуються на протязі всього терміну дії патентів, встановленого законодавством. Можна сказати, що цей відсоток складається саме з тих винаходів, що виправдали сподівання виробників щодо отримання додаткового прибутку. Це ті винаходи, що дозволяють покращити найбільш визначні для споживача характеристики продукції (що дозволяє виробнику обґрунтовано підвищити ціну), не суттєво ускладнюючи технологію виробництва цього виробу (тобто не підвищуючи суттєво собівартість продукції). Як наслідок цього спостерігається зростання розриву між ціною на продукцію та її собівартістю, що і формує приріст прибутку. Саме такі винаходи і доцільно перетворювати на конкретну продукцію.

Таким чином, техніко-економічні параметри, що підлягають зміні чи оновленню при створенні нового виробу стають об’єктом оцінки для виявлення його перспектив на ринку.Розглянемо техніко-економічні показники свердловинного електропривідного насосного агрегату базової (ЕЦВ 8-25-85) та інноваційної конструкції (ЕЦВ 8-160-150) за допомогою даних таблиці 3.1.
Таблиця 3.1 – Порівняльна таблиця ТЕП базової та інноваційної конструкції

Модель насосу

Коефіці-єнт ваги ТЕП, Кі

ЭЦВ 8-25-85

ЭЦВ 8-160-150 (корисна модель)

Результат порівняння

Обґрунтування результату

Техніко-економічні показники

Подача, л/хвил.

0,25

25

160

краще

Рівень подачі робочої рідини збільшено в кілька разів

Напір, м. вод. ст.

0,2

85

150

краще

Збільшення напору майже вдвічі покращує дію насосу

Споживання струму, А

0,2

80

185

гірше

Збільшене споживання струму збільшує наван-таження на електромережу

Потужність двигуна, кВт

0,15

45

90

краще

Більш потужний двигун запезпечує покращення перших двох позицій

Діаметр, мм

0,05

186

235

на рівні

У різних сферах засто-совання може сприй-матися по-різному

Довжина, мм

0,05

2570

2590

на рівні

Різниця у довжині є незначною

Маса, кг

0,1

225

351

гірше

Збільшення маси насосу призводить до зростання ваги приладу

Економічні параметри

Витрати на виробництво одиниці продукції, грн.

10948

12923

гірше

Ріст витрат на виробництво спричиняє ріст ціни продажу

Ціна виробу, грн.

12163

15204

гірше

Збільшення ціни продажу відштовхує споживачів

Як видно з таблиці, у новому винаході поряд із покращенням деяких показників, спостерігається погіршення інших. Це насамперед стосується економічних: ціна зростає за ростом виробничої собівартості. Зміни техніко-економічних показників пов'язані між собою безпосередньо технологією виробництва та конструкцією виробів.

Поряд з оцінкою корисного результату від використання винаходу в продукції конкретного виду на зміну базового зразка необхідно також оцінити вплив винаходу на виробничі витрати для продукції з його використанням. Так, техніко-економічна значущість винаходу у порівнянні з базовим може бути оцінена з наступного співвідношення:


Рте =

Рнт

,

(3.1)

Зоп / 3бо

деРнт – оцінка науково-технічної значущості винаходу;

Зоп – витрати на виробництво з використанням оцінюваного винаходу;

3бо – витрати на виробництво з використанням базового винаходу.

Оцінка науково-технічної значущості Рнт проводиться за формулою:
Рнт = 1 + ( Σ Кі ) (3.2)
де Кі – коефіцієнт ваги техніко-економічних показників, серед яких враховуються лише ті, що не співпадають за рівнем із винаходом-попередником.

Розрахуємо наведені показники, використовуючи дані таблиці 3.1:

Рнт = 1 + (0,25 + 0,2 – 0,2 + 0,15 – 0,1) = 1,3


Рте =

1,3

= 1,1

12923 / 10948

Якщо Рте ≥ 1, то оцінюваний винахід дозволяє підвищити прибуток від реалізації продукції з його використанням у порівнянні з базовим винаходом. Вданому випадку цей показник склав 1,1 > 1. Таким чином оцінюваний винахід за своєю техніко-економічною значимістю перевищує базовий винахід та, отже, при його використанні забезпечується приріст прибутку від реалізації продукції. Витрати на дослідження щодо покращення технічних характеристик свердловинного електроприводного насосного агрегату виправдовуються, таким чином, майбутнім отриманням прибутку.
ВИСНОВКИ
В умовах невизначеності, які завжди існують на будь-якому ринку товарів та послуг, та на ринку інновацій – тим більше, підприємство неминуче стикається з ризиками. Інноваційні ризики являють собою ризик відсутності очікуваного економічного ефекту від вкладання коштів у інноваційні проекти. За основними ознаками ризики, найбільш характерні для сучасних умов, можна розподілити на такі: ризики помилкового вибору інноваційних проектів; ризик незабезпечення інноваційного проекту достатнім фінансуванням; ризик невиконання господарських договорів; маркетингові ризики поточного постачання й збуту та ризик, пов'язаний із забезпеченням прав власності. Всі ці види ризиків спостерігаються і в українських підприємствах.

Для зниження втрат підприємства, що вкладає гроші в інноваційний проект, здійснюється управління ризиками. Цей процес являє собою сукупність заходів та інструментів впливу, що сприяють зниженню ризиків. Він включає себе такі основні завдання управління ризиками в інноваційній діяльності: прогнозування прояви негативних для інновації факторів; оцінка їх впливу на інноваційну, та, насамкінець, розробка методів зниження ризиків інноваційних проектів та створення системи управління ризиками в інноваційній діяльності. Серед методів аналізу ризиків виділяють методи аналогії, бальної оцінки, метод дерева рішень, метод Монте-Карло (статистичних випробувань), експертні методи й інші. Щодо основних методів управління ризиками, то до них належать: розподіл ризиків, диверсифікація, лімітування, страхування, хеджирування, відхід від ризиків й інших.

Аналіз розглядуваної проблеми проводиться на прикладі харківського підприємства ТОВ «Промгідропривід», що працює на ринку гідравлічного обладнання вже майже десять років. Аналіз діяльності показує, що цьому малому підприємству вдалося зайняти свою нішу на ринку та виготовлювати якісну продукцію, забезпечуючи рентабельність основних фондів та прибутковість виробництва. Нещодавно на підприємстві в рамках дуже великої інноваційної активності, що спостерігається на протязі вже кількох років, був підготовлений новий винахід – свердловинний електропривідний насосний агрегат.

Для розглядуваного підприємства ТОВ «Промгідропривід» певною мірою характерними є перш за все ризик можливості помилкового вибір територіальних ринків патентного захисту. Щодо розрахованих показників інших ризиків, то, наприклад, імовірність зупинки впроваджуваного виробничого процесу з окреслених причин, дорівнює 10%.

Враховуючи отримані показники ризиків, проведено дослідження майбутньої ефективності інновації, яке показало, що винахід дозволяє підвищити прибуток від реалізації продукції з його використанням у порівнянні з базовим винаходом. Таким чином, врахування та ефективне керування ризиками визначає майбутнє отримання очікуваної віддачі від інновації.
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
1. Гунин В.Н. Модульная программа для менеджеров №7. Управление инновациями. М: ИНФРА-М, 2000.

2. Медынский В.Т. Инновационный менеджмент. Учебник. ИНФРА-М,2000.

3. Балабанов И.Г. Инновационный менеджмент. Краткий курс. С.-П. Питер. 2000.

4. Инновационный менеджмент. Под редакцией Оголевой Л.Н. Учебное пособие. ИНФРА-М, 2001.

5. Ковалев Г.Д. Основы инновационного менеджмента. Учебник. М:ЮНИТИ. 1999.

6. Управление организацией. Под редакцией Поршиева А.Г. Учебник. М:ИНФРА-М, 2002.

7. Риски в экономике: Учеб. пособие для вузов / под ред. проф. В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 380с.

8. www.promgidroprivod.com

9. Скорняков Э.П., Горбунова М.Э. Оценка значимости изобретений как инструмент управления инновационным процессом. Уч. пос. – М.: Информационно-издательский центр Роспатента, 2003. – 131 с.

10. http://www.ukrstat.gov.uа – Державний комітет статистики України, 2008р.

11. Оценка инновационного проекта, подлежащего реализации при прогнозировании / В.П. Соловьёв // Наука та наукознавство. – 2006. – №3. – с.33–38

12. Управление инновациями: В 3 кн. Кн. 2. Управление финансами в инновационніх процессах: Учебное пособие / А.А. Хареп, И.Л. Коленский, Н.Н. Пущенко, В.А. Старых, Под ред. Ю.В. Шелкова. – М.: Высшая школа, 2005. – 295 с.: с ил.

13. Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві: Підручник. – К.: КОНДОР, 2006. – 398 с.

14. Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С. Товарна інноваційна політика. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007, – 281 с.15. Инновационный менеджмент. Справочное пособие / Под ред. П.Н. Зввлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндеди. - СПб.: Наука, 1999.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка