Реферативна база даних наукових публікацій викладачів кафедри освітнього менеджменту І педагогічних інноваційСкачати 255.66 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір255.66 Kb.
РЕФЕРАТИВНА БАЗА ДАНИХ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ І ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ
Назва статті

Анотація
2008 рік


Андрющенко Т.К. Організація освітнього процесу в контексті формування у старших дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди: Наук.-теор. часопис. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – С 5-7.(ВАК)

У статті розкриваються напрями роботи дошкільних навчальних закладів з формування у дітей основ здоров’язберігаючої компетентності. Подано методичні рекомендації, які конкретизують зміст діяльності педагогів. Пропонуються завдання дітям, розроблені відповідно до різних типів інтелекту.Андрющенко Т.К. Особливості навчання дорослих // Вісник Черкаського університету. – Вип. 123. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2008. – С. 3-5. (ВАК)

Охарактеризовано особливості навчання дорослих. Визначено основні принципи побудови навчального процесу в системі підвищення кваліфікації.Андрющенко Т.К. Проектування особистісно зорієнтованої моделі валеологічної освіти в дошкільних навчальних закладах / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Імідж сучасного педагога. – Полтава : Вид-во ПОІППО, 2008. – № 7-8 (86-87). – С. 97-100. (ВАК)

У статті розкрита доцільність побудови моделі валеологічної освіти на засадах особистісно зорієнтованого виховання і педагогічного проектування. Підкреслена необхідність організації відповідного розвивального середовища, використання різних видів дитячої діяльності, створення комфортного психологічного клімату в дошкільному навчальному закладі в процесі формування в дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я.Зоря Ю. М. Проблеми організації краєзнавчо-пошукової роботи як засобу виховання патріотичних почуттів старшокласників у педагогічній науці та практиці / Ю. М. Зоря // Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки : [зб. наук. ст.]. – Черкаси, 2008. – Вип. 129. – С. 42–46.

У статті робиться спроба налізу сучасної наукової думки щодо проблеми краєзнавчо-пошукової роботи як засобу виховання патріотичних почуттів старшокласників, а також висвітлюється досвід реалізації цієї проблеми у навчальних закладах Черкаської області.


2009 рік


Андрющенко Т.К. Шляхи удосконалення професійної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів в системі післядипломної освіти / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Вип. 51. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2009. – С. 236-239. (ВАК)

У статті розглядаються проблеми удосконалення професійної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів у системі після дипломної освіти. Аналізуються вимоги, що ставляться до сучасних педагогів. Описано професійні та особистісні якості, якими вони мають володіти. Представлено форми і методи навчання дорослих на курсах підвищення кваліфікації і в міжкурсовий період.


2010 рік


Андрющенко Т.К. Забезпечення професійного зростання педагогів в умовах післядипломної освіти / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Нова педагогічна думка. – Рівне. – 2010. – № 2. − С. 6-7. (ВАК)

У статті розкривається роль післядипломної освіти, значення самоактуалізації і саморозвитку у професійному зростанні особистості. Представлено зміст і форми організації освітньої діяльності педагогів на курсах підвищення кваліфікації і в міжкурсовий період.Андрющенко Т.К. Сучасні вимоги до освіти дорослих / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. – Вип. 183. − Ч. І. − Черкаси : Вид-во ЧНУ ім.. Богдана Хмельницького, 2010. – С.12-15. (ВАК).

У статті охарактеризовано особливості розвитку педагогів на різних етапах професійної діяльності, визначено завдання і принципи неперервної освіти, а також загальні вимоги до організації післядипломної освіти дорослих як складової неперервної освіти.Андрющенко Т.К. Педагогічні умови креативного розвитку дошкільників / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Випуск 16. − Глухів : Вид-во ГНПУ ім. О. Довженка, 2010. − С. 138-141. (ВАК).

У статті розглядається актуальність створення педагогічних умов для креативного розвитку дошкільників. Визначені форми взаємодії з вихователями. Розкрито значення середовища для креативного розвитку дітей. Відмічена доцільність розробки «Технології креативного розвитку дошкільників».


2011 рік


Андрющенко Т.К. Формування у дітей дошкільного віку здоров’язбережувальних життєвих навичок / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» : зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 23. − С. 18−22. (ВАК)

У статті розглядається актуальність формування у дітей дошкільного віку здоров’язбережувальної компетентності. Подано перелік життєвих навичок, які сприяють збереженню здоров’я і є складовими здоров’язбережувальної компетентності. Розкрито шляхи формування їх у дітей в освітньому процесі дошкільного навчального закладу.Зоря Ю. М. Сутність патріотизму як інтегрованого почуття особистості / Ю. М. Зоря // Нова педагогічна думка. – 2011. – № 4. – С.133–136.

У статті висвітлюється сутність патріотизму як інтегрованого почуття, комплексу вищих інтелектуальних, естетичних, праксичних та моральних почуттів.Ніколаєску І. О. Проектна діяльність сучасного педагога як засіб самореалізації в професійній кар’єрі //Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – Додаток 2 до №3, том ІV (29). – К., 2011. – С. 287-292

Стаття присвячена проблемі підготовки педагога в системі післядипломної педагогічної освіти до організації проектної діяльності, яка є умовою розвитку творчої самореалізації особистості.


2012 рік


Андрющенко Т.К. Проблема формування здоров’язбережувальної компетентності у контексті педагогічної спадщини О.А. Захаренка / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Вісник Черкаського університету. – Вип. 6 (219). – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2012. – С. 3−6. − (Серія „Педагогічні науки”). (ВАК)

У статті розглядаються питання доцільності використання досвіду роботи Сахнівської школи і педагогічної спадщини О.А. Захаренка в процесі формування у дітей здоров’язбережувальної компетентності.
Андрющенко Т.К. Формування здоров’язбережувальної компетентності як соціально-педагогічна проблема / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – № 7 (232) – С. 123−127. – (Серія „Педагогічні науки”). (ВАК).

У статті розкрито теоретичні основи формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку. Уточнено зміст поняття «здоров’язбережувальна компетентність», подано аналіз сутності здоров’я за різними підходами, представлено перелік життєвих навичок, що сприяють здоров’ю.Андрющенко Т.К. Теоретичні аспекти проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – № 1 (19). − С. 11−20. (ВАК).

У статті визначено теоретичні основи проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку. Уточнено сутність понять „здоров’я”, „ціннісне ставлення до здоров’я”, „культура здоров’я”, „здоровий спосіб життя” з позицій аксіологічного, культурологічного й особистісно-діяльнісного підходів.Андрющенко Т.К. Самореалізація педагогів у процесі підготовки до формування в дошкільників здоров’язбережувальної компетентності / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – № 7 (25). − С. 370−376. (ВАК).

У статті розкривається значення самоактуалізації і саморозвитку у професійному зростанні особистості. Окреслено шляхи самореалізації педагогів у процесі опрацювання спецкурсу «Підготовка вихователів до формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку».Андрющенко Т.К. Аксіологія в контексті формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. − Вип. 24. − Ужгород : Вид-во Ужгородський національний університет, 2012. – С. 12−14. − (Серія „Педагогіка. Соціальна робота”). (ВАК).

У статті розкрито аксіологічний підхід до формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку. Уточнено сутність понять „аксіологія”, „цінність”, „особистісна цінність”, „ціннісні орієнтації”. Заявлено про необхідність створення умов для усвідомлення дітьми життєвих навичок, що сприяють здоров’ю людини, як особистісних цінностей.
Андрющенко Т.К. Здоров’язбережувальні технології як засіб формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 27. − С. 6–10. (ВАК).

У статті проаналізовано сучасні наукові погляди на поняття «здоров’язбережувальна технологія». Представлено здоров’язбережувальні технології, які доцільно використовувати у процесі формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку.Андрющенко Т.К. Організаційно-методичні аспекти формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – № 22 (257) листопад 2012. – Луганськ : Вид-во ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2012. – С. 85−92. − (Серія „Педагогічні науки”). (ВАК)

У статті розкрито сутність компетентнісного підходу. Визначено актуальність формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності. Представлені форми і методи, які доцільно використовувати у процесі формування в дошкільників здоров’язбережувальної компетентності, а також методика підготовки вихователів до реалізації зазначеної проблеми.Зоря Ю. М. Сутність поняття “патріотично-спрямований інформаційно-комунікаційний виховний простір” / Ю. М. Зоря // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / редкол. В. В. Кузьменко (голова) [та ін.]. – Херсон, 2012. – Вип. 13. – С. 31–36.

У статті автор диференціює зміст поняття “виховне середовище” та “виховний простір”, визначає сутність дефініції “інформаційно-комунікаційний виховний простір” та подає його параметри.Ніколаєску І. О. Професійне становлення педагога як складова педагогічної системи О. А. Захаренка / І. Ніколаєску, С. Мукомел //Вісник Черкаського університету. Серія „Педагогічні науки”. – Вип. 6 (219).– Черкаси, 2012. – .108–112.


У статті розглядаються питання професійної підготовки педагога у контексті педагогічної спадщини О. А. Захаренка, головною метою якої є розвиток особистості фахівця, її концептуального Я, розуміння соціокультурної й освітньої ситуації, усвідомлення себе, у першу чергу, як особистості, а вже потім як фахівця, професіонала.Ніколаєску І. О. Педагогічні умови розвитку професійного іміджу соціального педагога в післядипломній освіті // Педагогічний альманах. – № 13. – 2012. – С. 108–112.

У статті аналізуються педагогічні умови, які сприяють розвитку професійного іміджу спеціаліста соціальної сфери в системі післядипломної освіти.Ніколаєску І. О. Акмеологічний підхід до розвитку професійного іміджу сучасного педагога в системі післядипломної освіти // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наук.праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – С. 245 – 251.

Суспільний ідеал сучасного педагога нерозривно пов’язаний із формуванням та розвитком власного професійного іміджу. У статті досліджується акмеологічний підхід, який сприяє розвитку професійного іміджу педагога в закладах післядипломної освіти. Окреслюються умови закладів післядипломної освіти щодо удосконалення професійного іміджу сучасного педагога.Ніколаєску І. О. Особливості іміджової підготовки сучасного педагога в системі післядипломної освіти // Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць Полтавчького національного університету імені В. Г. Короленка. – Вип.10. – Полтава, 2012. – С. 207 – 212.

Обґрунтовується актуальність проблеми іміджової підготовки педагога з урахуванням сучасних тенденцій розвитку системи післядипломної освіти. Зазначено ефективність застосування інноваційних форм та методів навчання при умові використання відповідних педагогічних умов розвитку професійного іміджу сучасного педагога.Ніколаєску І. О. Особливості професійного іміджу викладача-андрагога в системі післядипломної освіти // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2012. – Випуск 25. – С. 142 – 144.


Постать викладача нерозривно пов’язана із формуванням та розвитком власного професійного іміджу. У статті розкрито особливості професійного іміджу викладача-андрагога в системі післядипломної освіти. Охарактеризовано зміст педагогічної діяльності викладача та його соціально-педагогічні ролі в закладах післядипломної освіти.Степанова Н.М. Трансформация национального государства и кризис доверия как следствие социальных изменений конца ХХ – начала ХХІ столетия / Наталія Степанова // Збірник наукових праць XXVI Міжнародної науково-практичної конференції «Філософія, культурологія, мистецтвознавство і архітектура в процесі ціннісної трансформації суспільства». – Лондон: IASHE, 2012. – C. 68 – 72.


В статье проанализированы социальные изменения на рубеже XX и XXI веков. Прослежена связь между трансформацией национального государства и доверием как социокультурным явлением – основой современного развития общества.


2013 рік


Андрющенко Т.К. Компетентнісний підхід як стратегічний напрям розвитку освіти в Україні: теоретичний аспект / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Педагогічна освіта : теорія і практика : зб. наук. пр. − Вип. 13. / Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка; гол. ред. Каньоса П. С. – Кам’янець-Подільський : вид-во ПП Зволейко Д. Г., 2013. − С. 8-12 (ВАК).

У статті визначено актуальність впровадження компетентнісного підходу в сучасну освіту, проаналізовано наукові погляди на розкриття сутності понять „компетентнісний підхід” „компетентність”. Виокремлено структурні компоненти компететнтності.
Андрющенко Т.К. Особистісно-діяльнісний підхід до формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку: психологічний аспект / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уманського ДПУ імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.] − Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. − Вип. 44. − С. 143−148. (ВАК).

У статті визначено сутність особистісно-діяльнісного підходу до формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку. Обґрунтовано доцільність інтеграції особистісно орієнтованого і діяльнісного підходів. Проаналізовано наукові погляди на особистісний і діяльнісний компоненти особистісно-діяльнісного підходу.Андрющенко Т.К. Експериментальна модель процесу формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. − Вип. 26. − Ужгород : Вид-во ДВНЗ Ужгородський національний університет, 2013. – С. 15−18. − (Серія „Педагогіка. Соціальна робота”). (ВАК).

У статті подано опис експериментальної моделі формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку. Представлено принципи, розкрито педагогічні умови, компоненти здоров’язбережувальної компетентності, етапи засвоєння дітьми здоров’язбережувальної компетентності, завдання кожного етапу та форми і методи взаємодії з дітьми.Андрющенко Т. К. Педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Освіта регіону. – К. : Університет «Україна». – 2013. – № 2(32). − С. 211–215. (ВАК).

У статті уточнено сутність поняття „педагогічні умови”. Розкрито підходи до визначення педагогічних умов формування здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку. Охарактеризовано обрані педагогічні умови. Представлено основні форми і методи роботи з дітьми відповідно до кожної педагогічної умови.Андрющенко Т.К. Критеріальна основа оцінювання сформованості здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 29. − С. 48−53. (ВАК).

У статті розкрито сутність понять «критерії», «показники» і «рівні». Проаналізовано погляди науковців на критеріальний підхід до визначення компетентності. Виділено і науково обґрунтовано критерії та показники, охарактеризовано рівні сформованості здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку.Андрющенко Т.К. Основні положення методики формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – Додаток 1 до Вип. 29, Том V : Тематичний випуск “Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання”. − К. : Гнозис, 2013. − С. 87−92. (ВАК).

У статті визначено й обґрунтовано основні положення методики формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку. Представлено авторську методику. Презентовано зразок однієї з тем, вивчення яких сприятиме ефективному формуванню у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності.
Андрющенко Т.К. Культурологічний підхід до формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей і молоді : зб. наук. пр. − К. : Інститут проблем виховання НАПН України, 2013. − Вип. 17. − Книга 1. − С. 31−41. (ВАК).

У статті розкрито сутність культурологічного підходу, теоретичні засади його використання у вирішенні завдань авторського дослідження. У контексті теми проаналізовано погляди науковців на поняття “культура”, її складових “матеріальна і духовна культура” та поняття“культура здоров’я”. Визначено вплив культури на духовний розвиток дошкільників. Доведено доцільність включення в методику формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку надбань національної культури.Андрющенко Т.К. Методи формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уманського ДПУ імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.] − Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. − Вип. 47. − С. 49−55. (ВАК).

У статті презентовано методику формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку. Розкрито умови її впровадження в освітній процес дошкільних навчальних закладів. Подано алгоритм вивчення тем за авторською методикою. Виокремлено етапи організації навчальної діяльності: мотиваційний, теоретичний і практичний. Визначено завдання кожного етапу навчання, а також представлено й обґрунтовано основні методи, які забезпечують ефективність формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності.Андрющенко Т.К. Педагогічний супровід процесу формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку // Тетяна Костянтинівна Андрющенко / Вісник Інституту розвитку дитини : зб. наук. праць. − К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. − Вип. 29. − Серія : Філософія, педагогіка, психологія. − С. 36−40. (ВАК).

У статті представлено обґрунтування однієї з педагогічних умов формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку – “забезпечення педагогічного супроводу формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку”.
Зоря Ю. М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у патріотичному вихованні старшокласників: результати дослідно-експериментальної роботи // Наукова скарбниця освіти Донеччини. – 2013. – № 3 (16). – С. 48–53.

У статті висвітлюються результати дослідно-експериментальної роботи щодо використання потенційних можливостей інформаційно-комунікаційних технологій для організації патріотичного виховання старшокласників.Зоря Ю. Н. Особенности современного процесса патриотического воспитания старшеклассников в Украине / Ю. Н. Зоря // Вестник КазНУ. Серия “Педагогические науки”. – 2013. – № 3 (40). – С. 86–92.

В статье раскрываются особенности современного процесса патриотического воспитания старшеклассников. В аспекте гуманизации украинской системы образования освещаются цели, задачи, содержание, принципы организации воспитательного процесса, методы и формы патриотического воспитания, его организационная структура.Ніколаєску І. О. Роль інститутів післядипломної освіти в розвитку культуротворчої особистості педагога» // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2013. – Випуск 26. – С. 136 – 139.


У статті визначено теоретичні основи проблеми розвитку культуротворчої особистості педагога в системі післядипломної освіти. Уточнено сутність понять “культура”, “творчість”, “культурологічний підхід”, сформульовано авторську дефініцію “культуротворча особистість педагога”. Обгрунтовано доцільність застосування культурологічного підходу в навчальному процесі інститутів післядипломної освіти. Розкрито культурологічну спрямованість застосування навчально-методичного комплексу, який сприяє розвитку культуротворчої особистості педагога в системі післядипломної освіти.Ніколаєску І. О. Використання методів інтерактивного навчання у процесі вивчення курсу «Імідж соціального педагога» // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2013. – Випуск 29. – С. 117 – 121.


Статтю присвячено проблемі використання інтерактивного навчання в системі післядипломної освіти під час проходження курсів підвищення кваліфікації соціальних педагогів. Запропоновано активні форми і методи навчання під час опанування авторської програми курсу “Імідж соціального педагога”, яка спрямована на удосконалення рівня професійної компетентності та виявлення важливих професійно-особистісних якостей спеціаліста соціальної сфери для подальшої професійної діяльності.Ніколаєску І. О. Практичні основи акмеологічного розвитку педагога в умовах освітньо-інформаційного простору //Педагогічна освіта : теорія і практика. Збірник наукових праць. – Вип.13. – Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 107 – 112.


Актуальність викладеного у статті матеріалу обумовлена розглянутими у ній питаннями акмеологічного зростання сучасного педагога в закладах післядипломної освіти. У дослідженні обгрунтовано доцільність практичної складової навчального процесу, який сприяє досягненню акме та успішній реалізації особистісно-професійного потенціалу вчителя в різних видах діяльності. Запропоновано різноманітні форми і методи навчання педагогів у системі післядипломної освіти щодо стимулювання досягнення акме.Степанова Н.М. Філософські передумови виникнення соціальних концепцій довіри / Наталія Степанова // Вісник Черкаського університету. – Серія Педагогічні науки. – Черкаси, ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2013. – №6 (259). – 152 с. – С. 99 – 105.


Стаття присвячена поняттю «довіри» як одному із найбільш поширених, а тому, можливо, і найбільш помітних аспектів суспільного життя. У статті розглядається довіра як феномен, який має спільні ознаки із відповідальністю, чесністю, визнанням. У висновках автор наголошує, що довіра, як соціокультурне явище, є необхідною умовою суспільного розвитку в силу наростання невпевненості людей у майбутньому, за для попередження суперечливих процесів та позбавлення непрозорості у сучасних суспільствах, вона є головною умовою взаємодії людини зі світом.Степанова Н.М. Довіра та демократія в системній взаємодії за збереження цілісності суспільства / Наталія Степанова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 29, Том V: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2013. – 564 с. – С. 78 – 85.


Стаття присвячена взаємодії таких понять як «довіра» та «демократія» як найбільш поширених, а тому, можливо, і найбільш важливих характеристик суспільного життя. У статті розглядається довіра як феномен, який має спільні ознаки із відповідальністю, визнанням та демократією. У висновках автор наголошує, що довіра, як соціокультурне явище, є необхідною умовою існування демократичного суспільства та суспільного розвитку в силу наростання невпевненості людей у майбутньому, за для попередження суперечливих процесів та позбавлення непрозорості у сучасних суспільствах, вона є головною умовою взаємодії людини зі світом.


2014 рік


Андрющенко Т. К. Аксіологічний аспект проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку / Тетяна Костянтинівна Андрющенко // Нова педагогічна думка. – Рівне. – 2013. – № 1. − С. 78−81. (ВАК).

У статті уточнено сутність понять „аксіологія”, „аксіологічний підхід”, „ціннісне ставлення”, „ціннісне ставлення до здоров’я”. Розкрито аксіологічний аспект педагогічних умов, етапів навчальної діяльності та змісту формування здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку.Назаренко Г. А. Використання сучасних виховних технологій у процесі ціннісного становлення учнівської молоді / Галина Анатоліївна Назаренко // Педагогіка і психологія. – 2014. - №1 (82). – С.37-45.

Висвітлюється досвід використання сучасних виховних технологій у процесі ціннісного становлення учнівської молоді, функції закладів післядипломної педагогічної освіти у цьому аспекті, а також пропонуються шляхи інтенсифікації упровадження нових наукових розробок у педагогічну практику.
Назаренко Г. А. Упровадження курсу «Вчимося демократії» як умова виховання культури демократизму старшокласників / Галина Анатоліївна Назаренко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: - Ялта: РВВ КГУ, 2014. – Вип.43. – Ч.4.. – С.99-106.

У статті висвітлюються зміст, структура та особливості впровадження авторського факультативного курсу «Вчимося демократії» як однієї із пріоритетних педагогічних умов виховання культури демократизму учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів. Презентуються основні методологічні підходи, на яких базуються концептуальні положення виховання культури демократизму старшокласників у ході опанування ними названого факультативного курсу.Назаренко Г. А. Развитие самоуправленческих начал школьной жизни как условие воспитания культуры демократизма старшеклассников / Галина Анатольевна Назаренко // Вестник ВЕГУ. – 2014. - №2(70). - С.156-162.

В статье освещаются ход и основные результаты опытно-экспериментальной работы педагогического коллектива Соколовочской общеобразовательной школы І-ІІІ степеней Тальновского районного совета Черкасской области по демократизации жизни коллектива учащихся как необходимого условия воспитания культуры демократизма старшеклассников.
Назаренко Г. А. Педагогічні умови підвищення ефективності виховання культури демократизму старшокласників / Галина Анатоліївна Назаренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2014. – Випуск 31. – С.107-110

У статті представлено досвід експериментальної роботи Монастирищенського навчально-виховного комплексу «Ліцей – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Ерудит» Монастирищенської районної ради Черкаської області з виховання культури демократизму старшокласників. Розглядаються педагогічні умови підвищення ефективності досліджуваного процесу. Висвітлюється зміст взаємодії ліцеїстів з органами державної влади, місцевого самоврядування та громадськими організаціями задля вирішення життєво важливих проблем учнівської молоді та місцевої громади.Назаренко Г. А. Формирование системы ценностей старшеклассников как субъектов гражданского общества средствами проектной деятельности / Галина Анатольевна Назаренко // Вестник КазНУ. Серия «Педагогические науки. – 2014. - №1 (41). – С.22-27

Статья освещает основные результаты опытно-экспериментальной работы на базе Тальновской общеобразовательной школы І-ІІІ степеней №2 Черкасской области по формированию системы моральных, политических и правовых ценностей старшеклассников как субъектов гражданского общества. Педагогический коллектив учреждения исследовал потенциальные возможности проектной деятельности в содействии осознанию учащимися демократических ценностей.Назаренко Г. А. Формирование национального сознания и самосознания учащихся в контексте культуры демократизма личности: результаты эксперимента / Галина Анатольевна Назаренко // Весник Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова. Серыя С. Псіхолага-педагагічныя навукі. – 2014. - №1 (43). – С.44-50

В статье освещаются основные результаты опытно-экспериментальной работы всеукраинского уровня по проблеме формирования национального сознания и самосознания учащихся в контексте воспитания культуры демократизма личности. Презентуется деятельность педагогического коллектива экспериментального учебного заведения по использованию потенциальных возможностей классического и национального искусства для формирования у детей исследуемого феномена.
Назаренко Г. А. Потенциал телекоммуникационных проектов для развития социальной и гражданской компетентности старшеклассников / Галина Анатольевна Назаренко // Вестник Костромского государственного университета имени Н. А. Некрасова. Серия «Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика».– 2014. – Том 20. –№3. – С.141-144

Статья освещает основные результаты опытно-экспериментальной работы на базе Енакиевского учебно-воспитательного комплекса №2 Донецкой области по проблеме воспитания социальной и гражданской компетентности старшеклассников. Педагогический коллектив учреждения апробировал комплекс методов и технологий воспитания исследуемого феномена средствами практико-ориентированных телекоммуникационных проектов, оптимально соединяющих ИКТ и другие инновационные технологии.
Ніколаєску І. О. Формування соціальної компетентності старшокласників у позаурочній діяльності // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2014. – Випуск 31. – С. 110 – 113.


Статтю присвячено проблемі формування соціальної компетентності учнівської молоді в позаурочній діяльності. Запропоновано найбільш дієві практико-зорієнтовані інноваційні форми роботи для використання у професійній діяльності педагогів щодо формування соціальної компетентності старшокласників у позаурочній діяльності. Акцентована увага на практичному вирішенні окресленого питання в Черкаському регіоні.Степанова Н.М. Аксіологічний аспект феномену довіри / Наталія Степанова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 4 до Вип. 31, Том ІІІ (11): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2014. – 374 с. – С. 342 – 347.


Стаття присвячена аналізу ціннісного аспекту феномену довіри. Автор акцентує увагу на роль довіри у формуванні таких ключових цінностей суспільства, як достаток, добро, справедливість, свобода, взаєморозуміння та ін.Степанова Н.М. Проблема доверия как ценностная составляющая социального капитала современного общества / Наталия Степанова // Traditions and moderns trends in the process of formation of humanitarian values: Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the LXXXIV International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in Art History, History, Philosophy, Culturology, Physical Culture and Sports (London, June 26 – July 02, 2014). – London: IASHE, 2014. – 107 с. – C. 86 – 88.


Статья посвящена рассмотрению проблемы доверия как философской основы социального капитала. Проанализирована связь понятия доверия с понятием социального капитала как ценности современного общества.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка