Регламент роботи Конгресу 15 жовтня 2009 р. 00 45Сторінка1/10
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.17 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
І КОНГРЕС СОЦІОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ

"СОЦІОЛОГІЯ В СИТУАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ"
15-17 жовтня 2009 р.

Регламент роботи Конгресу

15 ЖОВТНЯ 2009 р.

8.00 – 9.45

реєстрація учасників Конгресу (фойє великої актової зали головного корпусу Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, майдан Свободи, 4, 2-й поверх)

10.00 – 11.00

відкриття Конгресу (велика актова зала головного корпусу Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна)

11.00 – 13.00

перше пленарне засідання Конгресу (велика актова зала головного корпусу Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна)

13.00 – 14.30

перерва на обід

14.30 – 16.45

друге пленарне засідання Конгресу (велика актова зала головного корпусу Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна)

16.50 – 17.50

презентація новітніх видань з соціології (ауд. 2-49, головний корпус Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна)

18.00

фуршет (зала прийомів північного корпусу Харківського національ-ного університету імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 6, 1 поверх)16 ЖОВТНЯ 2009 р.

9.00 – 12.30

робота секцій та "круглих столів" Конгресу

10.30 – 10.45

кава-брейк

12.30 – 14.00

перерва на обід

14.00 – 16.30

продовження роботи секцій та "круглих столів" Конгресу

16.30 – 16.45

кава-брейк

16.45 – 17.30

заключне пленарне засідання Конгресу (велика актова зала головного корпусу Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, майдан Свободи, 4, 2-й поверх )

17.30 – 18.30

засідання Правління Соціологічної асоціації України

18-00

культурна програма


17 ЖОВТНЯ 2009 р.

10.00 – 13.00

спілкування в дослідницьких комітетах САУ

Оргкомітет запрошує учасників Конгресу відвідати 15-16 жовтня виставки:


"Видатний соціолог, історик, правознавець М.М. Ковалевський (1851-1916) – вихованець Харківського університету" (Музей історії ХНУ, ауд. 2-70 головного корпусу ХНУ імені В.Н. Каразіна )

"Видання загальнонаціонального патріотичного проекту "Україна: історія великого народу"" (фойє великої актової зали головного корпусу ХНУ імені В.Н. Каразіна)

"У фотооб’єктиві - Соціологічна асоціація України" (фойє великої актової зали головного корпусу ХНУ імені В.Н. Каразіна)

I CONGRESS OF SOCIOLOGICAL ASSOCIATION OF UKRAINE

"SOCIOLOGY IN SITUATION OF SOCIAL AMBIGUITIES"
15-17 October 2009
Agenda of the Congress

15 October 2009

8.00 – 9.45

Registration of the participants of the Congress (lobby of the hall of the main building of V.N.Karazin Kharkiv National University, Svobody Square, 4, 2-nd floor)

10.00 –11.00

Opening of the Congress (hall of the main building of V.N.Karazin Kharkiv National University, Svobody Square, 4, 2-nd floor)

11.00 – 13.00

First plenary session of the Congress (hall of the main building of V.N.Karazin Kharkiv National University)

13.00 – 14.30

Lunch break

14.30 – 16.45

Second plenary session of the Congress ((hall of the main building of V.N.Karazin Kharkiv National University)

16.50 – 17.50

Presentation of the new editions in Sociology (room 2-49, main building of V.N.Karazin Kharkiv National University)

18.00

Buffet dinner (hall of the Northern building of V.N.Karazin Kharkiv National University, Svobody Square, 6, 1-st floor)16 October 2009

9.00 – 12.30

Sessions and round-tables of the Congress

10.30 – 10.45

Coffee break

12.30 – 14.00

Lunch break

14.00 – 16.30

Sessions and round-tables of the Congress

16.30 – 16.45

Coffee break

16.45 – 17.30

Closing plenary session of the Congress (hall of the main building of V.N.Karazin Kharkiv National University, Svobody Square, 4, 2-nd floor)

17.30 – 18.30

Meeting of the Governing Board of the Sociological Association of Ukraine

18-00

Cultural program


17 October 2009

10.00 – 13.00

Discussions in research committees of SAU

An organizational committee invites the participants of Congress to visit exhibitions on October, 15-16th:


"Prominent sociologist, historian, legal scholar M.M. Kovalevskiy (1851-1916) is a student of the Kharkiv University" (Museum of history KhNU, room 2-70 of the main building of V.N.Karazin Kharkiv National University)

"Publications of national patriotic project "Ukraine: history of great people"" (lobby of the main building of corps V.N.Karazin Kharkiv National University)

"Sociological association of Ukraine through a camera lens" (lobby of of the main building of corps V.N.Karazin Kharkiv National University)
Відкриття І Конгресу Соціологічної асоціації України

"Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей"
Вступне слово Президента Соціологічної асоціації України Бакірова Віля Савбановича – члена-кореспонд­ента НАН України, доктора соціологічних наук, професора, ректора Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Вітання учасникам Конгресу
ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Що ми як соціологи можемо сьогодні сказати суспільству?

Ядов Володимир Олександрович – доктор філософських наук, професор Державного університету – "Вища школа економіки", керівник Центру дослідження соціальних трансформацій Інституту соціології РАН, декан факультету соціології Державного університету гуманітарних наук (м. Москва, Росія)
Соціальні виклики політичній незалежності

Ворона Валерій Михайлович – академік НАН України, доктор економічних наук, професор, директор Інституту соціології НАН України
Соціальні структури та політичні орієнтації регіонів України

Хмелько Валерій Євгенович доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціології Націо­нального університету "Києво–Могилянська академія", Президент Київського міжнародного інституту соціології
Жінки, мир та безпека: національні плани, міжнародні інтереси, соціологічні можливості

Фрітц Жан Марі – офіційний представник Міжнародної соціологічної асоціації в OOH, професор універ­ситету Цинцинаті (США)
Інтерпретація та репрезентація соціальної реальності: роль соціології

Бакіров Віль Савбанович – член–кореспондент НАН України, доктор соціологічних наук, професор, ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Цивілізаційний контекст розвитку європейських посткомуністичних суспільств

Шкаратан Овсей Ірмович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціально–економічних систем та соціальної політики Державного університету – "Вища школа економіки″, головний редактор журналу ″Мир России″ (м. Москва, Росія)
Етносоціологія у черзі за визнанням: перед порогом, на порозі, поза ним…

Євтух Володимир Борисович – доктор історичних наук, професор, директор Інституту соціології, психології та управління Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ)
Opening of the I Congress of Sociological Association of Ukraine

"Sociology in the situation of ambiguities"
The Opening Address by the President of Sociological Association of Ukraine Vil Bakirov – Corresponding Member of National Academy of Science of Ukraine, Doctor of Sociology, professor, Rector of V.N.Karazin Kharkiv National University
Greeting speeches
FIRST PLENARY SESSION
What could we say as sociologists to society today?

Yadov VladimirDoctor of Philosophy, professor of State University "Higher School of Economics", Director of the Centre for social transformations research of the Institute of Sociology of Russian academy of science, Dean of the Sociological Faculty of State University of Humanities (Moscow, Russia)
Social challenges to political independence

Vorona Valery – member of National Academy of Science of Ukraine, Doctor of Economics, professor, Director of the Institute of Sociology of National Academy of Science of Ukraine

Social structures and political orientations of Ukrainian regions

Khmelko Valery Doctor of Philosophy, professor, Head of the Department of Sociology of National University "Kiev Mohyla Academy", President of Kiev International Institute of Sociology
Women, World and Security: national plans, international interests, sociological capacities

Jan Marie Fritz official representative of International Sociological Association in the UN, professor of the University of Cincinnati (USA)
Interpretation and representation of social reality: role of sociology

Bakirov Vil – corresponding member of NAS of Ukraine, Doctor of Sociology, professor, Rector of V.N.Karazin Kharkiv National University

Civilizational context of the development of European post-communist societies

Shkaratan OvseyDoctor of Philosophy, professor, Head of the Department of Socio-economic systems and social policy of State University "Highest School of Economy", Chief editor of the magazine "Russia’s world" ( Russia, Moscow)
Ethnosociology in the line for recognition: before the threshold, at the threshold, past by it…

Evtukh Volodymyr Doctor of Historу, Professor, Director of Institute of Sociology, Psychology and Management of the M.P. Dragomanov National Pedagogical University (Kyiv)
ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Методологія дослідження сучасних соціальних феноменів

Головаха Євген Іванович – доктор філософських наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту соціології НАН України
Стратегеми соціологічних досліджень в Україні: спроба прогностичного аналізу

Андрущенко Віктор Петрович член–кореспондент НАН України, доктор філософських наук, ректор Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Голова експертної ради ВАК України з філософії, політології та соціології
Кольорові революції: чи є патерн?

Уайт Стефан професор політичних наук факультету політичних наук Університету Глазго, головний редактор Журналу "Journal of Communist Studies and Transition Politics"(Глазго, Велика Британія)
Глобальні детермінанти низької народжуваності

Вишневський Анатолій Григорович – академік Російської академії природничих наук, доктор економічних наук, професор, директор Інституту демографії Державного університету – "Вища школа економіки"
Україна в Європейському соціальному дослідженні: досвід роботи у трьох хвилях

Горбачик Андрій Петрович – декан факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Культура як людська гідність: нові перспективи культурної соціології

Корпоровіч Лєшек – доктор соціології, професор Ягеллонського університету (м. Краків, Польща)
Ускладнення невизначеності соціології в добу глобалізації

Черниш Наталія Йосипівна – доктор соціологічних наук, професор, завідувачка кафедри історії та теорії соціології Львівського національного університету імені Івана Франка

SECOND PLENARY SESSION
Methodology of research on contemporary social phenomena

Golovakha EugenyDoctor of Philosophy, professor, Vice-director of Research of the Institute of Sociology of National Academy of Science of Ukraine
Strategies of sociological researches in Ukraine: the attempt of prognostic analysis

Andrushchenko Victor Сorresponding Member of National Academy of science of Ukraine, Doctor of Philosophy, Rector of M.P. Dragomanov National Pedagogical University, Head of the Expert Council of Hight Attestation Committion of Ukraine in Philosophy, Political Science and Sociology
Colored revolution: is there a pattern?

White Stephenthe James Bryce Professor of Politics and  a Senior Research Associate of the University's School of Central and East European Studies, chief editor of the Journal of Communist Studies and Transition Politics (Glasgow, Scotland, Great Britain)
Global determinants of low birth rate

Vishnevsky Anatoly – Doctor of Economics, Director of the Institute of Demography of State University "Higher School of Economics"
Ukraine in European social research: experience of work in three waves

Gorbachik Andriy – Dean of faculty of sociology of the Taras Shevchenko National University of Kiev
Culture as human dignity: new prospects of cultural sociology

Korporowicz Leszek – Doctor of Sociology, professor of Jagiellonian University (Poland)
Increasing ambiguity of sociology in the age of globalization

Chernish Nataly Doctor of Sociology, Head of the Department of History and Theory of Sociology at Ivan Franko Lviv National University
________________________________

Секція 1

МЕТОДОЛОГІЧНА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНА

Section 1

Methodological ambiGuity in postmodern epoch

16 жовтня, 9-00 – 16-30 (ауд. 334, північний корпус)

Керівник секції:

Яковенко Юрій Іванович – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри галузевої соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Модератор:

Головаха Євген Іванович – доктор філософських наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту соціології НАН України (м. Київ)

Секретар:

Мастинець Марія Володимирівна – аспірантка кафедри прикладної соціології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Доповіді та виступи:

Симулякризація сучасності та пошук адекватних методологічних засобів її рефлексії

Яковенко Юрій Іванович – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри галузевої соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фактори, що вплинули на становлення класичного соціологічного дискурсу

Отрешко Наталя Борисівна – кандидат соціологічних наук, завідувач кафедри соціологічних досліджень соціогуманітарного факультету Міжнародного Соломонова університету (м. Київ)

Постмодерн – методологічна невизначеність або перманентна методологічніть?

Литвиненко Ігор Юрійович – доктор філософії в галузі соціоніки, Запорізький інститут імені гетьмана Сагай­дачного Міжнародної академії управління персоналом

Соціологія життя як показник методологічного глухого куту сучасної соціологічної науки

Яковенко Андрій В’ячеславович – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ)

Соціологія з позицій комунікології (досвід системно-логічного аналізу)

Івашко Володимир Андрійович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології Криворізького економічного інституту "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

Методологічна невизначеність щодо пізнання невігластва

Яковенко Алла Казимирівна – кандидат соціологічних наук, доцент, докторант кафедри прикладної соціо­логії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (м. Київ)

Методологічні засади рефлексії мови: протистояння лінгвістики та соціології

Тащенко Анна Юріївна – студентка факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

________________________________

Секція 2

СОЦІОЛОГІЯ СОЦІОЛОГІЇ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ЗНАННЯ

Section 2

SOCIOLOGY OF SOCIOLOGY: historiographic ASPECT OF KNOWLEDGE

16 жовтня, 9-00 16.30 (ауд. 442, північний корпус)

Керівник секції:

Городяненко Віктор Георгійович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри соціології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Модератор:

Демичева Алла Валеріївна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Секретар:

Проценко Людмила Григорівна – аспірантка кафедри соціології Харківського національного універ­ситету імені В.Н. Каразіна

Доповіді та виступи:

Історіографія соціології як наукова дисципліна

Городяненко Віктор Георгійович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри соціології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Фашизм як різновид тоталітаризму в оцінці соціологів, філософів, істориків

Якунін Віктор Кузьмич – доктор історичних наук, професор кафедри етнополітики Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Соціалізм: яким його уявляли століття тому?

Шатохін Анатолій Миколайович – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін Уманського державного аграрного університету

Шляхи удосконалення підготовки підручників та навчальних посібників з соціологічних дисциплін: бібліографічний аналіз проблеми

Богомаз Костянтин Юхимович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри соціології Дніпродзержинського державного технічного університету

Шеломовська Оксана Миколаївна – аспірантка Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

"Історія ідей" – основний метод у дослідженні знання

Каменська Тетяна Григорівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Ризик і безпека як соціальні явища та підстави модернізації структури соціологічного знання

Гринчук Алла Василівна – здобувачка кафедри галузевої соціології факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Социологія масової культури перед викликами сучасності: особливості методологічних змін

Легеза Сергій Валерійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

"Соціологія життя" та "соціологія соціальної сфери": проблема співвідношення предметного поля в сучасній історіографії

Макаренко Віра Анатоліївна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Соціологія тілесності як складова сучасного соціологічного дискурсу

Демичева Алла Валеріївна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Дніпропетровського націо­нального університету імені Олеся Гончара

Основні напрями та проблеми сучасної соціології спорту

Кириленко Олеся Миколаївна – кандидат соціологічних наук, доцент, докторант Київського націо­наль­ного університету імені Тараса Шевченка

Історіографічний аналіз гендерної проблематики в соціології

Комих Наталія Григорівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Дніпродзер­жинського державного технічного університету

Генезис соціології медицини: історіографічний аспект аналізу

Швидка Лідія Іванівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Головні напрямки розвитку військової соціології на сучасному етапі

Солнишкіна Аліна Анатоліївна – старший викладач кафедри соціології Дніпропетровського націо­нального університету імені Олеся Гончара

Соціоінженерна перспектива розвитку соціології

Ячний Андрій Михайлович – кандидат соціологічних наук, доцент Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Покоління як об’єкт соціально-гуманітарного дослідження

Бойко Викторія Анатоліївна – кандидат соціологічних наук, доцент Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Університетська автономія та внутрівузівська демократія в контексті освітних реформ

Гилюн Олексій Васильовичкандидат філософських наук, доцент кафедри соціології Дніпропет­ровського національного університету імені Олеся Гончара

Взаємообумовленість розвитку суспільства та культури: історіографія проблеми

Сорокіна Людмила Миколаївна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Дніпродзержинського державного технічного університету

Сорокіна Наталія Григорівна – кандидат наук державного управління, старший викладач кафедри державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України Дніпропетровського регіонального інституту державного управління

Практико-перетворюючий потенціал гастрономічої культури суспільства

Ніколенко Вадим Вікторович – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

"Публичність" та "приватність": комунікативні ал'янси в контексті соціокультурної топології суспільства

Ходус Олена Володимирівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Дніпропет­ровського національного університету імені Олеся Гончара

Час як об’єкт соціологічного аналізу: історіографічний аспект

Авраменко Кирило Юрійович – пошукач кафедри соціології Дніпропетровського національного універ­ситету, асистент кафедри соціології Дніпродзержинського державного технічного університету

Соціологічне теоретизування у XXI сторіччі: науковий підхід, предмет, позиція вченого

Кошелев Андрій Валерійович – аспірант кафедри соціології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Аналіз наукових джерел з проблем ідентичності

Крен Юлія Олександрівна – аспірантка кафедри соціології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Від патріархату до дітоцентризму: генезис методологічних підходів у соціології дитинства

Васильєва Наталя Анатоліївна – старший викладач кафедри соціології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Теоретичні аспекти концептуалізації феномена "життєвий успіх" у соціологічному дискурсі

Гудзенко Олеся Зиновіївна – викладач кафедри соціології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Питирим Сорокін щодо ролі школи як засобу тестування загальних якостей особистості

Куревіна Тетяна Віталіївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології та політології Національної металургійної академії України (м. Дніпропетровськ)

________________________________

Секція 3

СОЦІОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ СЬОГОДНІ: ТЕНДЕНЦІЇ, ЗДОБУТКИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

Section 3

SOCIOLOGICAL THEORY TODAY: TENDENCIES, ACHIEVEMENTS AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT

16 жовтня, 9-00 – 16-30 (ауд. 2-49, головний корпус)

Керівник секції:

Танчер Віктор Володимирович доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології та психології Київського національного університету культури і мистецтв

Модератори:

Судаков Володимир Іванович доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри історії і теорії соціології факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Култаєва Марія Дмитрівна доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Секретар:

Судакова Анастасія В’ячеславівна науковий співробітник кафедри соціології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Доповіді та виступи:

Сучасна соціологічна теорія: здобутки, тенденції, проблеми

Танчер Віктор Володимирович доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології та психології Київського національного університету культури і мистецтв

Тематична та смислова організація сучасної соціологічної теорії

Судаков Володимир Іванович доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри історії і теорії соціології факультету соціології Київського Національного університету імені Тараса Шевченка

Актуальні проблеми розвитку сучасної соціологічної теорії

Шевель Інна Петрівна - кандидат соціологічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри соціології та психології Київського національного університету культури і мистецтв


Теоретичний конструкт світового суспільства як невизначена визначеність

Култаєва Марія Дмитрівна – доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Проблема концептуалізації суспільства в сучасній соціологічній теорії

Бродецька Юлія Юріївна кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та політології Національної металургійної академії України (м. Дніпропетровськ)

Категоріальний синтез як напрямок розвитку сучасної соціологічної теорії

Соболевська Марина Олександрівна - кандидат соціологічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Віртуальне як категорія дослідження соціальних порядків

Щербина Віктор Миколайович - доктор соціологічних наук, доцент, завідувач відділу соціологічних досліджень та аналізу проблем української культури Інституту культурології Академії мистецтв України

Соціальний інститут/соціальна інституція: спроба термінологічного розмежування та визначення

Савка Віктор Євгенович - кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Національного університету "Львівська політехніка"

Класовий підхід до аналізу соціальних процесів та сучасність

Поступний Олександр Миколайович – кандидат філософських наук, завідувач кафедри соціології та політології Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

Проблематика глобалізації в сучасній соціологічній теорії

Майструк Наталія Олегівна – кандидат соціологічних наук, доцент Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут"

Теоретико-методологічна ситуація в дослідженні сучасної соціокультурної реальності російського суспільства

Маслова Тетяна Федорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри Недержавної освітньої установи вищої професійної освіти Північно-Кавказького соціального інституту (м. Ставропіль)
Проблема довіри в соціологічному вимірі

Ніконенко Ліна Василівна – кандидат соціологічних наук, доцент, декан факультету Донецького інституту ринку та соціальної політики

Можливості соціологічного дослідження інноваційної практики

Кучко Олена Євгенівна - кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Білоруського державного університету (м. Мінськ)

Методологія "сильної програми" в культуральній соціології Дж. Александера

Скокова Людмила Георгіївна - кандидат соціологічних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України

Україна як суспільство, що гине: соціологічний аспект аналізу

Катаєв Станіслав Львович - доктор соціологічних наук, професор Класичного приватного університету (м. Запоріжжя)
Феномен легітимації як предмет соціологічного теоретизування

Резнік Володимир Станіславович - кандидат cоціологічних наук, доцент, співробітник відділу економічної соціології, Інститут соціології НАН України
Актуальність аналізу соціальних рухів в умовах економічної кризи

Мейтус Віктор Володимирович - кандидат філософських наук, доцент Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка

Дитинство як об’єкт соціологічних досліджень

Самойленко Неля Василівна - доцент кафедри соціології та політології Донецького національного технічного університету

Соціологічна концептуалізація підприємництва в руслі розвитку

Сірий Євген Володимирович - кандидат соціологічних наук, доцент, старший науковий співробітник Київ­ського національного університету імені Тараса Шевченка

Загальні причини соціальних конфліктів

Казаков Валерій Сергійович – кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України
До питання саморегулятивної будови сучасної світової системи суспільств

Хуткий Дмитро Олександрович – старший викладач кафедри соціології Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Імагінативність конструювання соціологічних синтезів

Чернов Олександр Юрійович - кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології Східноукраїнського національного університету имені Володимира Даля (м.Луганськ)
До проблеми імагінативної логіки в соціологічному теоретизуванні

Мельников Андрій Сергійовичассистент кафедри соціології Східноукраїнського націо­нального універ­ситету імені Володимира Даля (м. Луганськ)

Етапи становлення соціальної солідарності

Клименко Мальвіна Іванівна – викладач Національного технічного університету "Київський політес­нічний інститут"

Соціальний капітал: на шляху подолання понятійної невизначеності

Ковязіна Кароліна Олександрівна – аспірантка кафедри соціальних структур та соціальних відносин Київ­ського Національного університету імені Тараса Шевченка

Проблеми визначення джерел формування культурного капіталу особистості в сучасній соціології

Мороз Євгенія Олегівна – аспірантка кафедри теорії та історії соціології Київського національ­ного уні­вер­ситету імені Тараса Шевченка

Феномен свободи як спосіб цілісності суспільства

Дишлевий Ілля Олександрович - аспірант Одеського національного університету імені І.І. Меч­никова

Історико-теоретичний аналіз соціального самопочуття як соціологічної категорії: сучасний стан та проблеми

Єлейко Маріанна Ярославівна – аспірантка Інституту соціології НАН України

Концепт GemeinsChaft і GesellsChaft Ф.Тьонніса в українській соціологічній думці

Лящук Людмила Леонідівна - здобувачка кафедри соціології Інституту соціальних наук Волинського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк)

Глокальний характер інформаційного суспільства: принципи розвитку

Цвіркун Ігор Вікторович - аспірант Люблінського Католицького Університету Яна Павла ІІ (Польща)

Концепція життєвого сенсу: сутність, процес формування та механізм зміни

Рощин Дмитро Георгійович – здобувач кафедри політичної соціології соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

Секція 4

МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Section 4

METHODS OF SOCIOLOGICAL RESEARCH

16 жовтня, 9-00 – 16-30 (конференц-зала САУ, північний корпус, 1 поверх)

Керівник секції:

Горбачик Андрій Петрович - кандидат фізико-математичних наук, доцент, декан факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Модератори:

Кізілов Олександр Іванович - кандидат соціологічних наук, доцент, завідувач кафедри методів соціологічних досліджень Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Паніотто Володимир Ілліч - доктор філософських наук, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія", генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології

Секретар:

Кізілова Ксенія Олександрівна – аспірантка кафедри прикладної соціології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Сесія 1. Методологічні та методичні проблеми проведення емпіричних соціологічних досліджень

Модератори:

Горбачик Андрій Петрович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, декан факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кізілов Олександр Іванович – кандидат соціологічних наук, завідувач кафедри методів соціологічних досліджень Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Доповіді та виступи:

До питання щодо якості соціологічного дослідження

Горбачик Андрій Петрович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, декан факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Пояснювальний потенціал варіативності відповідей респондента

Виноградов Олександр Геннадійович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціології Національного університету "Києво-Могилянська Академія"

Чи можливе теоретичне обґрунтування емпіричного соціологічного дослідження в умовах мульти­парадигмальності?

Жулькевська Олена Володимирівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри методології та методів соціологічних досліджень Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка