Рішення колегії відділу освіти Заступник голови від 25. 12. 2013 пр. №6/5 районної державної адміністрації Т. М. ГорідькоСторінка4/14
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Інженер-будівельник Посунько О.П.:

- виконує правила внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти;

- у своїй діяльності підпорядковується начальнику відділу освіти та начальнику групи по обслуговуванні шкіл;

- забезпечує належний контроль за утриманням у відповідному стані будівель, приміщень і обладнання закладів освіти району у відповідності з існуючими правилами і нормами;

- здійснює контроль за якістю проведення поточних і капітальних ремонтів;

- організовує технічний облік будівель і приміщень закладів освіти, бере участь у розробці планів їх ремонту і планів капітального будівництва, у роботі комісій по відведенню земельних ділянок під будівництво та прийняттю передпроектних рішень, аналізує хід будівництва об’єктів освіти;

- узгоджує види та об’єми робіт для укладання договорів з підрядними організаціями, здійснює контроль за витрачанням засобів на ремонтно-будівельні роботи;

- перевіряє надані первинні документи з ремонтно-будівельних робіт (локальні кошториси та акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, підсумкову відомість ресурсів, довідку про вартість виконаних підрядних робіт);

- перевіряє правильність указаних в актах приймання виконаних підрядних робіт застосування розцінок та обсягів робіт відповідно до ДБН Д. 1.1-1-2000;

- надає методичну допомогу закладам освіти щодо забезпечення належного технічного стану приміщень і споруд закладів освіти;

- бере участь у розгляді питань щодо списання та передачі основних фондів закладів освіти;

- узагальнює заходи щодо підготовки закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період, контролює стан їхнього виконання;

- організовує чергові осінні і весняні огляди будівель і споруд, інженерних мереж та благоустрою територій навчальних закладів;

- виконує інші доручення начальника відділу освіти та начальника групи по обслуговуванні шкіл району.


Інженер комп'ютерної техніки Руденко С.П.:

- у своїй діяльності підпорядковується начальнику відділу освіти та начальнику господарчої групи відділу освіти;

- консультує працівників відділу з питань засобів обчислювальної техніки і комп'ютерних інформаційних технологій;

- здійснює інсталяцію, настройку і оптимізацію системного програмного забезпечення, і освоєння прикладних програмних засобів;

- здійснює підключення і заміну зовнішніх пристроїв, проводити тестування засобів обчислювальної техніки;

- проводить комп'ютерні антивірусні заходи;

- бере участь в адмініструванні локальної обчислювальної мережі організації;

- організовує супровід договорів із сторонніми організаціями, що надають послуги з програмного і апаратного оснащення підприємства;

- забезпечує обмін інформацією локальної мережі із зовнішніми організаціями по телекомунікаційних каналах;

- проводить тестування і ремонт окремих пристроїв, засобів обчислювальної техніки, кабельних ліній локальної мережі;

- усуває аварійні ситуації, пов'язані з пошкодженням програмного забезпечення і баз даних;

- організовує тестування і навчання працівників закладів освіти основам комп'ютерної письменності і роботі з прикладними програмними засобами;

- забезпечує технічний супровід вживаних локальних мереж і програмного забезпечення;

- виконує профілактичні роботи по підтримці працездатності засобів обчислювальної техніки;

- організовує ремонт засобів обчислювальної техніки із залученням спеціалізованих установ;

- здійснює системний аналіз ринку апаратних засобів і програмного забезпечення;

- готує пропозиції про придбання, розробку або обмін апаратного забезпечення.

- здійснює своєчасне повідомлення фінансово-економічної служби про плани модернізації апаратного і програмного забезпечення. Складає звіти про виконану роботу;

- виконує правила внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти.
Технік групи по обслуговуванні шкіл району Майданік В.М., відповідальний за теплове господарство, відповідальний за газове господарство:

- у своїй діяльності підпорядковується начальнику відділу освіти та начальнику господарчої групи відділу освіти;

Забезпечує:

- технічно-справний стан теплових установок і мереж, іншого устаткування, яке належить до теплового господарства підприємства;

- експлуатацію та обслуговування теплових установок і мереж відповідно до вимог Правил, вимог нормативно-правових актів з охорони праці, промислової безпеки, користування тепловою енергією та пожежної безпеки, інших НД;

- недопущення неефективного використання та необґрунтованих втрат теплової енергії;

- впровадження енергоощадної техніки і технологій, розроблення та впровадження прогресивних норм витрати теплової енергії, систематичне зниження фактичних питомих витрат тепла;

- виконання у встановлені терміни приписів представників Держенергонагляду згідно з постановою КМУ № 929 (929-96-п) та своєчасного інформування щодо ходу виконання приписів, а також виконання вимог теплопостачальної організації згідно з договором;

- своєчасне розслідування відмов у роботі теплових установок та мереж, а також нещасних випадків, пов'язаних із їхньою експлуатацією;

- розробку відповідно до нормативних актів виробничих інструкцій для робітників котельні стосовно до конкретних умов змісту і раціональної експлуатації газового устаткування, що обслуговується, газовикористовуючих установок і доведення їх до відома персоналу;

- контроль стану і справності КІП у відповідність їхніх показань параметрам, передбаченим режимними картами чи режимними графіками й інструкціями з обслуговування агрегатів;

- контроль правильності регулювання запобіжних і запобіжно-запірних пристроїв;

- нагляд за дотриманням операторами котельні й іншими робітниками у котельні правил безпеки в газовому господарстві, правил використання газу і виробничих інструкцій;

- стеження за своєчасним проведенням газовою службою планових оглядів і ремонтів газового устаткування у встановлених графіком термін;

- стеження за своєчасним навчанням і повторною перевіркою знань персоналом "Правил безпеки систем газопостачання України", посадових і виробничих інструкцій у частині раціонального використання газу;

- перевірку правильності ведення персоналом котельні записів у вахтових журналах, вчасно приймаючи міри до усунення відзначених неполадок чи несправностей, порушень у роботі газового устаткування і газовикористовуючих агрегатів;

- контроль за недопущенням до обслуговування газового устаткування і газовикористовуючих агрегатів осіб, що не пройшли навчання і перевірку знань у встановлений законом термін;

- контроль за негайним припиненням роботи агрегатів і устаткування при виявленні небезпечних дефектів і несправностей;

- у випадку виникнення небезпеки чи аварій, можливості травмування людей, уживає заходів до її запобігання і негайно викликає працівників газової служби, а також виводить людей з небезпечних місць, припиняє подачу газу;

- відсторонення від обслуговування газовикористовуючих агрегатів осіб, що порушили правила безпеки в газовому господарстві, правила використання газу, виробничі інструкції і ведучий процес нераціонально з відхиленнями від режимних карт і графіків;

- доповідає адміністрації про усі випадки порушення нормальної подачі газу, неполадок у роботі газового устаткування, відсторонення від обслуговування працівників, заборони роботи газовикористовуючих агрегатів і устаткування, а також про витоки газу.

- підготовка та здача звітів до енергопостачальних організацій: Городищенське УЕГГ;

- виконує правила внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти.
Інженер-енергетик групи по обслуговуванню шкіл району Панько С.В.

- у своїй діяльності підпорядковується начальнику відділу освіти та начальнику господарчої групи відділу освіти;

- забезпечує підтримку справного стану, безаварійну і надійну роботу обслуговування пристроїв та електроустаткування;

- здійснює монтаж нових електричних мереж;

- проводить планово-попереджувальний ремонт (ППР) електричної частини устаткування згідно графіка ППР;

- виявляє причини зносу, вживає заходів щодо його попередження та усунення;

- забезпечує правильну експлуатацію, своєчасний якісний ремонт відповідно до інструкцій з технічного обслуговування, діючих технічних умов і норм та обслуговування електричних мереж підприємства;

- ліквідує несправності в роботі пристроїв, їх ремонт, монтаж та регулювання;

- дотримується правил внутрішнього розпорядку та режиму роботи;

- дотримується правил охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки згідно діючих інструкцій;

- вивчає умови праці на робочих місцях щодо електробезпеки;

- організовує технічно правильну експлуатацію і своєчасний ремонт енергетичного та природоохоронного устаткування і енергосистем, безперервне забезпечення установ електроенергією, водою та іншими видами енергії, контроль за раціональними витратами енергетичних ресурсів на підприємстві, послідовне додержання режиму енергозбереження та економії;

- керує плануванням та розробкою графіків ремонту енергетичного устаткування і енергомереж, планів виробництва та споживання підприємством електроенергії та норм витрат і режимів споживання;

- забезпечує підготовку заявок і необхідних розрахунків до них на:

- придбання енергетичного устаткування, матеріалів, запасних частин;

- розробку заходів щодо зниження норм витрат енергоресурсів, упровадження нової технології, яка забезпечує надійну та безпечну роботу енергоустановок;

- підвищення продуктивності праці.

- бере участь:

- у розробці планів перспективного розвитку енергогосподарства, підвищення ефективності виробництва;

- у підготовці пропозицій щодо реконструкцій, технічного переоснащення підприємства, упровадження засобів комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів;

- у розгляді проектів реконструкції та модернізації систем енергозабезпечення підприємств і його підрозділів;

- забезпечує ведення технічного паспорту енергетичного господарства підприємства;

- готує висновки на розроблені проекти, бере участь у випробуваннях та прийманні енергоустановок і мереж у промислову експлуатацію;

- бере участь у роботі комісії з приймання в експлуатацію заново збудованих об’єктів та змонтованого устаткування;

- здійснює контроль за додержанням правил з охорони праці, інструкцій з експлуатації енергоустановок і використання енергоустановок та мереж;

- укладає договори зі сторонніми організаціями щодо забезпечення підприємства електроенергією , контролює їх виконання;

- організує збереження, облік наявності та використання енергоустановок, що знаходиться на підприємстві, а також облік і аналіз витрат електроенергії та техніко-економічних показників роботи енергогосподарства, аварій та їх причин;

- Підготовка та здача звітів до енергопостачальних організацій: Городищенський РЕМ;

- виконує правила внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти.
Механік групи по обслуговуванню шкіл району Козюра В.Ю.:

- виконує випуск транспортних засобів навчально-виховних закладів на маршрут руху з оформленням шляхових листів;

- здійснює систематичний контроль за виконанням усіма водіями автотранспортних засобів відділу освіти і навчально-виховних закладів правил дорожнього руху і технічної експлуатації автомобілів, інструкцій, наказів та інших керівних матеріалів з питань забезпечення безпеки руху;

- бере участь у розробленні організаційно-технічних заходів щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам (ДТП), зміцнення трудової і транспортної дисципліни;

- аналізує причини, які викликають ДТП, порушення водіями правил дорожнього руху, розробляє на цій основі конкретні заходи щодо їх усунення;

- бере участь у службових розслідуваннях ДТП з виїздом на місця;

- контролює роботу водіїв на лінії і робить записи у дорожніх документах про виявлені порушення;

- проводить у колективі розгляд ДТП і допущених водіями порушень правил дорожнього руху при виникненні порушень;

- здійснює зв’язок з органами державної інспекції (ДАІ) та організовує впровадження їх рекомендацій щодо забезпечення безпеки дорожнього руху водіями відділу освіти;

- не рідше одного разу на місяць звіряє порушення правил дорожнього руху, допущених водіями підприємства в органах ДАІ;

- згідно із затвердженою програмою проводить заняття з водіями щодо безпеки і правил дорожнього руху;

- контролює проведення стажування водіїв у відповідних навчальних закладах відділу освіти;

- розробляє тексти місячних інструктажів водіїв у навчальних закладах, контролює проведення інструктажів;

- проводить передрейсові та післярейсові технічні огляди транспортних засобів;

- організовує проведення технічного діагностування транспортних засобів у відповідності до вимог нормативних документів;

- веде встановлений облік і звітність щодо безпеки руху;

- надає статистичну звітність в органи статистики;

- слідкує за технічним станом автотранспортних засобів. Надає консультаційну і практичну допомогу в ремонті транспортних засобів;

- відповідає за своєчасне страхування транспортних засобів і водіїв з оформленням відповідних документів;

- відповідає за своєчасне проходження транспортними засобами технічного огляду в органах ДАІ з оформленням відповідних документів;

- відповідає за зняття з обліку і постановку на облік транспортних засобів відділу освіти в органах ДАІ;

- приймає заявки на запасні частини від водіїв. Займається постачанням запчастин з укладанням з постачальниками договорів та оформленням бухгалтерських документів;

- слідкує за економним використанням водіями паливно-мастильних матеріалів та запчастин;

- приймає участь у складанні норм витрат паливно-мастильних матеріалів, норм пробігу шин транспортних засобів;

- входить до складу комісії по списанню запчастин, складає відповідні акти по списанню;

- виконує правила внутрішнього трудового розпорядку відділу освіти.


Юрист групи по обслуговуванню шкіл району Карвацька Я.Ю.:

- розробляє або бере участь у розробленні документів правового характеру;

- організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової

політики правильного застосування законодавства в відділі освіти та представляти його інтереси в судах;

- перевіряє відповідність чинному законодавству і міжнародним договорам, проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис начальнику відділу освіти при наявності віз керівників зацікавлених підрозділів, у разі виявлення порушень норм законодавства, письмово обґрунтувати заперечення. Після їх усунення в триденний термін письмово інформує начальника відділу освіти про порушення чинного законодавства;

- надає правову допомогу спеціалістам відділу освіти, та його структурних підрозділів з питань додержання норм адміністративного, фінансового, податкового законодавства при притягненні винних осіб до адміністративної відповідальності відповідно до чинного законодавства;

- організовує роботу по представленню та захисту інтересів відділу освіти в суді;

- веде облік чинного законодавства, підтримує нормативно правові акти в контрольному стані;

- проводить роботу по роз'ясненню чинного законодавства;

- ведення кадрової документації держслужбовців відділу освіти, оформлення особових справ, статистичної звітності;

- здійснює прийом громадян з кадрових питань та веде питання звернення громадян;

- здійснює ведення претензійно-правової роботи;

- надає правову допомогу при підготовці спеціалістами відповідей по скаргам та заявам при їх розгляді відповідно до Закону України "Про звернення громадян";

- здійснює заходи спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників відділу;

- подає пропозиції начальнику відділу освіти про притягнення до відповідальності працівників з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу);

- приймає участь в роботі пов'язаній з укладенням договорів, та у підготовці та здійснення заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів відділу, та погоджує проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників зацікавлених структурних підрозділів;

- здійснює методичне керівництво правовою роботою у відділі, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд начальника відділу щодо їх поліпшення, усунення недоліків правовому забезпеченні;

- перевіряє стан звернення громадян у навчально-виховних закладах району;

- бере участь у підготовці аналітичної записки з правових питань;

- у разі відсутності у зв'язку з хворобою, відпусткою, іншою поважною причиною, заміщує його начальник відділу освіти;

- переглядає разом із структурними підрозділами відділу освіти нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

- інформує начальника відділу освіти про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність або скасування;

- вносить начальнику відділу освіти пропозиції щодо подання нормативно-правового акту на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;

- розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли на погодження з питань, що належать до компетенції відділу освіти та підготовки пропозицій до них;

- разом із зацікавленими структурними підрозділами аналізує результати господарської діяльності відділу, вивчення умов і причин виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

- проводить аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних та контролюючих органів, результатів позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій, дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності органами виконавчої влади;

- сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає начальнику відділу освіти письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

- своєчасно готує звіти та подає їх районному управлінню юстиції, районному управлінню статистики, районній державній адміністрації, Головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації;

- відповідає за виконання програм, положень у галузі освіти:

- Указу Президента України від 07.02.2008 №109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування";

- Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції";

- дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку.Директор районного Будинку дітей та юнацтва Близнюк Н.М.:

- здійснює загальне керівництво діяльністю Будинку дітей та юнацтва в усіх напрямах відповідно до його Статуту й законодавства України, забезпечує виконання правил внутрішнього розпорядку;

- визначає стратегію, мету й завдання розвитку Будинку, приймає рішення про програмне планування його роботи, відповідає за виконання рішень педради;

- забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для безперервного удосконалення фахової освіти та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, здійснює контроль за курсовою підготовкою та атестацією педагогічних працівників району;

- створює належні умови для здобуття вихованцями позашкільної освіти, забезпечує організацію і контроль за виконанням планів і програм, якістю знань, умінь та навичок гуртківців;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, безпеки життєдіяльності;

- забезпечує право вихованців на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- вивчає стан та результати викладання гуртків;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу;

- організовує виконання кошторису доходів і видатків, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- затверджує посадові обов’язки працівників районного Будинку дітей та юнацтва;

- відповідає за виконання програм, положень у галузі освіти;

- відповідає за належне ведення особових справ педагогів;

- у разі відсутності директора з поважних причин (відпустка, хвороба тощо) виконує обов’язки Плахтій Н.Б.

- виконує інші обов'язки за дорученням начальника відділу освіти.  • виконує правила внутрішнього трудового розпорядку районного Будинку дітей та юнацтва.


Директор районної станції юних туристів Олейніков А.М.:

- здійснює загальне керівництво діяльністю працівників районної станції юних туристів, несе персональну відповідальність за результати роботи закладу;

- забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для безперервного удосконалення фахової освіти та підви­щення кваліфікації педагогічних кадрів, здійснює контроль за курсовою підготовкою та атестацією педагогічних працівників закладу;

- створює належні умови для здобуття учнями позашкільної освіти, забезпечує організацію і контроль за виконанням планів і програм, якістю знань, умінь та навичок гуртківців ра­йонної станції юних туристів;

- представляє Городищенську районну станцію юних туристів в усіх підприємствах, установах та організаціях, несе відповідальність за організацію та проведення представницьких педагогічних заходів;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, безпеки життєдіяльності;

- забезпечує право вихованців на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- організовує та контролює роботу Городищенського районного територіального відділення МАН;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу;

- організовує виконання кошторису доходів і видатків, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- затверджує посадові обов’язки працівників районної станції юних туристів;

- організовує та керує роботою ради районної станції юних туристів, головує на засіданнях педагогічної ради колективу;

- вивчає стан та результати викладання гуртків туристсько-спортивного, туристсько-краєзнавчого, дослідно-експериментального напрямків, виховної роботи;

- відповідає за виконання програм, положень у галузі освіти:

- Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014, затвердженої постановою КМУ від 27.08.2010 року № 785;

- районної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року, затвердженої рішенням районної ради від 21.03.2012 року №12-2/VІ;

- районної програми роботи з обдарованою молоддю на 2012-2015 роки,

затвердженої рішенням районної ради від 18.04.2012 року №13-4/VІ;


  • наказу Міністерства освіти України від 24.03.2006 року № 237 "Про затвердження Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України";

  • у разі відсутності директора з поважних причин (відпустка, хвороба тощо) виконує обов’язки Моховик Н.І.

- виконує інші обов'язки за дорученням начальника відділу освіти.

  • виконує правила внутрішнього трудового розпорядку районної станції юних туристів.

Директор дитячо-юнацької спортивної школи Пестенков О.В.:

- керує навчальною та виховною роботою в школі;

- організовує та спрямовує діяльність усього колективу на своєчасне та якісне виконання планів з підготовки спортсменів-розрядників;

- організовує методичну та спеціальну підготовку тренерів-викладачів, періодично проводить з ними методичні заняття;

- керує роботою педагогічної ради;

- вживає заходів для своєчасного забезпечення школи табельним майном та технікою, а також для вдосконалення навчальної та спортивної бази;

- здійснює контроль за дотриманням правил використання навчальної та спортивної техніки, інвентарю та обладнання, своєчасним та якісним їх обслуговуванням, ремонтом;

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка