Рішення обласної ради від 2 березня 2011 року №29-3/2011 (у редакції рішення обласної ради від 12 вересня № ) обласна програма правової освіти населення на 2011 2015 роки І. Загальні положенняСкачати 137.93 Kb.
Дата конвертації19.03.2016
Розмір137.93 Kb.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від 2 березня 2011 року

№ 29-3/2011

(у редакції рішення обласної ради

від 12 вересня № ________ )ОБЛАСНА ПРОГРАМА

правової освіти населення на 2011 – 2015 роки
І. Загальні положення
1.1. Конституція України (стаття 57) гарантує право кожного знати свої права і обов’язки. У зв’язку з цим на державу покладено обов'язок по доведенню до відома населення законів та інших нормативно-правових актів, що визначають права і обов’язки громадян.

Знання громадянами свої прав і обов’язків є основою їх подальшої реалізації. Сьогодні практично кожна особа незалежно від фахової освіти та рівня професійних знань потребує інформації у доступній та зрозумілій формі щодо змісту та шляхів практичного застосування законів та інших нормативних актів, що визначають права і обов'язки людини. Цей процес може бути реалізований, насамперед, шляхом удосконалення рівня правової освіти населення.


1.2. Основні напрямки розвитку правосвідомості та підвищення рівня правової культури населення окреслені в Національній програмі правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992/2001.
1.3. Обласна програма правової освіти населення на 2011 – 2015 роки (далі - Програма) розроблена на основі Національної програми правової освіти населення та має на меті створення необхідних умов для набуття жителями області необхідного рівня правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу звичайних громадян до джерел правової інформації, формування у них поваги до права.
1.4. Основними завданнями Програми є:

підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської та студентської молоді, громадян, які перебувають на державній службі, обрані депутатами місцевих рад, викладачів правових дисциплін та журналістів, які висвітлюють правову тематику;

створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи та обов'язки;

широке інформування населення області про правову політику держави, діяльність органів влади на місцях, зміни у чинному законодавстві;

забезпечення вільного доступу громадян до правового інформаційного поля;

сприяння розвитку системи надання безоплатної правової допомоги;

удосконалення системи правової освіти населення області, збереження та розвиток регіональних традицій у цій сфері.
1.5. Реалізацію завдань передбачається досягти шляхом:

активної участі в організації і здійсненні заходів з правової освіти населення області місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та органів юстиції, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, навчальних закладів та закладів культури, об'єднань громадян, засобів масової інформації, видавництв, міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення та поєднання комплексу заходів у сфері правової освіти, що здійснюються цими органами, організаціями, закладами та установами;

безпосередньої участі юристів та фахівців-правознавців, незалежно від їх підпорядкування і форм діяльності, у поширенні правових знань;

поєднання державних і громадських, безкоштовних і договірних засад реалізації правової освіти;

органічного поєднання правової освіти із загальною середньою,
професійно-технічною та вищою освітою;

системності і безперервності поширення знань про державу і право, у


томі числі шляхом оприлюднення в офіційних виданнях, інших засобах масової інформації нормативно-правових актів, широкого розповсюдження правової літератури.
II. Основні напрями реалізації Програми
2.1. Правова освіта населення полягає у здійсненні комплексу заходів виховного, навчального та інформаційного характеру, спрямованих на створення належних умов для набуття громадянами обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для реалізації громадянами своїх конституційних прав і свобод, а також покладених на них обов'язків.

Правова освіта є складовою частиною системи освіти і має на меті формування високого рівня правової культури та правосвідомості особи, її ціннісних орієнтирів та активної позиції як члена громадянського суспільства.


2.2. Правова освіта починається в сім'ї та здобувається у дошкільних навчальних закладах, де дітям надаються початкові знання про норми поведінки, формуються навички їх дотримання, виховується повага до батьків, вихователів, ровесників, людей похилого віку.

Надалі правова освіта надається загальноосвітніми, професійно - технічними, вищими навчальними закладами та закладами післядипломної освіти.


2.3. Для правової освіти потрібно добирати обсяг і зміст життєво важливої та доступної для будь-якого віку правової інформації, яка дозволить в обмежений час досягти максимального ефекту.

В усіх видах державної та недержавної загальноосвітньої підготовки, неюридичної професійної і вищої освіти обов'язково вивчається курс про державу і право, проводяться заняття з питань практичного застосування законодавства.

З метою задоволення потреб працівників у юридичних знаннях під час виконання ними своїх функцій і завдань, прийняття кваліфікованих рішень, реалізації наданих повноважень на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності запроваджується правове навчання.
2.4. Реалізації завдань, визначених Національною програмою правової освіти населення, сприяє активна діяльність різноманітних правозахисних громадських організацій, які залучаються до процесу постійного і системного підвищення рівня правової освіти та правової культури різних верств населення, що, в свою чергу, виявляється у налагодженні контактів між пересічними громадянами та представниками різних соціально-політичних сил.
2.5. Складовою частиною правової освіти є самоосвіта громадян з питань держави та права.
2.6. Розроблення пропозицій щодо координації діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, навчальних закладів та закладів культури, засобів масової інформації у сфері правової освіти, а також надання методичної допомоги у проведенні цієї діяльності здійснює Хмельницька обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення.

Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування за поданням територіальних управлінь юстиції затверджують склад місцевих міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення, положення про них, вирішують у межах своєї компетенції питання організаційного і матеріально-технічного забезпечення їх діяльності.


2.7. Заклади культури області здійснюють цілеспрямовану правову освітньо-виховну діяльність.
2.8. Управління освіти і науки облдержадміністрації та обласне управління юстиції визначають форми і методи правового навчання і виховання та інформування громадян.
2.9. Місцеві телерадіокомпанії, друковані засоби масової інформації систематично інформують населення про національне законодавство, стан боротьби з правопорушеннями, профілактику їх вчинення, а також про діяльність органів виконавчої влади на місцях відповідно до Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації».
III. Основні заходи із забезпечення виконання Програми
3.1. Систематично аналізувати стан правової освіти населення області, вносити пропозиції щодо його поліпшення.

Структурні підрозділи

облдержадміністрації, територіальні

підрозділи центральних органів

виконавчої влади, райдержадміністрації,

виконавчі комітети міських

(міст обласного значення) рад

2011 – 2015 роки
3.2. Періодично переглядати склад районних та міських міжвідомчих координаційно - методичних рад з правової освіти населення. Забезпечувати належну організацію роботи координаційних рад.

Райдержадміністрації, виконавчі

комітети міських (міст обласного

значення) рад2011 – 2015 роки
3.3. Забезпечити розроблення і затвердження в установленому порядку районних та міських програм правової освіти населення на 2011 – 2015 роки.

Райдержадміністрації, виконавчі

комітети міських (міст обласного

значення) радІ півріччя 2011 року
3.4. Вивчати та аналізувати діяльність територіальних міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення (далі – МКМР), вживати організаційних, методичних та інших заходів для підвищення ефективності їх роботи.

Обласна МКМР з правової освіти

населення, Головне управління

юстиції в областіПостійно
3.5. Сприяти розвитку мережі правових громадських приймалень (клінік), виїзних консультативних пунктів, „гарячих ліній” по наданню безкоштовної правової допомоги малозахищеним верствам населення. Вживати заходів щодо поліпшення організації їх роботи. Головному управлінню юстиції в області забезпечувати постійний аналіз роботи правових громадських приймалень (клінік), виїзних консультпунктів.

Управління,інші структурні підрозділи

облдержадміністрації, територіальні

підрозділи центральних органів

виконавчої влади, райдержадміністрації,

виконавчі комітети міських (міст

обласного значення) рад, Головне

управління юстиції в області,

Хмельницький університет управління

та права, правозахисні громадські

організації

Постійно
3.6. Проводити семінарські заняття для голів, заступників голів та
секретарів територіальних МКМР з правової освіти населення з питань
організації правоосвітньої та правовиховної діяльності міжвідомчими
координаційно-методичними радами на місцях.

Обласна МКМР з правової освіти

населення, Центр перепідготовки та

підвищення кваліфікації працівників

органів державної влади, органів

місцевого самоврядування, державних

підприємств, установ та організацій

Щорічно
3.7. Вивчати та аналізувати стан викладання правових дисциплін у навчальних закладах області. Узагальнені результати розглядати на засіданнях обласної МКМР з правової освіти населення та розробляти заходи щодо поліпшення цього напряму роботи.

Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації,

Головне управління юстиції в області

Постійно
3.8. Для підвищення кваліфікаційного рівня знань та практичних навичок викладачів правових дисциплін загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів забезпечити проведення на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти лекційних та семінарських занять. Розробляти примірну тематику проведення таких занять.

Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації, Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Головне управління юстиції в області, Хмельницький університет управління та праваЩорічно
3.9. Організовувати проведення оглядів-конкурсів серед навчальних закладів області на правову тематику, на краще забезпечення правоосвітньої та правовиховної роботи. Узагальнювати та поширювати кращий досвід роботи.

Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації,

Головне управління юстиції в області

Щорічно
3.10. Видати та розповсюдити серед підприємств, установ, організацій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області інформаційно-роз’яснювальні буклети та матеріали на правову тематику.

Обласна МКМР з правової освіти населення, Головне управління юстиції у Хмельницькій області2011-2015 роки
3.11. Спільно із засобами масової інформації готувати та публікувати матеріали правороз'яснювального характеру, інформації щодо попередження та профілактики злочинності в області.

Управління МВС України в області,

прокуратура Хмельницької області

2011 - 2015 роки
3.12. Забезпечувати висвітлення в теле- та радіо ефірі, на шпальтах газет актуальних правових питань, приділивши особливу увагу роз'ясненню шляхів практичного застосування окремих положень чинного законодавства. Періодично здійснювати оприлюднення графіків роботи правових громадських приймалень, „гарячих” телефонних ліній та виїзних консультативних пунктів.

ХОДТРК „Поділля-центр”,

газета „Подільські вісті”, Головне управління юстиції в області

Постійно

3.13. Проводити прес-конференції, брифінги, прямі телефонні лінії, масові заходи правовиховного характеру, під час яких роз'яснювати норми законодавчих актів, що сприяють забороні жорстокості, насильства, незаконного обігу наркотичних засобів, виготовлення та розповсюдження порнографічних творів.

Управління МВС України в області,

Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністраціїПостійно

3.14. Сприяти вільному доступу громадян до джерел правової інформації шляхом поповнення бібліотечних фондів юридичною літературою, періодичними виданнями і базами даних правового характеру, організації діяльності інтернет-центрів, підготовки виставок юридичної літератури, правових довідок.

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації,

райдержадміністрації, виконавчі

комітети міських (міст обласного

значення) рад2011 – 2015 роки

3.15. Сприяти створенню циклу молодіжних теле- та радіопередач з


тематичним обговоренням актуальних правових проблем молоді. Практикувати проведення „круглих столів”, „гарячих” телефонних ліній, передач „прямий зв'язок” з обговорення питань попередження насильства в сім'ї, гендерної політики та попередження торгівлі людьми.

Департамент освіти і науки, молоді та спорту, служба у справах дітей облдержадміністрації, Головне управління юстиції в області

2011 – 2015 роки
3.16. Забезпечувати проведення широкої правовиховної роботи з питань профілактики негативних явищ у дитячому середовищі.

Служба у справах дітей

облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконавчі комітети міських

(міст обласного значення) рад

2011 – 2015 роки
3.17. Здійснювати невідкладні заходи щодо своєчасного виявлення та надання допомоги дітям, які зазнали фізичного чи іншого насильства з боку дорослих.

Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації,

райдержадміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад

2011 – 2015 роки


3.18. Проводити постійно діючі семінарські заняття для працівників
юридичних та кадрових служб підприємств, установ та організацій.

Головне управління юстиції в області

2011 – 2015 роки
3.19. Організувати проведення в закладах культури і мистецтва правоосвітніх заходів з нагоди відзначення Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дня юриста, річниць прийняття Декларації про Державний суверенітет України, Декларації прав людини та інших нормативно-правових актів держави.

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації,

райдержадміністрації, виконавчі

комітети міських (міст обласного

значення) рад

2011 – 2015 роки

3.20. Ініціювати проведення напередодні Дня Конституції України, Дня незалежності України та Дня юриста декад, тижнів та місяців правового інформування населення про правову політику держави, стан


правопорядку, забезпечення прав і свобод громадян.

Обласна МКМР з правової освіти

населення, райдержадміністрації,

виконавчі комітети міських

(міст обласного значення) рад,

правозахисні громадські організаціїЩорічно
3.21. Забезпечувати обов'язкове надання державним службовцям під час підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації комплексу знань з
питань правового забезпечення державного управління та державної служби,
звертати особливу увагу на знання і дотримання вимог чинного законодавства цими посадовими особами.

Центр перепідготовки та підвищення

кваліфікації працівників органів

державної влади, органів місцевого

самоврядування, державних

підприємств, установ та організаційЩорічно
3.22. Проводити обласні конкурси-огляди на кращу публікацію
правороз'яснювального характеру в засобах масової інформації, на кращу
організацію діяльності територіальних МКМР з правової освіти населення.

Обласна МКМР з правової освіти

населення, Головне управління

юстиції в області, райдержадміністрації,

виконавчі комітети міських (міст

обласного значення) рад, територіальні

МКМР з правової освіти населення

Щорічно
3.23. З метою виявлення та запровадження у практику передового досвіду правоосвітньої роботи установ культури області провести огляд-конкурс на кращу організацію роботи з правової освіти населення та огляд-конкурс на кращу організацію правового виховання учнівської молоді.

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації,

Головне управління юстиції в області

2011 – 2015 роки
3.24. Сприяти створенню молодіжних правових клубів.

Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації, обласний

центр соціальних служб для сім'ї,

дітей та молоді, правозахисні

громадські організації,

райдержадміністрації, виконавчі

комітети міських (міст обласного

значення) радПостійно
3.25. Проводити олімпіади, конкурси, вікторини та інші змагання з правознавства, конкурси учнівських та студентських робіт, рефератів з питань історії та теорії держави і права, практичного застосування норм чинного законодавства.

Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації, Хмельницький університет управління та права правозахисні громадські організації, Головне управління юстиції в областіЩороку

3.26. З метою захисту прав та інтересів дітей забезпечити діяльність при бібліотеках області лекторіїв, клубів та факультативів правового спрямування.

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації,

правозахисні громадські організації2011 – 2015 роки
3.27. Здійснювати підтримку у виданні підручників та посібників з правознавства для загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів.

Обласна МКМР з правової освіти населенняПостійно
3.28. Активізувати пропагандистську діяльність з роз'яснення серед різних верств населення змісту політико-правових реформ, норм Конституції України, Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини, інших нормативно-правових актів.

До проведення цих заходів залучати спеціалістів у галузі права та студентів юридичного факультету Хмельницького університету управління та права.

Хмельницький університет

управління та права, Головне управління

юстиції в області, правозахисні

громадські організації2011 – 2015 роки
3.29. Координацію роботи по реалізації заходів Обласної програми правової освіти населення на 2011 - 2015 роки здійснює Головне управління юстиції в області.
IV. Фінансування заходів Програми
4.1. Фінансування заходів з реалізації Програми здійснюється із дотриманням вимог чинного законодавства за рахунок коштів обласного бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законом, згідно з додатком.

Начальник Головного управлінняюстиції у Хмельницькій області Н.Продан
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка