Рішення стосовно якогось судження: чи маємо ми прийняти, відкинути або відкласти його, і ступіньСкачати 136.95 Kb.
Дата конвертації11.03.2016
Розмір136.95 Kb.
Розвиток творчо - критичного мислення учнів під час навчання

Словник:
Мислення - міркування, зіставлення явищ

об'єктивної дійсності з відповідними висновками.

(Великий тлумачний словник української мови)
Критичне мислення - така організація навчання, за

якої учні не просто запам'ятовують матеріал з

предмету, а запитують, досліджують, творять,

вирішують, інтерпретують і дебатують за змістом

матеріалу.

(Кроуфорд, Саул, Метьюз, Макінстер)


Критичне мислення - ретельно обдумане, зважене

рішення стосовно якогось судження: чи маємо ми

прийняти, відкинути або відкласти його, і ступінь

упевненості, з яким ми це робимо.

(Мур і Паркер)
Критичне мислення є таким мисленням, яке

розвивається на основі ретельної оцінки як

припущень, так і фактів і призводить до найбільш

об'єктивних висновків шляхом аналізу всіх

доцільних факторів і використання обґрунтованих

логічних процесів.

(Картер)

Калейдоскоп думок

Треба вчити не думок, а думати.

Е. Кант

Найбільша в світі розкіш – це людське спілкуванняАнтуан де Сент – Екзюпері

Будьте самі шукачами, дослідниками. Якщо не буде

вогника у вас, вам ніколи не запалити його в інших…

В. О. Сухомлинський

Треба прагнути, щоб кожна дитина пройшла школу

дитячого мислення

В. О. Сухомлинський

Поганий учитель пропонує істину, добрий учитель навчає

її знаходити

А. Дістервег

Я не можу навчити всіх усьому, але можу вплинути на

мислення моїх учнів

Сократ

Коли вчителі перестануть учити, учні нарешті зможутьучитися

Франсуа де Ларошфуко

Учитель, котрий намагається викладати без того, щоб

викликати бажання вчитися, кує холодне залізо

Г. Манн

Мета навчання дитини – дати їй можливість житисамостійно, без учителя

Альберт Губбард


Формування критичного мислення: загальні підходи

Розвиток критичного мислення стає найактуальнішим

за часів інтенсивних соціальних змін, коли неможливо діяти

без постійного пристосування до нових політичних,

економічних або інших обставин, без ефективного

вирішення проблем, значна частина яких не передбачувана.

У цьому сенсі є очевидною життєва необхідність

формування критичного мислення для вітчизняної системи

освіти.

Критичне мислення починається як перехід віднавчання, орієнтовано переважно на запам’ятовування, до

навчання, спрямованого на розвиток свідомого

самостійного мислення учнів.
Люди, які мають навички критичного мислення:

 Чесні самі з собою;

 Перемагають сумніви;

 Ставлять запитання;

 Базують судження на доказах;

 Можуть відокремити головне від риторики;

 Ними практично неможливо маніпулювати.

Людина, яка критично мислить, вмітиме:

 Визначити проблему;

 Перевірити використану інформацію;

 Проаналізувати твердження, що лежить в основі

інформації;

 Враховувати альтернативні точки зору;

 Визначати наявність підтексту в інформації;

 Робити висновки;

 Приймати оптимальні рішення.


Ключові елементи критичного мислення:

1. Самостійне. Інформація – відправний, а не кінцевий

пункт критичного мислення.

2. Починається з постановки питання і подальшого

визначення проблеми

3. Базується на переконливій аргументації

4. Володіння певними прийомами, які в сукупності

створюють перевірену на практиці ефективну методологію

опрацювання інформації

5. Грунтується на критеріях. Критерії – це положення,

які бере до уваги критично мисляча людина, оцінюючи ідеї

у процесі їх аналізу.

6. Критичне мислення завжди діалогічне, тобто

передбачає дискусії

7. Є мисленням, яке самовдосконалюється.
Особливості навчального процесу, побудованого на

засадах критичного мислення:

У навчання включаються завдання, розв’язання яких

потребує мислення вищого рівня

 Навчальний процес обов’язково організований як

дослідження учнями певної теми, що виконується шляхом

інтерактивної взаємодії між ними.

 Результатом навчання є не засвоєння фактів чи

чужих думок, а вироблення власних суджень через

застосування до інформації певних прийомів мислення

 Критичне мислення потребує від учнів достатніх

навичок оперування доказами та формулювання

умовиводів. Сюди ж відноситься і здатність знаходити та

інтерпретувати оригінальні документи та джерела

інформації, аналізувати аргументи, обґрунтовувати

висновки міцними доказами.

 Учні повинні бути вмотивовані до обговорення

проблеми, а не намагатися уникнути її розв’язання. Вони

мають працювати всі разом, щоб досягти спільного

консенсусу. ( Саме складне на уроці – мотивація, але це

дуже важливо – пробудити інтерес до пізнання. Коли учень

читає текст і ставить до нього запитання, у нього є

внутрішній інтерес і він зверне гори у пошуку інформації).

Що частина вчителів робить на уроці? – Наповнює

сосуд, але ж дитина, виходячи зі школи, повинна вміти

отримувати нову інформацію!!! Сьогодні все більше

вчителів прагне змінити практику своєї роботи, щоби

сприяти активному навчанню учнів і розвитку в них

критичного мислення. Вони хочуть, щоб учні не просто

запам’ятовували навчальний матеріал, а запитували,

досліджували, творили, інтерпретували за його змістом.

Таке навчання сьогодні вважається найкращою практикою.

Дослідження показують, що саме на активних заняттях учні

засвоюють навчальний матеріал найбільш повно і з користю

для себе, тобто це означає, що вони думають про те, що

вивчають, застосовують це в ситуаціях реального життя та

можуть продовжувати вчитися самостійно.


ІІ. Технологія формування основних компетентностей учнів на

основі розвитку критичного мислення на уроках хімії
Мета – актуалізація суб’єктного досвіду учнів;

- визначення учнями рівня власних знань

- збереження зацікавленості учнів;

- перевірка учнем власного розуміння навчального матеріалу

- узгодження нової інформації з вже відомою;

- усвідомлення процессу набуття знань;

- формування внутрішньої мотивації
Методи

навчання


«Асоціювання»,

«Мозковий штурм»,

«Запитання-відповідь»,

«Припущення на основі

запропонованих слів».

«Поміч»,

«Знайди проблему»,

«Читання з помітками»,

«Таблиця передбачень»,

«Пошук аргументів і

суперечностей»,

«Прес»,


Дискусія,

Дебати


«Взаємне опитування»,

«Мікрофон»,

«Т-діаграма»,

«Незакінчене речення»,

«Залиш останнє слово для

мене»,


проект,

есе.-фронтальна,
Форми

роботи

- групова

- фронтальна,

- індивідуальна


Результат

Соціальна компетентність:

-власна активність учня;

-забезпечення мотивації діяльності;

-вміння використовувати власний досвід

-співробітництво;

- адаптація до змін

- вміння співпрацювати у

команді, розв’язувати

проблеми, робити вибір та

приймати рішення;

-формування адекватної самооцінки;

-підвищення соціального статусу учня через розвиток здібностей

Комунікативна компетентність:

-вміння обговорювати проблеми

-вміння доводити власну точку зору, адаптуватися в мовному середовищі, адекватно ставитися до критики

-вміння висловлювати власну точку

зору, презентувати;

- розвиток культури мовлення, критичного ставлення до себе

Інформаційна компетентність:

-вміння класифікувати, залучати власний досвід

-вміння використовувати джерела інформації, інформаційні технології; самостійно опрацьовувати інформацію

-вміння аналізувати та критично ставитися до інформації; розуміти інформацію
Особливостями навчального процесу, побудованого

на засадах критичного мислення, є такі:

 У навчання включаються завдання, розв’язання яких

потребує мислення вищого рівня;

 Навчальний процес обов’язково організовується як

дослідження учнями певної теми, що виконується шляхом

інтерактивної взаємодії;

 Результатом навчання є вироблення власних суджень

через застосування певних прийомів мислення;

 Викладання є оцінюванням результатів із

використанням зворотного зв’язку «учні – вчитель»;

 Критичне мислення потребує навичок оперування

доводами та формування умовиводами;

 Відповідальність вимагає достатньої мотивації учнів

до розв’язання певних проблем.

Для технології критичного мислення характерні

переважання інтерактивних методів, формування

комунікативної культури, акцент на парну та групову

форми роботи, що розвиває соціальні навички. Критичне

мислення учнів розвивається шляхом: засвоєння навичок

виявлення і заперечення припущень; перевірки фактичної

точності й логічної послідовності; розгляду контексту;

вивчення альтернатив; формування дослідницьких навичок

(спостерігати, описувати, порівнювати, визначати,

асоціювати, узагальнювати, прогнозувати, застосовувати).


Як побудувати урок

Розминка замінює організаційний момент, до якої

входять психологічні міні – тренінги, цікаві логічні вправи,

завдання , поетичні рядки, проблемні питання. Розминка

сприяє підготовці учнів до сприйняття матеріалу, позитивно

налаштовує на роботу учнів під час уроку, створює

сприятливий психоемоційний клімат.

Наприклад, інтерактивний прийом

«Я вітаю»

«Я вітаю тих, хто…» (… має хороший настрій; добре

виспався; хоче працювати; виконав домашнє завдання; в

доброму гуморі; хотів би дізнатися щось нове; хоче

спілкуватися… тощо). Після кожної фрази учні, які

вважають, що фраза стосується їх, підводяться. Учитель та

інші учні їм аплодують.

Обов’язковим елементом кожного уроку єактуалізація опорних знань учнів. Вона пов’язує вивчений

теоретичний матеріал з життям, активізує пізнавальну

діяльність учнів на уроці. На етапі актуалізації доречно застосовувати

методику «Мозкового штурму», яка при потребі плавно

переходить у «Гронування», що розширює уяву, сприяє

сприйняттю більшого обсягу на базі вже відомого дітям. На

цьому етапі доцільні евристична бесіда, дискусії, хімічні, біологічні

диктанти. Є різні форми їх проведення.

Етап мотивації навчальної діяльності збуджує

мотиви і стимули до дій учнів на уроці, включає поетичні

рядки, уривки літературних творів, цікаву інформацію з

теми уроку, рольові ігри, мультимедійні презентації.

Використання мультимедійних презентацій може

забезпечити наочність, що сприяє комплексному сприйняттю й кращому запам’ятовуванню матеріалу. Запитання вчителя (наприклад, що поєднує ці фотографії?;яким чином вони стосуються теми нашого уроку?)спонукають учнів висловлювати свої думки, після чогоповідомляється тема уроку. Наприклад, гра «Три позиції» допомагає розвиватидуже важливе вміння – виділяти головне, на якомуґрунтуються і навички роботи з пресою, і орієнтування вінформаційному потоці, а також уміння складати план,конспект, реферат. Вчитель зачитує коротку інформацію. Учням необхідноуважно вислухати і передати зміст трьома простими реченнями. Перемагає той, у кого розповідь коротша і точно передає зміст. Три простих пропозиції учні можуть записатив зошиті.Гра «Хімічна абетка». Задається певна буква алфавіту.Учням по одному, парами чи групами пропонується за визначений час написати список слів, які починаються з цієї букви і тісно пов’язаних з досліджуваною темою. Перемагає команда з найдовшим списком.

На етапі сприйняття та засвоєння матеріалу доцільно використовувати різні форми і методи роботи в групах. Це

робота над створенням і захистом проектів, читання з

передбаченням, методи «Гронування», діаграми Вена,

«Обмінятися проблемами», «Снігова куля», метод «кейсів».

Мета методу «кейсів» полягає у відпрацюванні навичок роз’язувати

проблемні ситуації. Виходячи з мети, вчитель-тренер

забезпечує рівень творчих сил учня, вчить самостійному

переносу раніше засвоєних знань і навичок у новій ситуації,

бачення проблем у формі постановки несподіваних оригінальних питань.Метод «Снігова куля» («Два – чотири – всі разом»)

Використовується ,коли необхідно, щоб учні обговорили якесь

питання спершу в парах, потім у квартетах, пізніше всім

класом. Переваги методу в тому, що він навчає вести

переговори і робити вибір. Проте слід пам’ятати, що його

використання (багаторазове повторення) буде ефективним

тоді, коли проблема цього варта.

Встановлення аналогій. У креативному мисленні використання аналогій сприяє постійному руху думки вперед. Сутність завдань на аналогію полягає в тому, що дітям пропонується певну систему, до якої вони знаходять аналогічну, але з іншими об’єктами.
Етап рефлексії включає вправи для закріплення та

корекції знань учнів: «Сенкани», «Гронування», «Кола

Вена», проблемно-творчізадачі твори-п’ятихвилинки,

«Одним словом».

Наприклад, інтерактивний прийом «Одним словом»

Використовується на етапі рефлексії з метою визначення того,

що найбільше сподобалося чи запам’яталося учням на уроці

(методи діяльності, атмосфера, власна діяльність,

результати, окремі факти, висновки). Ця інформація

виражається одним словом, яке записується на дошці.Твір- п’ятихвилинка – це неформальний твір (можна

писати, не переймаючись стилістикою), мета якого полягає

в тому, щоб зібрати та систематизувати думки учнів.

Головне – писати не зупиняючись.Сенкан – прийом для стислого узагальнення знань

учнів із чіткою структурою. Це одна з ефективних і цікавих методик. Здатність підсумувати інформацію, схоплювати складні ідеї, відчуття

та уявлення і формулювати їх декількома словами є дуже

важливою навичкою. Це вимагає ретельного

обмірковування на основі глибокого розуміння речей.

Сенкан – це вірш, який синтезує інформацію і факти у

стисле висловлювання, що описує чи віддзеркалює тему. На

перших кроках складання потрібно запропонувати декілька

зразків та пояснити учням правила складання сенканів.

Найкраще учні опановують методику складання сенканів у

парах.
Існують фактори, які заважають прояву креативних (творчих) здібностей: недостатній розвиток певних здібностей учнів; наявність таких особистісних рис, як схильність до конформізму, острах виглядати смішним у своїх судженнях та діях, побоювання робити рецензії на відповіді чи дії інших учнів із-за відплати; завищена оцінка значущості своїх власних ідей; конфлікт двох типів мислення: критичного та творчого.Подолати вищезазначені труднощі можна створенням в пізнавальній діяльності учнів ситуації успіху та відчуття правильності виконання задачі, що досягається наявністю відповідної мотивації, певним рівнем емоціонального збудження. Учитель має кожен урок будувати так, щоб в учнів постійно був стійкий інтерес до предмету та процесу пізнання, навчальна активність, бажання творити і пізнавати. Саме креативне навчання цьому й сприяє.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка