Рішенням загальних зборів завідувач днз №9 Тополинка колективу днз №9 ТополинкаСкачати 434.5 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації09.03.2016
Розмір434.5 Kb.
1   2   3

1.3. Аналіз сприятливих можливостей та загроз для ДНЗ № 9

Можливості

Загрози

 • Високий рівень професійності працівників та якості послуг;

 • Зростання готовності споживачів до отримання платних послуг;

 • Задоволення потреб громадян у підготовці дошкільників до навчання у школі;

 • Підвищення рівня конкурентоспроможності дошкільного закладу.

 • Зростання темпів інфляції;

 • Зростання соціально-політичної нестабільності;

 • Зміни в потребах споживачів.РОЗДІЛ 2. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ, МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ РОБОТИ ЗА ПРОГРАМОЮ

2.1. Концептуальні засади

У Національній Доктрині розвитку освіти в Україні, в Законі «Про дошкільну освіту» йдеться про необхідність виховання в дитини ціннісного ставлення до життя, власного здоров’я та здоров’я інших людей як найвищої індивідуальної та суспільної цінності. Ці завдання набувають особливої актуальності в умовах сьогодення га реалізуються через комплекс повноцінного медичного обслуговування, створення екологічно сприятливого життєвого простору, здоров’язбережувального та здоров’яформувального середовища, оптимізацію рухового режиму дітей.

Концепція розвитку дошкільного закладу № 9 «Тополинка» націлена на вирішення важливої проблеми – розроблення здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних технологій, які б не тільки сприяли максимальному фізичному розвитку тіла дошкільнят, а й розвиткові їхньої психіки, формуванню духовності, навичок комунікативності. Тобто формували здоров’я як багатоскладову категорію, в яку входять фізична, духовна і соціальна складові.

Дана Концепція передбачає надання процесу оновлення комплексного, поступального і систематичного характеру, прокладає стратегічний напрям у роботі, допомагає поєднати поставлені цілі та очікуваний результат, спрямовує педагогічний процес на врахування унікальності кожного вихованця, що необхідно, в першу чергу, для успішного розвитку дитини. У неї формуються особливі якості, які забезпечують досягнення життєвого успіху, створення своєрідного стилю діяльності та поведінки.

По-друге, це важливо для суспільства. Державна освітня політика України спрямована, на підтримку демократичних, гуманістичних тенденцій, впровадження яких передбачає особливу увагу до питань індивідуального розвитку кожної дитини.

По-третє, це високо цінують батьки, які бажають того, щоб їхні діти перебували в комфортних умовах, отримували якісне виховання і навчання, їхні інтереси враховували, а запити – поважали. Індивідуалізація дошкільної освіти передбачає здійснення індивідуальної роботи не тільки з кожною дитиною, а й з кожною родиною, беручи до уваги їхню культурну самобутність, педагогічні погляди на виховання дитини. А також це корисно для педагогів. Поглиблено вивчаючи індивідуальні особливості своїх вихованців, педагог набуває надзвичайно важливого досвіду, що спонукає до систематичної роботи із самовдосконалення професійної майстерності.

Концепція розвитку ДНЗ № 9 – це концепція фізкультурно-оздоровчого напрямку, який базується на урахуванні стану здоров’я, самопочуття, рівня фізичного розвитку та підготовленості дітей, реальних умов роботи дошкільного закладу, особливостей родинного виховання.

Концепція відповідає Законам України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовому компоненту, передбачає неперервність та наступність у єдиній системі освіти між її ланками та створення належних умов для її реалізації.
2.2. Актуальність

Проблема формування, збереження, зміцнення та відновлення здоров’я дітей дошкільного віку була, є і завжди буде актуальною.

Погіршення екологічної ситуації в країні, недоброякісне і незбалансоване харчування, часті респіраторні захворювання, спричинені гіподинамією та нераціональною побудовою рухового режиму, непопулярність здорового способу життя серед населення призводять до погіршення увесь цивілізований світ, який все більше схиляється до думки, що найбільшою цінністю для самої людини і суспільства є життя та здоров’я дітей дошкільного віку.
2.3. Аналіз показників здоров’я

З аналізу показників здоров’я видно, що в дошкільному закладі перебувають діти з ІІ групою здоров’я – 65%, III групою – 35%, дітей з І і IV групою здоров’я немає.

Основною причиною такої картини є ослаблення імунної системи малят на фоні ранніх проявів тубінфікування дошкільників.Також гостроту цієї проблеми зумовлює специфіка раннього та дошкільного періодів дитинства. Адже саме тоді закладаються основи здоров’я, формуються переконання у необхідності здорового способу життя.

На реалізацію цих цілей нас спрямовує Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, дослідження науковців та досвід практиків з різних регіонів України.
2.4. Мета

 • Створення сприятливих умов для максимального фізичного розвитку дитини, її психіки, формування духовності, навичок комунікативності шляхом створення здоров‘язбережувальних технологій;

 • Використання новітніх освітніх технологій у роботі з дітьми та педагогами;

 • Створення умов для забезпечення якості дошкільної освіти;

 • Оптимізація роботи з батьками.


2.5. Пріоритетні завдання роботи ДНЗ № 9 «Тополинка»

Головним напрямком роботи нашого закладу є створення сприятливих умов для максимального фізичного розвитку дитини, її психіки, формування духовності, навичок комунікативності шляхом розроблення здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних технологій.

Педагогічним колективом закладу було визначено ряд пріоритетних завдань, які сприяють фізкультурно-оздоровчому напрямку, що базується на урахуванні стану здоров’я, самопочуття, рівня фізичного розвитку та підготовленості дітей до реальних умов роботи дошкільного закладу:

 • Забезпечення фізичного, психологічного та морального здоров’я;

 • Використання особистісно орієнтованого підходу до розвитку кожної дитини;

 • Забезпечення розвивального предметно-ігрового середовища;

 • Розвиток творчої активності дітей та створення сприятливих умов для становлення креативності як базової якості особистості дошкільника;

 • Творча самореалізація педагогів шляхом інноваційної діяльності;

 • Надання кваліфікованої допомоги дитині у здобутті дошкільної освіти для продовження навчання в школі;

 • Удосконалення стратегії і тактики конструктивно-партнерської взаємодії сім’ї та ДНЗ.2.6. Система роботи ДНЗ забезпечує:

 • Зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, підвищення захисних сил організму, виховання стійкого інтересу до рухової активності, звички до здорового способу життя;

 • Формування елементарного дитячого світогляду особистості, здатність орієнтуватися в життєвих ситуаціях, вміння реалізувати свій природний потенціал, задовольняти основні потреби, виявляти продуктивну активність, самостійність;

 • Долучення дитини до системи цінностей, культури і традицій українського народу, виховування шанобливого ставлення до його надбань та рідної мови;

 • Урахування індивідуальних особливостей дитини (темпераменту, статевої належності, інтересів, особистого досвіду, індивідуальної історії життя, емоційного стану, темпу розвитку);

 • Виховання у дошкільників прихильного ставлення до людей, довіри до людського оточення, відчуття своєї захищеності ним, прагнення встановлювати та підтримувати з ним щирі стосунки, вміння розрізняти людей за ознаками статі, віку, спорідненості, соціальними ролями, приємністю, формування почуття своєї причетності до людського довкілля, здатності брати інших до уваги, рахуватися з ними:

 • Підтримку природного прагнення дошкільника до виявлення активності, здатності діяти за власним бажанням, самостійним вибором, приймати рішення, відповідати за їхні наслідки;

 • Орієнтацію на доцільність, здоровий глузд, корисність життєвих впливів для розвитку дитини, появу прогресивних змін, виникнення відповідних віку новоутворень, огпимізацію фізичного та психічного навантаження, праці та відпочинку;

 • Стимулювання м’язової активності дитини, зміцнення її фізичної виїривалості, прищеплення уміння диференціювати корисне та шкідливе для свого організму та особистості, орієнтуватися на показники здоров’я та хвороби, елементарно підтримувати себе в екстремальних або складних життєвих ситуаціях;

 • Формування довільної поведінки, виховання характеру, вправляння в умінні ставити мету, виявляти цілеспрямованість і наполегливість, долати труднощі, досягати високих стандартів якості продуктів праці;

 • Заохочення дитини до розвитку здібностей загального, неспеціалізованого характеру;

 • Розвиток почуттів, емоційної сприйнятливості, емпатії, корекцію емоційної глухоти, нечутливості, байдужості, жорстокості, песимізму;

 • Виховання у дошкільника почуття віри у свої можливості, своє значення для інших людей, формування оптимістичних життєвих перспектив;

 • Надання пріоритету сьогоденним розвивальним, виховним та навчальним завданням перед перспективними, відмову від огляду на дошкільний заклад як на школу для маленьких, переорієнтацію на соціальний розвиток дитини, плекання її індивідуального обличчя;

 • Диференціацію «біологічного», «психологічного», «соціального» віку дошкільника;

 • Інноваційний характер освітньої діяльності, використання сучасних виховних га навчальних технологій, створення належних умов для педагогічної творчості, вдосконалення майстерності вихователя.

2.7. Особистісно-орієнтована модель в стратегічному розвитку ДНЗ

Мета

Гармонійний та всебічний розвиток особистості, формування цілісної картини світу, життєвої компетентності, базової особистої культури, здатності жити у змінних умовах

Девізи

«Покладайся на власний досвід і здоровий глузд», «Довіряй своїй самооцінці», «Успішність діяльності визначають об’єктивні показники»

Центральна фігура

Дитина

Основний життєвий контекст

Життєдіяльність у цілому, дитяче буття, дитячі види діяльності

Освітні пріоритети

Розвиток, саморозвиток, виховання

Функції дорослого

Партнер, носій інформації, авторитетна, довірена особа

Сфери прояву активності педагога

Спостереження за особливостями дітей, організація комфортних умов життєдіяльності, створення розвивального середовища

Гіпотеза розвитку дитини

Виважено-довірлива, оптимістична, стимулююча

Пріоритетні якості

Самостійність, відповідальність, лояльність, допитливість, сприйнятливість, креативність, самолюбність, працьовитість

Характер орієнтації на дітей

Як на індивідуальності, представників віково-статевої групи, носіїв певного темпераменту, характеру, здібностей, життєвого досвіду

Позиція дитини

Суб’єкт життєдіяльності, носій сутнісних життєвих сил

Освітні засоби та прийоми

Відмова від селекції на користь визначення зони найближчого розвитку кожного, порівняння дитини із самою собою (в динаміці)

Що оцінюється

Зусилля, вкладені дитиною у досягнення у порівнянні з якісно-кількісними показниками результату, прояви творчості

Форма пред’явлення вимог

Дієво-запрошувальна, небагатослівність, доброзичливість, обґрунтування доцільності, моральної значущості діяльності

Механізм регуляції поведінки

Внутрішні: самооцінка, самоповага та повага до носія вимог, совість, здоровий глузд

Очікувані освітні результати

Особистісна розвиненість, гнучка поведінка у змінних умовах життя, вміння до них адаптуватися, впливати на них з користю для себе, висока самоповага, відсутність страху перед помилкою, розкутість (морально забарвлена), оптимістичне світобачення

2.8. Програми, технології, методикиНазва

2012

2013

2014

2015

2016

1

Базова програма розвитку дитини «Я у Світі»

Х

2

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

Х

3

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

Х

4

Елементи інноваційної педагогічної технології «Розвиток вільної самостійної особистості дошкільника за методом Монтессорі»
Х


5

Елементи інноваційної технології фізичного виховання дітей М.Єфименка «Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей»

Х

6

Елементи інноваційної педагогічної технології Г. Альтшуллера «Розвиток творчої особистості» (ТРВЗ)Х7

Інноваційна педагогічна технологія з ситемного навчання дітей англійської мови Т. Шкваріної

Х

8

Парціальна програма «Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами театралізованої діяльності». Укладачі: І.Я. Шараєвська, Н.В. Степаненко, ДНЗ № 17 «Усмішка»


Х
9

Альтернативна методика розвитку дітей та навчання читання Л. ШелестовоїХ10

Екологічна безпека здоров’я дітей. Здоров’я дитини у нездоровому довкілліХ
2.9. Принципи роботи за Програмою

 • Нормативності та комплексності;

 • Партнерства та відповідальності за процес і результати діяльності закладу;

 • Динамічності;

 • Індивідуально-диференційованого підходу до дітей;

 • Активного включення сім’ї в освітній процес;

 • Домінанти дитячого щастя як найголовнішої освітньої цінності

РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 • Бюджетне фінансування;

 • Позабюджетне фінансування;

 • Цільові кошти.


РОЗДІЛ 4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 • Оновлення змісту дошкільної освіти;

 • Зміцнення фізичного, психічного, психологічного, морально-духовного здоров’я дошкільників;

 • Віра у власні можливості, вміння допомагати собі у скрутних ситуаціях, покладатися на себе, сприяти своєму розвитку, уникати дії шкідливих чинників;

 • Сформованість системи ціннісних ставлень до світу;

 • Уміння гармонійно співіснувати з довкіллям, бути у згоді із собою, оптимістично ставитися до життя, виявляти гнучкість за різних умов;

 • Творче ставлення до життя, схильність до експериментування, дослідництва, самостійних відкриттів;

 • Сформованість базових якостей особистості: самостійності, працелюбності, людяності, спостережливості, розсудливості, справедливості, самовладання, відповідальності, креативності;

 • Збалансованість прагнень дитини до самореалізації, саморозвитку та самозбереження;

 • Подолання егоцентризму, страху перед помилкою, розкутості поведінки;

 • Довіра до дорослих, здатність розраховувати на їхній захист та підтримку, відкритість до контактів;

 • Життєва компетентність, уміння орієнтуватися в нових умовах життя, пристосуватися до них, конструктивно впливати на них у міру можливостей;

 • Підвищення рівня професійної підготовки вихователів, розробка ними власних педагогічних технологій;

 • Впровадження ІКТ в ДНЗ;

 • Введення в штатний розпис посад: вихователя-методиста, практичного психолога, медсестри з дієтичного харчування, керівника гуртка, фізичного керівника;

 • Активна участь батьків у формуванні освітньої політики закладу;

 • Створення розвивального простору для дітей дошкільного віку;

 • Зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ.


ДОДАТКИ

Проекти щодо виконання Програми розвитку санаторного дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 9 «Тополинка» Білоцерківської міської ради Київської області

Додаток 1Проект «Неболійко»

«Творимо здоров’я душі і тіла»

В.О. Сухомлинський

Мета: розвиток фізично загартованої, пізнавально-активної, соціально адаптованої, духовно багатої особистості в умовах дошкільного закладу.Зміст роботи

Відповідальний

Термін виконання

Джерела фінансування

Прим.

1. Створення розвивального предметно-ігрового середовища, поновлення навчально-матеріальної бази:

1.1. Підготовка методичних рекомендацій щодо творення розвивального середовища;

1.2. Обладнання:

- сучасна фізкультурно-оздоровча база;

- групові фізкультурні куточки;

- куточки усамітнення;

- реконструкція спортивного майданчика.

1.3. Методичне забезпечення:

- придбання методичної літератури;

- придбання художньої літератури для дітей;

- придбання матеріалів для фонотеки, фільмотеки;

- оформлення альбомів, папок, буклетів:

*Здорова нація;

*Родинне дерево;

*Чемпіони Білоцерківщини;

*Нетрадиційні форми загартування (інформація для батьків)Завідувач

Вих.-методист

Завідувач

Вих.-методист

Вихователі
Вихователі
Вихователі

Завідувач

Завгосп
Завідувач

Вих.-методист

Вихователі
Педагоги
Педагоги


2012-2017

2012-2017


2015-2017


2012-2013
2012

До 2016


2012-2017
2012-2017
2014-2017
2014-2015

Благодійні кошти
2. Модернізація навчально-виховного процесу:

2.1. Проведення педагогічного обстеження дошкільників;

2.2. Диференціація навчально-виховного процесу;

2.3. Індивідуалізація педпроцесу, особистісно-орієнтований підхід;

2.4. Запровадження інтегрованих занять, тематичного планування:

- нестандартні підходи до оздоровчої роботи та профілактичних заходів у ДНЗ;

- оздоровлення дітей за допомогою природних чинників;

- виготовлення фотоширми «Про здоров’я дбаємо»;

- оптимізація рухового режиму в ДНЗ;

- навчання дітей основам безпеки життєдіяльності;

- вдосконалення здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ і вдома та шляхи збереження і відновлення здоров’я дошкільників (для педагогів і батьків)


Вих.-методист

Вихователі

Педагоги
Робота творчої групи


Тематичний контроль
Методичні рекомендації

Педагоги
Методичні рекомендації

Педагоги

До батьківських зборів

Педрада

Педагоги


Методичні поради

Створення системи роботи

Семінар-практикум


2012-2017


2012-2017
2012-2017

2012-2013

2012-2014

2012-2014

2015-2016
2012-2013
2013-2014
2012-2013
3. Нові технології та методики, ППД:

3.1. Методичне забезпечення:

- підбір та вивчення нових технологій та методик;

- вивчення та впровадження позитивного досвіду педагогів міста;

- апробація та пропаганда оздоровчих методик та технологій;

- впровадження в роботу творчих доробків КОІПОПК;

- Створення бази даних щодо інновацій та ППД

Вих.-методист

Педагоги

Вих.-методист

Педагоги
Вих.-методист

Вихователі


Вих.-методист

Вихователі

Вих.-методист

2012-2017


2012-2017

2012-2017

2012-2017
2014-2015
4. Додаткові послуги:

4.1. Створення матеріальної бази:

- пошиття спортивних костюмів;

- виготовлення нетрадиційного спортивного обладнання;

- поповнення наочних посібників, дидактичних матеріалів до фізкультурно-оздоровчої роботи

4.2. Методичне забезпечення:

- підбір кадрів для роботи в гуртках (з екологічного, валеологічного виховання, фізкультурно-оздоровчої роботи);

- розробка планів гурткової роботи;

- організація роботи гуртків

Завгосп


Вихователі, батьки

Педагоги


Педагоги
Завідувач

Вих.-методист


Педагоги

Вих.-методист

Завідувач

педагоги

2013-2014
2012-2016

2012-2016


2015-2016

2014-2015


2015-2016

Благодійні кошти

ДОП

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка