Рівненської області історія України. 7 клас. УзагальненняСкачати 290.58 Kb.
Дата конвертації11.03.2016
Розмір290.58 Kb.


ТИННЕНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНІВ

САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Історія України. 7 клас. Узагальнення.

(збірник завдань і тестів)

Навчально-методичне виданняКоток Світлана Іванівна

ТИННЕНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНІВ

САРНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Редактор і укладач: Коток С.І., вчителька вищої категорії суспільних дисциплін, старший вчитель Тинненської ЗОШ І-ІІІ ст.

Рецензенти:


 • А.В. Копищик методист відділу освіти Сарненської райдержадміністрації.


Рекомендовано методичною радою

Тинненської ЗОШ І-ІІІ ст.

Протокол № 1 від 28.01.2014 р.Сарни - 2014 –66 с.


(для загальноосвітніх навчальних закладів )

Сарни-2014 рік

Історія України. 7 клас. Узагальнення.

(збірник завдань і тестів)

Запропонований збірник укладено відповідно до програмам «Історія України. 7 клас. затвердженим Міністерством освіти і науки України, молоді та спорту (наказ від 28.10.2010 р. № 1021). При укладені посібника були враховані сучасні методичні підходи до здійснення контролю навчальних досягнень учнів з історії України. Кожен варіант містить завдання, що відповідають чотирьом рівням навчальних досягнень учнів і розміщені в порядку зростання їхньої складності.

Важливим є те, що значна кількість завдань побудована в формі завдань зовнішнього незалежного оцінювання. Оцінювання запропонованих завдань має здійснюватися відповідно до критеріїв, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 371 від 05.05.2008 року.

Посібник укладено згідно сучасних організаційно-методичних підходів. узагальнення навчальних досягнень учнів у вигляді тестових завдань, а також підсумкові нетрадиційні уроки. Дане видання розраховане на вчителів історії, методистів та студентів вищих навчальних закладів.

Зміст

1.Від автора.

2. Тематичний блок І. Стародавня історія України.

4.Тематичний блок ІІ. Виникнення та розквіт Київської Русі.

5. Тематичний блок ІІІ. Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава – правонаступниця Київської Русі.

6. Тематичний блок IV. Політичний устрій, соціально-економічний і культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави ІХ-Х IV ст.

7.Тематичний блок V. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав ( у 2 половині Х IV-1-й половині Х VIст.).

8. Підсумкові завдання.

9. Висновок.

10. Список використаної літератури.

Від автора

Шкільний курс історії України має готувати учнів до розуміння як минулого, так і сьогодення. Викладання історії України у 7-му класі - це початок вивчення історії нашої Батьківщини як систематичного курсу, що започатковує формування в школярів пізнавального інтересу і потреби в знанні історії своєї країни. Поряд із засвоєнням знань, умінь та навичок учень у процесі навчання повинен навчитися мислити, завдяки самоосвіті поповнювати знання, свідомо і творчо використовувати набутий арсенал знань для розв'язання практичних завдань.

Важливе місце в системі уроків належить урокам узагальнення, яке може бути як усним так і письмовим. Оскільки, сьогодні історія України залишається одним з основним предметів, який фігурує у більшості вишах для вступу, тому в даному посібнику рекомендується узагальнення письмово.

Узагальнення - не просто підсумковий урок, а додатковий шанс у школярів для самовдосконалення і самоствердження. Саме на уроках узагальнення з якоїсь теми відбувається підсумкове діагностування кожного учня, що дає змогу визначити рівень осмислення і засвоєння ним повного блоку систематизованої інформації.

За даним посібником досягнення учнями відповідного рівня навченості перевіряються за допомогою завдань різного типу та різного рівня складності.

Під час тематичного оцінювання школярі не просто отримують можливість повторити опрацьовану на уроках інформацію, а й через спеціально розроблені завдання систематизувати й узагальнити її.

Об'єкти контролю навчальних досягнень учнів з теми є традиційними: знання найголовніших історичних подій та найвидатніших постатей, основних термінів і понять, ознак історичних явищ і процесів, а також уміння і навички учнів використовувати набуті знання, узагальнювати, робити висновки.

Видання буде надійним помічником вчителям, а також студентам-історикам у підготовці до вивчення методики викладання історії під час педагогічної практики.Світлана Коток, вчитель суспільних дисциплін вищої категорії, старший вчитель Тинненської ЗОШ І-ІІІ ст.

Тематичний блок 1

Стародавня історія України
Варіант 1

І рівень


1. Які версії про походження людини на Землі Ви знаєте?

2.Ольвія, Херсонес, Пантікапей - це...

3.Першою формою об'єднання давніх людей була община, яку називають:

а) родова; б) сусідська; в) стадна.
ІІ рівень
1.За описами сучасників кобиляче молоко споживали: а) сармати; б) скіфи; в) кіммерійці.

2.Дайте визначення поняття -

Трипільська культура - це

3. Кроманьйонець - це «людина розумна»: а) так; б) ні.
ІІІ рівень
1.Дайте визначення поняттям: родова община, сусідська община.

2.Вкажіть основні риси первісного суспільства.

3.Визначте хронологічні рамки існування трипільської культури:
а) поч. V - кін. IV тис. до н.е.; б) сер. III тис. до н.е.;

в) XXII тис. до н.е.ІVрівень


Доба

Тип людини

Матеріал

Знаряддя праці

2. Охарактеризуйте людину в період мезоліту. 3.Охарактеризуйте форми правління в грецьких містах-державах в Північному Причорномор'ї і Криму.
Варіант 2

І рівень


1.Антський племінний союз розпався у: а) V ст.; б VI ст.; в) VII ст.

2.Скіфська держава загинула під ударами: а) гуннів; б) сарматів; в) готів.

3.Палеоліт - це...
ІІ рівень
1.Коли Східні слов'яни вперше з'явилися на

території України?

2.Час існування грецьких міст-держав в Північному Причорномор'ї: а) V ст. до н.е. - VII ст. н.е.; б) VII ст. до н.е. - V ст. н.е.; в) VI ст. до н.е. - V ст. н.е.

3.Чому перші знаряддя праці виготовляли з каменю, а не з бронзи?


ІІІ рівень
1.Охарактеризуйте слов'янський календар.

2.Гомо габіліс - це: а) мавпи, які стояли на

порозі олюднення; б) перші розумні істоти; в) назва

сучасного типу людини.

3.Причини розпаду антського племінного союзу.
IVрівень


 1. Складіть таблицю "Розселення слов'ян" за схемою.


Назви племен

Територія розселення
 1. Яке значення мало існування грецьких полісів на терені України?

 2. Доведіть, що кіммерійці, скіфи, сармати були войовничими племенами.

Варіант З

I рівень


1.Нагрудною прикрасою скіфської царівни була: а) срібна прикраса; б) Пектораль.

2.Першобогом слов'яни вважали: а) Дажбога; б) Перуна; в) Сварога.

3.Рубило - це...

II рівень


1.Поховання скіфів називають...

2.Доба залізного віку розпочинається...

3.Про які три центри східних слов'ян повідомляв арабський хроніст?
III рівень
1.Визначте причини та значення війн, які вели анти зі своїми сусідами.

2.Правильно розташуйте дати існування на території України: кіммерійців, скіфів, сарматів.

а) УІІ-ІІ ст. до н.е.; б) ІХ-УІІ ст. до н.е.; в) II ст. до н.е. - II ст. н.е.

3.Про поділ скіфів на , та ,вперше повідомив історик __у ___ст.
IV рівень
1.Складіть таблицю "Язичницькі боги слов'ян" за схемою


Ім'я бога

Які сили природи

уособлює

Покровителем якого виду заняття виступає


2.Складіть опис на тему: "Прогулянка по вулицях

Херсонесу".

3.Столицею Скіфської держави було місто

Тематичний блок №2

Виникнення та розквіт Київської Русі
Варіант 1

І. Рівень
1.Про який східнослов'янський союз йдеться? "Цей слов'янський союз був ядром Київської Русі":

а)древлянський; б) сіверянський; в) полянський.

2.Його називали князем-воїном: а) Олега; б) Святослава;

в) Володимира.

3.Історія Київської Русі описана у:

а) "Повісті минулих літ"; б) "Повчання дітям"; в)"Галицько- Волинському літописі".


ІІ. Рівень
1.Поєднайте графічно князів і їх роки княжіння; Володимир Мономах 8 82-912; Олег 962-972; Святослав 980-1015; Володимир Великий 1113-1125.

2.Вихователем Володимира Великого був(ла): а) дядько Добриня; б) княгиня Ольга; в) Святослав.

3.Автор твору "Повчання дітям": а) Я.Мудрий; б) В.Мономах; в) Ізяслав Ярославович.
ІІІ рівень
1.Князь Святослав вперше брав участь у військовому поході у віці: 5; 10; 15; 20; 25р.

2.Назва "Русь" скандинавського чи автохтонного походження?

3.Вкажіть міста, які заснував Володимир Великий:

а) Новгород; б) Білгород; в) Василів; г) Берестове; д)Чернігів; є) Юр'їв.
IV рівень

1.Складіть таблицю "Зовнішня і внутрішня політика князів Київської Русі"

Князі

Роки правління

Внутрішня політика

Зовнішня політика

Значення
2.Формування законодавства в Київській Русі.

3.Складіть оповідання: "Хрещення Русі".


Варіант 2
І рівень
1."Людей з півночі" на Русі називали: а) норманами; б) вікінгами; в) варягами.

2.Про якого князя вислів:"...І сказали древляни, що треба вбити цього князя, як отого вовка, що занадився до овець"?

3.Місто Київ за легендою заснували:

а) у кін. VI ст.; б) на поч. V ст.; в) у кін. V ст.


ІІ рівень
1.Вкажіть дату першого і другого походів Святослава на Балкани: а) 965 р.; б) 967 р.; в) 968 р.; г) 969 р.; д) 970 р.

2.У яке місто відправив на княжіння Володимира батько? а) Чернігів; б) Іскоростень; в) Полоцьк, г) Новгород.

3.Чому кн. Ольгу називали "мудрою правителькою" монахи- літописці?
ІІІ рівень
1.Населення Києва у \^ІІІ-ІХ ст. нараховувало: а) 20 тис; б) 50 тис; в) 80 тис чол.

2.Яким чином християнська релігія впливала на культуру Київської Русі?

3.Пояснити поширено поняття "Руська правда".
ІУ рівень

1. Складіть таблицю: "Військові походи Святослава" за схемою:


Дата походу

До якої країни, міста

Результати походу

2. Ви іноземний мандрівник, який приїхав до Києва у IX ст. Складіть опис міста

3. Чому князя Володимира називають рівноапостольним? Відповідь обґрунтуйте.


Варіант З

І рівень
1.Яку релігію запровадив князь Володимир на Русі? а) Іслам; б) язичництво; в) Християнство.

2.Яке було ім'я у князя, що попереджав про свій похід словами: "Йду на Ви"? а) Ігор; б) Святослав; в) Олег.

3.Коли правив князь Олег? а)у 1015-105 4 рр.; б)у 9 80-1 0 1 5 рр.;

в) у 882-9 1 2 рр.


ІІ рівень
1.Кому належать слова: "Русь веселіє пити, не можемо без того бути"?

а) Володимиру; б) Я. Мудрому; в) Ользі.

2.Пояснити поняття: "полюддя", "уроки".

3.Коли Олег та Ігор ходили походом на Візантію? а) у 911 р.; б) у 944 р.; в) у 8 8 2 р.;г)у 860 р.


ІІІ рівень
1.Вставте пропущені імена. Для зміцнення своєї влади Святослав посадив княжити в Києві________, в древлянську землю_________, в Новгороді __________. а) Ярополка; б) Олега; в) Володимира.

2.Скільки років від заснування Києва минуло? а) 3000 р.; б) 1000 р.; в) 1500 р.

3.Чому літописець назвав Київ "Матір'ю городів руських"?
IVрівень

1. Складіть таблицю "Ярослав Мудрий - великий князь Русі" за схемою:
Роки

Внутрішня політика

Зовнішня політика

Висновки

2.Складіть історичний портрет князя Володимира Великого.

3.У чому суть "норманської" теорії утворення держави у слов'ян? Ваша точка зору на дану проблему.

Тематичний блок № З
Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава - правонаступниця Київської Русі

Варіант 1
І рівень
1.Перший і останній король України:

а) Я.Мудрий; б) Роман Мстиславович;

в) Данило Галицький.

2.Монголо-татари вдерлися в Київ: а) у 1239 р.; б) у 1240 р.; в) у 1242 р.

3.Про історію Галицько-Волинської держави повідомляє:

а) "Слово о полку Ігоревім"; б) "Повість минулих літ"; в) "Галицько- Волинський літопис".


ІІ рівень
1.Галицько-Волинська держава перестала існувати: а) у 1340 р.; б) у 1349 р.; в) у 1439 р.

2.Хто з цих князів не належав до династії Рюриковичів?

а) В. Мономах; б) Ізяслав Ярославович;

в) Володимир Великий

3.Північні князівства монголо-татари завоювали: а) у 1235 р.; б) у 123 7 р.; в) у 1239 р.

ІІІ рівень
1.Вкажіть дату княжіння Мстислава Володимировича: а) 1113-1115 рр.; б) 11 13-1 125 рр.; в) 1125-1132 рр.

2.Визначте причини поразок русичів у боротьбі з монголо-татарами. Історичне значення цієї боротьби.

3.Данило Галицький помер у році і був похований

у місті .


IVрівень
1.Складіть історичний портрет кн. Данила Галицького на тему: "Сей князь був другий по Соломону..."

2.Причини і наслідки повстання 1068 року в Києві.

3.Поставте дати цим подіям: а) монголо-татари

рушили на Русь -

б) монголо-татари повернули назад з Європи -
Варіант 2

І рівень
1.Який князь просив папу римського допомогти організувати хрестовий похід проти монголо-татар?

а) Роман Мстиславович; б) Данило Галицький;

в) Лев Галицький.

2.Що вирішив Любецький з'їзд князів?

а) "Нехай Київ буде матір'ю городів Руських"; б)"Нехай кожен держить вотчину свою"; в)організувати похід проти половців.

3.Ярлик - це...


ІІ рівень
1.У 1258 p. похід проти князя Данила очолив...

2.Золотоординське іго - це...

3.Любецький з'їзд відбувся у: а) 1097 р.; б) 1068 р.; в) 1096 р.
ІІІ рівень
1.Пояснити поняття: вотчина, баскаки, "Золота орда".

2.Перша битва об'єднаного русько-половецького війська з монголо- татарами відбулася у: а) 1222 р.; 6) 1223 р.; в) 1240 р.

3.Київська Русь розпалася на такі князівства: а) українська група б) російська група в) білоруська група
ІУ рівень
1.Складіть виступ на тему: "Народні повстання у Києві. Причини і наслідки".

2.Пояснити поняття: "Шапка Мономаха", "Золота орда", "кумис".

3.Заповніть таблицю.


Внутрішня і зовнішня політика князя

Данила Романовича

Внутрішня політика

Зовнішня політика

Успіхи
Прорахунки
Варіант З

І рівень

1.Скільки років тривало монголо-татарське іго на українських землях? а) 100 р.; б) 160 р.;

в) понад 120 р.

2.До якої династії належав Данило Галицький? а) Романовичів; б) Ростиславовичів; в) Ярославовичів.

3.Центром Галицько-Волинської держави було місто: а) Київ; б) Галич; в) Львів.

ІІ рівень

1.Про якого князя йдеться в "Літописі Руському"? " Сей же король________________________________________________________був князем добрим, хоробрим та мудрим, який спорудив городи многі, і церкви поставив і оздобив їх різноманітними прикрасами, і братолюбством він світився. Сей же був другий по Соломоні... "

2.На територію удільних князівств Південно-Західної Русі монголо- татари вторглися: а) у 1240 р.; б) у 12 3 9 р.; в) у 1 2 3 7 р.

3.Роль Любецького з'їзду в роздробленні Київської Русі.

ІІІ рівень
1.Кому належить вислів: "Не викуривши бджіл - не поласуєш медом"?

2.Похід Ігоря Святославовича проти половців відбувся: а)у 1155 р.; б)у 1185 р.;в)у 1186 р.

3.Охарактеризуйте боротьбу Ярослава Осмомисла із боярською опозицією.
IV рівень
1.Якби Ви були князем (княгинею) Київської Русі, що Ви зробили б для того, щоб уникнути роздроблення?

2.Історичне значення боротьби руського народу проти монголо-татар.

3.Ч о м у Галицько-Волинську державу називають правонаступницею Київської Русі?

Тематичний блок № 4

Політичний устрій соціально-економічний і культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави IX-XIV ст.

Варіант 1

І рівень
1.Найвидатнішою пам'яткою архітектури Русі, що збереглася до нині є: а) Собор св. Софії; б) Десятинна церква; в) Золоті ворота.

2.Зображення із смальти різних кольорів на стінах давньоруських храмів називається:

а) мозаїка; б) фреска; в) ікона.

3.Першу абетку на Русі склали: а) Борис і Гліб; б) Кирило та Мефодій; в) Ярослав

і Володимир
ІІ рівень
1.Пояснити поняття: літопис, билини, легенди, мініатюра.

2.Види обробітку землі на Русі були: вогневий, перелоговий, орний, трипільний, двопільний, вирубний.

3.Як називалася данина, яку збирав київський князь два рази на рік?
ІІІ рівень

1.Охарактеризуйте процес перетворення вільних общинників на залежних людей.

2.Поєднайте графічно. Спорудження храму св. Софії кін. XII ст. Заснування Києво-Печерської Лаври 1116р.

Завершення написання літопису "Повість минулих літ" 1051р Створення "Слово о полку Ігоревім" 1037 р.

3.Поясніть різницю: православна церква; католицька церква.
IV рівень
1.Накресліть схему "Система політичної влади Київської держави"

2.Чи вважаєте Ви Київську Русь феодальною державою? Чому?

3.Порівняйте дохристиянську і християнську Русь. Які відбулися зміни в культурі?

Варіант 2

І рівень
1.Земельне володіння, що передавалося у спадок, називалося у Київській Русі:

а) монастирська земля; б) селянський наділ; в)вотчина.

2.Перша збірка законів у Київській Русі мала назву:

а) "Звичаєве право"; б) "Реформи княгині Ольги";

в) "Руська Правда".

3.Найголовнішим на Русі був: а) удільний князь;

б) київський князь; в) воєвода.
ІІ рівень
1.Пояснити поняття: гривна, "натуральне господарство", вотчина, закупи, смерди.

2.Вставте пропущенні слова і дати. "Першою абеткою на Русі була_____________________________________________ , яку склали болгарські просвітителі і________ у_______________________ ст.

3.Видатним іконописцем в Київській Русі був: а) Аліній; б) Боян; в) Агапіт.
ІІІ рівень
1.Дайте коротку характеристику змісту творів: "Слово про закон і благодать", "Слово о полку Ігоревім", "Повчання дітям".

2.Які види земельного володіння Існували в Київській Русі?

3.Поставте у хронологічній послідовності.

Заснування м. Львів -

Побудовано Золоті ворота –

Побудовано Софіївський собор -

Відкрито першу школу на Русі для хлопчиків з боярських сімей -IV рівень

1.Складіть таблицю "Писемні пам'ятки Руси-України" за схемою:

Історичний

твір

Автор

Літературний

твір

Автор

2.Складіть феодальну драбину "Сеньйори і васали Київської Русі". Що спільного і відмінного між феодальною драбиною середньовічної Європи?

3.Що Вас найбільше вразило в культурі Київської Русі і Галицько- Волинської держави?


Варіант З

І рівень
1.Літописи - це...


3.Розставте поняття у відповідну колонку:

рибальство, землеробство, ткацтво, бортництво, ковальство, зброярство:Заняття

Ремесла


2.Встановіть відповідність. Володимир Великий «Руська Правда»

Ярослав Мудрий охрестив Русь.


ІІ рівень
1.Пояснити поняття: іконостас, вітражі, ікони, мозаїка,

фреска.


2.Дочка князя_______, яку звали______________

була королевою у західноєвропейській державі_______.

3.Як називався торгівельний шлях, який проходив по Дніпру в Чорне море?

а) "Із Азії до Русі"; б) "Із греків у варяги"; в)

"Із варягів у греки".
ІІІ рівень
1.Встановіть відповідність і розмістіть у хронологічній послідовності

О.С.Пушкін. Слово про закон і благодать"

Нестор і Сільвестр "Галицько-Волинський літопис

Василько Романович "Повість минулих літ"

Іларіон "Слово о полку Ігоревім"

В. Мономах "Повчання дітям"

автор невідомий Пісня про віщого Олега"

2. Історія виникнення м. Львова.

3.Вплив християнства на розвиток культури в

Київській Русі.IV рівень

1. Порівняйте православну і католицьку духовні ієрархії. Чим вони подібні і відмінні? Розставте поняття і відповідні колонки: архієпископ, абат, монах, митрополит, кардинал, папа, єпископ, священник, монахи, миряни


Православна

Католицька
2.Визначте етапи формування української народності. 3. Опишіть за 3. Опишіть за вибором архітектурну пам’ятку Русі – України.

2.Визначте етапи формування української народності.

Тематичний блок №5 Українські землі Великого князівства Литовського та інших держав ( у другій половині XIV - першій половині XVI ст.)

Варіант 1

І рівень
1.Натуральне господарство - це...

2.Баскак: а) воїн дружини Київської Русі; б) намісник хана

Золотої орди

3.Кримське ханство потрапило в кабалу Османської імперії: а) у 1480 р.; б) у 1475 р.; в) у 1380 р.


ІІ рівень
1. Чому битва під Вількомиром мала трагічні наслідки для України? а) розірвала політичний союз з Литвою; б) дозволила вторгнення хрестоносців на українські землі; в) показала неможливість української еліти створити національну державу.

2.Пояснити поняття: панщина, фільварки, магістрат.

3.Повстання під проводом Мухи відбулося: а) у 1490-1492 рр.; б) у 1491 р.; в у 1458 р.

ІІІ рівень
1.Причини і наслідки поділу Київської митрополії на У країнсько- Білоруську з центром у Києві та Московську (145 8 р.).

2.Встановіть Хронологічну послідовність. • «Руська Правда" -

 • Битва біля Синіх Вод -

 • Грюнвальдська битва -

 • Кревська унія -

3.В чому полягає суть магдебурзького права? Які міста України мали магдебурзьке право?
Ivрівень
1.Складіть історичний портрет князя К.Острозького за темою: "К. Острозький - стовп українського православ'я".

2.Складіть таблицю "Зовнішня політика литовських князів" за такою схемою:
Князь

Роки правління

Зовнішня політика

ГедимінОльгердЯгайлоВітовт


3.С у т ь кримсько-турецького договору 1478 року.
Варіант 2

І рівень

1.Литва захопила Київ: а) у 1366 р.; б) у 1362 р.; в) у 1432 р.

2.Унія - це...

3.Поясніть відмінність між поняттями: кріпак, поміщик.


ІІ рівень
1.Кого в українській історії та літературі називають - "стовпом православ'я"? а) Ю. Дрогобича; б) Ф. Коріятовича; в) К. Острозького.

2.Що Ви знаєте про Беату Костелецьку, Роксолану, хана Манглі- Гірея?

3.У році київським митрополитом було обрано...


ІІІ рівень
1.Становище православних українців під польським пануванням

2.Пояснити поняття: фільварок, магістрат, товарне сільське господарство.

3.Наслідки Віденської унії.


IV рівень

1. Складіть таблицю "Загарбання українських земель сусідніми державами" за схемою
Країна-

загарбник

Роки експансії

Становище

загарбаних земель


2.Складіть план для виступу на тему: "Грюнвальдська битва та наслідки її для України".

3.Відмінність між феодальним землеволодінням та фільварковим господарством.

Варіант З

І рівень

1. Золотоординське іго було повністю ліквідовано за князя: а) Ольгерда; б) Вітовта; в) Свидригайла. 2.3акарпаття опинилося в складі: а) Польщі; б) Литви; в) Угорщини. 3. Магнат-це...
ІІ рівень

1. Заповніть таблицю.


Литовські князі

Роки правління

Інкорпоративні українські території

МіндовгГедимін2.Поясніть поняття: фільварки, церковне землеволодіння, селянський наділ.

3.Чи відбулися зміни в ставленні до православ'я за князя Ягайла?
III рівень

1. Графічно установіть відповідність між датами і подіями.

1340 р. Галичина проголошується королівством Руським у складі Польщі;

1385 p. Людовік ліквідував автономію Галичини; 14 серпня 1385 р. Кревська угода; 1372 р. Королевою Польщі стала Ядвіга; 1352 р. Польща захопила Галичину.

2.Гедимін величався: а) король Литовський і Руський;

б) король Литовський і Білоруський.


3.Що Ви знаєте про Замок Любарта?
IV рівень

1.Установіть відповідність між подіями і датами (графічно)

Скасовано Кревську унію 1385 р. Укладено Кревську унію 1398 р. Битва на Синіх Водах 1413 р Перший похід кримських татар на Україну 1340 р. Підписано Городельську унію 1482 р. Відбулася Грюнвальдська битва 1362 р. Перестала існувати Галицько-Волинське кн. 1410 р.

2.Суть Кревської унії.Завдання для річної підсумкової контрольної роботи

1.Визначте хронологічні рамки періодів первісного суспільства: а) палеоліту; II тис. до н.е.; б) неоліту; ІІ-І тис. до н.е. - V ст. н.е. в) енеоліту; IV тис. до н.е. - II тис. до н.е. г) бронзового; VI тис. до н.е. - IV тис до н.е.; д) залізного; 3 млн. р. тому - VI тис. до н.е.

2.Період в житті первісного суспільства, коли на чолі роду стоїть мати називається: а) патріархат; б) матріархат.

3.Версії про походження людини на Землі:

а)______________________________;

б)______________________________;

в) ______________________________.

4. Сусідська община – це…

5. Визначте хронологічні рамки трипільської культури:

а) Початок У – кін. ІУ тис. до н.е.;

б) середина ІІІ тис. до н.е.;

в) ХХІІ тис. до н.е.

6.Коли з'являються греки-колоністи на узбережжі Північного Причорномор'я? а) у VIII ст. до н.е.; б) у VII ст. до н.е.; в) у IV ст. н.е.

7.Які кочові племена проживали на території України: перси, таври, скіфи, кіммерійці, готи, греки, сармати,

слов'яни, галли.

8.Антський союз розпався: а) III ст. н.е.; б) 602 p.; в) 989 р.

9.Коли засновано м. Київ? а) кін. V ст.; б) поч. V ст.; в) поч. VI ст.

10.Хто з цих князів був сином Рюрика? а) Олег; б) Ігор; в) Святослав.

11.Київська Русь досягла апогею могутності при князюванні: а) Володимира В.; б) Рюрика;

в) Я. Мудрого.

12.Ринок рабів у Криму називалося місто: а) Кафа; б) Пантікапей; в) Іслам-Гірей; г) Стамбул.

13.Володимир запровадив у 988 році християнство на Русі: а) католицьке; б) греко-католицьке; в) православне.

14."Тестем Європи" називали князя: а) В. Великого; б) Я. Мудрого; в) Рюрика.

15.Любецький з'їзд відбувся: а) у 1096 р.; б) у 1097 p.; в) у 1099 р.

16.Роки правління Володимира Мономаха: а) 1113-1125 pp.; б) 1 053-1 1 25 pp.; в) 103 4-1054 pp.

17.Монголо-татари вдерлися в Київ: а) у 1245 p.; б) у 1240 p.; в) у 123 7 р.

18.Ярлик від монголо-татар одержав князь: а) Я. Мудрий; б)Роман Мстиславович;

в) Данило Галицький

19."Другим по Соломону" літописець називає: а) Володимира Великого; б) Данила Галицького; в) Володимира Мономаха

20.Київ приєднали до Галицько-Волинської держави: а) у 1242 p.; б) у 1240 p.; в) у 1239 р.

21.Литовська держава виникла: а) у XIII ст.; б) у XV ст.; в) у XIV ст.

Завдання та запитання

1. Визначте розселення слов'янських племен у VIII-IX ст. н.е.: а) поляни; б) древляни; в) дуліби; г) білі хорвати; д) сіверяни; е) уличі; є)тиверці; ж) в'ятичі; з) радимичі; и) полочани; і) кривичі; ї) словени; й) ільменці.

Середнє Подніпров'я – Територія сучасної Росії та Білорусії - Р. Південний Буг - Р. Дністер - Прикарпаття - Галичина - Р. Десна - Р. Прип'ять - Волинь - Озеро Ільмень -

2. Автором " Повісті минулих літ" є:

а) Щек; б) Нестор і Сильвестр; в) Борис і Гліб.

3.Значення запровадження християнства на Русі.

4.Порівняйте "Руську Правду" з "Салічною Правдою" франків. Що спільного і відмінного?

5.Причини і наслідки роздроблення Київської Русі.

6.У чому полягає суть ординського іга?

7.Історичне значення Галицько-Волинської держави.

8.Назвіть найвизначніші літературні та історичні твори Київської Русі.

9.Назвіть найвизначніші архітектурні пам'ятки

Руської доби.

10.Коли і де вперше вживається термін "Україна"?

11.Причини інтервенції іноземних держав на українські землі на поч. XIV ст.

ПІДСУМКОВІ ЗАВДАННЯ

Тести

1.Давньою історією України вважається період від найдавніших часів до:

а) II тис. до н. е.; б) І тис. до н. е.; в) IX ст.

2.Займалися полюванням на мамонтів:

а) неандертальці; б) кроманьйонці; в) архантропи.

3.Перші землероби на території України представлені археологічною культурою: а) дніпро-донецькою; б) трипільською; в) бугодністровською;

г) дунайською; д) ямково-гребінцевої кераміки.

4.Головним заняттям трипільців було: а) мисливство; б) землеробство; в) скотарство.

5.Сармати витіснили скіфів у Причорноморських степах: а) у V ст. до н. е.; б) у IV ст. до н. е.;

в) у III ст. до н. є.

6.Кіммерійців з Північного Причорномор'я витіснили племена: а) скіфів; б) сарматів; в) готів.

7.Перші згадки про козацтво відносяться до: а) XIV ст.; б) XV ст.; в) XVI ст.

8.Священним деревом слов'ян вважається: а) бук; б) дуб; в) береза.

9.Похід руських дружин на Константинополь очолив князь: а) Аскольд; б) Олег; в) Ігор.

10.Київська Русь була хрещена за часів князя: а) Володимира; б) Святослава; в) Олега.

11.Після смерті Володимира київським Великим князем

став: а) Ярослав; в) Ярополк; б) Святослав;

г) Святополк.

12.Володимир Мономах вів успішну боротьбу: а) з половцями; б) з печенігами; в) з хазарами.

13.«Змієві вали» почали споруджувати за часів князя: а) Ярослава Мудрого; б) Володимира; в) Святослава.

14.Народні збори, на яких у Київській державі вирішувалися важливі громадські і державні справи, називалися: а) віче; б) громада; в) дума.

15.Професійні воїни, що служили у князя за виногороду — це: а) бояри; б) дружинники; в) дворяни.

16.Легенда про Кирила Кожум'яку пов'язана з боротьбою Володимира Великого: а) з половцями; в) з хозарами; б) з печенігами; г) з уграми.

17.Князь з дружиною збирали данину: а) з осені до весни; в) навесні; б) восени;

г) узимку.

18.Основою господарства Київської Русі було: а) ремесло і торгівля; б) землеробство; в) скотарство.

19.Одним з найталановитіших майстрів іконопису часів Київської

Русі вважається: а) Бонн; б) Агапіт;в) Алімпій.

20.Князівське та боярське землеволодіння в Київській Русі стало формуватися: а)у IXст.; б)у Хет.; в)у XI—XII ст.

21.Вперше битва руських князів з монголами відбулася: а) у 1205 p.;, б) у 1223 p.; в) у 1236 р.Завдання та запитання

Заповніть таблицю, указавши у відповідній графі тип господарства певної археологічної культури та

порядковий номер її назви: 1) буго- дністровська;

2) дніпро-донецька; 3) дунайська; 4) трипільська;

5)ямково-гребінцева; 6) середньостогівська;

7) ямна; 8) катакомбна; 9)зрубна;

10) шнуркової кераміки;

11) тщинецько-комарівська;

12)білогрудівська; 13) чорноліська; 14) кіммерійська.

Археологічні

Тип

НеолітЕнеолітБронзова добаРанній залізний2.Чи сплачували східнослов'янські племена данину

хозарам?

3.Найпершою з відомих християнських храмів у Києві була збудована церква__________.

4.Княжим знаком Володимира Великого був

5.Де було розташоване Тмутараканське князівство?

6.Київ був зруйнований монголами в .

7.Назвіть три найвідоміші перемоги Данила Галицького.

8.У якому столітті українські землі остаточно опинилися під іноземним пануванням?

9.Коли з'являється «Дике поле»?

10.Чи існувала українська шляхта?

11.Юрій Дрогобич уславивсяВисновки

Оскільки, історія України є обов’язковим предметом для ДПА та ЗНО, важливим етапом у роботі кожного вчителя та учня є узагальнюючі уроки.

Структура змістової частини зошита для узагальнення навчальних досягнень учнів з курсу історії України є уніфікованою і підпорядковується загальній системі: кожний тематичний блок представлений трьома варіантами, що дозволяють оцінити засвоєння учнями матеріалу теми в комплексі. Витримана їхня послідовність, термінологічна база.

Завдання укладено до чинних програм та сучасних методичних вимог. Питання оцінювання узагальнення учитель має вирішувати на власний розсуд, керуючись відповідними критеріями і особистісно-орієнтованим підходом у навчанні.


Список використаної літератури


  1. Аркас М. Історія України-Русі. – Одеса: Маяк, 1994.

  2. Баханов К. Історія України: Робочий зошит учня 7 класу.- К.: Абрис, 1997.

  3. Винокур І., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України: Нав.посібник для 7 кл. – К.: Глобус, 1996.

  4. Гольденберг Я.М. Історія України: Схеми, таблиці, джерела, думки істориків. Частина І.- К.: Орбіта, 1999.

  5. Дух Л.І. Історія України в таблицях для 7-11 кл. – Х.: ННМУ, Розвиваюче навчання, 1998.

  6. Коляда І.А. Історія України: Навчальний посібник для 7 кл. середньої школи.-К.: АСК, 1999.

  7. Коляда І.А. та ін.. Історія України: Підручник для 6-7 класів/.- К.: Генеза, 1998.

  8. Коляда І.А. та ін.. Історія України: Дидакт. Матеріали для 7 кл. – К.: АСК, 1998.

  9. Костомаров М. Історія України в життєписах ви значніших діячів:Репринт, вид.-К.: Україна, 1991.

  10. Лях Р. Д., Темірова Н.Р. Історія України: Підручник для 7 класу середньої школи. – К.: Генеза, 1998.

  11. Опільський Ю. Твори: В 4 т. Т. 2: Золотий Лев; Сумерк. – Львів: Каменяр, 1994.

  12. Повість минулих літ: Літопис. – К., 1982.

  13. Полонська-Василенко Н.Д. Історія України: Т.1. – Мюнхен: Укр. Вид. – во, 1972.

  14. Смолій В.А., Степанков В.С. Історія України: Давні часи та середньовіччя: Проби, підручник для 7 класу.- К.: Освіта, 2000.

  15. Україна: Історичний атлас для 7 кл. – К.: МАПА, 1998.

  16. Хижняк А. Данило Гальцький. – К.: Дніпро, 1991.

  17. Хижняк А. Хрестоматія з історії України: Посібник для вчителів 711 кл./ За ред.. В. Червінського.- К.: Вежа, 1996.

  18. Хрестоматія з історії України: Посібник для вчителів 7-11 кл./ Упор.: В.Гусєв, Г. Сургай. – К.: Освіта, 1996.

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка