Робоча програма ( за кредитно модульною системою навчання ) з курсуСторінка1/3
Дата конвертації05.03.2016
Розмір0.71 Mb.
  1   2   3


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан географічного факультету

________ / Руденко В.П./

“_____” _________ 20__ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА


( за кредитно – модульною системою навчання )
з курсу Небезпечні гідрологічні явища та інженерні методи захисту від них

(назва навчального предмета)


для напряму – 6.060103 – гідротехніка (водні ресурси)

(номер, назва спеціальності або спеціальностей)


Факультет географічний

Нормативні

дані


Форма

навчання


Курс

Семестри

Всього годин

Кількість кредитів

Лекцій (год)

Практичних

(семінарських)

(год)


Індивідуальна

робота (год)Самостійна

робота (год)Розрахункові,

графічні роботи

(семестр)


Курсові роботи

(семестр)Заліки

(семестр)Екзамен

(семестр)Денна


2

3

108

3

30

17

4

57

-

-

-

3

Заочна
Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення
Робоча програма складена на основі Програми курсу „Небезпечні гідрологічні явища та інженерні методи захисту від них” для студентів географічного факультету напряму „Гідротехніка (водні ресурси) ” затверджена на засіданні кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення 30.08.2011 року Протокол № 1

(назва типової програми, дата затвердження)
Робоча програма складена к.геогр.н., асистентом Паланичко О.В.

(прізвище,ім’я, по батькові викладача, який відповідає за складання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення

протокол № 1

“___” ________20___ року
Завідувач кафедри __________________________/ Ющенко Ю.С. /

(підпис) (прізвище,ініціали)


Схвалено методичною радою географічного факультету

“____”____________20___ рокуГолова методичної ради

географічного факультету ______________________/___________/

(підпис) (прізвище, ініціали)1. Пояснювальна записка

Сучасний рівень науки й практики вимагає високого професіоналізму фахівців у всіх сферах професійної діяльності і навіть задля збереження власного життя. Відомо, що від стихійних природних явищ потерпають різні регіони нашої планети. На другому місці після землетрусів, по нанесенню збитків населенню, знаходяться водні стихії. Адже навіть крапля камінь точить. Захист від них успішно вирішується за допомогою комплексу інженерних систем і заходів. Істотно пом’якшити негативний вплив гідрологічних стихій можуть нетехнічні рішення, зокрема складання гідрометеорологічних прогнозів і своєчасне попередження населення, заборона поселень на небезпечних місцях, забезпечення населення інструкціями й схемами евакуації, гуманітарної допомоги, страхування життя і майна та компенсація збитків населенню.Статус дисципліни:

Курс «Небезпечні гідрологічні явища та інженерні методи захисту від них» є вибірковою дисципліною, призначеною для викладання студентам спеціальності: Гідротехніка (Водні ресурси) освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Дисципліна вивчається у ІII семестрі.

У відповідності з навчальним планом для вивчення дисципліни виділяється 108 годин, з них:


 • на лекції – 30 годин;

 • на семінарські заняття – 17 годин;

 • на самостійну роботу – 57 годин.

Кількість кредитів – 3

Кількість годин на тиждень – 3 год.

Формою підсумкового контролю є іспит.

При вивченні курсу основним методичним посібником для студентів є дана програма.

Програма курсу забезпечує грамотне орієнтування студентів у матеріалі, який вивчається, розвиває вміння творчо використовувати систематизовану інформацію.

Програма курсу включає:


 • змістово-діяльнісну структуру модулів навчальної дисципліни;

 • питання для модулів-контролю;

 • тематика рефератів та доповідей;

 • список рекомендованої основної та додаткової літератури

На лекціях студентам розкривається науково-теоретичний зміст і практична значимість тем, які розглядаються. Семінарські заняття мають на меті поглибити і закріпити теоретичні знання, отримані на лекціях і у процесі самостійної роботи, а також сформувати практичні уміння їх використання при виникненні потреби.

Самоосвіта припускає поглиблене вивчення відповідних тем, самостійне оволодіння необхідною інформацією, розвиток творчих здібностей студентів, формування у них вмінь самостійного аналізу курсу, що вивчається, а також практичного застосування набутих знань.

Дисципліна «Небезпечні гідрологічні явища та інженерні методи захисту від них» знаходиться у взаємозв’язку з такими дисциплінами навчального плану як «Загальна гідрологія», «Інженерна гідрологія», «Гідравліка», «Геологія», «Геоморфологія», «Метеорологія», «Фізична географія материків і океанів», «Інженерна геологія та гідрогеологія» та ін.

У процесі вивчення курсу поряд з традиційними методами широко використовуються комп’ютерні технології, проблемне навчання, ділові та рольові ігри.Мета курсу – сформувати теоретичні уявлення про небезпечні гідрологічні явища, умови та причини їх утворення, про способи і технічні засоби прогнозування, про теоретичні основи і методи інженерно-гідрологічних розрахунків; ознайомити із основними методами захисту від стихійних лих, в тому числі інженерні методи захисту від небезпечних гідрологічних явищ.

Основні завдання курсу:

Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів: 1. Ознайомлення із основними небезпечними гідрологічними явищами.

 2. Вивчення основних причин формування та наслідків небезпечних гідрологічних явищ.

 3. Ознайомлення із основними способами прогнозування небезпечних гідрологічних явищ.

 4. Вивчення основних методів захисту від небезпечних гідрологічних явищ.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

У процесі засвоєння навчального матеріалу студенти повинні знати: сутність формування основних стихійних процесів, можливі їх прояви та ступінь небезпечності; вміти: • розрізняти природні надзвичайні ситуації;

 • розробляти плани захисту населення у випадках стихійних лих;

 • визначати ступені небезпечності конкретних природних явищ;

 • здійснювати аналіз наукових джерел, архівних та інших документів з метою прогнозування стихійних лих;

 • обробляти й оформляти статистичні матеріали;2. Структура змістових модулів, навчальних елементів
дисципліни “Небезпечні гідрологічні явища та інженерні методи захисту від них” та навчальної діяльності студента


Компетенції (прогнозовані результати навчання)


Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)


Зміст навчального елементу


Вид заняття

Види діяль-ності та поточ-ного кон-тролю на занят-ті


ІНДЗ (за вибором)


Кількість балів за ІНДЗ


Всього балів за види навч. занять НЕ


Л

С

Ср

Пр

Лаб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ЗМ 1. Надзвичайні ситуації природного характеру
Результати навчання

Знати і розуміти основні поняття, категорії, завдання та методи дослідження небезпечних гідрологічних явищ


Не 1.1. (Лекція) Предмет, завдання та методи дослідження небезпечних гідрологічних явищ [17, 31, 34,37]


 1. Поняття про небезпечні гідрологічні явища та інженерні методи захисту від них.

 2. Зв'язок із іншими науками та галузями гідрології.

 3. Теоретичне і практичне значення.

 4. З історії розвитку досліджень небезпечних гідрологічних явищ та методів захисту від них.

 5. Методи дослідження.

2


-


-


-


-

конспект лекції


Пошукова інформаційна робота на тему: “Розвиток досліджень та методів захисту в країнах зарубіжжя”

Підготувати реферат на одну із тем:

Катастрофи та стихійні лиха Європи.

Катастрофи та стихійні лиха на берегах рік Азії.

Катастрофи та стихійні лиха Північної Америки.

Катастрофи та стихійні лиха Південної Америки.

Катастрофи та стихійні лиха в Африці»


2
Розуміти систему закономірностей та принципів дослідження небезпечних гідрологічних явищ.

Знати та вміти класифікувати методи дослідження небезпечних гідрологічних явищ, основні організаційні форми діяльності

(Семінарське заняття)

Принципи, методи та форми дослідження небезпечних гідрологічних явищ

[17, 31, 34,37]


1 Поняття про небезпечні гідрологічні явища та інженерні методи захисту від них.

 1. Зв'язок із іншими науками та галузями гідрології.

 2. Теоретичне і практичне значення.

 3. З історії розвитку досліджень небезпечних гідрологічних явищ та методів захисту від них.

 4. Методи дослідження.


-


1

-

-

-

-усне опит-ня;

-письмове опит-ня;

Обговорення проблемних питань - робота в групах.
2,5


Розуміти й розрізняти поняття небезпечних явищ

Знати зв'язок із іншими науками та галузями гідрології.

Вміти розрізняти основні методи дослідження небезпечних гідрологічних явищ


(Самостійна робота)

Роль досліджень гідрологічних явищ. Основні методи.

[17, 31, 34,37]


1 Поняття про небезпечні гідрологічні явища та інженерні методи захисту від них.

 1. Зв'язок із іншими науками та галузями гідрології.

 2. Теоретичне і практичне значення.

 3. З історії розвитку досліджень небезпечних гідрологічних явищ та методів захисту від них.

Методи дослідження

-

-


2


-


-

Скласти хронологічну таблицю великих надзвичайних ситуацій світу за останні 1, 2, 3, …, 10 років.

Проаналізувати основні заходи захисту від стихійних лих, що проводяться протягом останніх років (використати інформацію із газет, журналів).

Законспектувати Постанову Кабінету Міністрів України № 1099 «Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій».
1,5

 

Всього
52

4,0

Результати навчання

Знати і розуміти основні стихійні лиха світу, їх класифікацію та методи захисту


Не 1.2. (Лекція) Стихійні лиха світу [ 10, 13, 17, 31]


1.Поняття природної катастрофи (стихійного лиха).

2.Класифікація природних катастроф.

3.Взаємозв'язок між природними і техногенними катастрофами.

4.Особливості поширення стихійних лих на планеті.
4


-


-


-


-

конспект лекції


Скласти хронологічну таблицю «Стихійні лиха 2006 року», «Стихійні лиха 2007 року», «Природні катастрофи червень-вересень 2007 року»

Написати повідомлення на тему: «Екологічні наслідки стихійних лих»2
Розуміти систему закономірностей формування стихійних лих світу

Знати та вміти пояснити небезпечні явища, їх характеристика та методи захисту

(Семінарське заняття)

Стихійні лиха світу [ 10, 13, 17, 31]1.Поняття природної катастрофи (стихійного лиха).

2.Класифікація природних катастроф.

3.Взаємозв'язок між природними і техногенними катастрофами.

4.Особливості поширення стихійних лих на планеті.
-2---

- усне опит-ня;

- письмове опит-ня;

-термінологічний диктант;
2,0


Розуміти й розрізняти Знати систему закономірностей формування стихійних лих світу

Вміти орієнтуватися в класифікаціях, пояснити особливості поширення

(Самостійна робота)

Стихійні лиха світу [10, 13, 17, 31]
1.Поняття природної катастрофи (стихійного лиха).

2.Класифікація природних катастроф.

3.Взаємозв'язок між природними і техногенними катастрофами.

4.Особливості поширення стихійних лих на планеті.-

-


5


-


-

Скласти анкету для проведення опитування населення щодо готовності у випадку стихійного лиха.

Визначити вимоги, переваги та недоліки у існуючій системі захисту населення від надзвичайних ситуацій.

2,0

 

Всього
112

4,0

Результати навчання

Знати і розуміти основні чинники формування затоплень, їх класифікації, та основні методи захисту населення.

Не 1.3. (Лекція) Затоплення територій та методи захисту від них[ 1, 8, 9, 23, 31, 36, 37]


1.Основні чинники формування затоплень.

2.Класифікація затоплень. 3.Катастрофічні наслідки.

4.Основні методи захисту від затоплень.
4-


-


-


-

конспект лекції


Підготувати реферат на одну із тем: Етапи розвитку способів боротьби із затопленнями у світі.

Етапи розвитку способів боротьби із затопленнями на Україні.

Значення гідрології у вирішенні проблем пов’язаних із затопленнями


2
Розуміти систему закономірностей поділу затоплень території.

Знати та вміти орієнтуватися і знаходити вихід з положення в результаті виникнення затоплення

(Семінарське заняття)

Затоплення територій та методи захисту від них [ 1, 8, 9, 23, 31, 36, 37]
1.Основні чинники формування затоплень.

2.Класифікація затоплень. 3.Катастрофічні наслідки.

4.Основні методи захисту від них.
-


2

-


-

-

-усне опит-ня;

-фронтальне опит-ня;

-письмове опит-ня;
2,5


Розуміти й розрізняти основні види затоплень Знати їх класифікацію та катастрофічні наслідки

Вміти орієнтуватися і знаходити вихід з положення в результаті виникнення затоплення

(Самостійна робота)

Затоплення територій та методи захисту від них [ 1, 8, 9, 23, 31, 36, 37]
1.Основні чинники формування затоплень.

2.Класифікація затоплень. 3.Катастрофічні наслідки.

4.Основні методи захисту від них.
--


5

-

-

Скласти глосарій основних наукових термінів до НЕ.

На основі ознайомлення із літературою скласти перелік літературних джерел відповідно до НЕ.

1,5
Всього
112

4,0

Результати навчання

Знати і розуміти що таке зливи, особливості їх формування.


Не 1.4. (Лекція) Зливи і зливові затоплення та методи захисту від них [6, 9, 23, 31, 37]


1.Поняття про зливи.

2.Особливості формування та наслідки.

3.Методи прогнозування та захисту від небезпечних явищ такого характеру.
2-

-

-

-

конспект лекції


Скласти глосарій основних наукових термінів до НЕ.

На основі ознайомлення із літературою скласти перелік літературних джерел відповідно до НЕ.
2
Розуміти особливості формування зливових затоплень

Знати та вміти пояснити основні чинники формування зливових затоплень

(Семінарське заняття)

Зливи і зливові затоплення та методи захисту від них [ 6, 9, 23, 31, 37]
1.Поняття про зливи.

2.Особливості формування та наслідки.

3.Методи прогнозування та захисту від небезпечних явищ такого характеру.-


1


---

-усне опит-ня;

-письмове опит-ня;

Обговорення проблемних питань - робота в групах.
2,0


Розуміти й розрізняти Знати особливості формування зливових затоплень

Вміти пояснити основні чинники формування зливових затоплень

(Самостійна робота)

Зливи і зливові затоплення та методи захисту від них [ 6, 9, 23, 31, 37]
1.Поняття про зливи.

2.Особливості формування та наслідки.

3.Методи прогнозування та захисту від небезпечних явищ такого характеру.
--


4


-


-

Написати ессе, доповідь «Зливи – надзвичайні ситуації природного характеру»2,0

 

Всього
72

4,0

Результати навчання

Знати і розуміти основні причини виникнення зимових затоплень, та виникнення заторно-зажорних явищ

Не 1.5. (Лекція) Зимові затоплення та методи захисту від них [1, 2, 4, 9, 23, 36, 37]


1.Основні причини виникнення зимових затоплень.

2.Поняття заторно-зажорних явищ.

3.Особливості утворення заторно-зажорних явищ на ріках.

4.Наслідки та методи захисту.

2-

-

-

-

конспект лекції


Підготувати реферат на одну із тем:

Особливості поширення зимових затоплень.

Основні інженерні методи захисту від заторно-зажорних явищ


2
Розуміти основні причини виникнення зимових затоплень, та виникнення заторно-зажорних явищ

Знати та вміти пояснити основні причини виникнення зимових затоплень, та виникнення заторно-зажорних явищ

(Семінарське заняття)

Зимові затоплення та методи захисту від них [1, 2, 4, 9, 23, 36, 37]
1.Основні причини виникнення зимових затоплень.

2.Поняття заторно-зажорних явищ.

3.Особливості утворення заторно-зажорних явищ на ріках.

4.Наслідки та методи захисту.
-


1

-

-

-

- усне опит-ня;

- письмове опит-ня;

-термінологічний диктант;
2,5


Розуміти й розрізняти заторно-зажорні явища Знати особливості утворення заторно-зажорних явищ на ріках.

Вміти аналізувати наслідки та методи захисту

(Самостійна робота)

Зимові затоплення та методи захисту від них [1, 2, 4, 9, 23, 36, 37]
1.Основні причини виникнення зимових затоплень.

2.Поняття заторно-зажорних явищ.

3.Особливості утворення заторно-зажорних явищ на ріках.

4.Наслідки та методи захисту.

--


3


-


-

Проаналізувати основні заходи захисту від зимових та затоплень, що проводяться.

Скласти глосарій основних наукових термінів до НЕ.

1,5

 

Всього
62

4,0

Результати навчання

Знати і розуміти явище нагонних затоплень, чинники формування та наслідки


Не 1.6. (Лекція) Нагонні затоплення та методи захисту від них [ 9, 18, 22, 23]


1.Поняття про нагонні затоплення.

2. Основні чинники формування нагонних затоплень.

3.Цунамі.

4.Наслідки та методи захисту від нагонних затоплень та від цунамі.
2


-

-

-

-

конспект лекції


Підготувати реферат на одну із тем:

Особливості виникнення та поширення цунамі.

Основні чинники формування нагонних затоплень


2
Розуміти явище нагонних затоплень, чинники формування та наслідки

Знати та вміти пояснити явище нагонного затоплення, цунамі, основні методи захисту від них

(Семінарське заняття)

Нагонні затоплення та методи захисту від них [ 5, 9, 18, 22, 23]
1.Поняття про нагонні затоплення.

2. Основні чинники формування нагонних затоплень.

3.Цунамі.

4.Наслідки та методи захисту від нагонних затоплень та від цунамі.

-1


-


-


-

-усне опит-ня;

-фронтальне опит-ня;

-письмове опит-ня;
2,5


Розуміти й розрізняти явище нагонного затоплення та цунамі Знати . Основні чинники формування нагонних затоплень.

та цунаміВміти пояснити явище нагонного затоплення, цунамі, основні методи захисту від них

(Самостійна робота)

Нагонні затоплення та методи захисту від них [5, 9, 18, 22, 23]
1.Поняття про нагонні затоплення.

2. Основні чинники формування нагонних затоплень.

3.Цунамі.

4.Наслідки та методи захисту від нагонних затоплень та від цунамі.


--


3


-


-

Скласти глосарій основних наукових термінів до НЕ.

На основі ознайомлення із літературою скласти перелік літературних джерел відповідно до НЕ.

1,5
Всього
62

4,0Контрольна робота за змістовий модуль І
-

6

Всього балів за змістовий модуль І

12

30
ЗМ 2. Природно-антропогенні небезпечні гідрологічні явища
Результати навчання

Знати і розуміти основні фактори формування стоку в гірських регіонах


Не 2.1. (Лекція) Водний режим гірських річок та небезпеки, які виникають на них [3, 23, 31, 36,37]


 1. Фактори формування стоку в гірських регіонах.

 2. Водний баланс річок гірських регіонів

 3. Особливості формування стоку в різні сезони.

 4. Термічний та льодовий режим гірських річок.

 5. Завальні затоплення.

Основні заходи захисту від небезпечних явищ на гірських ріках.2-


-


-


-

конспект лекції


Підготувати реферат на одну із тем

Основні елементи водного балансу водозборів Українських Карпат та Криму.

Циклічність у коливаннях стоку в гірських регіонах


2
Розуміти водний баланс річок гірських регіонів, особливості формування стоку в різні сезони.

Знати та вміти аналізувати чинники формування стоку в різні сезони.


(Семінарське заняття)

Водний режим гірських річок та небезпеки, які виникають на них [3, 23, 31, 36,37]
 1. Фактори формування стоку в гірських регіонах.

 2. Водний баланс річок гірських регіонів

 3. Особливості формування стоку в різні сезони.

 4. Термічний та льодовий режим гірських річок.

 5. Завальні затоплення.

Основні заходи захисту від небезпечних явищ на гірських ріках.


-


1


-

-


-

-усне опит-ня;

-письмове опит-ня;

Обговорення проблемних питань - робота в групах.
2,5


Розуміти й розрізняти явища завальних затоплень..

Знати основні заходи захисту від небезпечних явищ на гірських ріках

Вміти пояснити термічний та льодовий режим гірських річок.


(Самостійна робота)

Водний режим гірських річок та небезпеки, які виникають на них [3, 23, 31, 36,37]
 1. Фактори формування стоку в гірських регіонах.

 2. Водний баланс річок гірських регіонів

 3. Особливості формування стоку в різні сезони.

 4. Термічний та льодовий режим гірських річок.

 5. Завальні затоплення.

Основні заходи захисту від небезпечних явищ на гірських ріках.--


5


-


-

Скласти глосарій основних наукових термінів до НЕ.

На основі ознайомлення із літературою скласти перелік літературних джерел відповідно до НЕ.


1,5

 

Всього
82

4,0

Результати навчання

Знати і розуміти що таке повені та паводки


Не 2.2. (Лекція) Повені та паводки, основні методи захисту від них [9, 23, 24, 36, 37]


1.Поняття про повені та паводки.

2.Основні закономірності формування і поширення.

3. Катастрофічні наслідки.

4.Основні методи захисту від них та ліквідація наслідків.

4-


-

--

конспект лекції


Підготувати повідомлення: Основні методи захисту від повеней та паводків на Україні

Запропонувати нову модель захисту від затоплень.
4
Розуміти основні закономірності формування та поширення повеней та паводків

Знати та вміти пояснити основні методи захисту та ліквідації наслідків від повеней та паводків

(Семінарське заняття)

Повені та паводки, основні методи захисту від них [9, 23, 24, 27, 36, 37]
1.Поняття про повені та паводки.

2.Основні закономірності формування і поширення.

3. Катастрофічні наслідки.

4.Основні методи захисту від них та ліквідація наслідків.
-


1

-


1

-

-усне опит-ня;

-письмове опит-ня;

-термінологічний диктант;
2,5


Розуміти й розрізняти повені і паводки

Знати основні закономірності формування та поширення повеней та паводків

Вміти аналізувати основні методи захисту та ліквідації наслідків від повеней та паводків

(Самостійна робота)

Повені та паводки, основні методи захисту від них [9, 23, 24, 36, 37]
1.Поняття про повені та паводки.

2.Основні закономірності формування і поширення.

3. Катастрофічні наслідки.

4.Основні методи захисту від них та ліквідація наслідків.-

-


6


-


-

Підготувати доповідь на тему: «Методи захисту від повеней та паводків»

Проаналізувати проблеми, пов’язані із застосуванням інженерних методів захисту від повеней та паводків. (використати періодичні видання та наукову літературу)

Розрахувати можливі збитки від паводку відповідно до запропонованої методики
1,5

 

Всього
124

4,0

Результати навчання

Знати і розуміти небезпечні процеси пов’язані з підземними водами


Не 2.3. (Лекція) Небезпечні процеси пов’язані з підземними водами [ 11, 12, 35, 37]


1.Загальна характеристика підземних вод, їх основні особливості.

2.Небезпечні процеси пов’язані із підземними водами.

3.Наслідки та їх ліквідація.

4.Основні методи захисту.
2


-

-

-

-

конспект лекції


Підготувати реферат на одну із тем:

Основні протиерозійні та протизсувні заходи.

Карстові явища на території України.

Зсувні процеси характерні для Карпато-Подільського регіону.

Основні чинники пересихання річок.


2
Розуміти походження небезпечних процесів пов’язаних із підземними водами

Знати та вміти характеризувати підземні води

(Семінарське заняття)

Небезпечні процеси пов’язані з підземними водами [ 11, 12, 35, 37]
1.Загальна характеристика підземних вод, їх основні особливості.

2.Небезпечні процеси пов’язані із підземними водами.

3.Наслідки та їх ліквідація.

4.Основні методи захисту.
-


1

-

-

-

-усне опит-ня;

-фронтальне опит-ня;

-письмове опит-ня;
2,5


Розуміти й розрізняти небезпечні процеси пов’язані із підземними водами.

Знати основні методи захисту від небезпечних явищ, поязаних із підземними водами

Вміти охарактеризувати наслідки та їх ліквідацію.

(Самостійна робота)

Небезпечні процеси пов’язані з підземними водами [11, 12, 35, 37]
1.Загальна характеристика підземних вод, їх основні особливості.

2.Небезпечні процеси пов’язані із підземними водами.

3.Наслідки та їх ліквідація.

4.Основні методи захисту.

--


4


-


-

Скласти глосарій основних наукових термінів до НЕ.

На основі ознайомлення із літературою скласти перелік літературних джерел відповідно до НЕ.

1,5
Всього
72

4,0

Результати навчання

Знати і розуміти що таке мінімальний стік та пересихання річок


Не 2.4. (Лекція) Мінімальний стік та пересихання річок. [25, 30, 37]


1.Поняття про мінімальний стік.

2.Причини зниження водності рік та їх пересихання.

3.Основні наслідки.

4. Заходи боротьби із маловодністтю.

2-


-


-


-

конспект лекції


Підготувати доповідь на одну із тем: «Умови формування мінімального стоку річок», «Загибель Аральського моря»

Основні чинники пересихання річок.

Екологічні наслідки мінімального стоку.


2
Розуміти причини зниження водності рік та їх пересихання

Знати та вміти аналізувати таке мінімальний стік та пересихання річок

(Семінарське заняття)

Мінімальний стік та пересихання річок. [ 30, 37]
1.Поняття про мінімальний стік.

2.Причини зниження водності рік та їх пересихання.

3.Основні наслідки.

4. Заходи боротьби із маловодністтю.

-1


-


-


-

-усне опит-ня;

-письмове опит-ня;

Обговорення проблемних питань - робота в групах.
2,5


Розуміти й розрізняти причини зниження водності рік та їх пересихання

Знати заходи боротьби із маловодністю

Вміти пояснити наслідки пересихання рік

(Самостійна робота)

Мінімальний стік та пересихання річок. [25, 30, 37]
1.Поняття про мінімальний стік.

2.Причини зниження водності рік та їх пересихання.

3.Основні наслідки.

4. Заходи боротьби із маловодністтю.

--


2


-


-

Скласти глосарій основних наукових термінів до НЕ.

На основі ознайомлення із літературою скласти перелік літературних джерел відповідно до НЕ.

1,5

 

Всього
52

4,0

Результати навчання

Знати і розуміти що таке річкові наноси та селеві затоплення


Не 2.5. (Лекція) Антропогенні зміни стоку наносів [19, 15, 28, 33, 36, 37]


 1. Характеристика річкових наносів.

 2. Формування стоку наносів.

 3. Сельові паводки, їх формування та основні характеристики.

 4. Методи попередження надзвичайних ситуацій та захист від них.2-


-


--

конспект лекції


Підготувати дповідомлення на одну із тем: Особливості поширення селів

Осередки виникнення та поширення селевих потоків.
2
Розуміти поняття стік наносів

Знати та вміти характеризувати річкові наноси

(Семінарське заняття)

Антропогенні зміни стоку наносів [19, 15, 28, 33, 36, 37]
 1. Характеристика річкових наносів.

 2. Формування стоку наносів.

 3. Сельові паводки, їх формування та основні характеристики.

 4. Методи попередження надзвичайних ситуацій та захист від них.-1


-


-


-

-усне опит-ня;

-письмове опит-ня;


2,5


Розуміти й розрізняти особливості формування стоку наносів

Знати методи попередження надзвичайних ситуацій та захист від них.

Вміти аналізувати селеві паводки

(Самостійна робота)

Антропогенні зміни стоку наносів [19, 15, 28, 33, 36, 37]
 1. Характеристика річкових наносів.

 2. Формування стоку наносів.

 3. Сельові паводки, їх формування та основні характеристики.

 4. Методи попередження надзвичайних ситуацій та захист від них.--


4


-


-

Написати ессе, доповідь « Особливості поширення селів»

Скласти глосарій основних наукових термінів до НЕ.


1,5

 

Всього
72

4,0

Результати навчання

Знати і розуміти фактори руслових процесів.

Не 2.6. (Лекція) Антропогенний вплив на руслові процеси [ 2, 5, 8, 9, 10, 15, 22, 26]

1. Фактори руслових процесів.

2. Типи русел.

3. Деформації русла та їх види.2


-


---

конспект лекції


Підготувати доповідь на тему: «Вплив інженерних споруд на річкові русла»

2
Розуміти особливості деформації русла та їх види

Знати та вміти проаналізувати фактори руслових процесів та типи русел

(Семінарське заняття)

Антропогенний вплив на руслові процеси [ 2, 5, 8, 9, 10, 15, 22, 26]
1. Фактори руслових процесів.

2. Типи русел.

3. Деформації русла та їх види.
-1


-


-


-

- усне опит-ня;

- письмове опит-ня;

-термінологічний диктант;
2,5


Розуміти й розрізняти типи русел

Знати фактори руслових процесів.

Вміти проаналізувати основні чинники деформації руел

(Самостійна робота)

Антропогенний вплив на руслові процеси [ 2, 5, 8, 9, 10, 15, 22, 26]
1. Фактори руслових процесів.

2. Типи русел.

3. Деформації русла та їх види.
--


5


-


-

Скласти глосарій основних наукових термінів до НЕ.

Проаналізувати проблеми пов’язані із деформаціями русел на території України.


1,5
Всього
82

4,0

Результати навчання

Знати і розуміти гідрохімічні та гідробіологічні процеси., якість води


Не 2.7. (Лекція) Якість водних ресурсів. [ 14, 16, 36]


1.Характеристика водних об’єктів.

2.Поняття про гідрохімічні та гідробіологічні процеси

3.Якість води.

4. Основні методи очищення води.
2


-


-


-


-

конспект лекції


Підготувати реферат на одну із тем:

«Якість води», «Основні методи очищення питної води»
2
Розуміти гідрохімічні та гідробіологічні процеси. Якість води

Знати та вміти пояснити основні методи очистки вод

(Семінарське заняття)

Якість водних ресурсів. [ 14, 16, 36]
1.Характеристика водних об’єктів.

2.Поняття про гідрохімічні та гідробіологічні процеси

3.Якість води.

4. Основні методи очищення води.

-1


-


-


-

-усне опит-ня;

-фронтальне опит-ня;

-письмове опит-ня
2,5


Розуміти й розрізняти гідрохімічні та гідробіологічні процеси

Знати що таке якість води

Вміти характеризувати водні об’єкти

(Самостійна робота)

Якість водних ресурсів. [ 14, 16, 36]
1.Характеристика водних об’єктів.

2.Поняття про гідрохімічні та гідробіологічні процеси

3.Якість води.

4. Основні методи очищення води.
-


-

4

-

-

Скласти глосарій основних наукових термінів до НЕ.

На основі ознайомлення із літературою скласти перелік літературних джерел відповідно до НЕ.

1,5
Всього
72

4,0

Результати навчання

Знати і розуміти процеси та явища на урбанізованих територіях


Не 2.8. (Лекція) Антропогенні зміни водних об’єктів. [23, 31, 16]


1.Загальна характеристика урбанізованих територій.

2.Основні техногенні явища. 3.Умови формування та поширення небезпечних явищ.

4.Наслідки.

5.Основні методи попередження та захисту.
2-

-


-


-

конспект лекції


Підготувати реферат на одну із тем:

«Вплив людини на довкілля», «Техногенні катастрофи світу», «Взаємозв’язок природних та техногенних катастроф»2
Розуміти умови формування та поширення небезпечних явищ

Знати та вміти аналізувати основні методи попередження та захисту

(Семінарське заняття)

Антропогенні зміни водних об’єктів. [23, 31, 16]
1.Загальна характеристика урбанізованих територій.

2.Основні техногенні явища. 3.Умови формування та поширення небезпечних явищ.

4.Наслідки.

5.Основні методи попередження та захисту.
-


1

-

-

-

-усне опит-ня;

-письмове опит-ня;

Обговорення проблемних питань - робота в групах.
2,5


Розуміти й розрізняти процеси та явища на урбанізованих територіях Знати основні техногенні явища

Вміти обґрунтувати наслідки техногенних небезпек

(Самостійна робота)

Антропогенні зміни водних об’єктів. [23, 31, 16]
1.Загальна характеристика урбанізованих територій.

2.Основні техногенні явища. 3.Умови формування та поширення небезпечних явищ.

4.Наслідки.

5.Основні методи попередження та захисту.-

-


5


-


-

Скласти анкету для проведення опитування населення щодо готовності до дій у випадку паводку

Визначити вимоги, переваги та недоліки у існуючій системі захисту населення від надзвичайних ситуацій.Законспектувати основні техногенні чинники утворення затоплень території.1,5

 

Всього
82

4,0Контрольна робота за змістовий модуль ІІ
-

8,0

Всього балів за змістовий модуль ІІ

18

40
ВСЬОГО
34

17

57

30

70


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка