Робоча програма анестезіологія та реаніматологія (назва навчальної дисципліни) 12010102 "Сестринська справа"Скачати 233.79 Kb.
Дата конвертації02.04.2016
Розмір233.79 Kb.
Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університет


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор

професор _________ Ерстенюк Г.М. «___» _________ 201__ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА
АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА РЕАНІМАТОЛОГІЯ

(назва навчальної дисципліни)


5.12010102 “Сестринська справа”

(шифр, назва спеціальності)


Факультет медичний

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії


Нормативні дані

Форма навчан-ня

Курс

Семестр

Кількість годин

Диф. залік (семестр)

Іспит

(семестр)Всього

Аудиторних

Самостійна поза аудиторна

робота


Лекції

Практичні заняття

Денна

ІІІ

5

60

12

28

20

5

-

Робочу програму склали: професор Волошинський О.В., ас. Дащенко Ю.О.


Івано-Франківськ – 2011


Робоча програма з анестезіології та реаніматології складена на базі типової програми з анестезіології та реаніматології для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІІ рівнів акредитації за спеціальністю 5.12010102 “Сестринська справа”, затвердженої Департаментом кадрової політики, освіти і науки МОЗ України і Центральним методичним кабінетом з підготовки молодших спеціалістів МОЗ України (Київ 2008р.).

Робочу програму обговорено на засіданні кафедри ” __ ” _________ 20 р.

(протокол № ___ ).
Зав. кафедрою анестезіології та

інтенсивної терапії професор Тітов І.І.


Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії з хірургічних дисциплін ІФНМУ ”___ ” _______ 201__ р. (протокол №____ ).
Голова циклової комісії, професор Гудз І.М.

УКРАЇНА


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ‘Я

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


КАФЕДРА АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
до забезпечення навчального процесу з анестезіології та реаніматології
за фаховим напрямком 5.12010102 "Сестринська справа"

м. Івано - Франківськ

ЗМІСТ:

1. Робоча навчальна програма.  1. Виписка з робочого навчального плану.

  2. Тематичні плани.

   1. Тематичний план лекцій.

   2. Тематичний план практичних занять.

  3. Засоби проведення контролю знань студентів.

   1. Засоби проведення поточного контролю знань студентів.

   2. Засоби і форми проведення підсумкового контролю знань студентів.

  4. Перелік рекомендованої навчально-методичної літератури.

   1. Перелік основної літератури.

   2. Перелік додаткової літератури.

 1. Методичне забезпечення навчального процесу.

  1. Загально-методичні матеріали.

2.1.1. Мета і завдання дисципліни.

   1. Аналіз зв’язків з суміжними дисциплінами.

   2. Методи активізації та інтенсифікації навчального процесу.

   3. Основні знання та вміння, які повинен засвоїти студент при проходженні занять на кафедрі.

    1. Загальні знання.

    2. Спеціальні знання.

    3. Вміння.

    4. Інформація для студентів.

  1. Методичні матеріали для викладачів.

   1. Тексти або тези лекцій.

   2. Методичні рекомендації до ведення практичного заняття.

  1. Методичні матеріали для студентів.

   1. Методичні рекомендації до практичних занять.

   2. Теми індивідуальних занять та їх форма.

3. Перелік практичних навичок

4. Перелік питань до диференційованого заліку

5. Матеріальне забезпечення навчального процесу.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Профільна методична

комісія медичного факультету

Голова комісії_______________

Проф. Гудз І.М.

"___" ________ 201_ р.


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор

____________________

Проф Ерстенюк Г.М.

"___" _________ 201_ р.
РОБОЧА ПРОГРАМА
Анестезіологія та реаніматологія
Для спеціальності 5.12010102 - сестринська справа

Факультет - медичний

Кафедра - кафедра анестезіології та інтенсивної терапії

Курс - 3


Семестр - 5

Залік - диференційований

Лекцій - 12 год.

Практичних занять - 28 год.

Самостійна робота - 20 год.

Всього годин - 60


Робоча програма з основ реаніматології складена на базі типової програми з анестезіології та реаніматології для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІІ рівнів акредитації за спеціальністю 5.12010102 “Сестринська справа”, затвердженої Департаментом кадрової політики, освіти і науки МОЗ України і Центральним методичним кабінетом з підготовки молодших спеціалістів МОЗ України (Київ 2008р.), обговорена на засіданні кафедри анестезіології і реаніматології 29.08.2009 р. (протокол № 1).

Зав. кафедрою анестезіології

та інтенсивної терапії, професор Тітов І.І.

1.1. ВИПИСКА З РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ


Назва дисципліни

Курс

Семес

Кількість годин


Вид

контролю


Лекції

Практ заняття

Самост робота

Всього

Анестезіо-логія та реанімато-логія

3

5

12

28

20

60

Диференц

залік
  1. ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ
   1. Тематичний план лекційп/п.


Тема лекції.

К-сть

годин


1.

Вступ. Поняття про анестезіологію та реаніматологію. Види загальної анестезії. Місцева анестезія.

2

2.

Термінальні стани. Серцево-легенева та церебральна реанімація

2

3.

Гостра судинна недостатність. Шок.

2

4.

Гостра серцева недостатність. Гостра дихальна недостатність.

2

5.

Отрути. Гострі екзогенні отруєння. Коматозні стани. Гостра ниркова та печінкова недостатність. Судомний синдром. Гіпертермічний синдром

4
Всього:

12 год.


1.2.2. Тематичний план практичних занять


п/п.


Тема заняття.

К-сть

годин


 1. 1.

Види анестезії. Клініка наркозу. Обладнання та апаратура, будова наркозних апаратів та техніка безпеки під час роботи з ними. Підготовка робочого місця медсестри-анестезиста. Ведення анестезіологічної документації.

2

 1. 2.

Види місцевої анестезії. Способи введення анестетиків місцевої дії. Проведення новокаїнових блокад. Можливі ускладнення та їхня профілактика.

2

 1. 2.

Термінальні стани. Діагностика клінічної смерті. Відпрацювання техніки відновлення прохідності дихальних шляхів. Проведення серцево-легеневої реанімації одним і двома реаніматорами.

2

 1. 3.

Види зупинки серця. Підготовка дефібрилятора до роботи та проведення дефібриляції. Препарати що застосовуються на етапах серцево-легеневої та церебральної реанімації.

2Визначення ознак гострої судинної недостатності. Надання невідкладної допомоги пацієнтам у стані колапсу, непритомності. Забезпечення периферичного та центрального венозного доступів. Визначення ЦВТ. Догляд за в/в катетерами.

2

 1. 4.

Проведення інтенсивної терапії пацієнтів з різними видами шокових станів. Забезпечення догляду за такими пацієнтами. Визначення шокового індексу Альговера. Індекс Франка.

2

 1. 5.

Показання до переливання крові. Визначення груп крові та резус-фактора. Проведення проб на сумісність. Препарати крові, плазмозамінники. Реакції і ускладнення при переливанні крові, їх профілактика і лікування.

2

 1. 6.

Клініка, діагностика та інтенсивна терапія при гострій серцевій недостатності. Кардіогенний шок, набряк легень, ТЕЛА, серцева астма.

2

 1. 7.

Клініка, діагностика та інтенсивна терапія при гострій дихальній недостатності. Сторонні тіла верхніх дихальних шляхів, ляринго- спазм та лярінгостеноз. Странгуляційна асфіксія. Види утоплення. Астматичний статус Профілактика аспіраційного пневмоніту.

2

 1. 8.

Робота з апаратами ШВЛ, догляд за хворими під час ШВЛ, туалет верхніх дихальних шляхів, бронхоскопія. Методи оксигенотерапії, принципи ГБО.

2

 1. 10.

Основні принципи невідкладної допомоги при гострих екзогенних отруєннях. Промивання шлунку, детоксикація кишечника, форсо-ваний діурез. Гостра ниркова та печінкова недостатності. Екстракорпоральні методи детоксикації.

2

 1. 12.

Принципи інтенсивної терапії при отруєннях снодійними, седативними, наркотичними середниками, алкоголем та його сурогатами, СО, грибами, ФОС. Користування картою отрут та протиотрут.

2Коматозні стани: визначення, ступені, види. Метаболічні та неврологічні коми. Клініка, діагностика, перша допомога та інтенсивна терапія.

2Тепловий і сонячний удар. Гіпертермічний та судомний синдроми. Електротравма. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі.

2
Всього:

28 год
Самостійна робота в позааудиторний час по вищевказаних темах практичних занять.

20 год
Разом:

48 год


1.3. ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


   1. Засоби проведення поточного контролю знань студентів

Поточний контроль знань студентів проводиться з метою систематичного об‘єктивного аналізу вивчення і засвоєння студентами навчальної програми. Він здійснюється на кожному практичному занятті у вигляді визначення вихідного та кінцевого рівня знань.

Вихідний рівень знань оцінюється шляхом:

- усного опитування по навчальному матеріалу теми практичного заняття;

- розв‘язання завдань тестового контролю вихідного рівня знань.

Кінцевий рівень знань оцінюється шляхом:

- спостереженням за виконанням практичних навичок;

- клінічного розбору тематичного хворого ;

- розв‘язання завдань тестового контролю кінцевого рівня знань;

- ділової гри та вирішенням ситуаційних завдань.
   1. Засоби, час і форми проведення підсумкового контролю знань студентів

Підсумковий контроль засвоєння теоретичного матеріалу і практичних навичок в кінці 4-го семестру проводиться у вигляді диференційованого заліку. Залік проводиться у формі усного опитування, тестового контролю та виконання практичних навичок по проведенню реанімаційних заходів при клінічній смерті на манекені. При виставленні кінцевої оцінки по п‘ятибальній системі враховується також успішність студента на протязі семестру.

На випускних державних іспитах питання з основ реаніматології включені в теоретичний іспит.


  1. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

   1. Основна.

 1. Медсестринство в хірургії: Навч. посібник / М.Б. Шегедин, С.Ф. Шустакевич, В.С. Журомський. — К.: Медицина, 2008.

 2. Посібник для практичних занять з анестезіології та реаніматології. / За ред. чл.-кор. АН України проф. Л.В. Усенко. — К.: Здоров’я, 1993.

 3. Чепкий Л.П., Новицька-Усенко Л.В., Ткаченко Р.О. Анестезіологія та інтенсивна терапія. — К.: Вища шк., 2003.

 4. Шегедин М.Б., Шуляр І.А. та ін. Медсестринство в терапії. — Дрогобич: Відродження, 2006.

 5. Палій Л.В. Основи реаніматології (Навчальний посібник) - К.: Медицина, 2006. - 164 с.

 6. Палій, Л.В. Анестезіологія та інтенсивна терапія (Підручник) - К.: Медицина, 2008. - 224 с. 

   1. Додаткова.

 1. Грандо А.А., Грандо С.А. Врачебная этика: Пособие. — К.: РИА “Триумф”, 1994.

 2. Дубицький А.Є., Семенов І.А., Чепкий Л.П. Медицина катастроф. — К.: Здоров’я, 1993.

 3. Канюк Й.І., Іванюшко В.Л. Невідкладні стани. —Львів: ТЗов “Діло” Лтд, 1998.

 4. Чепкий Л.П. Реаніматологія та інтенсивна терапія. — К.: Здоров’я, 1994.

 5. Шевчук М.Г. Сестринська справа. — К.: Здоров’я, 1992.


2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
2.1. Загально-методичні матеріали.
2.1.1. Мета і завдання дисципліни.

Метою анестезіології та реаніматології як окремої науково - практичної дисципліни є забезпечення знань та вмінь по проведенню різноманітних методів місцевої та загальної анестезії, реанімаційних заходів при клінічній смерті, а також інтенсивна терапія хворих з гострими або невідкладними станами при патології основних життєво важливих систем людського організму ( дихальної, серцево-судинної, видільної, детоксикаційної, нейро-ендокринної та ін.).

Звідси витікають і ті завдання, які постають перед викладачами та студентами в процесі навчання основам реаніматології. Основні з них - це засвоєння теоретичних знань та оволодіння практичними навичками по наданню реанімаційної допомоги при клінічній смерті, викликаній різними причинами; проведенні внутрішньовенної інфузійної терапії під контролем основних показників гемодинаміки ( А/Т, САТ, ЦВТ, добовий діурез); вивчення алгоритмів інтенсивної терапії при гострій дихальній, серцево-судинній, печінковій, нирковій недостатностях, комах різного генезу, найбільш поширених гострих екзогенних отруєннях, використання методів екстракорпоральної детоксикації організму.


   1. Аналіз зв’язків з суміжними дисциплінами.

А). Список кафедр, які забезпечують базовий рівень знань студентів для вивчення

основ реаніматології:


 1. Хімії.

 2. Анатомії людини.

 3. Нормальної і патологічної фізіології.

 4. Фармакології.

 5. Терапії.

 6. Хірургії.

 7. Акушерства і гінекології.

 8. Нервових хвороб.

 9. Інфекційних захворювань.

Б). Список кафедр, які використовують для навчання студентів знання і вміння,набуті на курсі анестезіології та реаніматології:

 1. Хірургічні хвороби.

 2. Внутрішні хвороби.

 3. Акушерство і гінекологія.

 4. Педіатрії.

 5. Неврології.

 6. Інфекційних захворювань.

 7. Оториноларингології.

 8. Екстремальної та військової медицини.    1. Методи активізації та інтенсифікації навчального процесу.
 1. 100% опитування студентів під час кожного практичного заняття.

 2. Тестовий контроль вихідного (базового ) рівня знань перед вивченням нової теми.

 3. Вирішення ситуаційних задач.

 4. Використання в навчальному процесі комп‘ютерного контролю знань.

 5. Тестовий контроль кінцевого рівня знань по кожній темі.

 6. Використання під час навчального процесу алгоритмів інтенсивної терапії невідкладних станів.

 7. Відпрацювання необхідних навичок 1-го етапу реанімації на манекені.

 8. Робота біля ліжка хворого.

 9. Використання в навчальному процесі наочних посібників, апаратури, пристосувань.
   1. Основні знання та вміння, які повинен засвоїти студент при проходженні занять на кафедрі.
    1. Загальні знання

Історія розвитку анестезіології та реаніматології, класифікація методів знеболення, основи будови наркозно-дихальної апаратури, фармакологія середників для анестезії та інтенсивної терапії, розподіл та характеристика груп крові.


    1. Спеціальні знання

 1. організацію роботи анестезіолого-реанімаційного відділення;

 2. дію основних анестетиків;

 3. стадії ефірного наркозу;

 4. види загального та місцевого знеболювання;

 5. ознаки клінічної та біологічної смерті;

 6. етапи серцево-легеневої та церебральної реанімації;

 7. ознаки постреанімаційного періоду;

 8. клінічні ознаки та невідкладну допомогу при непритомності, колапсі;

 9. клінічні прояви та невідкладну допомогу при різних видах шоку: геморагічному, травматичному, анафілактичному, опіковому, токсико-інфекційному, гемотрансфузійному;

 10. клінічні ознаки та невідкладну допомогу при гострій серцевій недостатності: правошлуночковій та лівошлуночковій;

 11. клінічні прояви та загальні методи лікування гострої дихальної недостатності;

 12. невідкладну допомогу при різних видах утоплення;

 13. класифікацію отрут, клінічні ознаки гострих екзогенних отруєнь, загальні принципи лікування;

 14. клінічні ознаки та невідкладну допомогу при гіпоглікемічній і гіперглікемічній комах;

 15. клінічні ознаки та принципи інтенсивної терапії гострої ниркової та гострої печінкової недостатності;

 16. невідкладну допомогу при гіпертермічному та судомному синдромах;

 17. правила техніки безпеки при роботі з апаратурою в анестезіолого-реанімаційному відділенні.


2.1.3.3. Вміння

 1. забезпечувати прохідність дихальних шляхів;

 2. проводити штучну вентиляцію легень;

 3. проводити непрямий масаж серця;

 4. проводити серцево-легеневу реанімацію одним і двома реаніматорами;

 5. підготувати дефібрилятор до роботи;

 6. підготувати набір для інтубації трахеї;

 7. підготувати набір для катетеризації магістральних судин;

 8. виконувати всі види маніпуляцій, передбачених для фаху “сестра медична”;

 9. надавати невідкладну допомогу при критичних станах;

 10. виконувати медсестринські втручання та опіку відповідно до етапів медсестринського процесу;

 11. стерилізувати дихальну апаратуру;

 12. підготувати робоче місце медсестри-анестезиста;

 13. дотримуватися правил техніки безпеки під час роботи з апаратурою;

 14. забезпечувати догляд за пацієнтами, що знаходяться в термінальних станах;

 15. володіти методами підготовки пацієнта та взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень;

 16. заповнювати карту індивідуального спостереження за пацієнтом;

 17. заповнювати та вести медичну і медсестринську документацію;

 18. дотримуватися принципів медичної етики та деонтології.


2.1.3.4. Студент медсестринського відділення повинен бути поінформованим про:

 • нові досягнення в анестезіології та реаніматології;

 • сучасні анестетики;

 • принципи інтубації трахеї;

 • принципи дефібриляції;

 • екстракорпоральні методи детоксикації;

 • юридичні та деонтологічні аспекти;

 • організацію реаніматологічної служби в Україні;

 • вклад українських науковців у розвиток анестезіології та реаніматології.
  1. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ
   1. Тексти або тези лекцій ( див. далі).
   1. Методичні рекомендації до ведення практичного заняття (див.далі).
  1. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ.
   1. Методичні вказівки до практичних занять (див. далі).
   1. Теми індивідуальних занять та їх форма.

 1. Середники, які використовуються для премедикації. Методи премедикації.

 2. Сучасні інгаляційні анестетики, методи використання.

 3. Сучасні неінгаляційні анестетики ( етомідат, діпріван). Покази, методи використання.

 4. Патофізіологія клінічної смерті.

 5. Екстракорпоральні методи детоксикації при лікуванні невідкладних станів.
    1. Теми учбово-дослідницької роботи студентів (реферати).

 1. Епідуральна анестезія. Покази, методика проведення. Пролонгована епідуральна анестезія.

 2. Спинно-мозкова анестезія. Покази, методика проведення.

 3. Основні ускладнення епідуральної та спинно-мозкової анестезії, профілактика, методи лікування.

 4. Принципи церебральної реанімації.

 5. Автоматичні дихальні апарати. Класифікація, методи роботи, догляд.

 6. Методи катетеризації центральних вен. Принципи догляду за довенними катетерами.

 7. Препарати крові , види, покази, методи застосування, ускладнення при трансфузії.

 8. Особливості інтенсивної терапії при кардіогенному шоці.

 9. Загальні принципи терапії при первинно-гіповолемімічному шоці.

 10. Інтенсивна терапія при анафілактичному шоці.

 11. Інтенсивна терапія астматичного статусу

 12. Інтенсивна терапія гострої ниркової недостатності. Покази до гемодіалізу.

 13. Загальні принципи першої допомоги при гострих екзогенних отруєннях.


3. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
1. Проводити медсестринський огляд пацієнтів анестезіолого-реанімаційного відділення.

2. Приготувати набір для інтубації трахеї.

3. Працювати з портативними дихальними апаратами.

4. Проводити премедикацію.

5. Заповнювати наркозну карту.

6. Здійснювати догляд за трахеостомою.

7. Готувати дефібрилятор до роботи.

8. Техніка безпеки під час роботи з дихальною апаратурою і дефібрилятором.

9. Володіти способами введення анестетиків місцевої дії.

10. Вимірювати артеріальний тиск та оцінювати показники.

11. Підраховувати частоту серцевих скорочень.

12. Підраховувати частоту дихальних рухів.

13. Відновлювати прохідність дихальних шляхів.

14. Проводити непрямий масаж серця та штучну вентиляцію легень.

15. Оцінювати ефективність реанімаційних заходів.

16. Скласти набір для катетеризації магістральних судин.

17. Стерилізувати дихальну апаратуру.

18. Проводити підготовку пацієнта до лабораторних та інструментальних обстежень.

19. Надавати пацієнтові відповідного положення у функціональному ліжку.

20. Виконувати всі види маніпуляцій, передбачених для фаху “сестра медична”.

21. Промивати шлунок.

22. Оцінювати стан свідомості пацієнтів, що перебувають у коматозних станах.

23. Видаляти стороннє тіло з верхніх дихальних шляхів.

24. Визначати вид утоплення.

25. Визначати групу крові та резус-фактор.

26. Проводити проби групової та індивідуальної сумісності крові.

27. Розраховувати дозу інсуліну та гепарину.

28. Катетеризувати сечовий міхур гумовим катетером.

29. Проводити лаваж трахео-бронхіального дерева.

30. Надавати невідкладну долікарську медичну допомогу при гострій серцево-судинній, дихальній, нирковій, печінковій недостатності, коматозних станах, гострих екзогенних отруєннях, гіпертермічному та судомному синдромах.

31. Здійснювати медсестринське спостереження та медсестринську діагностику, виконувати призначення лікаря, проводити реалізацію плану медсестринських втручань, їхнє оцінювання та корекцію за пацієнтами з невідкладними станами.
4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ
1. Історія розвитку анестезіології. Реаніматологія як наука.

2. Структура відділення реанімації та інтенсивної терапії.

3. Документація анестезіолого-реаніматологічного відділення.

4. Функціональні обов’язки медсестри-анестезиста.

5. Обладнання для інгаляційного наркозу. Дихальні контури.

6. Премедикація.

7. Медикаменти для інгаляційного наркозу.

8. Стадії та рівні ефірного наркозу.

9. Міорелаксанти.

10. Ускладнення інгаляційного наркозу. Профілактика та лікування.

11. Техніка безпеки під час роботи з дихальною апаратурою.

12. Медикаменти для неінгаляційного наркозу.

13. Змішаний та комбінований наркоз.

14. Нейролептаналгезія. Атаралгезія.

15. Медсестринський процес за пацієнтами після наркозу.

16. Види місцевої анестезії.

17. Спинномозкова анестезія.

18. Епідуральна анестезія.

19. Анестетики місцевої дії.

20. Новокаїнові блокади.

21. Визначення добової потреби у воді та електролітах.

22. Інфузійні розчини, що застосовуються для корекції водно-електролітного балансу.

23. Корекція кислотно-основного стану.

24. Плазмозамінники.

25. Участь медсестри у парентеральному харчуванні пацієнтів.

26. Термінальні стани.

27. Клінічна смерть. Біологічна смерть.

28. Серцево-легенева реанімація ― I етап.

29. Серцево-легенева реанімація ― II етап.

30. Показання до дефібриляції. Техніка проведення.

31. Серцево-легенева реанімація ― III етап.

32. Постреанімаційна хвороба. Профілактика та лікування.

33. Ускладнення серцево-легеневої реанімації.

34. Гостра судинна недостатність. Невідкладна допомога у випадку непритомності та колапсу.

35. Визначення шоку. Причини виникнення, класифікація, клінічні форми.

36. Геморагічний шок. Ступені тяжкості, клінічні ознаки, невідкладна допомога. Шоковий індекс Альдговера.

37. Травматичний шок. Визначення крововтрати. Невідкладна допомога.

38. Опіковий шок. Індекс Франка.

39. Анафілактичний шок. Причини виникнення. Варіанти перебігу.

40. Токсико-інфекційний шок. Клінічні ознаки та невідкладна допомога.

41. Види плазмозамінних розчинів.

42. Техніка проведення гемотрансфузій.

43. Гемотрансфузійний шок.

44. Цитратний шок.

45. Медсестринський процес у випадку гострої судинної недостатності.

46. Типи серцевої недостатності. Гостра лівошлуночкова недостатність.

47. Серцева астма. Альвеолярний набряк легень. Клінічні ознаки та невідкладна допомога.

48. Кардіогенний шок.

49. Невідкладна допомога при гіпертонічному кризі.

50. Клінічні ознаки гострої правошлуночкової недостатності.

51. Тромбоемболія легеневої артерії.

52. Медсестринський процес у випадку гострої серцевої недостатності.

53. Гостра дихальна недостатність. Класифікація за ступенями тяжкості.

54. Загальні принципи лікування гострої дихальної недостатності.

55. Невідкладна допомога при механічній асфіксії.

56. Портативні дихальні апарати.

57. Види утоплення. Невідкладна допомога на догоспітальному етапі.

58. Странгуляційна асфіксія. Правові моменти.

59. Астматичний статус. Діагностика, клінічні ознаки, невідкладна допомога.

60. Методи долікарської допомоги при ларингоспазмі.

61. Медсестринський процес у випадку гострої дихальної недостатності.

62. Поняття про отруту. Класифікація токсичних речовин.

63. Особливості клінічного перебігу гострих екзогенних отруєнь. Загальні принципи лікування. Антидоти.

64. Отруєння чадним газом.

65. Отруєння алкоголем.

66. Отруєння фосфорорганічними сполуками.

67. Отруєння барбітуратами.

68. Отруєння припікаючими рідинами.

69. Отруєння грибами.

70. Роль медичної сестри в діагностиці та лікуванні отруєнь.

71. Визначення коми. Класифікація ком за ступенями тяжкості.

72. Градація стану свідомості. Шкала Глазго.

73. Гіперглікемічна кома. Діагностика та невідкладна допомога.

74. Гіпоглікемічна кома. Діагностика та невідкладна допомога.

75. Особливості догляду за пацієнтами з гострою печінковою та нирковою недостатністю.

76. Інтенсивна терапія у випадку гострої печінкової та ниркової недостатності.

77. Медсестринський процес у разі коматозних станів.

78. Невідкладна допомога у разі гіпертермічного синдрому.

79. Види лихоманок.

80. Судомний синдром. Невідкладна допомога.81. Електротравма. Роль медичної сестри при наданні невідкладної допомоги.
5. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


№ п/п

Назва наочних посібників.

Умовні знаки та кількість.Комплект учбових таблиць по місцевій анестезії.

ТБ-6.Комплект учбових таблиць по загальній анестезії та ендотрахеальному наркозу.

ТБ-11.Комплект учбових таблиць по діагностиці клінічної смерті

ТБ-7.Комплект учбових таблиць по реанімаційним заходам при клінічній смерті.

ТБ-12.Комплект учбових таблиць по гострій дихальній та серцево-судинній недостатності.

ТБ-5.Набір комп’ютерних презентацій для засвоєння лекційного матеріалу та практичних занять

ПР-5Комплект учбових таблиць по гострих екзогенних отруєннях.

ТБ-14.Комплект слайдів по анестезіології.

СЛ-28.Комплект слайдів по реаніматології.

СЛ-64.Комплект слайдів по інтенсивній терапії шокових станів.

СЛ-12.Комплект слайдів-дихальна недостатність та методи оксигенотерапії.

СЛ-18.Комплект тематичних слайдів-інтенсивна терапія гострої печінкової недостатності.

СЛ-12.Учбовий манекен "Оживлена Ганна."

МК-1.Алгоритми інтенсивної терапії невідкладних станів.

АЛ-26.Комп’ютерні навчальні фільми

НФ - 21Комп’ютерні презентації лекцій

ПЛ - 14

Зав. кафедрою анестезіології таінтенсивної терапії професор Тітов І.І.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка