Робоча програма навчальної дисципліни 1Сторінка1/5
Дата конвертації18.03.2016
Розмір0.5 Mb.
  1   2   3   4   5
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Юридичний факультет
Кафедра кримінального права та кримінології

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана/директора


з навчальної роботи


_____________ Лотюк О.С. «____»____________20 __ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ1

«Актуальні проблеми кримінального права України

та правові основи протидії корупції»

для студентів-магістрів

1 курсу денної форми навчання

галузь знань 0304 «право»

спеціальність (напрям підготовки) 6.030401 «правознавство»

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціалізація

(назва спеціалізації)


КИЇВ – 2015
Робоча програма «Актуальні проблеми кримінального права України та правові основи протидії корупції» для студентів напряму підготовки магістри денної форми навчання, 1 курс, спеціальності правознавство.

«___» березня 2015 року – 29 с.

Розробник2: Хавронюк М.І., доктор юридичних наук, професор
Робоча програма дисципліни «Актуальні проблеми кримінального права України та правові основи протидії корупції» затверджена на засіданні кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету
Протокол № ___ від «___» березня 2015 року
Завідувач кафедри кримінального права

та кримінології _____________________ (Андрушко П.П.)

(підпис)

«___» березня 2015 року


Схвалено науково-методичною комісією юридичного факультету
Протокол від «___» березня 2015 року №___

Голова науково-методичної комісії ____________________ (Безклубий І.А.)

(підпис)

«___» __________ 2015 року


Голова предметної комісії з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету3 _________________________________________________________

_____________________ (Луцишин З.О.)

(підпис)

«___» ____________ 2015 року


© Хавронюк М.І., 2015 рік

ВСТУП
Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми кримінального права України та правові основи протидії корупції» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» галузі знань «право» з напряму підготовки 0304 «право» спеціальності 8.03040101 «правознавство».

Ця дисципліна є нормативною за спеціальністю (спеціалізацією) 8.03040101 «правознавство» і викладається у 1 семестрі на 1 курсі магістратури в обсязі – 144 год.4 (3 кредити ECTS5), зокрема: лекції – 34 год., практичні – 0 год., семінарські заняття – 0 год., лабораторні – 0 год., самостійна робота – 110 год. У курсі передбачено 3 змістових модулі та 3 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – заліком.Мета дисципліни – формування у студентів-магістрів розуміння причин і наслідків здійснення державою певної кримінально-правової політики.

Проте, отримання знань про новітню кримінально-правову політику в Україні є можливим лише на базі постійно поновлюваних знань про зміст кримінально-правової політики взагалі, про сучасні тенденції розвитку кримінального права, про міжнародно-правові обов’язки України в сфері боротьби зі злочинністю тощо.Завдання – формування у студентів-магістрів розуміння причин і наслідків здійснюваних державою заходів у межах кримінально-правової політики, які стосуються:

- кримінального закону зокрема;

- кримінально протиправного діяння;

- заходів кримінально-правового впливу;

- кримінальної відповідальності за окремі види кримінальних правопорушень;

- правових основ протидії корупції.Структура курсу складається з трьох модулів, п’яти тем.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: 1) генезис, основні етапи розвитку науки кримінального права і кримінального законодавства; 2) сутність кримінально-правової політики держави і реформ в галузі кримінального законодавства; 3) сучасні особливості кримінального закону порівняно з іншими нормативно-правовими актами; 4) особливості тлумачення кримінального закону; 5) зміст здійснюваних в Україні реформ стосовно поняття і видів кримінальних правопорушень, заходів кримінально-правового впливу, відповідальності за окремі види кримінальних правопорушень;

а також: 6) поняття корупції та її ознаки; 7) яке існує законодавство у сфері протидії корупції; 8) основні принципи протидії корупції; 9) основні заходи протидії корупції; 10) суб’єктів правовідносин у сфері протидії корупції; 11) поняття корупційного правопорушення та яка передбачена відповідальність за нього; 12) передбачені законодавством засоби усунення наслідків корупційних правопорушень;вміти: 1) обирати і застосовувати положення закону про кримінальну відповідальність, необхідні для розв’язання кримінально-правового конфлікту між державою, суспільством, потерпілим (у справах приватного обвинувачення) та особою, яка вчинила кримінальне правопорушення; 2) правильно, відповідно до його точного змісту, тлумачити закон про кримінальну відповідальність; 3) виявляти й аналізувати тенденції судової практики та оцінювати їх з точки зору відповідності закону і міжнародним зобов’язанням України; 4) критично оцінювати нові норми закону про кримінальну відповідальність та самостійно відшукувати найбільш досконалі засоби досягнення мети кримінально-правової політики у певних сферах; 5) застосовувати альтернативні способи розв’язання кримінально-правового конфлікту, зокрема заохочувальні заходи кримінально-правового впливу,

а також: 6) виявляти й аналізувати тенденції судової практики щодо протидії корупції та оцінювати їх з точки зору відповідності закону і міжнародним зобов’язанням України; 7) застосовувати альтернативні способи розв’язання правового конфлікту, що виникає між корупційним правопорушником, з одного боку, та державою, суспільством і громадянами, з іншого; 8) обирати і застосовувати засоби усунення наслідків корупційних правопорушень.

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми кримінального права України та правові основи протидії корупції» в структурно-логічній схемі підготовки фахівців за напрямом 0304 «право» займає важливе місце як дисципліна, яка дає навички участі у підготовці концепцій і програм реформування кримінального законодавства і системи кримінальної юстиції загалом, а також в законопроектувальній роботі.

Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми кримінального права України та правові основи протидії корупції» має зв’язок з такими іншими дисциплінами, як-от: філософія права, теорія держави і права, соціологія права, порівняльне правознавство, історія держави і права, історія вчень про державу і право, конституційне право, адміністративне право, кримінальний процес, кримінологія, судоустрій, прокуратура, міжнародне публічне право, право Ради Європи, право Європейського Союзу.Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1–2, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 3 і 4, а в змістовий модуль 3 (ЗМ3) – тема 5. Обов’язковою є наявність оцінок за кожним із змістових модулів. Студент не допускається до складання заліку, якщо він не має жодної оцінки з поточного модульного контролю.

Оцінювання за формами контролю6:
ЗМ1

ЗМ2

ЗМ3
Min. – _ балів

Max. – __ бали

Min. – _ балів

Max. – __ бали

Min. – _ балів

Max. – __ бали

Усна відповідь (одна на семінар)

1

3

1

3

1

3

Доповнення (одне на семінар)

1

2

1

2

1

2

Виступ з рефератом (один на ЗМ)

1

4

1

4

1

4

Письмове тестування (одне на ЗМ)

1

5

1

5

1

5

Підсумкова модульна контрольна робота (МКР) (одна на ЗМ)

1

7

1

7

1

7

Для студента, який з поважних причин був відсутній на семінарах і набрав сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум 20 балів для одержання заліку, обов’язковим є відпрацювання у двотижневий термін після повернення до навчання.

З дозволу викладача такому студентові надається можливість здати пройдений матеріал для отримання необхідної кількості балів з поточного контролю шляхом виконання спеціального тесту/контрольної роботи/реферату підвищеної складності, за виконання яких можна набрати до 10 балів.

Відпрацювання та перездача модульної контрольної роботи здійснюються відповідно до Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу від 1 жовтня 2010 року.


Крім того, в межах Модулів 1, 2 і 3 передбачена факультативна форма оцінювання поточної успішності студентів – їх активність на практичному занятті. Максимальна кількість балів щодо цієї форми – 3 бали.

Студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі – роботі конференцій, студентських наукових гуртків, а також були учасниками олімпіад, конкурсів, тощо можуть присуджуватися додаткові бали – усього не більше 10 балів.

Окремо оцінюються статті в наукових журналах і опубліковані в збірниках конференцій наукові повідомлення за темою курсу.

Підсумкова кількість балів за змістовий модуль виставляється (відповідно до Положення про порядок оцінювання знань студентів – за вибором викладача) як сума балів за всіма формами контролю плюс оцінка підсумкової модульної контрольної роботи. Облік балів ведеться в електронному Журналі обліку успішності студентів, паперовий варіант якого роздруковується після закінчення семестру.


Складовими, які враховуються при обчисленні протягом семестру підсумкової оцінки (в балах), є (в дужках вказані максимальні показники цих складових):

а) поточна успішність – максимум 60 балів;

б) залікова робота (підсумкова комплексна контрольна робота) – максимум 40 балів.

При простому розрахунку отримаємо (як приклад):
ЗМ1

ЗМ2

ЗМ3

Залік

Підсумкова оцінка

Мінімум

11

10

14

35/25

60

Максимум

20

20

20

60/40

100


При цьому, кількість балів:


 • 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

 • 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

 • 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

 • 65-74 відповідає оцінці «задовільно»;

 • 75-84 відповідає оцінці «добре»;

 • 85-89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

 • 90-100 відповідає оцінці «відмінно».


Шкала відповідності (за умови заліку)

За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

Зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

1 – 59

не зараховано
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1: Актуальні проблеми вчення про кримінальний закон і кримінально-протиправне діяння (38 год.)

Тема 1. Кримінальне право і кримінальний закон (19 год.)7

Генезис кримінального права і сучасна кримінально-правова політика. Реформи кримінального права. Форми існування кримінального права і закон про кримінальну відповідальність в системі цих форм.Тема 2. Вчення про кримінально-протиправне діяння (19 год.)

Поняття кримінального правопорушення та їх види. Кримінально-правова кваліфікація. Суб’єкт кримінального правопорушення.


Змістовий модуль 2: Актуальні проблеми Загальної частини кримінального права України в частині заходів кримінально-правового впливу та актуальні проблеми Особливої частини кримінального права України (40 год.)

Тема 3. Вчення про заходи кримінально-правового впливу (26 год.)

Заходи кримінально-правового впливу як правові наслідки кримінального правопорушення, іншого кримінально-протиправного діяння. Кримінальна відповідальність. Заохочувальні заходи кримінально-правового впливу. Покарання та інші примусові заходи кримінально-правового впливу. Квазі-заходи кримінально-правового впливу.

Актуальні проблеми ювенальної юстиції. Особливості заходів кримінально-правового впливу щодо інших категорій фізичних осіб.

Тема 4. Актуальні проблеми Особливої частини кримінального права України (14 год.)

Проблеми криміналізації і декриміналізації окремих діянь проти людини, держави і суспільства.


Змістовий модуль 3: Правові основи протидії корупції (66 год.)

Тема 5. Правові основи протидії корупції (66 год.)

Законодавство у сфері протидії корупції. Елементи системи протидії корупції: суб’єкти протидії корупції; об’єкти протидії корупції; основні заходи протидії корупції. Поняття корупції і корупційного правопорушення.Антикорупційні обмеження і заборони. Корупційні злочини і кримінальні правопорушення, пов’язані з корупцією.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


п/п

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари

С/Р

Змістовий модуль 1. Актуальні проблеми вчення

про кримінальний закон і кримінально-протиправне діяння

1

Тема 1. Кримінальне право і кримінальний закон

4

-

15

2

Тема 2. Вчення про кримінально-протиправне діяння

4

-

15
Модульна контрольна робота 1


Змістовий модуль 2. Актуальні проблеми Загальної частини кримінального права України в частині заходів кримінально-правового впливу та актуальні проблеми Особливої частини кримінального права України

3

Тема 3. Вчення про заходи кримінально-правового впливу

6

-

20

4

Тема 4. Актуальні проблеми Особливої частини кримінального права України

4

-

10
Модульна контрольна робота 2


Змістовий модуль 3. Правові основи протидії корупції

5

Тема 5. Правові основи протидії корупції

16

-

50
Модульна контрольна робота 3

Підсумкова модульна контрольна робота

ВСЬОГО

34

-8

110

Загальний обсяг 144 год.9, в тому числі:

лекції34 год.

семінари0 год.

самостійна робота110 год.
Змістовий модуль 1.

Актуальні проблеми вчення про кримінальний

закон і кримінально-протиправне діяння
Тема 1. Кримінальне право і кримінальний закон (19 год.)10
Лекція 1. Генезис кримінального права. Сучасна кримінально-правова політика і реформи кримінального права (2 год.)

1. Генезис кримінального права.

2. Сучасна кримінально-правова політика.

3. Реформи кримінального права.

4. Принципи кримінального права.
Лекція 2. Форми існування (джерела) кримінального права. Закон про кримінальну відповідальність, його чинність і дія (2 год.)

1. Форми існування кримінального права.

2. Закон про кримінальну відповідальність в системі форм кримінального права. Його тлумачення.

3. Чинність і дія закону про кримінальну відповідальність.


Завдання для самостійної роботи (15 год.)

Контрольні запитання та завдання:

1. Проаналізуйте зміни, внесені до КК України в останні 10 років. Які з них ґрунтуються на засадах теорії нового соціального захисту?

2. Ознайомтеся на сторінці http://www.un.org/ru/ecosoc/about/crimeprev_commission.shtml веб-сайту ООН з діяльністю Комісії з попередження злочинності та кримінального правосуддя Економічної і Соціальної Ради. Що ви можете повідомити про діяльність цієї комісії в сфері кримінального права?

3. Прочитайте Рішення Конституційного Суду України від 2 листопада 2004 р. № 15-рп/2004 у справі про призначення судом більш м’якого покарання і поясніть, якого принципу кримінального права стосуються слова в пункті 4 мотивувальної частини, що «обмеження основних прав людини та громадянина і втілення цих обмежень на практиці допустиме лише за умови забезпечення передбачуваності застосування правових норм, встановлюваних такими обмеженнями. Тобто обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки».

4. Прочитайте одну з таких робіт і зробіть висновок щодо її актуальності в сучасних умовах: Чезаре Беккаріа «Про злочини і покарання» (1764); Джеремі Бентам «Теорія покарань і нагород» (1780); Володимир Спасович «Нові напрямки в науці кримінального права» (1898); Олександр Кистяківський «Елементарний підручник загального кримінального права» (1875); Габріель Тард «Філософія покарання» (1890); Франц фон Ліст «Курс кримінального права» (1891); Михайло Чубинський «Нариси кримінальної політики» (1905); Адольф Принс «Захист суспільства і перетворення кримінального права» (1910).

5. Прочитайте від початку до кінця будь-який розділ Особливої частини КК України. Які положення закону видаються вам його термінологічними вадами?

6. Подивіться один чи кілька з таких творів кіномистецтва і поміркуйте про його (їх) зв’язок з кримінальним правом:Сократ (СРСР, 1991, режисер Віктор Соколов);

Людина на всі часи (Велика Британія, 1966, режисер Фред Циннеман);

Презумпція невинуватості (США, 1990, режисер Алан Дж. Пакула);

Чекіст (Росія, 1992, режисер Олександр Рогожкін);

Список Шиндлера (США, 1993, режисер Стівен Спілберг).


Рекомендована література до теми:

 • Альбрехт П.-А. Забытая свобода. Принципы уголовного права в европейской дискуссии о безопасности / П.-А. Альбрехт; пер. с нем. Г. Г. Мошак. – О.: Астропринт, 2006. – 160 с.

 • Андрушко П.П. Джерела кримінального права України: поняття, види / П.П. Андрушко // Адвокат. – 2011. - №№ 6–8. – С. 7-20, 13–22, 10–22.

 • Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. – М.: Проспект, 2008. – 400 с.

 • Иншаков С.М. Зарубежная криминология. Учебное пособие. – М.: Изд. группа ИНФРА. М-НОРМА, 1997. – 374 с.

 • Кримінальне право України. Судові прецеденти (1864–2007 рр.). За редакцією В.Т. Маляренка. – К.: «Освіта України», 2008. – 1104 с.

 • Панчак О.Г. Доктринальне тлумачення закону про кримінальну відповідальність. Автореферат дис.... канд. юрид. наук. – Львів, 2012. – 18 с.

 • Флетчер Д., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права. – М.: Юристь, 1998. – 512 с.

 • Фріс П.Л. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, історичні та правові проблеми / Фріс П.Л. – К.: Атіка. 2005. – 332 с.

 • Хавронюк М.І. Історія кримінального права європейських країн: Монографія. – К.: Істина, 2006. – 192 с.

 • Энциклопедия уголовного права. Т. 2. Уголовный закон. Издание проф. Малинина, СПб, 2005. – 699 с.


Тема 2. Вчення про кримінально-протиправне діяння (19 год.)
Лекція 3. Поняття кримінального правопорушення. Склад кримінального правопорушення (2 год.)

1. Поняття кримінального правопорушення.

2. Класифікація кримінальних правопорушень.

3. Склад кримінального правопорушення.

4. Кримінально-правова кваліфікація.
Лекція 4. Суб’єкт кримінального правопорушення (2 год.)

1. Особа як суб’єкт кримінального правопорушення.

2. Осудність та неосудність. Вік кримінальної відповідальності.

3. Спеціальний суб’єкт кримінального правопорушення.

4. Опосередковане виконання кримінального правопорушення.
Завдання для самостійної роботи (15 год.)

Контрольні запитання та завдання:

1. Вивчіть напам’ять елементи й ознаки складу кримінального правопорушення. Які з цих ознак вважаються обов’язковими, а які – факультативними?

2. Назвіть аргументи за і проти кримінальної відповідальності юридичних осіб. Чи доцільно встановити відповідальність юридичних осіб за деякі господарські й екологічні кримінальні правопорушення?

3. Подивіться один чи кілька із таких творів кіномистецтва і поміркуйте про його (їх) зв’язок з кримінальним правом:

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка