Робоча програма навчальної дисципліни ділова іноземна мова галузі знань 1701 «Інформаційна безпека»Скачати 241.99 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір241.99 Kb.


Державний університет телекомунікацій

Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації

кафедра іноземних мов

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з науково-педагогічної роботи

Л.Н.Беркман

“______”_______________20___ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Ділова іноземна мова
галузі знань 1701 «Інформаційна безпека»

напряму 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

спеціальності 8.17010101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

2014 – 2015 навчальний рік

Робоча програма «Ділова іноземна мова» для студентів за напрямом підготовки 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

спеціальності 8.17010101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем».


Розробники: к.військ.н. Качанов В. І., к.філол.н. Янченко І. О.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри іноземних мов Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій

Протокол від “____”________________20__ року № ___


Професор кафедри іноземних мов _______________ Качанов В.І. 

 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

1701 «Інформаційна безпека»за вибором навчального закладуНапрям підготовки

6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»Модулів –1

Спеціальність: 8.17010201 8.17010101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Рік підготовки

Змістових модулів – 4

5-й

6-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин – 108

9-й

11-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістргод.

год.

Практичні, семінарські

36 год.

6 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

72 год.

30 год.

Індивідуальні завдання:

год.

Вид контролю:

залік

залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 50%

для заочної форми навчання – 16,7% 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» є практичне володіння іноземною мовою в обсязі, необхідному для ситуативного та професійного спілкування у діловій сфері з метою одержання інформації. У процесі досягнення цієї мети студенти мають одержати достатній рівень комунікативної компетенції, яку складають мовленнєві вміння, сформовані на основі мовних, комунікативно-пізнавальних, мовленнєвих ділових навичок, а також підготовку до подальшої самостійної роботи з мовним матеріалом для забезпечення освітніх запитів і гармонійного поєднання навчального процесу та наукової діяльності.Основними завданнями вивчення дисципліни «Ділова іноземна мова» є: формувати у студентів загальні та професійно орієнтовані комунікативні мовленнєві компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну і прагматичну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі; формувати у студентів загальні компетенції (декларативні знання, уміння і навички, компетенцію існування та вміння вчитися); сприяти розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме студентам продовжувати навчання в академічному і професійному середовищі як під час навчання у ВНЗ, так і після отримання диплома про вищу освіту; залучати студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують та розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей; допомагати студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їхньої особистісної мотивації (цінностей, ідеалів); зміцнювати впевненість студентів як користувачів мови, а також їхнє позитивне ставлення до вивчення мови; сприяти становленню критичного самоусвідомлення та вмінь спілкуватися і робити вагомий внесок у міжнародне середовище, що постійно змінюється; досягати широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • граматичні структури, що є необхідним для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах;

 • правила англійського синтаксису;

 • мовні форми, властиві для офіційних та розмовних регістрів академічного і професійного мовлення;

 • лексику за темами згідно змісту програми (у тому числі термінологію), що є необхідним в академічній та професійній сферах;

вміти:

 • розуміти інструкції в академічному та професійному середовищах;

 • розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання (зауваження, поради та ін.);

 • реагувати на основні ідеї та розпізнавати важливу інформацію під час обговорень, дискусій, лекцій, бесід, що пов’язані з навчанням та професією;

 • поводитись адекватно у типових світських, академічних і професійних ситуаціях;

 • реагувати на телефонні розмови, які виходять за межі типового спілкування;

 • реагувати на оголошення, повідомлення та інструкції в академічному і професійному середовищах;

 • виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями щодо широкого кола тем академічного та професійного спрямування.

 • розуміти тексти, пов’язані з навчанням та спеціальністю, з підручників, газет, популярних і спеціалізованих журналів та джерел з Інтернету;

 • розуміти автентичну академічну та професійну кореспонденцію.

 • писати зрозумілі тексти різного спрямування, пов’язані з особистою та професійною сферами;

 • готувати ділову та професійну кореспонденцію.


 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Кадрові питання.

Тема 1. Підготовка співробітників. Удосконалення професійних якостей.

Тема 2. Професійні обов‘язки: очікування і реальність.

Тема 3. Письмові запити. Заява.

Тема 4. Телефонні навички ділового спілкування.
Змістовий модуль 2. Власний бізнес.

Тема 1. Започаткування власної справи.

Тема 2. Фінансовий старт-ап (стартовий капітал).

Тема 3. Технології розширення бізнесу.

Тема 4. Презентації.
Змістовий модуль 3. Ділові відрядження.

Тема 1. Підготовка до участі в конференції.

Тема 2. Організація та проведення конференції.

Тема 3. Звітування.

Тема 4. Ділові зустрічі.
Змістовий модуль 4. Нові технології та інновації.

Тема 1. Інтернет: нові можливості.

Тема 2. Дизайн вебсайтів.

Тема 3. Управління персоналом.Тема 4. Офшор та аутсорсінг: за і проти.


 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб.

інд.

с. р.

л

п

лаб.

інд.

с. р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Кадрові питання

Тема 1. Підготовка співробітників. Удосконалення професійних якостей.

4
22

2
2


Тема 2. Професійні обов‘язки: очікування і реальність.

4
22

2
2


Тема 3. Письмові запити. Заява.

4
22

2
2


Тема 4. Телефонні навички ділового спілкування.

4
22

2

2

Разом за змістовим модулем 1

16
88

8
62

Змістовий модуль 2. Власний бізнес.

Тема 1. Започаткування власної справи.

4
22

2

2

Тема 2. Фінансовий старт-ап.

4
22

2

2

Тема 3. Технології розширення бізнесу.

4
22

2

2

Тема 4. Презентації.

8
26

4

4

Підсумковезанят-тя за ЗМ 1-2.

2
2
Разом за змістовим модулем 2

22
1012

10

10

Змістовий модуль 3. Ділові відрядження.-

Тема 1. Підготовка до участі в конференції.

4
22

2

2

Тема 2. Організація та проведення конференції.

4
22

2

2

Тема 3. Ділові зустрічі.

4
22

2

2

Разом за змістовим модулем 3

12
66

6

6

Змістовий модуль 4. Нові технології та інновації.

Тема 1. Інтернет: нові можливості.

4
22

4

4

Тема 2. Дизайн вебсайтів.

6
24

4

4

Тема 3. Управління персоналом.

4
22

2

2

Тема 4. Офшор та аутсорсінг: за і проти.

4
22

2

2

Підсумкове за-няття за ЗМ 3-4.

2
2
Підсумкова модульна контрольна робота

2
2
Разом за змістовим модулем 4

22
128

12

12

Усього годин

72
3636

36
630


 1. Теми практичних занять
з/п


Назва теми

Кількість

Годин


1

Підготовка співробітників. Удосконалення професійних якостей.

2

2

Професійні обов‘язки: очікування і реальність.

2

3

Письмові запити. Заява.

2

4

Телефонні навички ділового спілкування.

2

5

Започаткування власної справи.

2

6

Фінансовий старт-ап (стартовий капітал).

2

7

Технології розширення бізнесу.

2

8

Презентації.

2

9

Підсумкове заняття за ЗМ 1-2

2

10

Підготовка до участі в конференції.

2

11

Організація та проведення конференції.

2

12

Ділові зустрічі.

2

13

Інтернет: нові можливості.

2

14

Дизайн вебсайтів.

2

15

Управління персоналом.

2

16

Офшор та аутсорсінг: за і проти.

2

17

Підсумкове заняття за ЗМ 3-4

2

18

Підсумкова модульна контрольна робота

2

Усього годин

36


 1. Самостійна робота
з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Підготовка співробітників. Удосконалення професійних якостей.

2

2

Професійні обов‘язки: очікування і реальність.

2

3

Письмові запити. Заява.

2

4

Телефонні навички ділового спілкування.

2

5

Започаткування власної справи.

2

6

Фінансовий старт-ап (стартовий капітал).

2

7

Технології розширення бізнесу.

2

8

Презентації.

6

9

Підготовка до участі в конференції.

2

10

Організація та проведення конференції.

2

11

Ділові зустрічі.

2

12

Інтернет: нові можливості.

2

13

Дизайн вебсайтів.

4

14

Управління персоналом.

2

15

Офшор та аутсорсінг: за і проти.

2

Усього годин

36


 1. Методи навчання

1. Комунікативний метод

2. Інтерактивні технології

3. Метод проектів
 1. Методи контролю

Усне опитування, перевірка письмових завдань, тестовий контроль, залік.


 1. Розподіл балів, які отримують студенти

для заліку


Поточне тестування та самостійна робота

Підсумкова модульна контрольна робота

Сума

М1

ЗМ №1

ЗМ № 2

Підсумковий тест ЗМ 1-2

ЗМ № 3

ЗМ № 4

Підсумковий тест ЗМ 3-4

Т1

Т2

Т3

Т4

Т1

Т2

Т3

Т4

12

Т1

Т 2

Т 3

Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

12

28

100

3

3

3

3

3

3

3

5

3

3

3

3

4

3

3


 1. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


 1. Методичне забезпечення

Електронні та друковані інформаційні ресурси, ноутбук, диски.


 1. Рекомендована література


Базова:

 1. Business Benchmark. Upper Intermediate. Students Book / Guy Brook-Hart. – Cambridge University Press, 2006.

 2. Business Benchmark. Upper Intermediate. WorkBook / Guy Brook-Hart. – Cambridge University Press, 2006.

 3. Business Benchmark. Upper Intermediate. Progress Tests / Guy Brook-Hart. – Cambridge University Press, 2006.

 4. Professional English in Use. Finance / Ian MacKenzie. – Cambridge: Cambridge University Press, 2007. – 140 p.


Допоміжна:

 1. Агабекян И.П. Английский для менеджеров / И.П. Агабекян. – Ростов на Дону: Феникс, 2008. – 414 с.

 2. Агабекян И.П., Коваленко П.И. Английский язык для экономистов. – Ростов на Дону: Феникс, 2004. – 416 с.

 3. Англійська мова для повсякденного спілкування: Підручник / В. К. Шпак, В. Я. Полулях, З. Ф. Кириченко та ін.; Ред. В. К. Шпака. – К.: Вища школа, 2005. – 302 с.

 4. Англійсько-український словник з математики та кібернетики: біля 50 000 / уклад. Є. Мейнарович, М. Кратко. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2010. – 568 с.

 5. Артемова А. Ф. Энциклопедия самообразования по английскому языку и страноведению Великобритании и США: Учебное пособие / А. Ф. Артемова, О. А. Леонович. – М.:Астрель, 2005. – 398 с.

 6. Business English: Бизнес-курс английского языка / Под ред. Е.И. Кобзарь, Н.А. Лешнёвой. – Харьков: Парус, 2007. – 152 с.

 7. Business English for Law Students / П.В. Зернецький, С.С. Берт, М.А. Вересоцький; за ред. П.В. Зернецького. – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2005. – 247 с.

 8. Верховцова О.М. Методично-навчальний посібник з курсу ділової англійської мови для студентів факультету економіки та менеджменту.– Вінниця: Поділля, 2001. – 256 с.

 9. Воронова Е. Г. Английская граматика. От теории к практике / Е. Г. Воронова. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 256 с.

 10. Голіцинський Ю. Б. Велика Британія: Посібник з країнознавства / Ю. Б. Голіцинський. – К.: Арій, 2006. – 480 с.

 11. Давиденко Л. М. Test your grammar and usage / Л. М. Давиденко. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – 224 с.

 12. Ділова лексика: англо-український, українсько-англійський словник / укладачі: О. М. Акмалдінова, С. С. Кіраль, О. О. Письменна. – К.: ВЦ «Академія», 2011. – 296 с.

 13. Зінов’єва Л. О., Омеляненко В. І. Усі фрази та діалоги. English / Л. О. Зінов’єва, В. І. Омеляненко. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008. – 352 с.

 14. Качалова К. Н., Израилевич Е. Е. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами. – М.: Юнвес, 2002. – 718 с.

 15. Костикова І. І. Англійська мова в економіці, маркетингу, менеджменті. – Вінниця: Поділля, 2003. – 364 с.

 16. Кошманова И. И. Тесты по английскому языку. Орфография. Лексика. Грамматика / И. И. Кошманова. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 256 с.

 17. Крупнов В. Н. Активная бизнес-лексика: краткий словарь-справочник англо-русских соответствий / В. Н. Крупнов. – М.: Астрель, 2005. – 334 с.

 18. Лук’янова Н.А. Настольна книга бізнесмена. – М., 1993. – 570 с.

 19. Николенко Т. Г. Тесты по грамматике английского языка / Т. Г. Николенко. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 160 с.

 20. Тіллі, Роберт. Ділове листування / Р. Тіллі – К.: Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for Business English).

 21. Шух Елке. Формули ділового мовлення / Е. Шух. – К.: Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for Business English).

 22. Allison, John. The Business. Intermediate Student’s Book / John Allison. – Oxford: Macmillan Publishers Limited, 2007. – 160 p.

 23. A Glossary of Intercultural Communication / Ed. by Goshylyk V. S., Goshylyk N. S. – Ivano-Frankivsk, 2010, 64 p.

 1. Cotton, David, Robbins Sue. Business class. – Longman, 1998. – 14 p.

 2. Duckworth M. Oxford Business English Grammar and Practice. – OUP,

1999. – 224 p.

 1. Eastwood J. Oxford English Grammar. – Oxford: Oxford University Press, 2007.

 2. Murphy R. English Grammar in Use. – Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

 3. Longman Business English Dictionary. – L.: E.W. Longman Group Ltd, 2000. – 65 p.

 4. Oxford Dictionary of Business English for learners of English. – Edited by Allene Tuck. – Oxford University Press, 1996.

 5. Oldham G.E. Dictionary of Business and Finance Terms. – N.Y.: Barnes & Noble Books, 2003. – 320 р.

 6. Swan M. Grammar. – Oxford: Oxford University Press, 2007.13. Інформаційні ресурси:


 1. http://www.economist.com/

 2. http://www.forbes.com/

 3. www.financialcenter.com

 4. http://www.englishtips.com/

 5. http://www.englishlearner.com/

 6. http://www.workplace-english-training.com/

 7. http://www.homeenglish.ru/

 8. http://www.native-english.ru/

 9. http://www.englishood.com/

 10. http://www.5english.com/

 11. http://www.digitalpublishing.de/english/

 12. http://www.fluent-english.ru/

 13. http://www.testmagic.com/

 14. http://english-language.euro.ru/

 15. http://www.english.language.ru/

14. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік.15. Засоби діагностики успішності навчання: тестування, бесіда, усні та письмові вправи, реферат, презентація, проектні завдання, письмовий переклад, анотування.
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка