Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)Сторінка1/3
Дата конвертації21.03.2016
Розмір0.53 Mb.
  1   2   3
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Кафедра іноземних мов
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
_________________ А. В. Уманець

“______”_______________20___ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)

(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

галузь знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини


напрям підготовки 6.010203 Здоров'я людини
факультет фізичного виховання

2013 – 2014 навчальний рік

Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська) (за професійним спрямуванням)» для студентів за напрямом підготовки 6.010203 Здоров'я людини.

Розробники: А. В. Уманець, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мовА. М. Гудзяк, старший викладач кафедри іноземних мов

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри іноземних мов


Протокол від “27 серпня 2013 року № 1

Завідувач кафедри іноземних мов


_______________________ (А. В. Уманець)

(підпис) (прізвище та ініціали)1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини
Нормативна

Рік навчання

Змістових модулів – 4

Напрям підготовки 6.010203 Здоров'я людини

освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр1-й

1-й

Загальна

кількість годин – 180Семестр

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної та індивідуальної роботи студента – 3


І- ІI-й

І- ІI-й

Практичні, семінарські

80 год.

20 год.

Самостійна та індивідуальна робота

100 год.

160 год.

Модульні

контрольні роботи

2

2

Вид контролю: екзамен

Примітка:

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:1

для заочної форми навчання – 1:8
  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування у студентів загальних та професійно орієнтованих комунікативних компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення ефективного іншомовного спілкування.

Завдання: оволодіння практичними навичками у іншомовному спілкуванні, актуалізації граматичних структур у різних контекстах та підготовці виступів з низки галузевих питань, перекладів іншомовних професійних і країнознавчих текстів, пошуці нової текстової, графічної, аудіо та відеоінформації, що міститься в іншомовних галузевих матеріалах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: природу синтаксичних відношень, особливості граматичних розрядів, щоб дати можливість розпізнавати і продукувати інформацію в академічній та професійній сферах; мовні форми, властиві для офіційних та розмовних регістрів академічного та професійного мовлення; широкий діапазон словникового запасу (у тому числі термінології), що є необхідним в академічній та професійній сферах.

вміти: застосовувати міжкультурне розуміння у процесі безпосереднього усного і писемного спілкування в академічному та професійному середовищі; належним чином поводити себе й реагувати у типових ситуаціях повсякденного життя; розуміти різні корпоративні культури в конкретних контекстах і те, яким чином вони співвідносяться одна з одною.  1. Програма навчальної дисципліни


Заліковий кредит 1.

Змістовий модуль 1. Fitness, Sport, Education in Our Life.

Тема 1. Fitness and Wellness are Important. The Human Body. The Pronoun.

Тема 2. Sports in Our Life. Parts of the Human Body. The System of English Consonants. The Noun: Number.

Тема 3. Why should we Go in for Sports. Intonation. Syllables. The Noun: Case. Types of Questions.

Тема 4. Types of Fitness. Objectives of Physical Education. The verbs: “to be”, “to have”.

Тема 5. Sport Makes People Kin. The Construction “there +to be”. Prepositions.

Тема 6. The Layout and Parts of Business Letters. The Article.

Тема 7. Generic Job-Related Areas and Situations. Numerals.

Тема 8. Job Interview.The Adjective.

Тема 9. The Training Process. The Modal Verbs: General Peculiarities.

Тема 10. Types of Exercises. Isometric and Isotonic Exercises. The Modal Verbs: Can, May.

Тема 11. Isokinetic and Aerobic Exercises. The Present Simple Tense.

Тема 12. How fit are you? The Past and Future Simple Tenses.

Тема 13. My Favorite Sport. The Present Continuous Tense.

Тема 14. Education: Great Britain Versus the USA. The Past and Future Continuous Tense.

Тема 15. Education: Ukraine. Our University. The Present Perfect Tense.

Тема 16. Famous Universities. The Past and Future Perfect Tenses. Summaries.

Змістовий модуль 2. ESP Texts and Reading in ESP.

Тема 1. Sports and Games in England. The Present Perfect Continuous Tense.

Тема 2. Sport and Recreation in Great Britain. Highland Games. The Past and Future Perfect Continuous Tenses.

Тема 3. Cnapan and Rugby in Wales. Academic English. The Passive Voice.

Тема 4. Hurling and Gaelic Football. The Passive Voice.

Тема 5. Popular American Sports. The Sequence of Tenses.

Тема 6. Sport in Alaska. The Direct and Indirect Speech.

Тема 7. Ice-hockey – the National Sport of Canada. Verbals. General Characteristics.

Тема 8. Australian Rules Football and Other Sports. The Infinitive: Forms, Functions.

Тема 9. New Zealand’s Most Popular Sports. The Objective Infinitive Complexes.

Тема 10. From the History of Sports (Former Soviet Republics). The Subjective Infinitive Complex.

Тема 11. Sport in Ukraine. The Prepositional Infinitive Complex.

Тема 12. The Sports Ranking System and Sports Title in Ukraine.

Тема 13. Sport and the Man’s Health. The Gerund.

Тема 14. To be Harmoniously Developed. The Gerundial Complex.

Тема 15. Will you Become a Champion? Recommended Sports for Children. The Participle.

Тема 16. The History of the Olympic Games. The Participle I.

Тема 17. Ceremonies and Traditions at the Olympic Games. The Participle II.

Тема 18. The Olympic Games and the Olympic Movement. The Objective Participial Complex.

Тема 19. Kinds of Competitions. The Subjective Participial Complex.

Тема 20. Famous People in Sport. The Absolute Participial Complex.

Тема 21. Olympic Heroes. Conditional Sentences (1 type).

Тема 22. The System of Rehabilitation. Conditional Sentences (2 type).

Тема 23. Human Services. Reviewing of the Verbals.

Тема 24. Summaries.


  1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

сам. та інд. р.
л

п

лаб

сам. та інд. р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Fitness, Sport, Education in Our Life.

Тема 1. Fitness and Wellness are Important. The Human Body. The Pronoun.

4
2
2

5
-
5

Тема 2. Sports in Our Life. Parts of the Human Body. The System of English Consonants. The Noun: Number.2
2

7
2
5

Тема 3. Why should we Go in for Sports. Intonation. Syllables. The Noun: Case. Types of Questions.

4
2
2

5
-
5

Тема 4. Types of Fitness. Objectives of Physical Education. The verbs “to be”, “to have”

4
2
2

5
-
5

Тема 5. Sport Makes People Kin. The Construction “there +to be”. Prepositions.

4
2
2

7
2
5

Тема 6. The Layout and Parts of Business Letters. The Article.

4
2
2

5
-
5

Тема 7. Generic Job-Related Areas and Situations. Numerals.

4
2
2

5
-
5

Тема 8. Job Interview.The Adjective.

6
2
4

7
2
5

Тема 9. The Training Process. The Modal Verbs: General Peculiarities.

6
2
4

5
-
5

Тема 10. Types of Exercises. Isometric and Isotonic Exercises. The Modal Verbs: Can, May.

6
2
4

7
2
5

Тема 11. Isokinetic and Aerobic Exercises. The Present Simple Tense.

4
2
2

5
-
5

Тема 12. How fit are you? The Past and Future Simple Tenses.

4
2
2

5
-
5

Тема 13. My Favorite Sport. The Present Continuous Tense.

4
2
2

5
-
5

Тема 14. Education: Great Britain Versus the USA. The Past and Future Continuous Tense.

4
2
2

7
2
5

Тема 15. Education: Ukraine. Our University. The Present Perfect Tense.

6
2
4

5
-
5

Тема 16. Famous Universities. The Past and Future Perfect Tenses. Summaries.

4
2
2

5
-
5

Разом за змістовим модулем 1

72
32
40

90
10
80

Змістовий модуль 2. ESP Texts and Reading in ESP.

Тема 1. Sports and Games in England. The Present Perfect Continuous Tense.

5
2
3

5
2
3

Тема 2. Sport and Recreation in Great Britain. Highland Games. The Past and Future Perfect Continuous Tenses.

4
2
2

5
2
3

Тема 3. Cnapan and Rugby in Wales. Academic English. The Passive Voice.

4
2
2

4
-
4

Тема 4. Hurling and Gaelic Football. The Passive Voice.

4
2
2

3
-
3

Тема 5. Popular American Sports. The Sequence of Tenses.

5
2
3

5
2
3

Тема 6. Sport in Alaska. The Direct and Indirect Speech.

5
2
3

3
-
3

Тема 7. Ice-hockey – the National Sport of Canada. Verbals. General Characteristics.

4
2
2

4
-
4

Тема 8. Australian Rules Football and Other Sports. The Infinitive: Forms, Functions.

5
2
3

4
-
4

Тема 9. New Zealand’s Most Popular Sports. The Objective Infinitive Complexes.

4
2
2

4
-
4

Тема 10. From the History of Sports (Former Soviet Republics). The Subjective Infinitive Complex.

8
2
4

3
-
3

Тема 11. Sport in Ukraine. The Prepositional Infinitive Complex.

4
2
2

5
2
3

Тема 12. The Sports Ranking System and Sports Title in Ukraine.

4
2
2

4
-
4

Тема 13. Sport and the Man’s Health. The Gerund.

5
2
3

3
-
3

Тема 14. To be Harmoniously Developed. The Gerundial Complex.

4
2
2

4
-
4

Тема 15. Will you Become a Champion? Recommended Sports for Children. The Participle.

5
2
3

3
-
3

Тема 16. The History of the Olympic Games. The Participle I.

5
2
3

4
-
4

Тема 17. Ceremonies and Traditions at the Olympic Games. The Participle II.

4
2
2

3
-
3

Тема 18. The Olympic Games and the Olympic Movement. The Objective Participial Complex.

5
2
3

4
-
4

Тема 19. Kinds of Competitive. The Subjective Participial Complex.

4
2
2

3
-
3

Тема 20. Famous People in Sport. The Absolute Participial Complex.

5
2
3

3
-
3

Тема 21. Olympic Heroes. Conditional Sentences (1 type).

4
2
2

3
-
3

Тема 22. The System of Rehabilitation. Conditional Sentences (2 type).

5
2
3

5
2
3

Тема 23. Human Services. Reviewing of the Verbals.

4
2
2

3
-
3

Тема 24. Summaries.

4
2
2

3
-
3

Разом за змістовим модулем 2

108
48
60

90
10
80
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка