Робоча програма навчальної дисципліни методика навчання української мовиСторінка1/3
Дата конвертації23.03.2016
Розмір0.61 Mb.
  1   2   3


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384Форма № Н - 3.04
Бердянський державний педагогічний університет

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра української мови та методики викладання фахових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з навчальної роботидоц. В.М. Федорик

20 серпня 2012 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
методика навчання української мови  

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки ________0203_Гуманітарні науки_______________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність ___6.020303 Філологія. Українська мова та література___________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація „Мова і література (англійська або німецька)”, „Російська мова і література”, „Редагування освітніх видань”

(назва спеціалізації)інститут філології та соціальних комунікацій

(назва інституту)

2

012–2013 навч. рік


Робоча програма з методики навчання української мови для студентів за напрямом підготовки 0203 Гуманітарні науки, спеціальністю 6.020303 Філологія. Українська мова та література.

„15” серпня, 2012 року – 27 с.

Розробник: В.Ф. Загороднова, канд. пед. наук, доцент,

В.А. Нищета, канд. пед. наук, доцент,

Н.В. Саприкіна, ст. викладач

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін

Протокол № 1 від “15 серпня 2012 року
Завідувач кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін ___(В.Ф. Загороднова)

(підпис) (прізвище та ініціали)

15” серпня 2012 року
Схвалено методичною радою Інституту філології та соціальних комунікацій
Протокол № 1 від “20 серпня 2012 року
“20” серпня 2012 року

Голова методичної ради ІФСК ________ (О.П. Новик)

(підпис) (прізвище та ініціали)

20 серпня 2012 року


В.Ф. Загороднова, БДПУ, 2012 рік

Н.В. Саприкіна, БДПУ, 2012 рік
1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів

4

Галузь знань

_Гуманітарні науки_

(шифр і назва)


Нормативна


Напрям підготовки

____0203 Філологія_____

(шифр і назва)


Модулів – 4

Спеціальність (професійне

спрямування):

6.020303 Філологія. Українська мова і література


Рік підготовки:

Змістових модулів

8

3-й

2-й, 3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – диференційовані завдання

Семестр

Загальна кількість годин – 120

5-й

4-й, 5-й

Лекції

Усього годин для денної форми навчання:

аудиторних – 64

самостійної роботи студента – 56


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


28 год.

8 год.

Практичні

10 год.

2 год.

Самостійна робота

56 год.

110 год.

Індивідуальні завдання: 8 год.

Вид контролю:

екзаменПримітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 64/56

для заочної форми навчання – 10/1102. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Методика навчання української мови» є озброїти майбутнього вчителя української мови не тільки теорією цією науки, а й найефективнішими формами організації навчального процесу, найдоцільнішими методами та прийомами навчання учнів на сучасному етапі розвитку загальноосвітніх закладів (з українською та російською мовами навчання).

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика навчання української мови » є: • підготовка майбутніх вчителів до педагогічної діяльності в умовах реформування сучасної школи, реалізації концепцій мовної освіти в Україні;

 • формування у майбутніх вчителів національно свідомого ставлення до української мови як рідної і державної, розуміння її значення як предмета шкільного навчання та засобу вивчення інших предметів;

 • забезпечення засвоєння студентами системи теоретичних знань і професійних умінь, які допоможуть їм формувати в учнів мовну та мовленнєву компетенції, виховувати свідомих громадян України;

 • навчання співвідносити теоретичні знання з практичними потребами сучасної школи, втілювати нові методичні ідеї у практику вивчення предмета, застосовувати педагогічні інновації;

 • розвиток у студентів пізнавальних інтересів, прагнення, до удосконалення своєї професійної підготовки, уміння працювати з навчально-методичною літературою;

 • формування в майбутніх учителів-словесників дослідницьких навичок, розвитку уміння здійснювати самостійні наукові пошуки й експериментальні дослідження.

 • формування у студентів професійно-методичних вмінь.

Згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційної програми студенти повинні:

знати:

 • психолого-педагогічну теорію педагогіки та психології основної школи та готовності застосовувати її на практиці;

 • сутність професії вчителя-словесника;

   • методологічні основи та категорії педагогіки та психології основної школи;

   • нові освітні та інформаційні технології;

   • сучасні засоби навчання та використання їх у педагогічному процесі;

   • усі розділи української мовознавчої науки;

   • раціональні способи підвищення професійної компетентності.

уміти:

 • застосовувати отримані знання у процесі вивчення педагогічних дисциплін;

 • організовувати навчальний процес;

 • застосовувати сучасні методи, засоби, форми, технології навчання, форми організації навчання;

 • застосовувати отримані знання у процесі педагогічної практики;

 • проектувати сучасний урок;

   • забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень навчання української мови;

   • аналізувати та діагностувати педагогічні явища;

   • створювати проблемні ситуації;

   • осмислювати основні концептуальні засади мовної освіти в Україні, ідеї, закладені у змісті та структурі чинних програм з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів;

   • проводити методичний аналіз матеріалу, що вивчатиметься: встановлювати наступність і перспективність у його вивченні, співвідношення між теоретичним матеріалом і практичними умін­нями, диференціювати матеріал за ступенем складності його засво­єння, виділяти в ньому головне;

   • установлювати основні зв'язки між українською мовою та матеріа­лом з літератури й інших предметів;

   • працювати з підручником, уміло використовувати дидактичні мож­ливості методичного апарату навчальної книги, її рубрикацію, умовні позначення, питання і завдання, ілюстративний матеріал, вправи;

   • планувати матеріал на навчальний рік, півріччя, з кожної теми, розділу;

   • складати план-конспект уроку: визначати тип уроку, його структуру, формулювати мету, розробляти його зміст і структуру, формувати мету, визначати його цілі та завдання, добирати дидактичний матеріал, створювати систему вправ, прогнозувати пізнавальну діяльність учнів;

   • володіти технологією основних методів і прийомів навчання мови, оп­тимально використовувати засоби навчання, елементи програмування, алгоритмізацію та комп'ютеризацію на уроках мови, виходячи із специфіки матеріалу, що вивчається;

   • вести позакласну роботу з предмета, вдало поєднувати її форми з програмним вивченням мови.

Не менш важливим є вироблення у студентів вужчих умінь і нави­чок: формулювати запитання та визначати завдання; вести перевірку знань, умінь і навичок та аргументовано їх оцінювати, користуючись критері­ями дванадцятибальної системи; проводити різні види мовного розбору, диктанти; працювати над текстом; проводити підготовку до переказів і творів, попереджати й виправляти помилки; уміло користуватися прийнятими у школі умовно-графічними позначками; використовувати різні види наочності та технічні засоби навчання.

3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Організація навчального процесу з методики української мови. Особливості організації занять з української мови в загальноосвітніх навчальних закладах.

Тема 1. Методика навчання української мови як наука і навчальна дисципліна.

Тема 2. Українська мова як навчальний предмет у школі. Крос-культурне навчання української мови учнів-полілінгвів.

Тема 3. Програми та підручники з української мови.


Змістовий модуль 2. Технологія навчання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах.

Тема 4. Методи і прийоми навчання української мови. Засоби активізації навчальної діяльності на уроках української мови.

Тема 5. Типи уроків української мови, їх структура та методика проведення.

Тема 6. Упровадження інноваційних технологій на уроках мови.


Змістовий модуль 3. Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови.

Тема 7. Навчання української мови та мовлення на основі тексту.

Тема 8. Методика аналізу тексту на уроках української мови.
Змістовий модуль 4. Стилістика та риторика у формуванні комунікативної особистості.

Тема 9. Функціонально-стилістичний підхід до вивчення мовних явищ. Наукові засади вивчення стилістики у школі.

Тема 10. Методика ознайомлення учнів із стилями мовлення, формування стилістичних умінь і навичок.

Тема 11. Елементи риторики в 5-9 класах та методика їх опрацювання.


Змістовий модуль 5. Розвиток усного мовлення учнів на уроках української мови.

Тема 12. Види і зміст роботи з розвитку зв’язного усного мовлення та його місце в системі мовної підготовки учнів.

Тема 13. Методика розвитку навичок зв’язного усного літературного мовлення.
Змістовий модуль 6. Розвиток писемного мовлення учнів на уроках української мови.

Тема 14. Основні напрями та принципи роботи над зв’язним писемним мовленням. Методика роботи над писемним висловлюванням.

Тема 15. Написання переказів і творів.

Тема 16. Шляхи попередження та виправлення мовних і мовленнєвих помилок у письмових роботах учнів.


Змістовий модуль 7. Позакласна робота та факультативні заняття з української мови

Тема 17. Роль, місце та зміст позакласної роботи з української мови у школах.

Тема 18. Факультативні та спеціальні курси з української мови.
Змістовий модуль 8. Науково-дослідницька робота старшокласників.

Тема 19. Наукова робота учнів, її організаційно-педагогічне забезпечення і підтримка. Науково-дослідницька робота старшокласників.Тема 20. Методична робота вчителя-словесника.

4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Організація навчального процесу з методики української мови. Особливості організації занять з української мови в загальноосвітніх навчальних закладах.

Тема 1. Методика навчання української мови як наука і навчальна дисципліна.
2


2
2


2

Тема 2. Українська мова як навчальний предмет у школі. Крос-культурне навчання української мови учнів-полілінгвів.
2

22
2

22

Тема 3. Програми та підручники з української мови.


2
2
4

Разом за змістовим модулем 1

14

4

2

2
6

14

4

28

Змістовий модуль 2. Технологія навчання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах

Тема 4. Методи і прийоми навчання української мови. Засоби активізації навчальної діяльності на уроках української мови.

2

2
2
2


4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 5. Типи уроків української мови, їх структура та методика проведення.
2
2
2
2


4

Тема 6. Упровадження інноваційних технологій на уроках мови.


2
2
4

Разом за змістовим модулем 2

16

4

2

4
6

16

4


12

Разом за заліковим кредитом 1

30

8

4

6
12

30

8

220

Змістовий модуль 3. Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови

Тема 7. Навчання української мови та мовлення на основі тексту.

2
2
4
8

Тема 8. Методика аналізу тексту на уроках української мови.


2
4
6

Разом за змістовим модулем 3

14

2
4
8

14

14

Змістовий модуль 4. Стилістика та риторика у формуванні комунікативної особистості

Тема 9. Функціонально-стилістичний підхід до вивчення мовних явищ. Наукові засади вивчення стилістики у школі.
2


2
4

Тема 10. Методика ознайомлення учнів із стилями мовлення, формування стилістичних умінь і навичок.
2
2
2
6

Тема 11. Елементи риторики в 5-9 класах та методика їх опрацювання.

2
2
2
6

Разом за змістовим модулем 4

16

6
4
6

16

16

Разом за заліковим кредитом 2

30

8
8
14

30

30

Змістовий модуль 5. Розвиток усного мовлення учнів на уроках української мови


Тема 12. Види і зміст роботи з розвитку зв’язного усного мовлення та його місце в системі мовної підготовки учнів.
2

22
6

Тема 13. Методика розвитку навичок зв’язного усного літературного мовлення.

2
2
2
6
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Разом за змістовим модулем 5

12

4

2

2
4

12

12

Змістовий модуль 6. Розвиток писемного мовлення учнів на уроках української мови

Тема 14. Основні напрями та принципи роботи над зв’язним писемним мовленням. Методика роботи над писемним висловлюванням.
2

22
6

Тема 15. Написання переказів і творів.

2
4
2
6

Тема 16. Шляхи попередження та виправлення мовних і мовленнєвих помилок у письмових роботах учнів.


2
2
6

Разом за змістовим модулем 6

18

4

2

6
6

18

18

Разом за заліковим кредитом 3

30

8

4

8
10

30

30

Змістовий модуль 7. Позакласна робота та факультативні заняття з української мови

Тема 17. Роль, місце та зміст позакласної роботи з української мови у школах.
2
2
6
8

Тема 18. Факультативні та спеціальні курси з української мови.


2
4
8

Разом за змістовим модулем 7

16

2
4
10

16

16

Змістовий модуль 8. Науково-дослідницька робота старшокласників

Тема 19. Наукова робота учнів, її організаційно-педагогічне забезпечення і підтримка. Науково-дослідницька робота старшокласників.
2


6
6

Тема 19. Методична робота вчителя-словесника224
8

Разом за змістовим модулем 8

14

2

210

14

14

Разом за заліковим кредитом 4

30

4

2

4
20

30

30

Усього годин

120

28

10

26
56

120

8

2110

5. Теми лекцій за планом
Назва теми

Кількість годин

1.

Методика навчання української мови як наука і навчальна дисципліна. Предмет і завдання курсу. Значення методики для організації навчання української мови у школах з українською й російською мовами навчання. Концепції мовної освіти та їх роль у її стандартизації.

Зв'язок методики навчання української мови з суміжними дисциплі­нами: філософією, мовознавством, педагогікою, психологією, етнопедагогікою, етнопсихологією.2

2.

Українська мова як навчальний предмет у школі. Крос-культурне навчання української мови учнів-полілінгвів. Значення шкільного курсу української мови та його місце серед ін­ших навчальних дисциплін. Освітньо-виховні цілі та завдання вивчення української мови в школах з українською та рідною мовами навчання. Рідна мова – основа духовного та інтелекту­ального розвитку особистості. Державна мова – засіб консолідації громадян України.

2

3.

Програми та підручники з української мови. Короткий огляд програм і підручників з української мови для шкіл з українською і російською мовами навчання. Причини переходу школи на нові навчальні плани та програми.

2

4.

Методи і прийоми навчання української мови. Засоби активізації навчальної діяльності на уроках української мови. Теоретичне осмислення методів і прийомів навчання української мови в школах з українською та російською мовами викладання. Різні підходи до класифікації методів навчання: за джерелом знань, характе­ром пізнавальної діяльності учнів, характером навчального матеріалу тощо. Залежність вибору методів і прийомів навчання від специфіки навчального матеріалу, підготовки учнів до його сприйняття та засвоєння.

2

5.

Типи уроків української мови, їх структура та методика проведення. Урок як основна форма організації навчання. Основні вимоги до уроку української мови на сучасному етапі.

2

6.

Навчання української мови та мовлення на основі тексту. Текст як лінгвістичне поняття. Роль тексту у формуванні мовної і мовленнєвої компетенції учнів. Дидактичні можливості тексту.

Методика формування поняття про типи мовлення і типологічну структуру тексту.2

7.

Функціонально-стилістичний підхід до вивчення мовних явищ. Наукові засади вивчення стилістики у школі. Завдання, зміст і місце роботи зі стилістики у 5-12-х класах. Наукові засади методики вивчення стилістики у школі. Функціонально-стилістичний підхід до вивчення мовних явищ.

2

8.

Методика ознайомлення учнів із стилями мовлення, формування стилістичних умінь і навичок. Методика ознайомлення учнів із стилями мовлення, стилістичними ресурсами лексики, фразеології, морфології, синтаксису, формування стилістичних умінь і навичок.

2

9.

Елементи риторики в 5-9 класах та методика їх опрацювання. Мета й завдання навчання риторики в загальноосвітній школі. Основні етапи (1-4 кл.; 5-6 кл.; 7-9 кл.; 10-12 кл.) навчання риторики. Наукові засади методики вивчення риторики у школі. Зв’язок риторики з іншими науками.

2

10.

Види і зміст роботи з розвитку зв’язного усного мовлення та його місце в системі мовної підготовки учнів. Зв'язне мовлення як методичне поняття. Значення і завдання роботи з розвитку вмінь і навичок усного та писемного мовлення. Місце занять із розвитку мовлення у шкільному курсі мови.

2

11.

Методика розвитку навичок зв’язного усного літературного мовлення. Розвиток усного мовлення учнів і його місце у системі мовної підготовки. Основні принципи навчання школярів усного мовлення.

Види та зміст роботи з розвитку зв’язного усного мовлення, його місце в системі мовної підготовки учнів.2

12.

Основні напрями та принципи роботи над зв’язним писемним мовленням. Методика роботи над писемним висловлюванням. Основні напрями та принципи роботи над зв’язним писемним мовленням учнів.

2

13.

Написання переказів і творів. Методика роботи над писемним висловлюванням. Види робіт з розвитку писемного мовлення, їх значення й методика проведення.

2

14.

Роль, місце та зміст позакласної роботи з української мови у школах. Значення, місце, завдання позакласної роботи з української мови. Принципи організації позакласної роботи. Взаємозв`язок позакласної роботи з класними заняттями. Зміст позакласної роботи.

2
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка