Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія та методика наукових дослідженнь»Скачати 338.36 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір338.36 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО – НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

Кафедра гуманітарних та соціально – економічних дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор НАВС

з навчально-методичної та

наукової роботи

генерал-майор міліції

________________ В.В.Чернєй


“_____”____________2013 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Методологія та методика наукових дослідженнь»

напряму підготовки 8.03040101 «Правознавство»


навчально-науковий інститут права та психології

Київ – 2013

Робоча програма з навчальної дисципліни «Політологія» для студентів магістратури за напрямом підготовки «Право», спеціальністю «Правознавство». „30” серпня 2013 року - 24 с.


РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ:
Доцент кафедри гуманітарних та соціально – економічних дисциплін ННІПП, кандидат філософських наук, доцент Прибутько П.С.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри гуманітарних та соціально - економічних дисциплін ННІПП

Протокол від “30” серпня 2013 року № 1.
Завідувач кафедри гуманітарних

та соціально - економічних дисциплін ННІПП О.М. Цапко

30 серпня 2013 року.
Схвалено науково – методичною радою НАВС

Протокол від «___»________2013 року №_____

«____»___________ 2013 року Голова ___ В.В. Чернєй

1. Опис навчальної дисципліни
Професійна діяльність вимагає від фахівців вмінь вирішувати принципово нові завдання, у тій чи іншій формі проводити дослідження і творчо використовувати досягнення науки та вдосконалювати свою кваліфікацію. Зміст дисципліни сприяє посиленню методологічної спрямованості навчального процесу у ВНЗ, формуванню наукового світогляду у студентів, що є однією з умов підвищення якості їх підготовки. Це істотно наближує дисципліну до практичної сторони навчального і наукового процесу.

Структуру дисципліни складають теми: поняття про науку як систему знань; наукове дослідження як особлива сфера діяльності; загальна методологія наукової творчості; жанри та стилі наукової творчості; планування та організація науково-дослідницької діяльності у ВНЗ; стадії здійснення наукових досліджень: особливості та вимоги; загальне поняття про методи наукових досліджень; характеристика теоретичних методів досліджень; характеристика емпіричних методів досліджень; поняття про генеральну та вибіркову сукупність, способи її формування.

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Методологія та методика наукових досліджень” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів напряму “соціально-політичні науки”.


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета:

- знання про становлення і розвиток методології як науки, процеси функціонування науки та наукового пізнання;

- вміння оперувати термінологією науки, аналізувати на емпіричному та науковому рівні процеси, що відбуваються в політичному житті, використовувати в професійній діяльності основні теоретичні і практичні положення політології.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ:

словесні, наочні, практичні; евристичний, частково-пошуковий, дослідницький, метод проблемного викладання; метод проекту; методи колективної розумової діяльності; методи самостійної роботи.МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:

вхідний контроль, оперативний контроль, поточний контроль, підсумковий контроль.

Розвиток методології та методики наукового дослідження в Україні має свої особливості, адже процес переходу до нових державних відносин в країні надзвичайно складний. Нині надзвичайної ваги набуває пошук форм і засобів стимулювання наукової активності українського народу, передусім молоді, сприяння духовному оновленню суспільства, здійснення глибинних державотворчих процесів, зокрема, шляхів формування політично визначеної верстви – духовної та політичної еліти. Для цього необхідно розробити систему ціннісних орієнтацій суспільства. І концептуальним ядром її повинна стати державна національна ідея, яка була б сформована на таких ціннісних орієнтаціях, як мова, культура, що відбивають традиційне світосприйняття народу, його національний менталітет.

У курсі “Методологія та методика наукового дослідження відображений розвиток світової та української наукової думки.

Згідно освітньо-професійної програми «Методологія та методика наукового дослідження» є нормативною навчальною дисципліною і вивчається протягом одного семестру. Загальний бюджет часу відповідно до ECTS становить 2 кредити, що дорівнює 72 годинам. Структурно навчальна дисципліна складається з 3 змістовних модулів, рівень засвоєння яких визначається за результатами 3 поточних модульних тестових контролів.

З метою якісного виконання завдань навчального курсу застосовується проблемно-діяльнісна технологія навчання, яка передбачає обов’язкову проблемно-пошукову спрямованість усіх видів занять, а також значне збільшення часу і завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів.

Основними видами занять під керівництвом викладача є лекції, семінари, , самостійних занять під керівництвом викладача та повторних модульних контролів.

З метою оцінки рівня оволодіння студентами навчальним матеріалом і стимулювання самостійної роботи здійснюється поточний і підсумковий контроль. Поточний контроль проводиться під час семінарських занять та модульних контролів. Підсумковий контроль здійснюється у вигляді заліку.


3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Поняття про науку як систему знань.

Сутність пізнання. Рівні і види наукового пізнання. Поняття про науку, її сутність, цілі та функції. Основні ознаки науки. Сутність наукового знання. Історія становлення та основні віхи розвитку науки. Особливості науки ХХІ ст. Наукознавство. Класифікація наук, функції та завдання. Статуси знання. Основні структурні елементи науки.


Тема 2. Наукове дослідження як особлива сфера діяльності.

Наукова діяльність, її види та форми. Форми організації та управління наукою в Україні. Суб’єкти наукової діяльності. Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів.

Сутність наукового дослідження. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Науковий і науково-прикладний результат.

Творча і нетворча діяльність. Ознаки творчої діяльності. Творчі можливості науковця. Умови ефективності творчої діяльності, її організація. Робочий день та робоче місце науковця. Ділове спілкування і особистий архів дослідника.

Наукова школа: структура, функції та основні ознаки.
Тема 3. Загальна методологія наукової творчості.

Методологія наукових досліджень: значення, сутність, мета, завдання та функції. Методологічний апарат і методологічна основа наукового дослідження. Принципи методології пізнання.

Структура методології. Філософська методологія. Загальнонаукова методологія. Принципи загальнонаукових досліджень. Конкретнонаукова методологія. Рівні методологічного аналізу.
Тема 4. Жанри та стилі наукової творчості.

Науковий стиль і науковий жанр. Науковий документ, вимоги до нього. Характерні особливості наукової мови. Функціонально-лексичні та логічні засоби зв’язку. Техніко-орфографічне оформлення та уніфікація елементів наукового документу.

Форми наукових документів, їх архітектоніка та внутрішня логіка. Робота над текстом.
Тема 5. Планування та організація науково-дослідницької діяльності у ВНЗ.

Науково-дослідна діяльність слухачів, характеристика її напрямів. Структура, форми і зміст НДДС.

Структура і система вимог до наукової роботи (магістерської), її внутрішня логіка: композиція, функціональна залежність структурних частин. Типові помилки написання та оформлення.
Тема 6. Стадії здійснення наукових досліджень: особливості та вимоги.

Загальна характеристика науково-дослідних стадій. Організаційний (змістовно-теоретичний) етап дослідження.

Наукова і науково-технічна експертиза: завдання, форми та види.

Дослідний етап: методичне та методологічне забезпечення. Програма та план наукового дослідження. Методологічна і методична частини програми дослідження. Види заголовків у робочих планах. Рубрикація, її внутрішня логіка.

Етап узагальнення та апробації результатів дослідження. Завершальна стадія науково-дослідного процесу. Аналіз та інтерпретація даних. Формулювання наукових висновків. Етап реалізації результатів дослідження.
Тема 7. Загальне поняття про методи наукових досліджень. Характеристика теоретичних методів досліджень.

Організація і проведення соціологічних досліджень. Типи досліджень за глибиною розробки програми та вибірки. “Науковий метод”, “метод”, “метод науки”, “метод індивідуального рівня наукової діяльності”.

Метод дедукції (індукції), аналіз (синтез), абстрагування, конкретизація, моделювання, класифікація, порівняння та їхня характеристика.
Тема 8. Характеристика емпіричних методів досліджень. Поняття про генеральну та вибіркову сукупність, способи її формування.

Формування вибіркової сукупності, її репрезентативність. Характеристика типів вибірки. Поняття про крок і ремонт вибірки. Вимоги повноти, надійності і технологічності.

Метод спостереження, інтерв’ювання, анкетування, опитування, контент-аналізу, експертна оцінка, тестування, експеримент та їхня характеристика. Поняття повноти, надійності, технологічності та стійкості інформації. Валідність методу.

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

(за вимогами ECTS)
Мета сприяння посиленню методологічної спрямованості навчального процесу, опанування знаннями основ методології, техніки і організації науково-дослідної діяльності, сприяння розвитку наукового світогляду і творчого мислення.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є види, форми, особливості та специфіка дослідницької діяльності.


Курс І

Галузь знань

Характеристика навчальної

дисципліниСеместр – 1

Кількість кредитів

ECTS

– 4


Тижневих годин - 4

Соціально-

політичні наукиТип: нормативна

Загальна кількість годин – 108

З викладачем – 54 год.

Лекції – 18 год.

Семінарські заняття – 18 год.

Практичні заняття – 18 год.

Індивідуальна робота та

самостійна робота – 54 год.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методологія та методика наукових досліджень» є:

– засвоєння теоретичних основ методики та організації науково-дослідницької діяльності;

– підвищення рівня методологічної культури;

– формування наукового світогляду фахівців;

– вироблення вмінь критичного аналізу наукової інформації та її оцінювання, вмінь полемізувати, аргументуючи та обстоюючи власні думки;

– формування вміння висвітлювати результати дослідницьких пошуків у магістерській роботі, а також узагальнювати результати науково-дослідної роботи;

– опанування основами методології, технології та організації науково-дослідницької діяльності;

– засвоєння, розуміння і відтворення наукової термінології.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

• поняттєво-категоріальний апарат науки;

• значення, мету, функції та структуру методології науки;

• характеристики та особливості методів дослідження;

• поняття про науку, її ознаки, функції, мету, завдання;

• головні віхи розвитку науки;

• форми організації та управління наукою в Україні;

• мету, функції та завдання наукознавства;

• поняття про наукову діяльність, її види, форми, характеристика суб′єктів, підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів;

• сутність та комплекс вимог до наукового дослідження, його класифікацію, види, форми, науковий та науково-прикладний результат;

• форми узагальнення наукових результатів;

• поняття творчості та наукова творчість, її ознаки, умови ефективності творчої діяльності;

• поняття наукової школи, її структуру, функції та ознаки;

• характерні особливості форм наукових документів, логічні засоби зв’язку, техніко-орфографічні правила оформлення та уніфікації елементів;

• характерні особливості наукової мови та жанрів наукової творчості;

• особливості НДДС: зміст, структура, форми;

• поняття наукової і науково-технічної експертизи;

• сутність наукового методу, його надійність та валідність, класифікація, вимоги, характеристика теоретичних методів наукових досліджень;

• основи методології досліджень емпіричного рівня, характеристику емпіричних методів;

• принципи формування вибіркової сукупності, типи, ознаки репрезентативності, способи «ремонту»;

• поняття про методику наукового дослідження, зміст і принципи розробки;

• теоретичні підходи, методологічну основу для розробки методики дослідження;

• особливості методів дослідження (методи отримання ”сирих” даних, методи отримання теоретичних та емпіричних даних, методи обробки і узагальнення даних);

• методи обробки та інтерпретації даних дослідження, поняття кореляції;

• особливості побудови показників, індикаторів, шкал, індексів;

• структуру, логіку і систему вимог до магістерської роботи.вміти:

• здійснювати аналіз теоретико-експериментальних даних;

• формулювати висновки та пропозиції;

• організовувати власну розумову діяльність;

• застосовувати сучасні ефективні засоби роботи з науковою та навчально-методичною літературою;

методично грамотно працювати з текстами наукових джерел;

• складати модель творчої роботи, програму і план власного дослідження;

• доцільно використовувати категоріально-поняттєвий апарат;

• володіти прийомами роботи над науковим текстом (есе, тези, стаття, магістерська робота);

• раціонально використовувати наукові методи пізнання;

• конструювати показники, індикатори, шкали, індекси у відповідності з конкретною дослідницькою проблемою;

• обґрунтовувати практичну значущість результатів дослідження;

• оформляти результати магістерського дослідження;

• захищати результати свого дослідження у встановленій формі.Форми проведення занять: лекції, семінари, практичні заняття. Організація роботи слухачів передбачає поняттєво-категоріальний масив з кожної теми, контрольні питання та самостійні завдання, роботу з науковою літературою, а також розв’язання проблемних ситуацій та дослідно-творчих завдань.

Поточний контоль: здійснюється на заняттях через індивідуальне і фронтальне усне опитування, бліц-опитування; письмові самостійні роботи (реферати, есе); поняттєві диктанти, ведення термінологічного словника; практичні, індивідуальні та самостійні завдання; робота з діаграмами, графіками, схемами; розв’язання психологічних задач; взаємоконтроль слухачів у парах і групах; самоконтроль тощо. В умовах упровадження зовнішнього незалежного оцінювання особливого значення набуває тестова форма контролю та оцінювання навчальних досягнень слухачів магістратури.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

(СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ)

з навчальної дисципліни “МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

(І курс – 1 семестр)


Зміст

Разом

Л. С. Пр.Сам. Робота

Інд.

робота


Змістовий модуль 1. Наука як

система знань

і специфічна сфера діяльності 22 6 4 2 4 6

1.1.

Тема 1.Поняття про науку як систему знань

8

2

2
2

2

1.2.

Тема 2. Наукове дослідження як особлива сфера діяльності

14

4

2

2

2

4

Змістовий модуль 2. Технологія 40 6 6 4 12 12

наукової творчості

2.1.

Тема 3. Загальна методологія наукової творчості

12

2

2
4

4

2.2.

Тема 4. Жанри та стилі наукової творчості

16

2

2

4

4

4

2.3

Тема 5. Планування та організація науково-дослідницької діяльності у ВНЗ

12

2

2
4

4
Змістовий модуль 3. Методика

наукового дослідження

44

6

6

12

12

8

3.1

Тема 6. Стадії здійснення наукових досліджень: особливості та вимоги

14

2

2

4

4

2

3.2

Тема 7. Загальне поняття про методи наукових досліджень.

14

2

2

4

4

2

3.3

Тема 8. Характеристика теоретичних та емпіричних методів наукових досліджень.

16

2

2

4

4

4
Разом

108

18

18

18

28

26


Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни, мультимедійне супроводження, рекомендовані посібники, інтернет-ресурси.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Змістовий модуль 1. Наука як система знань і специфічна людська діяльність

Тема 1. Наука як система знань. 2 години

1. Сутність пізнання. Рівні і види наукового пізнання.

2. Поняття про науку, її сутність, цілі та функції.

3. Сутність наукового знання.

4. Класифікація наук, їх функції та завдання.

Основні структурні елементи науки.


Теми реферативних повідомлень і презентацій:

 1. Основні ознаки і структурні елементи науки.

 2. Історія становлення та основні віхи розвитку науки.

 3. Особливості науки ХХІ ст.


Тема 2. Наукове дослідження: види, форми, основні характеристики.

2 години

1. Наукова діяльність, її види та форми.

2. Суб’єкти наукової діяльності.

3. Сутність наукового дослідження. Науковий і науково-прикладний результат.


Теми реферативних повідомлень і презентацій:

 1. Форми організації та управління наукою в Україні.

 2. Наукова школа: структура, функції та основні ознаки.

 3. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження.Тема 3. Методологія наукової творчості та психологічних досліджень

2 години

1. Методологія наукових досліджень: сутність, структура та функції.

2. Характеристика принципів методології наукового пізнання.

3. Конкретнонаукова методологія та рівні методологічного аналізу.


Теми реферативних повідомлень і презентацій:

1. Методологічний апарат і методологічна основа наукового дослідження.

2. Загальнонаукова методологія та основні принципи загальнонаукових досліджень.

3. Особливості психологічних досліджень.Тема 4. Науковий стиль і наукові жанри 2 години

1. Поняття наукового стилю і наукового жанру.

2. Характерні особливості наукової мови.

3. Функціонально-лексичні та логічні засоби дослідження.Теми реферативних повідомлень і презентацій:


 1. Наукова система, її ознаки і принципи.

 2. Класифікація систем.

 3. Методологічні основи системного дослідження.


Тема 5. Планування та організація науково-дослідницької діяльності у вищих навчальних закладах. 2 години

1. Науково-дослідна діяльність слухачів ВНЗів, характеристика її напрямів. 1. Структура, форми і зміст науково-дослідної роботи студентів.

3. Система вимог до наукової роботи і її внутрішньої логіки: композиція та функціональна залежність структурних частин.

Теми реферативних повідомлень і презентацій:

1 . Типові помилки написання та оформлення.

2. Науковий документ його сутність і вимоги до нього.


Тема 6. Стадії здійснення наукових досліджень: особливості та вимоги. 2 години

1. Загальна характеристика науково-дослідних стадій.

2. Дослідний етап: методичне та методологічне забезпечення: програма та план наукового дослідження.

3. Наукова і науково-технічна експертиза: завдання, форми та види.


Теми реферативних повідомлень і презентацій:
1. Види заголовків у робочих планах та рубрикація наукової роботи і її внутрішня логіка.

2. Завершальна стадія науково-дослідного процесу.

3. Формулювання наукових висновків як етап реалізації результатів дослідження.

Тема 7. Загальне поняття про методи наукових досліджень.

2 години

1. Класифікація наукових досліджень і їхня сутність.

3.Типи досліджень за глибиною розробки програми та відбору (вибірки).

3. Види проведення психологічних наукових досліджень.


Теми реферативних повідомлень і презентацій:

 1. Форми апробації результатів наукового дослідження.

 2. Форми використання матеріалів наукового дослідження.

Тема 8. Характеристика теоретичних та емпіричних методів досліджень. 4 години

1. Основні методи теоретичних досліджень:

аналіз;


синтез;

поpівняння;

систематизація;

pанжиpування;

абстрагування;

фоpмалізація.2. Характеристика основнихт емпирічних методів

Спостереження;

інтерв’ювання;

анкетування;

опитування;

контент-аналіз;

експертна оцінка;

тестування;

експеримент.
ТЕМАТИКА І НАПРЯМКИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ.

Практичне заняття 1 до теми 2. (2 години)

Творча і нетворча діяльність.

Ознаки творчої діяльності.

Творчі можливості науковця.

Умови ефективності творчої діяльності, її організація.

Робочий день та робоче місце науковця.

Ділове спілкування і особистий архів дослідника.

Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів.


Практичне заняття 2 до теми 4. (4 години)
1. Що означає системнийм підхід в методології досліджень?

2. Головні напрями методології досліджень.

3.Техніко-орфографічне оформлення та уніфікація елементів наукового документу.

4. Загальна схема наукового дослідження.

5. Форми наукових документів, їх архітектоніка та внутрішня логіка.

6. Сутність рецензування наукових робіт і публікацій.


Практичне заняття 3-1 до теми 6. (2 години)

Аналіз документів:

 1. «Про вищу освіту» : Закон України № 2984 – ІІІ від 17.01. 2002 р. (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 9.

2. «Про інформацію»: Закон України від 23.06.2005 // Відомості Верховної Ради України. – 2005 – №1 .

3. «Про наукову і науково-технічну діяльність»: Закон України від 13 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 12.4. «Про наукову і науково-технічну експертизу»: Закон України від 10.02.1995 (станом на 09.02.2006) // Відомості Верховної Ради України.– № 2.

5. Положення про кваліфікаційну роботу в Національній академії внутрішніх справ / [уклад.: Ірхін Ю.Б., Лигун Н.В., Полудьонна Н.С., та ін.] – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2011. – 32 с.


Практичне заняття 3-2 до теми 6. (2 години)

1. Що Ви знаєте про наукові звання та докторантуру, аспірантуру і магістратуру в Україні.

2. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження:

- магістерська робота: її сутність, структура та вимоги до змісту.

- вибір напряму наукового (магістерського) дослідження;

- основні етапи наукового (магістерського) дослідження;

- правила оформлення магістерської роботи;

- титульний аркуш магістерської роботи;

- підготовка до захисту і порядок захисту магістерської роботи.

Практичне заняття 4 до теми 7. (4 години)
Порядок оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел магістерської роботи:

1. Порядок цитування джерел;

2. Порядок оформлення джерел, де:

- один автор;

- два автори;

- чотири автори; - п’ять і більше авторів;

- без автора;

- багатотомний документ;

- патенти;

- матеріали конференцій, з’їздів;

- перепринти;

- депоновані наукові ипраці;

- словники;

- атласи;

- законодавчі та нормативні документи;

- стандарти;

- каталоги;

- бібліографічні показники;

- дисертації;

- автореферати дисертацій;

- авторські свідоцтва;

- частина книги періфодичного продовжуваного видання;

- електронні ресурси.
Практичне заняття 5 до теми 8. (4 години)
Підготовка до написання кандидатської дисертації:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

загальна характеристика;

Вибір і затвердження теми;

Формулювання назви дисертації;

Затвердження теми;

Загальні вимоги до дисертації;

Загальні вимоги до автореферату;

Оформлення автореферату;

Подання дисертації для попереднього роз­гляду в спеціалізованій вченій раді;

Оформлення документів атестаційної справи.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовий модуль 1. Наука як система знань і особлива сфера людської діяльності

Тема 1. Наука як соціальний інститут: історія та особливості розвитку. Наукознавство. Питання для самоперевірки, вправ та роздумів.
Тема 2. Наукове дослідження як особлива сфера людської діяльності
Тема 3. Історія зародження і розвитку методології
Тема 4. Архітектоніка і особливості наукових документів
Тема 5. Система вимог до магістерської роботи
Тема 6. Зміст усіх стадій наукових досліджень

Тема 7. Теоретичні методи наукових досліджень

Тема 8. Генеральна та вибіркова сукупність: характеристика та принципи формування

Тема 9. Характеристика і правила використання емпіричних методів наукових досліджень

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Завдання .

1. Складання узагальнюючих таблиць, структурних блок-схем лекції.

2. Складання кросвордів та тестів з теми.

3.Складання словника з дисципліни.

4. Анотування статей (5-6 з однієї теми курсу), книги або окремих глав, що тісно пов'язані з темою магістерської роботи.

5. Написання есе, рецензії, анотації, тез, статті.

6. Завдання на дослідження генезису розвитку явища (процесу) з теми магістерської роботи.

7. Розробка опитувальників, анкет та іншого інструментарію для отримання емпіричних даних.

8. Сформувати вибіркову сукупність, оцінити її репрезентативність за темою магістерської роботи.

9. Вивчення Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (від 13 грудня 1991 р. станом на 19.12.2006).

10. Поглиблення знань з питань змісту основних розділів про науку. Результати занесіть до табл:

Розділи

Елементи наукознавства

Загальна теорія науки
Історія науки
Соціологія науки
Економіка науки
Політика і наука
Теорія наукового прогнозування, планування і управління науковими дослідженнями
Методологія науки
Організація праці, психологія, етика і естетика наукової діяльності
Наука і право
Мова науки
Класифікація наук
11. Здійснити порівняльний аналіз визначень наукової діяльності. Результати занести до таблиці.

Спільне

ВідміннеВ.І. Бойчелюк: наукове дослідження – вивчення явищ і процесів, аналіз впливу на них різноманітних чинників, а також вивчення взаємодії між явищами з метою отримання переконливо доведених і корисних для науки і практики рішень з максимальним ефектом.

М.Т. Білуха: наукове дослідження – це форма розвитку науки, що має значення для розширення наявних знань і здобуття нових, на виявлення й обґрунтування законів і закономірностей навколишнього світу.

Ю.Сурмін: наукове дослідження – це форма процесу пізнання, цілеспрямоване систематичне вивчення об'єктів дослідження за допомогою методів і засобів науки, яке завершується формулюванням нових знань про об'єкт дослідження.

12. Наведіть приклади відомих вам наукових шкіл з психології: лідери, досліджувані наукові проблеми, учні, проблематика.

13. Визначте значення, мету, завдання, функції, принципи, рівні методології психології. Результати занесіть до табл.:

значення

Мета

Завдання

функції

принципи

рівні14. Написати анотацію на запропонований матеріал.

15. Написати рецензію на запропонований матеріал.

16. Вивчити нормативний документ «Про авторське право і суміжні права»: Закон України від 23.12.1993 // Відомості Верховної Ради України. – 1993 – № 1.


ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

Завдання .

1. Складання узагальнюючих таблиць, структурних блок-схем лекції.

2. Складання кросвордів та тестів з теми.

3.Складання словника з дисципліни.

4. Анотування статей (5-6 з однієї теми курсу), книги або окремих глав, що тісно пов'язані з темою магістерської роботи.

5. Написання есе, рецензії, анотації, тез, статті.

6. Завдання на дослідження генезису розвитку явища (процесу) з теми магістерської роботи.

7. Розробка опитувальників, анкет та іншого інструментарію для отримання емпіричних даних.

8. Сформувати вибіркову сукупність, оцінити її репрезентативність за темою магістерської роботи.

9. Вивчення Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (від 13 грудня 1991 р. станом на 19.12.2006).

10. Поглиблення знань з питань змісту основних розділів про науку. Результати занесіть до табл:

Розділи

Елементи наукознавства

Загальна теорія науки
Історія науки
Соціологія науки
Економіка науки
Політика і наука
Теорія наукового прогнозування, планування і управління науковими дослідженнями
Методологія науки
Організація праці, психологія, етика і естетика наукової діяльності
Наука і право
Мова науки
Класифікація наук
11. Здійснити порівняльний аналіз визначень наукової діяльності. Результати занести до таблиці.

Спільне

ВідміннеВ.І. Бойчелюк: наукове дослідження – вивчення явищ і процесів, аналіз впливу на них різноманітних чинників, а також вивчення взаємодії між явищами з метою отримання переконливо доведених і корисних для науки і практики рішень з максимальним ефектом.

М.Т. Білуха: наукове дослідження – це форма розвитку науки, що має значення для розширення наявних знань і здобуття нових, на виявлення й обґрунтування законів і закономірностей навколишнього світу.

Ю.Сурмін: наукове дослідження – це форма процесу пізнання, цілеспрямоване систематичне вивчення об'єктів дослідження за допомогою методів і засобів науки, яке завершується формулюванням нових знань про об'єкт дослідження.

12. Наведіть приклади відомих вам наукових шкіл з психології: лідери, досліджувані наукові проблеми, учні, проблематика.

13. Визначте значення, мету, завдання, функції, принципи, рівні методології психології. Результати занесіть до табл.:

значення

Мета

Завдання

функції

принципи

рівні14. Написати анотацію на запропонований матеріал.

15. Написати рецензію на запропонований матеріал.

16. Вивчити нормативний документ «Про авторське право і суміжні права»: Закон України від 23.12.1993 // Відомості Верховної Ради України. – 1993 – № 1.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Нормативно-правові акти:

 1. «Про вищу освіту» : Закон України № 2984 – ІІІ від 17.01. 2002 р. (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 9.

2. «Про інформацію»: Закон України від 23.06.2005 // Відомості Верховної Ради України. – 2005 – №1 .

3. «Про наукову і науково-технічну діяльність»: Закон України від 13 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 12.4. «Про наукову і науково-технічну експертизу»: Закон України від 10.02.1995 (станом на 09.02.2006) // Відомості Верховної Ради України. – № 2.

5. «Про авторське право і суміжні права»: Закон України від 23.12.1993 // Відомості Верховної Ради України. – 1993 – № 1.

6. «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери» від 16.05.2008: Указ Президента України // Відомості Верховної Ради України.

7. Наказ МОНмолодьспорту України від 14.09.2011 року № 1059 «Про затвердження «Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України».

8. Наказ МОНмолодьспорту України від 14.09.2011 року № 1059 «Про затвердження «Положення про спеціалізовану вчену раду».

9. Положення про організацію НДДС

10. «Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових працівників»

11. «Положення про порядок проведення кандидатських іспитів»,

12. «Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань»,

13. «Перелік спеціальностей наукових працівників»

14. Положення про кваліфікаційну роботу в Національній академії внутрішніх справ / [уклад.: Ірхін Ю.Б., Лигун Н.В., Полудьонна Н.С., та ін.] – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2011. – 32 с.Основна література:

15. Гордієнко С.Г. Молодому науковцю коротко про необхідне: Науково-практичний посібник. – К.: КНТ, 2007. – 92 с.

16. Грабченко А.І., Федорович В.О., Гаращенко Я.М. Методи наукових досліджень: Навч. Посібник. – Х.: НТУ «ХПІ», 2009. – 142 с.

16. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: «Слово», 2009. – 240 с.

17. Конверський А.Є. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студ., курсантів, аспірантів та ад’юнктів / за ред. А.Є. Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.

18. Краснобокий Ю.М. Словник-довідник науковця-початківця. – К.: Науковий світ, 2000. – 83 с.

19. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 192 с.

20. Прокофьева В. В. Язык науки как компонент естественнонаучного образования в технических вузах: диссертация ... канд. педагог. наук: 13.00.08 / Прокофьева Валентина Владимировна – Москва, 2008. – 143 с.

20. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій. К.: Академвидав, 2004. – 207 с.

21. Циппеліус Р. Юридична методологія / Переклад, адаптація, приклади з права України і список термінів Р.Корнута. – К.: Реферат, 2004.

21. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. К.: «Слово», 2003. – 235 с.

22. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 6-є видання, перероблене і доповнене. – К.: Знання, 2011. – 311 с.Додаткова література:

23. Артемчук Г.І., Курило В.М., Кочерган М.П. Методика організації науково-дослідної роботи: Навч. посібник для студентів та викладачів вищ. навч. закладів. – К.: Форум, 2000. – 271 с.

24. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студентів економ, спец, вузів. 3-е видання, перероблене і доповнене. – К.: Вища школа, 2011. – 271 с.25. Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями: Навчальний посібник. – Полтава: ПОІППО, 2005. – 201 с.

26. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. К.: Слово, 2009, 239 с.

26. Лудченко А.А., Лудченко А.Я., Примак Т.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие / Под ред. А.А. Лудченко. – К.: О-во «Знання», КОО, 2000. – 114 с.


27. Полудьонна Н.С. Диагностика способностей к обучению курсантов высших учебных заведений МВД Украины // подготовка кадров милиции / полиции в странах Европы: современное состояние, проблемы, перспективы [Текст]: тезисы междунар. конф. (Киев, 4 мая 2012 г.). – К.: Нац. акад. внутр. дел, 2012. – 104 с. – СС. 89-91.

28. Полудьонна Н.С. Наукова складова магістерської програми і освітньо-кваліфікаційної підготовки фахівців як невід’ємний елемент навчального процесу у ВНЗ МВС України // Вища освіта: історичний досвід та перспективи розвитку: Матеріали науково-методичної конференції, Донецьк, 25 січня 2011 року. – С.С. 63-67.


29. Полудьонна Н.С. Наукова творчість курсантів (слухачів, студентів) як психолого-педагогічна проблема // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти: Збірник статей за матеріалами ІХ Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань: в 2-х ч. – Ірпінь: НУ ДПС України, 2011. – 476. – Ч.2. – СС. 121-131.

30. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 244 с.

32. Сидоренко В.К., Дмитренко П.К. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. – К., 2000. – 260 с.

33. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень. – К.: Знання, 2005. – 309 с.

34. Философский энциклопедический словарь / Сост. Е.Ф.Губский, Г.В.Кораблева, В.А.Лутченко. – М.: ИНФРА – М, 1999. – 576 с.

35. Інформаційні ресурси Освітній портал MyReferatik ttp://myreferatik.in.ua/load/referat_2_kurs/filosofija/m


Червоний колір – ті посібники, що є в бібліотеці НАВС, а синім - ті посібники, що є в бібліотеці на Кудряшова, 8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка