Робоча програма навчальної дисципліни основи правових знань для напряму підготовки 030102 «Психологія» для студентів 3-го курсуСторінка1/4
Дата конвертації16.03.2016
Розмір0.51 Mb.
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра загальноправових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з

навчально-методичної та

наукової роботи НАВС

генерал-майор міліції

В.В. Чернєй

16 жовтня 2013 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ

для напряму підготовки 6.030102 «Психологія»

для студентів 3-го курсу

2013-2014 навчальний рік


Робоча програма «Основи правових знань» для студентів навчально-наукового інституту права та психології

за напрямом підготовки «Психологія» 30 серпня 2013 року- 28 с.


РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Олійник А.Ю. – професор кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, професор.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри загальноправових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ

Протокол від 30 серпня 2013 року № 1


Завідувач кафедри загальноправових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології НАВС

Н.І. Мозоль

16 жовтня 2013 року

Схвалено Науково-методичною радою НАВС


Протокол від 16 жовтня 2013 року № 3
16 жовтня 2013 року Голова Чернєй В.В.

 Олійник А.Ю., 2013 рік

 НАВС, 2013 рік

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів 3

Галузь знань 0301

«Соціально-політичні науки»Денна форма

навчанняНормативнаМодулів – 3

Напрям підготовки

6.030102 «Психологія»Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

2013-й - 2014-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання підготовка рефератів


Семестр

Загальна кількість годин – 126 год.

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 62

самостійної роботи студента – 64


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр


28 год.

Практичні, семінарські

4+30 год.

Самостійна робота

64 год.

Вид контролю: залік


Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 51/49.


2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: Навчальна дисципліна основи правових знань має три мети: загальноосвітню, правознавчу і практичну. Загальноосвітнє значення даного курсу пов‘язано з необхідністю підвищення загальної культури студентів. Правознавча мета дисципліни, полягає в поглибленні теоретичних знань про основи моделей правового регулювання статусу особистості, про різні принципи економічної, соціальної і політичної систем суспільства, про різні форми правління, територіально – політичний устрій держави, системи державних органів і органів місцевого самоуправління, про основи окремих галузей права. Практична мета курсу пов‘язана з вивченням загальнотеоретичних правових інститутів, форм і методів конституційного, адміністративного, кримінального, цивільного та господарського правового регулювання.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основ правових знань» є засвоєння студентами найважливіших категорій і положень основ державно-правових знань; вміння орієнтуватися в державно-правовому законодавстві; самостійно оцінювати сучасні тенденції розвитку державно-правових інститутів; враховувати досвід основ правових знань окремих галузей права, що має практичне значення для державного будівництва в Україні.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

ЗНАТИ:


 • стан розробки основних проблем основ правових знань;

 • сутність основ теорії держави і права;

 • сутність основ конституційного права, методологічних основ конституційно-правового регулювання суспільних відносин, загального поняття початкових та основних державно-правових інститутів конституційного права;

 • види, форми, структуру, принципи, державно-правових інститутів, їх роль, місце в політичній і правовій системах України;

 • загальні засади основ державно-правових знань;

 • форми правління, територіально-державного устрою та державного режиму;

 • правовий статус особи, гарантії реалізації основних прав, свобод і обов'язків людини та громадянина;

 • виборчу систему;

 • нормативно-правове регулювання організації та проведення виборів і референдумів;

 • правовий статус законодавчої, виконавчої і судової влади;

 • статус органів місцевого управління та самоврядування;

 • основи трудового і соціального права;

 • основи цивільного і сімейного права;

 • основи адміністративного права;

 • основи кримінального права;

 • основи процесуальної діяльності судових і правоохоронних та правозахисних органів тощо.

УМІТИ:

 • розкривати теоретичні положення, систематизувати та аналізувати їх;

 • орієнтуватися в системі правових джерел, аналізувати чинне державно-правове законодавство;

 • порівнювати норми конституційного та інших галузей права, що належать до правової системи України.

 • застосовувати положення правових норм в Україні;

 • тлумачити норми права у випадку їх застосування;

 • оцінювати національне законодавство з точки зору його відповідності сучасному Європейському праву.3. Програма навчальної дисципліна «Основи правових знань»
Змістовий модуль 1.

Основи теорії держави і права
Тема 1. Основи виникнення держави і права

Основи виникнення держави і права. Влада в первісному суспільстві. Історичнi умови зародження держави і права. Особливості їх проявлення у різних народiв. Різноманітні теорії виникнення держави і права. Відмннсть держави від організації∙публчної∙влади в первісному суспльстві. Відмiнність права від соцiальних норм первісного суспільства. Роль держави і права в організації∙суспільства і здiйсненні полiтичноi влади. Виникнення та розвиток держави і права в Україні.


Тема 2. Основи теорії держави

Поняття держави і її ознаки. Апарат держави. Внутрішні і зовнішнi функції∙держави. Форми держави. Форма правління. Форма державного устрою. Форма державного режиму. Держава і особистість. Форми взаємовідносин держави й об'єднань людини та громадянина. Загальна характеристика держав, які існували на території нинішньої України. Загальна характеристика сутності і соціального призначення держави в Україні.


Тема 3. Основи теорії права

Поняття права і його ознаки. Право - особливий вид соціальних норм. Єдність і відмінність права і моралі. Функції∙права. Система права. Норми права, їх види. Правові інститути і галузі права. Правоутворення, як процес самоорганізації права. Джерела права. Закони і підзаконні нормативно-правові акти. Правореалізація та її загальна характеристика. Правові відносини. Правоохоронна система та правоохоронна діяльність. Основи правосвідомості, правової культури і правового виховання. Поняття і види правосвідомості та правової культури. Правове виховання, як засіб підвищення рівня правосвідомості та правової культури. Форми правового виховання. Самовиховання, як форма правового виховання.


Тема 4. Основи законності, правопорядку, суспільного порядку і дисципліни

Поняття законності, правопорядку, суспільного порядку і дисципліни. Загально-соціальні та юридичні гарані∙законності. Право громадян України на захист.


Тема 5. Основи правової поведінки і юридичної відповідальності

Поняття і ознаки правової поведінки. Правомірна поведінка та її види. Правопорушення: поняття, причини і види. Склад правопорушення та його ознаки. Юридична відповідальнiсть: поняття і ознаки. Принципи, види, функції та мета юридично∙відповідальності. Підстави для притягнення до юридичної відповідальності. Підстави для звільнення від юридичної відповідальності.


Змістовний модуль 2.

Основи конституційного права України
Тема 6. Україна – суверенна держава

Конституційне право – провідна галузь національного права України. Історичні передумови виникнення і розвитку конституційного права України. Загальні засади демократичного конституційного ладу України. Територіальний устрій в Україні. Автономна Республіка Крим та її правовий статус.


Тема 7. Конституція України – основний закон держави

Поняття і характеристика Конституції України. Теорія і історія конституційного розвитку в Україні. Зміст і соціальне призначення Конституції України як основного закону. Внесення змін і введення в дію Конституції України.


Тема 8. Основи демократії в Україні

Народовладдя в Україні та форми його здійснення. Вибори і референдуми та їх види. Виборче право, принципи виборчого права і виборчі системи. Виборчий процес в Україні.


Тема 9. Основи правового статусу людини і громадянина в Україні

Громадянство в Україні. Правовий статус іноземців, осіб без громадянства та біженців в Україні. Конституційні права, свободи та обов’язки громадян України і гарантії їх реалізації.


Тема 10. Основи організації і функціонування державних органів і органів місцевого самоврядування

Поняття та загальна характеристика органів державної влади. Законодавчі, виконавчі, судові і контрольно-наглядові органи. Місцеве самоврядування в Україні.Змістовний модуль 3

Основи окремих галузей права
Тема 11. Основи трудового і соціального права

Поняття трудового права і предмет його правового регулювання. Джерела трудового права, Місце Кодексу законів про працю в системі джерел трудового права. Колективний договір. Трудовий договір. Контракт, як особлива форма трудового договору. Порядок прийняття на роботу. Робочий час. Час відпочинку. Особливості трудової діяльності неповнолітніх. Підстави розірвання трудового договору. Правові основи забезпечення зайнятості неповнолітніх. Забезпечення занятості населення. Трудова дисципліна, як різновид дисципліни. Дисциплінарна відповідальність працівників. Матеріальна відповідальність працівників. Індивідуальні і колективні трудові спори. Основи соціального захисту населення в Україні. Поняття соціального захисту та його види. Пенсiйне забезпечення в Українi. Соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи. Соцiальний захист ветеранiв вiйни. Соцiальний захист ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку. Соцiальний захист сiм'ї та дитинства. Соцiальний захист вiйськовослужбовцiв i спiвробiтникiв ОВС України.


Тема 12. Основи підприємницького і податкового права

Основи господарського права Укораїни. Господарське право України: поняття i предмет правового регулювання. Господарський кодекс України. Господарськi вiдносини. Суб'єкти господарського права та їхні види. Державнi пiдприємства та їхній правовий статус. Пiдприємницька дiяльнiсть в Українi: поняття, правова основа, основнi види та форми пiдприємництва. Монополiзм i конкуренцiя у пiдприємницькiй дiяльностi. Iнвестицiї та iнвестицiйна дiяльнiсть. Умови й порядок визнання юридичних осiб банкрутами. Основи фінансового права України. Фiнансове право України: поняття i предмет правового регулювання. Бюджет i бюджетна система. Податкова полiтика в Українi: загальна характеристика. Система оподаткування та її значення. Поняття податку. Види податкiв. Платники податкiв та об'єкти оподаткування. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про податки. Законодавство України про банки i банкiвську дiяльнiсть.


Тема 13. Основи екологічного права

Екологiчне право України: поняття i предмет його правового регулювання. Законодавство про охорону навколишнього природного середовища: загальна характеристика. Екологiчнi права та обов'язки громадян України. Права та обов'язки природокористувачiв. Складовi природно-заповiдного фонду. Правовi засоби охорони атмосферного повiтря i тваринного свiту. Правова охорона водних ресурсiв. Порядок використання та охорони надр. Основи земельного права України. Загальна характеристика земельного права: поняття, відносини та предмет правового регулювання. Види земель та їх правовий статус. Права та форми власностi на землю. Набуття і реалізація права на землю. Гарантії права на землю. Охорона земель. Управління в галузі використання і охорони земель. Відповідальність за порушення земельного законодавства.


Тема 14. Основи цивільного і сімейного права

Цивiльне право України: поняття i система. Загальна характеристика цивiльного законодавства України. Цивiльний кодекс України. Цивiльно-правовi вiдносини, їх виникнення, змiна та припинення. Суб'єкти цивiльно-правових вiдносин. Об'єкти цивiльно-правових вiдносин. Здiйснення цивiльних прав і виконання юридичних обов'язкiв. Захист цивiльних прав. Поняття i форми власностi в Українi. Суб'єкти права власностi та захист їхнiх прав. Зобов'язальне право. Поняття зобов'язання, пiдстави його виникнення та припинення. Цивiльно-правовi договори: поняття i види. Загальна характеристика окремих видів цивільно-правових договорів. Цивільно-правова відповідальність. Спадкування за законом i за заповiтом. Основи сімейного права України. Сiмейне право України: поняття та предмет правового регулювання. Сім'я за сімейним законодавством. Шлюб за сiмейним законодавством. Права та обов'язки подружжя. Права та обов'язки матері, батька і дитини. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. Права та обов'язки інших членів сім'ї та родичів. Застосування Сімейного кодексу України до іноземців та осіб без громадянства, законів іноземних держав і міжнародних договорів в Україні.


Тема 15. Основи адміністративного права

Поняття державного управлiння та спiввiдношення його з виконавчою владою. Державна служба: поняття, правовий статус державних службовцiв. Поняття, предмет i метод адмiнiстративного права України. Система i джерела адмiнiстративного права. Характеристика Кодексу про адмiнiстративнi правопорушення. Адмiнiстративнi правовiдносини. Адмiнiстративне делiктне право. Поняття адмiнiстративної вiдповiдальностi. Адмiнiстративна вiдповiдальнiсть неповнолiтнiх. Адмiнiстративнi стягнення: поняття та види. Основи адмiнiстративного процесу. Органи (посадовi особи), уповноваженi розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення. Провадження у справах про адмiнiстративнi правопорушення.


Тема 16. Основи кримінального права

Основнi поняття i система кримiнального права України. Характеристика Кримiнального кодексу України. Кримiнальна вiдповiдальнiсть та її пiдстави. Поняття злочину та його ознаки. Поняття складу злочину. Стадiї вчинення злочину. Спiвучасть у злочинi. Добровiльна вiдмова вiд вчинення злочину. Кримiнальне покарання: поняття та ознаки. Особливостi кримiнальної вiдповiдальностi i покарання неповнолiтнiх.


Тема 17. Основи житлового та приватизаційного права

Основи житлового права України. Житлове право України: поняття i предмет його правового регулювання. Житлове законодавство України: загальна характеристика. Житловий кодекс України. Житловий фонд України та його види. Право громадян на житло i форми його реалiзацiї. Порядок надання житла громадянам, якi потребують поліпшення житлових умов. Договiр житлового найму: поняття, значення та вiдповiдальнiсть за його невиконання. Користування жилими примiщеннями в будинках державного i громадського житлового фонду. Користування службовими жилими примiщеннями i гуртожитками. Основи приватизаційного права України. Поняття приватизацiйного права i законодавства, його система i джерела. Приватизацiя майна державних пiдприємств. Приватизацiя майна невеликих державних пiдприємств (мала приватизацiя). Приватизацiя державного житлового фонду. Приватизацiя землi.


Тема 18. Основи судочинства та правоохоронної діяльності

Основні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні. Основи судової діяльності в Україні. Правосуддя в Українi: поняття, основнi ознаки та принципи. Поняття судочинства. Цивiльне судочинство. Цивiльний процесуальний кодекс України. Господарське судочинство. Господарський процесуальний кодекс України. Кримiнальне судочинство. Кримiнально-процесуальний кодекс України. Конституцiйне судочинство. Основи правоохоронної діяльності в Україні. Поняття правоохоронної дiяльностi. Органи прокуратури. Органи внутрішніх справ України. Державна податкова служба. Служба безпеки України. Iншi правоохороннi органи України. Поняття виявлення та розслідування злочинів. Основи правозахисної діяльності в Україні. Поняття правозахисної дiяльностi. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Юстицiя України. Нотарiат в Українi. Адвокатура в Українi.


4. Структура навчальної дисципліни


№ з/п

Назва тем

Нормативний обсяг годин

Всього годин з викладачем

З них:

З них:

Самостійна робота

Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

Модульний контроль

 

Змістовний модуль 1"Основи теорії держави і права"

36

20

10

8

0

2

16

1.

Тема 1. Виникнення держави і права

6

4

2

2

 

 

2

2.

Тема 2. Основи теорії держави

6

4

2

2

 

 

2

3.

Тема 3. Основи теорії права

8

4

2

2

 

 

4

4.

Тема 4. Основи законності, правопорядку, суспільного порядку і дисципліни

8

4

2

2

 

 

4

5.

Тема 5. Основи правової поведінки і юридичної відповідальності

8

4

2

0

 

2

4

 

Змістовний модуль 2 "Основи конституційного права України"

36

20

8

8

2

2

16

6.

Тема 6. Україна – суверенна держава

6

2

0

2

 

 

4

7.

Тема 7. Конституція України – основний закон держави

6

4

2

2

 

 

2

8.

Тема 8. Основи демократії в Україні

8

4

2

2

 

 

4

9.

Тема 9. Основи правового статусу людини і громадянина в Україні

6

4

2

2

 

 

2

10.

Тема 10. Основи організації і функціонування державних органів і органів місцевого самоврядування

10

6

2

0

2

2

4

 

Змістовний модуль 3 "Основи окремих галузей права України"

54

22

10

8

2

2

32

11.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка