Робоча програма навчальної дисципліни ппп 15 основи психотерапії перепідготовки спеціалістівСкачати 274.74 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір274.74 Kb.


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

Кафедра психології


Затверджую

Проректор з науково-педагогічної роботи


___________________________________

Патика Н.І.

“____” ____________________2013 р.Робоча програма навчальної дисципліни
ппп 3.15 основи психотерапії

перепідготовки спеціалістів

галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки»

спеціальності 7.03010201 «психологія»

Київ 2013

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи психотерапії» для студентів, що навчаються за спеціальністю 7.03010201 «психологія»


Розробник програми кандидат психологічних наук, доцент Зелінська Я.Ц.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології

Протокол №1, від 18.01.2013 р.

Завідувач кафедри психології


Киричук О.В.

(підпис)

Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Протокол №1 від 30 січня 2013 р.


Рецензенти:


Долинська Л.В., кандидат психологічних наук, професор кафедри психології Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова.
Пріб Г.А., доктор медичних наук, професор кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Зелінська Я.Ц. Основи психотерапії. Робоча програма навчальної дисципліни. – К.: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України. -2013. – 14 с.

©Зелінська Я.Ц., 2013

©Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ), 2013
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни є формування у слухачів системних знань щодо форм і методів психотерапевтичної допомоги, показань і протипоказань до їх застосування; засвоєння психологічних особливостей поведінкових, когнітивних та екзистенційних напрямків психотерапії.
1.2 Основні завдання вивчення дисципліни полягають в теоретичній та практичній підготовці студентів з питань:

• теорії та практики психотерапевтичної допомоги;

• структури психотерапевтичної роботи;

• сучасних напрямів, основних технік та методів психотерапії.


Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

• основні теоретичні концепції психотерапії та відповідні практичні заходи;

• межі психологічного впливу різних терапевтичних методик;

• особливості взаємодії з іншими спеціалістами в процесі психотерапевтичної допомоги.Вміти:

• правильно оцінювати проблематику клієнта й визначати рекомендований у конкретному випадку метод терапії;

• застосовувати техніки та методи психотерапії;

• виявляти внутрішні та зовнішні ресурси клієнта;

• володіти навичками встановлення контакту із клієнтом, що має важкий життєвий досвід;

• керуватися етичними засадами, прийнятими в професійному психологічному співтоваристві.2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів -2

Галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки»

Нормативна

Модулів - 3

Спеціальність 7.03010201 Психологія

Рік підготовки

Змістовних модулів - 2
1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

(контрольна робота)Семестр

Загальна кількість годин-60
2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних -

самостійної роботи студента –


Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст перепідготовки
6 год.

Практичні, семінарські
2 год.

Лабораторні
-

Самостійна робота
52 год

Індивідуальні завдання:

(контрольна робота)Вид контролю: залік


3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовний модуль І. Основи психотерапії
Тема 1. Поняття про психотерапію.

Сутність, об’єкт і предмет психотерапії. Види терапевтичної допомоги. Категорії психотерапевтичної практики. Проблемна та особистісна спрямованість терапевтичної допомоги. Формування запиту клієнта. Етапи психотерапевтичного процесу. Базові принципи та завдання психотерапії. Етичні засади терапевтичної роботи Особливості профконсультування та соціально-психологічного консультування.


Тема 2. Історичні аспекти виникнення психотерапії

Теоретичні основи психотерапії. Варіанти класифікації систем, напрямків та методів психотерапії. Ф. Месмер, Шарко. Поняття тваринного магнетизму. Сугестивні техніки терапії. Психіка і соматичні розлади. Психологічні основи фізичних розладів. Спроби “духовного” зцілення людини. Основна проблеамтика і особливості розвитку психотерапевтичної допомоги у сучасному світі.


Змістовний модуль ІІ. Основні напрямки та концепції психотерапії
Тема 3. Психодинамічний напрямок психотерапії

Психодинамічна концепція З.Фрейда. Положення та психотехніки. Психодинамічна теорія Юнга. Психотерапевтичний процес, структура особистості, періоди життєвого циклу за Юнгом. Основні положення адлеріанського вчення. Особливості психотерапевтичного процесу. Поняття гуманістичного психоаналізу Фрома. Концепція К. Хорні. Мета характерологічного аналізу. Психотерапія міжособистісних стосунків Г. Селлівана. Теорія трансактного аналізу Берна. Значення рольових стосунків. Мета психотерапевтичного процесу.Тема 4. Когнітивно-біхевіоральний напрямок

Загальна характеристика поведінкового напрямку в психотерапії. Основні поняття поведінкової психотерапії. Класичний біхевіоризм. Психотерапевтичний процес у межах теорії соціального научіння. Раціонально-емотивна терапія А.Елліса. Психотехніки в РЕТ. Когнітивна психотерапія А.Бека. Психологічна допомога при емоційних розладах.Тема 5. Гуманістичний напрямок психотерапії та інші види психотерапії

Гештальттерапія.Поняття гештальту. Відкритий і закритий гештальт. Основні принципи гештальттерапії. Техніки. Групова робота. Теорія та практика психотерапевтичної роботи К.Роджерса. Екзистенційна психотерапія А. Маслоу. Невербальні психотерапевтичні методики: музикотерапія, арт- терапія, танцтерапія, пісочна терапія, тілесно орієнтовані методи. Сімейна системна психотерапія. Сугестивна психотерапія. Обмеження застосування та ефективності методу.


4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Назва змістовних модулів і тем

Кількість годин

заочна форма навчання

Усього

в тому числі

Лекції

Практичні

СРС

Індивід.

робота

60

6

2

22

30


Змістовний модуль І. Основи психотерапії


Тема 1. Поняття про психотерапію

11

2

-

3

6

Тема 2. Історичні аспекти виникнення психотерапії

10

-

-

4


6

Разом за змістовним модулем І

21

2

-

7

12


Змістовний модуль ІІ. Основні напрямки та концепції психотерапії

Тема 3. Психодинамічний напрямок психотерапії

12

1

-

5

6

Тема 4. Когнітивно-біхевіоральний напрямок

14

1

2

5

6

Тема 5. Гуманістичний напрямок та інші види

психотерапії13

2

-

5

6

Разом за змістовним модулем ІІ

39

4

2

15

18

Усього годин:

60

6

2

22

305. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 4. Когнітивно-біхевіоральний напрямок

Практичне заняття.

1. Загальна характеристика поведінкового напрямку в психотерапії.

2. Психотерапевтичний процес у межах теорії соціального научіння

3. Основні положення концепції А.Бека.

4. Мета психологічної допомоги та психотехніки РЕТ Елліса.

5. Положення реальнісної терапії У.Глассера..Література: [1, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 17, 24].

6. САМОСТІЙНА РОБОТА
з/п

Назва теми та зміст самостійної роботи

Кількість годин

1

Поняття про психотерапію.

Засвоїти знання про сутність, об’єкт та предмет психотерапії, базові принципи та завдання психотерапевтичної роботи.6

2

Історичні аспекти виникнення психотерапії

Ознайомитися з основною проблематикою і особливостями розвитку психотерапевтичної допомоги.6

3

Психодинамічний напрямок психотерапії.

Ознайомитися з теоретичним матеріалом з рекомендованої літератури, проаналізувати концепції психодинамічного напрямку.6

4.

Когнітивно-біхевіоральний напрямок.

Засвоїти теоретичний матеріал з рекомендованої літератури, проаналізувати концепції когнітивно-біхевіорального напрямку.6

5.

Гуманістичний напрямок та інші види психотерапії.

Засвоїти теоретичний матеріал з рекомендованої літератури, проаналізувати концепції гуманістичного напрямку. Ознайомитися з невербальними психотерапевтичними методиками: музикотерапією, арт- терапією, танцтерапією, пісочною терапією, тілесно орієнтованими методами.67. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

(контрольна робота для заочної форми навчання)


  1. Виконання контрольної роботи передбачає письмове розв’язання завдань за відповідним варіантом. Кожен варіант включає завдання з тематики, визначеної навчальною програмою з дисципліни, за якою пишеться контрольна робота.

  2. Для студентів, які навчаються на заочному відділені ІПК ДСЗУ, передбачена методика розподілу варіантів контрольних робіт, в основу якої покладено алфавітний принцип.
Початкова літера

прізвища студента

Варіант

А

П

1

Б

Р

2

В

С

3

Г

Т

4

Д

У

5

Є

Ф

6

Ж

Х

7

З

Ц

8

Й

Ч

9

І

Ш

10

К

Щ

11

Л

Ю

12

М

Я

13

Н
14

О
15
  1. Контрольна робота з дисципліни «Основи психотерапії» складається з двох частин: одне теоретичне питання, що потребує поглибленої відповіді; конкретно-практичне завдання, яке дозволяє через навчальну ситуацію переходити до практики.

  2. Відповідь має бути повною та обґрунтованою на теоретичне питання, що передбачене конкретним варіантом контрольної роботи. Висновки необхідно робити з посиланням на конкретне літературне чи наукове джерело.

  3. Виконання конкретно-практичного завдання повиннен передбачати наявність алгоритму розв’язку, безпосередній розв’язок та обґрунтування (пояснення) прийнятого рішення.

  4. Запис умови завдання, передбачених варіантом, є обов’язковим. Контрольна робота повинна мати самостійний характер. Недопустимо запозичення тексту, фактичних даних із літературних джерел без посилання на них. Тому контрольні роботи, написані без врахування цих вимог, викладачем перевірятися не будуть.

  5. Слухач може спиратися у своїй роботі на відповідну навчальну і монографічну літературу з даної проблеми. При цьому, якщо він наводить цитату чи запозичує із літературного джерела якесь теоретичне положення (наприклад, визначення, висновки дослідження, думку автора літературного джерела з того чи іншого питання тощо), то обов’язково треба робити посилання на літературне джерело.

ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

  1. Контрольна робота виконується державною (українською) мовою.

  2. Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15 сторінок комп’ютерного тексту. Контрольна робота має бути оформлена належним чином (див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ, 2008. – 26с.).

  3. Контрольна робота має бути виконана і направлена для перевірки протягом міжсесійного періоду, тобто навчального року, протягом якого здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача, але не пізніше як за 30 днів до початку сесії для студентів заочної форми навчання, передбаченої навчальним планом.


ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


  1. Контрольна робота оцінюється за чотирибальною національною шкалою та в балах за кредитно-трансфертною системою:

Оцінка

ECTS

Оцінка

у національній шкалі

Бали


за ECTS

A ( відмінно)

5 (відмінно)

47 - 50


B (дуже добре)

4 (добре)

44 - 46


C (добре)

40 - 43


D (задовільно)

3 (задовільно)

35 - 39


E (достатньо)

30 - 34


FX (незадовільно) з можливістю повторного складання

2 (незадовільно)

18 - 29


F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням

1-17

  1. У разі отримання слухачем незадовільної оцінки, останній повинен усунути виявлені недоліки і повторно захистити її в установлений викладачем строк.

  2. Слухач, який не виконав контрольної роботи або якщо його робота не зарахована за результатами її виконання, не допускається до семестрового контролю з дисципліни.ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Варіант 1.
Теоретична частина

1. Екзистенційна психотерапія А. Маслоу.


Практична частина

Кому належить запропонована теза когнітивно-біхевіорального напрямку? Її можливі автори: А. Бандура, А. Бек, У.Глассер, А. Лазарус, Р.Нельсон-Джоунс, Б. Ф. Скіннер, А. Елліс.

[...] ввів поняття самоефективності поведінки, пов'язане з умінням людини розпізнавати свої здатності і якості й на цій основі будувати адекватну поведінку, здійснювати вибори, оцінювати для себе ступінь затратності зусиль, необхідних для здійснення якої-небудь діяльності, переборювати перешкоди або фрустрації, проявляти волю й т.д.

Варіант 2.
Теоретична частина


 1. Теорія трансактного аналізу Е. Берна.


Практична частина

«Коли батькові було вже за сімдесят і ми з ним посперечалися за якісь дрібниці, я докорив його: «Ну що ти, уперся як маленький !". Його відповідь приголомшила мене на все життя. «А в мене немає мами з татом, щоб пожаліли й подбали". Я тоді вперше подумав - як це, коли ти почуваєш себе на передовий, коли спереду вже нікого із своїх немає.

Але тільки після смерті батьків я зрозумів, що це ще півсправи. Головне було сказано батьком».

Проаналізуйте наведений «випадок з життя» і припустіть, використовуючи ідеї Е. Берна, які життєві сценарії, реалізовані героями, можуть стояти за ним.


Варіант 3.
Теоретична частина

 1. Клієнт-центрована терапія К. Роджерса.


Практична частина

Клієнт з’явився на сеанс з запитом «Допоможіть навчитися спілкуватися». Наведіть систему запитань та впливів з позиції психоаналізу.


Варіант 4.
Теоретична частина

 1. Трансперсональна психотерапія С. Грофа.


Практична частина

Термін «поведінкова терапія» увів [...].

Можливі автори: А. Бандура, А. Бек, У.Глассер, А. Лазарус, Р.Нельсон-Джоунс, Б. Ф. Скіннер, А. Елліс.
Варіант 5.
Теоретична частина

1. Психодрама Я.Морено.Практична частина

Клієнт з’явився на сеанс з запитом «Допоможіть навчитися спілкуватися».

Наведіть систему запитань та впливів з позиції клієнт-центрованого підходу.
Варіант 6.
Теоретична частина

1. Особливості індивідуальної та групової психотерапії.Практична частина

Клієнт з’явився на сеанс з запитом «Допоможіть навчитися спілкуватися».

Наведіть систему запитань та впливів з позиції адлерівського підходу.
Варіант 7.
Теоретична частина

1. Основні етапи процесу психотерапії.Практична частина

Кому належить запропонована теза когнітивно-біхевіорального напрямку? Її можливі автори: А. Бандура, А. Бек, У.Глассер, А. Лазарус, Р.Нельсон-Джоунс, Б. Ф. Скіннер, А. Елліс.

Ідея научіння через спостереження висунута в роботах [...].
Варіант 8.
Теоретична частина

1. Раціонально-емотивна терапія А. Елліса.


Практична частина

Клієнт з’явився на сеанс з запитом «Допоможіть навчитися спілкуватися». Наведіть систему запитань та впливів з позиції екзистенційного підходу.


Варіант 9.
Теоретична частина

1. Гештальттерапія.


Практична частина

«У мами був специфічний характер. Вона розповідала історію, як вона 15-16 років гладила білизну, а біля неї крутився молодший брат Федір, заважав їй. Вона пригрозила йому, що якщо не вгамується, то вона припече йому ніс праскою. Той розійшовся ще сильніше, та й ще з підначками - слабо, мол. Ну та й припекла! Я чув цю історію від мами кілька разів, і завжди вона розповідала її з дуже повчальною інтонацією».

Проаналізуйте наведений «випадок з життя» і припустіть, використовуючи ідеї Е. Берна, які життєві сценарії, реалізовані героями, можуть стояти за ним.
Варіант 10.
Теоретична частина

1. Аналітична психологія К. Юнга.


Практична частина

Клієнт з’явився на сеанс з запитом «Допоможіть навчитися спілкуватися».

Наведіть систему запитань та впливів з позиції раціонально-емотивного підходу.
Варіант 11.
Теоретична частина

1. Біхевіоральна психотерапія.Практична частина

Клієнт скаржиться на проблеми незайнятості і водночас відмовляється під тим чи іншим приводом від усіх спроб працевлаштування.

Наведіть 3-4 варіанти початку бесіди з таким клієнтом у залежності від вашої мети.
Варіант 12.
Теоретична частина

1. Поведінкова психотерапія.Практична частина

Клієнт з’явився на сеанс з запитом «Допоможіть навчитися спілкуватися».

Наведіть систему запитань та впливів з позиції біхевіорального підходу.
Варіант 13.
Теоретична частина

1. Психодинамічна теорія К. Юнга.Практична частина

Клієнт з’явився на сеанс з запитом «Допоможіть навчитися спілкуватися».

Наведіть систему запитань та впливів з позиції гештальт-підходу.
Варіант 14.
Теоретична частина

1. Когнітивна психотерапія.Практична частина

Клієнт з’явився на сеанс з запитом «Допоможіть навчитися спілкуватися».

Наведіть систему запитань та впливів з позиції трансактного підходу.
Варіант 15.
Теоретична частина

1. Раціональна психотерапія.Практична частина

Клієнт з’явився на сеанс з запитом «Допоможіть навчитися спілкуватися».

Наведіть систему запитань та впливів з позиції терапії реальністю.

8. Методи навчання. В процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються лекції і практичні заняття, ділові ігри, тренінги тощо.
9. Методи контролю. Поточне тестування, оцінка за відповідь, оцінка за самостійну роботу, підсумкова письмова робота.

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИПоточне тестування, самостійна та контрольна робота

Підсумковий тест

Сума

50

50

100


Шкала оцінювання: національна та ECTS

90-100 балів – відмінно (А);

82-89 балів – добре (В);

75-81 балів – добре (С);

68-74 балів – задовільно (D);

60-67 балів – задовільно (E);

35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).11. Методичне забезпечення: навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни,робоча програма навчальної дисципліни, програма навчальної дисципліни, ілюстративні матеріали.
12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
1. Мета і завдання психотерапії.

2. Об’єкт і предмет психотерапії.

3.Місце психотерапії в системі психологічних, психіатричних і психотерапевтичних наук.

4. Зв’язок психотерапії з іншими медичними та суспільними науками.

5. Основні функції психотерапії.

6. Психоаналіз як герменевтичний метод пізнання.

7. Лікувальна психотерапія, її мета і завдання.

8. Психоаналітичне мислення як інструмент пізнання соціальної та

особистісної внутрішньої реальності.

9. Типи інтерпретацій.

10. Его-психологія. Поняття про психічні захисти.

11. Класифікація особистостей за характерними для них способами

опанування тривоги.

12. Основні поняття роджерівської психотерапії.

13. Поняття вільних асоціацій.

14. Поняття емпатії.

15. Поняття фрустрації.

16. Показання та протипоказання до психоаналітичного лікування.

17. Психоаналіз З.Фрейда.

18. Основні положення адлеріанського вчення.

19. Поняття гуманістичного психоаналізу Фрома.

20. Концепція К. Хорні.

21. Психотерапія міжособистісних стосунків Г. Селлівана.

22. Теорія трансактного аналізу Е. Берна.

23. Клієнт-центрована терапія К. Роджерса.

24. Екзистенційна психотерапія Маслоу.

25. Трансперсональна психотерапія С. Грофа.

26. Гештальттерапія.

27. Техніки роботи гештальту.

28. Принципи роботи сімейного психотерапевта.

29. Психодрама.

30. Музикотерапія.

31. Ознаки успішності психотерапевтичної роботи.

32. Умови та правила психотерапевтичної роботи.

33. Етичні засади психотерапевтичної роботи.

34. Обладнання робочого місця та приміщення.

35. Регламент роботи. Необхідна документація та апаратура.

36. Арттерапевтичні методики.

37. Музикотерапія.


13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова

1. Алан Е. Айви, Мэри Б.Айви, Линк Саймэн-Даунинг Психологическое консультирование и психотерапия. – М., 1999. – 487 с.

2. Адлер А. Практика к теория индивидуальной психологии, - Москва, 1995 .

3. Блезер., Хайм 3., Рингер X., Томман М. Проблемно-ориентированная психотерапия. Интегративный подход / пер. с нем. - М.: Независимая фирма "Класс", 1998.

4. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. - К., 1997.

5. Карвасарский Б.Д. Психотерапия. - СПб.: Питер, 2010. -605 с.

6. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика. - М.: Прогресс, 1990.

7. Фрейд А. Психология "Я" й защитные механизмы. - М.: "Педагогика-Пресс", 1993. - 124 с.

8. Юнг К.Г. Тэвистокские лекции. Аналитическая психология: ее теория и практика. - Киев: Синто, 1995. -228 с.

9. Гврітішвілі Н.П. Етичні питання психологічної допомоги // Практична психологія в контексті культур. – К, 1998.

10. Кочюнас Р. Психологическое консультирование. Групповая психотерапия: Учеб.пособие.- 7-е изд. – м.:Академический проект, 2010. – 463 с.

11. Литвак М. Е. Психологический вампиризм. Анато­мия конфликта. -Ростов н/Д, 2002.

12. Цимбалюк І.М. Психологічна консультація та корекція. - К., 2005.
Допоміжна
13. Александров А. А. Современная психотерапия: Курс лекций. — СПб.: Академический проект, 1997. — 335 с.

14. Андерсен Дж. Когнитивная психология / Пер. с англ. 5-е изд. — СПб.: Питер, 2002. - 496 с.

15. Барц Э. Игра в глубокое: введение в юнгианскую психодраму. - М. Независимая фирма "Класс", 1997.

16. Бек А. Когнитивная терапия депрессий // Московский психотера­певтический журнал, 1996, № 3. С. 69-92.

17. Бек. А. Техники когнитивной психотерапии // Московский психо­терапевтический журнал, 1996, № 3. С. 49-68.

18. Берн Э. Игры в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. - М.: Прогресс, 1988. - 399 с.

19. Блезер., Хайм 3., Рингер X., Томман М. Проблемно-ориентированная психотерапия. Интегративный подход / пер. с нем. - М.: Независимая фирма "Класс", 1998.

20. Вайс Дж. Как работает психотерапия - М.: Независимая фирма Класс"1998.

2000. - 320 с.

21. О'Коннор Дж., Сеймор Дж. Введение в НЛП. -Челябинск: "Версия", 1999.

22. КеллиДж. А. Теория личности / Пер. с англ. — СПб.: Речь, 2000. -249с.

23. Лазарус А. Краткосрочная мультимодальная психотерапия / Пер. с англ. - СПб.: Речь, 2001. - 256 с.

24. Мейер В., Чессер Э. Методы поведенческой терапии / Пер. с англ. — СПб.: Речь, 2001. - С. 54-68.

25. Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б. Д. Карвасарского. - СПб.: Питер, 1998. - 305 с.

26. Перлз Ф., Гудмен П., Хефферлинг Р. Практикум по гештальттерапии. – Красноярск. – 1993.

27. Трансактный анализ и психоррекция. - СПб., 1994.

28. Франкл В. - Жизнь в поисках смысла. - М.: Наука, 1990.-376с.

29. Федоров А. П. Когнитивно-поведенческая психотерапия. — СПб: Питер, 15. 2002. - 352 с.30. Федоров А. П. Методы поведенческой психотерапии: Учебное по­собие для врачей. — Л.: Издательско-полиграфический техни­кум, 1987. - 20 с.

31. Фестпишер Л. Теория когнитивного диссонанса / Пер. с англ. — СПб.: Ювента, 1999.-318с.

32. Эллис А. Гуманистическая психотерапия: Рационально — эмоцио­нальный подход / Пер. с англ. — СПб.: Сова; М.: ЭКСМО — Пресс, 2002. - 272 с.

33. Эллис А., Драйден У. Практика рационально-эмоциональной пове­денческой терапии. — СПб.: Речь, 2002.

34. Эллис А., Драйден У. Практика рационально-эмоциональной пове­денческой терапии / Пер. с англ. — СПб: Речь, 2002. — 352 с.

35. Гинчер С. и А. Гештальт-терапия контакта. - СПб: Спец. литература, 1999 г.

36. Дилтс Р. Изменение убеждений с помощью НЛП. - М.: Независимая фирма "Класс", 1997. - 186 с.

37. Польстер И., Польстер М. Интегрированная гештальт-терапия. Контуры теории и практики: Пер. с англ. - М.: Независимая фирма "Класс", 1997. -259 с

38. Роджерс К. Клиентоцентрированная терапия / Пер. с англ. - М.: Рефо-бук. К.: Ваклер,.-1997. - 320 с.

39. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика. - М.: Прогресс, 1990.

40. Фрейд А. Психология "Я" й защитные механизмы. - М.: "Педагогика-Пресс", 1993. - 124 с.
Інформаційні ресурси

Нормативні документи, які регламентують діяльність психотерапевтичної мережі в Україні. –Методичні рекомендації. – Михайлов Б.М., Сердюк О.І., Федосєєв В.А. Режим доступу: www. psychiatry.ua

Офіційний сайт міністерства охорони здоров’я України. Режим доступу:

sapavi.narod.ru/publЗМІСТ

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

32. Опис навчальної дисципліни

43. Програма навчальної дисципліни

54. Структура навчальної дисципліни


6


5. Теми практичних занять

7

6. Самостійна робота


8
7. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

98. Методи навчання

149. Методи контролю
10. Розподіл балів, які отримують студенти
11. Методичне забезпечення

14
15
1512. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань

1613. Рекомендована література

17

Зміст

19

Навчально-методичне видання


Зелінська Ярослава Цезарівна

Робоча програма навчальної дисципліни

«Основи психотерапії»

Відповідальний за випуск М.М. Руженський

Комп’ютерний набір Я.Ц.Зелінська

Підписано до друку .02.2013 р. Формат 60×84/16. Папір офсетний.

Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 0,62.

Тираж 10 прим. Зам. № _____


Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК №1805 від 25.05.2004.


Інститут підготовки кадрів

державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)

03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.Тел./факс (044) 536-14-85
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка