Робоча програма спецкурсу «етика І психологія сімейного життя»Скачати 466.06 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації23.03.2016
Розмір466.06 Kb.
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

ТЕРЕБОВЛЯНСЬКЕ ВИЩЕ УЧИЛИЩЕ КУЛЬТУРИ

ЗАТВЕРДЖУЮ” „ПОГОДЖЕНО”Директор училища Заступник директора

____________ з навчальної роботи

___________


РОБОЧА ПРОГРАМА


СПЕЦКУРСУ

«ЕТИКА І ПСИХОЛОГІЯ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ»

Укладач: викладач Данилюк О.О.

Розглянуто та схвалено на засіданні

предметно-циклової комісії

гуманітарних та соціально –

економічних дисциплін

Голова комісії ____________________
Протокол № від «__»_________20__ р.


м.Теребовля
Пояснювальна записка

Майбутнє нашої держави залежатиме від змісту цінностей, які закладаються у світоглядні орієнтири молодих людей, а також від того, наскільки духовність стане основою їх життя. Це означає, що виховання молоді, підготовка її до сімейного життя завжди була і є однією з найважливіших проблем у житті суспільства. І головним завданням цієї роботи є набуття теоретичних знань, формування сучасних уявлень і поглядів на шлюб, формування моральних та ціннісних орієнтирів, переконань у сфері сімейної політики.

За роки незалежності нашої країни інститут сім’ї зазнав значних змін. Згідно статистики в Україні близько 13,5 мільйонів сімей, з них 7,5 мільйонів мають неповнолітніх дітей. Необхідно відмітити негативні тенденції як кількість неповних сімей, яких на сьогодні майже 2 млн. Кількість розлучень становить практично половину від кількості шлюбів, що призвело до зниження народжуваності, зростання дитячої безпритульності та соціального сирітства.

На обліку в службах у справах неповнолітніх перебувають 86 тис. неблагополучних сімей, з них щороку під захист держави вилучається більше 6 тис. дітей.

Актуальною проблемою в нашому суспільстві є насильство в сім’ї. Як свідчать результати проведених досліджень, причинами прояву цього явища є зниження рівня життя значної частини населення, високий рівень безробіття, соціально-побутова невлаштованість, поширення алкоголізму та наркоманії, високий рівень агресії, низька самооцінка осіб, що чинять насильство тощо. На запобігання цього явища спрямовано реалізацію Закону України «Про попередження насильства в сім’ї», Закону України «Про охорону дитинства», Наказ МОН України «Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми» та ін.

Крім того, з метою подолання кризи в сім’ї створено Державні програми «Підтримка сім’ї на період до 2010 року», «Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року», «Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки», Міжгалузеву комплексну програму «Репродуктивне здоров’я нації» та інші.

Можна відмітити, що динамічні зміни образу життя українського народу неоднозначно впливають на сімейні відносини, сприяють появі невдалих шлюбів, збільшення кількості розлучень. Серед типових причин виникнення цих явищ – низька культура почуттів, психолого-педагогічна неграмотність, зменшення віку вступу у шлюб, соціально-економічна незахищеність молодих сімей; зміна мотивації створення сім’ї, ранні статеві стосунки.

В цих умовах цілеспрямована підготовка до сімейного життя є нагальною потребою, яка займає важливе місце в системі виховання студентської молоді у формуванні в юнаків і дівчат потреби створювання сім’ї, готовності до вступу в шлюб, вмінню правильно будувати внутрішньо сімейні відносини і виховувати дітей. Крім того, формування почуття відповідальності за свою поведінку до шлюбу, а також відповідну моральну поведінку у сфері взаємовідносин чоловіків та жінок.

Виходячи з вищезазначеного, для удосконалення підготовки молоді до шлюбу педагогічні колективи ВНЗ повинні проводити роботу, яка спрямована на розширення та поглиблення знань студентів про роль сім’ї в житті особистості та суспільства.

Робота з молоддю стосовно підготовки її до сімейного життя безпосередньо пов’язана з формуванням ціннісних орієнтацій і моральних якостей у молоді і повинна здійснюватися на всіх етапах вікового розвитку особистості, в системі загальних проблем виховання, за основними напрямами:1. Загальносоціальний. Розкриває політику держави в області шлюбно-сімейних відносин, сутність сімейної політики, значення сім'ї в суспільстві, гендерну структуру сім’ї.

2. Етичний. Включає виховання моральних якостей та цінностей, усвідомлення моральних основ шлюбно-сімейних відносин, почуття відповідальності перед дружиною (чоловіком), сім'єю, дітьми, а також культуру інтимних почуттів, уявлення про благополуччя сім'ї.

3. Правовий. Ознайомлення з основами законодавства про шлюб, із положеннями сімейного права, з обов'язками подружжя по відношенню один до одного, до дітей, до суспільства, формування правової культури сімейних відносин серед молоді на основі теорії гендеру.

4. Психологічний. Формування поняття про особистість, особливості психології міжособистісних відносин молоді, психологічні основи шлюбу та сімейного життя, вміння розуміти психологію один одного, розвиток почуттів, що необхідні для подружнього і сімейного життя, володіння навичками спілкування та інше.

5. Фізіолого-гігієнічний. Ознайомлення з фізіологічними відмін­ностя­ми чоловічого та жіночого організмів; обговорення питань особистої гігієни, репродуктивного здоров'я, способів планування сім'ї, а також формування у студентів установок на здоровий спосіб життя.

6. Педагогічний. Формування уявлень про роль сім’ї у вихованні дітей, її педагогічний потенціал, розкриття специфіки виховання дітей в сім’ї та ролі батьків в цьому процесі.

7. Естетичний. Формування відношення до сімейного життя як до самостійної естетичної цінності.

8. Господарсько-економічний. Розкриття уявлення про бюджет та госпо­дар­ство сім’ї, набуття вмінь, необхідних у сімейному побуті та ін.

Для реалізації вищезазначених завдань в училищі введено спецкурс «Етика і психологія сімейного життя». Матеріали спецкурсу підібрані так, щоб сприяти досягненню освітніх, пізнавальних та розвиваючих цілей для підвищення рівня знань студентів щодо шлюбу і сімейних відносин, рекомендовано для студентів ІІІ-х курсів —1 год на тиждень (37 год на рік).Основні поняття та категорії курсу: жінка, чоловік, гендер, секс, шлюб, подружжя, кохання, сім’я, функції сім’ї, типи сімей, любов (батьків до дітей, дітей до батьків), здоров’я, розлучення, культура сімейних стосунків, матріархат, патріархат, егалітаризм, насильство, торгівля, експлуатація людини (дітей).

Головними завданнями курсу «Етика і психо­логія сімейного життя» є:

 • Підвищення відповідальності молоді перед шлюбом і сімейним життям.

 • Формування в юнаків та дівчат високого рівня етико-психологічної культури.

 • Підвищення соціальної престижності ролі батьківства та материнства.

 • Формування психологічної готовності юнаків та дівчат до шлюбу.

 • Опанування студентами навичок самоаналізу й саморозуміння, розуміння почуттів і мотивів пове­дінки оточуючих, уміння робити вибір і брати на себе відповідальність.

 • Засвоєння студентами навичок конструктивного спілкування, усвідомлення потреби в нових знаннях.

 • Посилення антиалкогольної та антинаркотич­ної пропаганди.

 • Висвітлення питань ведення домашнього гос­подарства, організації бюджету сім'ї.

Проблеми курсу:

1. Діяльне усвідомлення соціальної суті сім'ї.

2. Виховання й самовиховання життєво необхідних у шлюбі рис.

3. Проблема формування адекватних шлюбно-сімейних уявлень.Курс «Етика та психологія сімейного життя» має сприяти засвоєнню певної суми знань про пси­хологію та соціологію шлюбу й сім'ї.

Програма курсу включає вивчення п'яти розділів: «Основи сексології», «Психологія особистості», « Психологія взаємовідносин », «Психологія сім’ї та шлюбу».Особливості побудови програми

Програма передбачає:

 1. Чітке поурочне планування матеріалу, що дає змогу викладачеві структурувати великий обсяг запитань теоретичного й практичного спрямуван­ня та раціонально розподілити час.

 2. До кожної теми й уроку дібрані практичні заняття: вправи, завдання, психологічна діагностика, рольові ігри. Це допомагає поліпшити засвоєння ма­теріалу та сформувати відповідні вміння та навички.

 3. Розділи й окремі теми програми логічно по­в'язані в цілісну систему знань, навичок і вмінь.

 1. Запропоновані теми можна викладати більш або менш глибоко, залежно від темпу за­своєння матеріалу студентами та професійних пере­ваг викладача.

 2. Зміст навчального курсу.

Навчальна програма курсу «Етика та психологія сімейного життя» за змістом торкається широкого кола питань і має на меті виробити цілісну, логічно завершену систему знань, сформувати навич­ки конструктивного міжстатевого спілкування.

Протягом першого уроку студенти ознайомлюються з предметом «Етика та психологія сімейного життя», завданнями курсу, проводиться вхідна діагностика.Розділ I «Основи сексології» передбачає отримання студентами знань із різних питань фізіології шлюбу. Особливу увагу приділяють психологічної підготовки до вступу в інтимні стосунки, пси­хогігієні статевого життя. Обговорюються проблеми, зумовлені зміною сексуальних партнерів, хвороби, що передаються статевим шляхом, злочини проти статевої свободи особистості. Вивчають питання диференційованого підходу у вихованні дівчаток та хлопчиків, психологічні проблеми виховання дітей у неповній

У розділі ІІ «Психологія особистості» розкривається складна проблема співвідно­шення між біологічними та соціальними фактора­ми у формуванні особистості, розглядається структура особистості за С.Рубінштейном, за Є.Берном, за З.Фрейдом. Під час вивчення теми «Темперамент», «Характер», учням дають знання про індивідуальні відмінності між людьми, взаємо­дію різних видів темпераментів у сім'ї, зв'язок ха­рактеру й темпераменту. Розглядається поняття «Я – концепція», спонукання студентів до самопізнання, поважного ставлення один до одного.

У розділі ІII «Психологія взаємовідносин» аналізують структуру, функції та засоби спілкування. Велику увагу приділяють «ефекту ореола», бар’ерам спілкування, поняття міжособистісного простору в спілкуванні. Студентам пропонують цікавий практичний матеріал щодо вербальних та невербальннх засобів спілкування; розглядають різні стилі спілкування (пасивний, агресивний і ассертивний), аналізують їхню ефективність. Відпрацьовують навички толерантного спілкування. Розкривається питання молодіжної субкультури, вдосконалення вміння оцінювати психологічну атмосферу в групі, сім’ї.

Розділ ІV «Основи сімейних відносин» передбачає розгляд тем про шлюб та сім’ю. На заняттях йдеться мова про такий фактор стабільності шлюбу як подружня сумісність на психофізіологічному рівні, на рівні функціонально-рольової узгодженості і ціннісно-оріентаційній єдності. При вивченні теми «Сім’я, шлюб. Типи шлюбів» передбачено етнографічний екскурс в минуле української сім’ї , розглядаються співвідношення понять «сім’я», «шлюб», основні тенденції розвитку сучасної сім’ї, особливості сім’ї як малої соціальної групи. Дається психологічний аналіз функцій сім’ї. Обов’язково обговорюються родинні традиції і свята, котрі мають нести психотерапевтичне навантаження. При вивченні теми «Етапи розвитку сімейних стосунків» розглядаються стадії становлення сім’ї (молоді, середні, зрілі) і фази сімейного життя (залицяння, життя без дітей, експансія, стабілізація, діти назавжди залишають батьківський дім, «порожнє гніздо», хтось з подружжя залишається один після смерті іншого); пов’язані з цим певні проблеми, властиві кожній з фаз. Розглядаючи актуальну та важливу тему «Кон­флікти в родині» , студенти вчаться аналізувати інтереси, потре­би та почуття людей, які є суб’єктами конфлікту, опановують навички конструктивного розв'язан­ня конфліктів. Висвітлюють теми господарсько-економічних відносин у сім'ї, особливості ведення домашнього бюджету. В рамках структури сім’ї вивчають структуру сімейних ролей, сімейні підсистеми і межи між ними, які являються своєрідними механізмами , за допомогою яких сім’ї виконують свої функції. Розглядаються дві класифікації подружніх ролей і механізми формування патологізуючих сімейних ролей. В процесі обговорення життєвих ситуацій знаходяться важелі «за» розлучення і «проти». Велику увагу приділено новоствореним стосункам «невістка-свекруха» та «зять-теща». Включено матеріа­ли щодо народження й виховання дітей, психоло­гічної готовності чоловіка та жінки до народжен­ня дитини. Урок при­свячено правовим питанням укладання, призупи­нення шлюбу. Розглядаються нетрадиційні форми шлюбу, які викликають інтерес у підлітків і поширюються в сучасному суспільстві: громадянський шлюб, гомосексуальні і лесбійські шлюби.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАННазва розділу, теми

Всього годин

Лекції

Практичні

1

Вступ до спецкурсу. Предмет і завдання курсу. Зв’язок спецкурсу з учбовими дисциплінами

1

1
І Основи взаємин

2

Значення предмету сексології.

1

1
3

Сексуальна сумісність, особливості жіночої і чоловічої сексуальності, статеві ролі

1

1
4

Статеве життя, кохання, підліткова вагітність, кроки в життя.

1

1
5

Усвідомлення статевої належності

1

1
6

Кохання. Види кохання


1

1
7

Гендерне та сексуальне насильство


1

1
8

Дошлюбна чистота


1
1

9

Наслідки ранніх статевих зв’язків. Аборт


1
1

10

Наслідки ранніх статевих зв’язків. ХПСШ, ВІЛ/СНІД


1
1

ІІ. Психологія особистості

11

Риси особистості, індивід, індивідуальність.

1
1

12

Я і мої гендерні ролі

1
1

13

Характер, темперамент, риси особистості

1
1

14

Уроки життєвої зрілості. Самостійність лідер. Самооцінка.

1

1
15

«Я - концепція»»

1
1

16

Психологія юнацького віку. Ціннісні орієнтації

1

1
17

Те, що руйнує особистість (тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія)

1
1

ІІ СЕМЕСТР

ІІІ. Психологія взаємовідносин

18

Я+інші. Формування навичок групової взаємодії та активного слухання

1
1

19

Типи, види спілкування. Ефективні прийоми взаємодії.

1
1

20

Вчимося розуміти і поважати інших. Толерантна поведінка, безоціночне спілкування

1
1

21

Я і мої асертивні права. Техніки асертивності та їхнє використання

1
1

22

Як гідно поводитися у ситуації розриву стосунків.

1
1

ІV. Основи сімейних відносин.

23

Моделі сім’ї у різних культурах і релігіях

1

1
24

Дошлюбний період. Сім’я і шлюб. Основні причини укладання шлюбу

1

1
25

Шлюб та сім’я: партнерство статей (гендерний акцент)

1

1
26

Сім’я, як соціально- психологічний феномен

1

1
27

Правові питання шлюбу та сім’ї. Порядок і умови укладання шлюбу. Припинення шлюбу, недійсність шлюбу

1

1
28

Особисті права і обов’язки подружжя. Нормативні засади гендерної поведінки у сім’ї.

1

1
29

Психологічні проблеми молодої сім’ї. Психологічна класифікація сім’ї. Правила щасливого шлюбу. Чинники, що впливають на стабільність шлюбу.

1

1
30

Стійкість сім’ї. Сімейні конфлікти. Закономірності перебігу конфлікту. Основні стилі вирішення конфлікту. Правила поведінки у конфліктній ситуації.

1

1
31

Приховані і виявлені конфлікти. Небезпечні форми поведінки, що можуть спровокувати конфлікт. Прийоми звільнення від роздратування, гніву в конфліктних ситуаціях. Агресія. Причини агресивної поведінки в сім’ї

1

1
32

Ревнощі, причини ревнощів. Зрада. Взаємна довіра

1

1
33

Ранні шлюби. Причини утворення ранніх шлюбів.

1

1
34

Він та вона у відповідальному батьківстві

1
1

35

Сім’я і її вплив на формування особистості дитини

1

1
36

Насильство в сім’ї, як соціальна проблема

1

1
37

Господарсько-економічні основи щасливої сім’ї

1
1

Всього годин

37

22

15
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка