Робоча програма з навчальної дисципліни Методика навчання географії Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалаврСторінка1/5
Дата конвертації04.03.2016
Розмір0.97 Mb.
  1   2   3   4   5
Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г.Короленка
Історичний факультет

Кафедра географії та краєзнавстваЗАТВЕРДЖУЮ

Голова вченої ради історичного факультету
___________________________________

(П. А. Кравченко)

«31» _серпня_2010 р.УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри географії та краєзнавства 28 серпня 2009 року, протокол № 1
Завідувач кафедри ________________

(Л. М. Булава)


Робоча програма з навчальної дисципліни

Методика навчання географії
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Галузь знань: 0401 Природничі науки

Напрям підготовки: 6.040104 Географія

Курс(и) навчання: ІІІ-IV-й. Семестр(и): 6-8-й

Укладач кандидат педагогічних наук Вішнікіна Любов Петрівна


Полтава − 2010_________________________________________________________________________


Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика навчання географії» розроблена на основі:

Методика навчання географії. Програма навчальної дисципліни / Укладачі: О.М. Топузов, В.М. Самойленко, Л.М. Булава, Л.П. Вішнікіна.

Затверджено вченою радою Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, протокол № 2 від 24 вересня 2009 р.

Затверджено вченою Лабораторією географічної освіти АПН України, протокол № 21 від 12 вересня 2009 р.

Схвалено науково-методичною комісією з педагогічної освіти МОН України, протокол №3 від 28 жовтня 2009 р.

Рекомендовано Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти і науки України.1. Загальні положення
1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни

Навчальна програма дисципліни «Методика навчання географії» для студентів педагогічних вузів України розроблена на основі узагальнення результатів сучасних науково-педагогічних та методико-практичних досліджень і спрямована на реалізацію основних положень концепції шкільної географічної освіти. Вона покликана забезпечувати професійно-методичну підготовку майбутніх учителів географії до навчання і виховання учнів. Зміст програми спрямовано на формування методичної компетентності випускників вищих педагогічних навчальних закладів на підґрунті знань, отриманих при вивченні педагогіки, психології і фахових дисциплін.Мета навчальної дисциплінисформувати у студентів знання теоретичних засад методики навчання географії, розвивати їхнє творче методичне мислення, вміння раціональної організації власної педагогічної праці та методичні вміння, спрямовані на виконання функцій вчителя сучасної школи.

Завдання навчальної дисципліни:  1. навчальні: забезпечити засвоєння теоретичних засад методики навчання географії на основі компетентністного підходу до побудови його змісту, психодидактичних засад формування географічних знань, істотного арсеналу технологій навчання;

  2. методичні: навчити самостійно визначати зміст і методичний апарат навчання географії в школі (методи, методичні прийоми, засоби та форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів); вміти диференціювати навчальний матеріал на основний (поняття, причинно-наслідкові зв’язки, закономірності, світоглядні ідеї) та допоміжний;

  3. дослідницькі: сформувати вміння працювати з науково-методичною літературою, самостійно проводити наукові дослідження з методики навчання географії, здійснювати діагностування ефективності процесу формування географічних компетентностей, використовувати психологічні методи дослідження особливостей засвоєння учнями навчальної інформації;

  4. конструктивні: навчити аналізувати шкільні програми, підручники та інші засоби навчання і доцільність застосування дидактичних інструментів у навчально-виховному процесі, проектувати зміст навчання, різні види пізнавальної діяльності учнів і способи їхнього включення у процес навчальної діяльності, планувати педагогічну діяльність учителя (календарно-тематичне планування, проектування уроків, позаурочних заходів тощо)

  5. організаторські: забезпечити оволодіння навичками організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці та коригування в процесі ведення уроку, вивчення ступеня і глибини засвоєння програмного матеріалу та його корекції, рівня сформованості інтелектуальних вмінь школярів та їхнього наукового світогляду;

  6. практичні: виробити вміння користуватися методичним апаратом навчання географії; підготувати майбутніх учителів до здійснення навчально-виховного процесу у всій його різноманітності; забезпечити опанування алгоритмізованими елементами педагогічних технологій та сформувати творче ставлення до їх впровадження.


1.2. Характеристика навчальної дисципліни «Методика навчання географії»

Цикл дисциплін: математичної і природничо-наукової підготовки

Частина циклу: нормативна, варіативна (за вибором вузу, студентів)

Загальний обсяг дисципліни, види навчальної діяльності, їх розподіл по семестрах:

Семестр

Кредити ECTS

Загальна кількість годин

Аудиторних годин

на тижденьЛекції (год.)

Практичні роботи

(год.)


Самостійна

робота


(год.)

Індивідуа-льна робота

(год.)


Кількість змістових модулів

Вид підсумкового контролю

VI

1

36

1

12

6

9

9

1
VII

3

108

4

30

26

26

26

2

залік

VII

3,5

126

4

40

30

28

28

2

екзамен

Разом

7,5

270
82

62

63

63

5  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка