Робота над проблемою ВступСкачати 178.18 Kb.
Дата конвертації21.02.2016
Розмір178.18 Kb.
Робота над проблемою

Вступ

Державний стандарт початкової загальної освіти визначає одне з найголовніших завдань школи – всебічний розвиток та виховання особистості через формування в учнів бажання і вміння вчитися, повноцінних мовленнєвих,читацьких, обчислювальних умінь і навичок відповідно до пізнавальних можливостей дітей молодшого шкільного віку.

Тому так організовую свою роботу, щоб розширити уявлення маленького школяра про світ, орієнтуючись на індивідуальні особливості кожного учня, розвиваючи його здібності. Вважаю завданням надзвичайної ваги утримання у дитини позитивного ставлення й інтересу до навчання. Завдання ці реалізовуються сукупністю навчальних предметів, кожен з яких – це важлива складова частина змісту початкової освіти.

Навчальні дисципліни дозволяють розвивати образне та логічне мислення, творчі здібності, розширюють і поглиблюють уявлення дітей про навколишній світ, сприяють формуванню загальнонавчальних компентентностей учнів, закладають основи наукового світогляду.

Здійснюючи навчально-виховний процес, спираюся не лише на традиційну методику і перевірені практикою здобутки сучасної педагогіки і методики навчальних предметів, а й шукаю нові підходи до розв’язання завдань, поставлених сьогоденням. Вважаю, що зараз постає проблема пошуку внутрішніх резервів підвищення результативності навчання. Одним із шляхів удосконалення системи освіти в початковій школі є відродження такого методичного явища як інтеграція навчання.

Актуальність ідеї інтегрованого навчання в тому, що вона є оптимальною для сучасного етапу розвитку національної школи, адже на даному етапі простежується зростання обсягу необхідної інформації, яка на сьогоднішній час є однією із головних людських цінностей. Ії називають хлібом сучасності. Згідно з підрахунками вчених за останні 10-15 років об’єм наукової інформації і відкриттів перевершив усе, що було зроблено наукою за тисячоліття її існування, 90% вчених – наші сучасники. Але не дивлячись на розповсюдження ЗМІ, бурхливий розвиток електронних засобів зв’язку і комп’ютерів, школа була і залишається незамінною у навчанні підростаючого покоління.

В Україні принцип інтеграції проголошений основним в освіті.

З усіх інноваційних технологій саме за цією є можливість широкого впровадження у молодшій ланці, адже вчитель початкових класів є багатопредметником і йому під силу цю технологію втілити в реальність.

Інтеграція – одне з найстаріших понять в історії розвитку науки. Ідея про єдність наукових знань, простежувалась у працях мислителів різних часів (Платон, Аристотель, Кант)

В епоху Відродження вчені, виступаючи проти схоластики в навчанні, підкреслювали важливість формування у школярів цілісних уявлень про взаємозв’язок природних явищ. Я.А. Коменський вважав, що для формування системи знань важливо послідовно встановлювати зв’язки між навчальними предметами. Не втратили актуальності думки Д.Локка про доцільність наповнення змісту одного предмета фактами інших. К.Д. Ушинський справедливо вважав, що знання та ідеї, які повідомляються будь – якими науками, повинні органічно об’єднуватися у світлий і, по можливості, широкий погляд на світ та життя взагалі.

К.Ушинському за допомогою інтеграції читання й письма вдалося створити аналітико-синтетичний метод навчання грамоти. У 60-х роках В.Сухомлинський провів «Уроки мислення в природі» - один із найважливіших прикладів інтеграції різних видів діяльності, об’єднаних однією метою. Інтеграція – це процес пристосування й об’єднання розрізнених елементів в єдине ціле за умови їхньої цільової та функціональної однотипності. У перекладі з латинської «інтеграція» означає «відтворення», «відновлення суцільного».

Методичними принципами об’єднання предметів є: • опора на знання з багатьох предметів;

 • взаємозв’язок у змісті окремих дисциплін;

 • зближення однорідних предметів;

 • розвиток загальних рис для низки предметів.

Розрізняють два види міжпредметної інтеграції:

повна (тобто становить об’єднання в одному курсі різних навчальних предметів) ;

часткова (полягає у поєднанні матеріалу різних предметів, підпорядкованих одній

темі).


Освітні функції інтеграції:

 • узагальнення і систематизація різних частин змісту курсів, уникаючи дублювання матеріалу;

 • показ зв’язків освітніх процесів із процесами суспільного розвитку.


Важливість проблеми

Проблема інтердисциплінарного підходу в навчанні та вихованні важлива як для теорії, так і для практики, її актуальність зумовлена змінами у сфері науки і виробництва, новими соціальними запитаннями.

Одним із напрямків методичного збагачення уроків є проведення їх на основі інтеграції змісту. Доцільність таких уроків випливає із завдань інтеграції знань, умінь і навичок учнів з основ наук.

Як народжується інтегрований урок?

По-перше, з нестандартної педагогічної теорії.

По-друге, із вдумливого самоаналізу діяльності вчителя.

Інтеграція навчальних предметів – це вимога часу, це творчість, самобутність, мистецтво педагога. Адже творча активність дитини на уроці не виникає сама по собі, її треба стимулювати, створювати відповідну атмосферу. Творчість учителя породжує творчість учня. Найефективніший той урок, на якому на всіх і на все вистачає часу й уваги, коли всім цікаво вчитися.


Ознаки інтегрованого уроку:

Насамперед, це урок, який розв’язує конкретні перспективні завдання інтегрованого курсу, бо є його складовою частиною.

Це урок, який розв’язує коло завдань, що можна виконати тільки завдяки інтегруванню. Але в будь-якому випадку інтегрований урок не може бути ізольованим, «випадати з теми».

Це урок, який органічно поєднаний із попереднім та наступним уроками, є складовою всього навчально-виховного процесу.Фактори, що сприяють активній розумовій діяльності у процесі інтегрування навчальних предметів:

 • прийняття сполучення предметів для інтеграції;

 • ретельний відбір змісту, методів, прийомів, враховуючи вікові особливості дітей;

 • адекватність дій учителя та його вихованців.


Мета інтегрованих уроків:

 • формування в учнів цілісного світогляду про навколишній світ, активації їх пізнавальної діяльності;

 • підвищення якості засвоєння сприйнятого матеріалу;

 • створення творчої атмосфери в колективі учнів;

 • виявлення здібностей учнів та їх особливостей;

 • формування навичок самостійної роботи школярів з додатковою літературою, таблицями міжпредметних зв’язків, опорними схемами;

 • підвищення інтересу учнів до матеріалу, що вивчається;

 • ефективна реалізація розвивально-виховної функції навчання.


Чим відрізняється інтегрований урок від традиційного?

  1. Предметом вивчення на інтегрованому уроці виступають багатопланові об’єкти, інформація про сутність яких міститься в різних навчальних дисциплінах.

  2. Широка можливість використання міжпредметних зв’язків при різнобічному розгляді однопланових об’єктів.

  3. Своєрідна структура, методи, прийому, засоби, які сприяють його організації і реалізації поставлених цілей.


Класифікація інтегрованих уроків

 1. За дидактичною метою:

 • засвоєння певних знань;

 • формування практичних умінь і навичок;

 • узагальнення й систематизація знань;

 • контрольні уроки.

 1. За станом навчальної діяльності:

 • вступні інтегровані уроки;

 • інтегровані уроки первинного ознайомлення з матеріалом;

 • формування понять;

 • застосування знань на практиці;

 • формування практичних умінь і навичок повторення й узагальнення матеріалу.


Методичними принципами об’єднання предметів є:

 • опора на знання багатьох предметів;

 • взаємозв’язок у змісті окремих дисциплін;

 • зближення однорідних предметів;

 • розвиток загальних рис для ряду предметів.


Підготовка вчителя до інтегрованого уроку

Щоб успішно підготуватися до проведення інтегрованого уроку, вчитель повинен зробити:

 1. аналіз річного календарного планування;

 2. зіставлення матеріалу навчальних програм з предметів для виявлення можливих варіантів побудови інтегрованих уроків;

 3. обдумування та формулювання загальних понять, узгодження часу їх вивчення;

 4. вибір форм та методів реалізації навчального матеріалу, планування тематики, конструювання заняття;

 5. визначення завдань уроку;

 6. ретельний вибір оптимального навантаження учнів різноманітними видами діяльності під час уроку;

 7. добір дидактичного матеріалу.

Інтегрований урок розв’язує не велику кількість окремих завдань, а їх сукупність. Тому найбільш відповідальним етапом до інтегрованого уроку вважаю визначення його завдань. З огляду на це справедливим буде виділення навчальної розвивальної та виховної мети окремо до кожного з інтегрованих предметів. Необхідно також зазначити, що можливості до інтеграції навчання здебільшого залежать від бажання і вміння вчителя синтезувати відповідний зміст різних дисциплін, що справді органічно пов’язаний між собою.

Інтеграція навчання є важливою й актуальною в наш час. Найоптимальніше та найпростіше застосовувати її можна в початковій школі. Але перш ніж упроваджувати систему інтегрованих уроків, необхідно дослідити їх тематику, види, технологію та частоту проведення.

Тільки урахування класифікації, дотримання технології проведення інтегрованих уроків забезпечує високу ефективність навчально-виховного процесу.
Особливості інтегрованої системи навчання

Інтегрований урок – інтердисциплінарний за змістом.

Сутність: на базі однієї дисципліни, інша дисципліна виступає в ролі допоміжної; уроки, в яких внесок дисциплін з однієї освітньої області однаковий; навчальні дисципліни ґрунтуються навколо певної навчальної проблеми, законів розвитку природи, понять тощо; уроки на яких наступна навчальна тема випливає з попередньої.Бінарний урок – урок у якому беруть участь кілька вчителів, які ведуть різні предмети, що дозволяє показати їхній взаємозв’язок; матеріал предметів складається чисто автоматично. На уроці відбувається концептуальне поєднання подібних декількох предметів для поглибленого вивчення наукової проблеми.

Урок с використанням міжпредметних звязків – за способом організації фрагментарні, синтезовані. Конструювання й проведення уроку двома або більше вчителями різних дисциплін або одним вчителем, що має базову підготовку з відповідних інтегрованих тем, розділів та уроків.

Окремі уроки на основі інтеграції – за змісту предметів беруться тільки ті відомості, які визначаються загальною метою. Етапи уроку розташовуються в традиційній послідовності, але відрізняються зв’язком зі змістом досліджуваних знань.

Інтегровані курси – побудовані на основі інтердисциплінарного підходу. Це інтегровані уроку, які проводяться в системі. Але в них включаються додаткові ігрові форми, проблемні ситуації. Інтегровані курси характеризуються блоковою подачею матеріалу, але вищого порядку: курс може будуватися на основі об’єднання декількох навчальних предметів, навколо певної стрижневої теми або головних понять.
Типові недоліки

Підготовка інтегрованих уроків супроводжується низкою проблем: • не завжди теми в програмах навчальних предметів, які планується об’єднати, звучать однаково. Тому, щоб виявити спільне, теми необхідно переформулювати;

 • часто уроки, які можна інтегрувати, відповідно до вимог програми мають проводитися зі значними проміжками часу, а це становить перешкоду перед необхідністю вносити корективи до навчального плану;

 • спільні теми між науками вивчаються в різних класах. Тому, перш ніж упроваджувати систему інтегрованих уроків, необхідно дослідити їхню тематику, види, технологію та частоту проведення. Тільки урахування класифікації, дотримання технології проведення інтегрованих уроків забезпечує високу ефективність навчально-виховного процесу.


Міждисциплінарний підхід у системі навчання та виховання здійснюється за допомогою системного технологічного підходу

 1. Освітні технології особистісно діяльнісного спрямування:

  • програмоване навчання;

  • модульне навчання (форма подачі передбачає використання всіх інформативних засобів: словесного, числового, символічного, графічного);

 2. Групові технології.

 3. Технології інтерактивного навчання – від слова «взаємний акт» – діяти. Інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Ці технології створюють комфортні умови навчання,за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. В основі їх лежить принцип особистісно-орієнтованого навчання, безпосередньої участі кожного учасника знань, як шукача шляхів, і засобів розв’язання проблем через такі форми:

«Метод прогнозування»

«Метод узагальнення ідей»

«Мозковий штурм»

«Карусель»

Технології дидактичного конструювання

Технології школи життєтворчості


Особливості структури інтегрованого уроку

Структура інтегрованого уроку зумовлюється його метою і завданнями, особливостями діяльності учнів і вчителя (або вчителів, якщо урок бінарний). Інтегрований урок - це урок нестандартний.

На мою думку, від інших уроків він відрізняється:


 • стислістю,

 • чіткістю,

 • інформативністю,

 • компактністю,

 • логічністю всіх етапів,

 • емоційністю.

Майже завжди інтегрований урок – це урок повторення та узагальнення, тому його структура повинна мати такі етапи:

  1. Організація

 1. Привітання

 2. Перевірка готовності учнів до уроку

  1. Повідомлення теми, мети та завдань уроку.

  2. Мотивація навчальної діяльності учнів.

  3. Актуалізація та коригування опорних знань інтегрованих уроків.

  4. Повторення та аналіз основних фактів, подій, явищ.

  5. Фізкультхвилинка

  6. Творче перенесення знань і навичок учнів у нові ситуації.

  7. Узагальнення та систематизація навчальних досягнень дітей.

  8. Домашнє завдання (задається окремо для кожного із предметів, що є інтегровані).

  9. Підбиття підсумків інтегрованого уроку.

Звичайно, у структуру кожного уроку необхідно вносити свої корективи. Це залежить від особливостей навчальних предметів, конкретних завдань уроків, що інтегруються.Гіпотеза

Протягом 10 років я працюю над науково-методичною проблемою «Інтегровані уроки як засіб формування навчально-пізнавальних компетентностей учнів», бо вважаю, що використання інтегрованих уроків сприяє розвитку пізнавальної активності, підвищенню якості знань.


Мета досвіду. Оптимізація навчально-виховного процесу через поєднання різних форм і методів, інтеграцію навчання, розвиток логічного мислення, уваги, пам’яті, формування пізнавальних інтересів, творчих здібностей учнів.

Суть інновації: використання інтердисциплінарного підходу в поєднанні з елементами ейдетики, проблемно-творчими задачами, інтерактивними, логічними вправами та авторськими іграми.
Для того, щоб вибрати можливі варіанти інтегрованих уроків, аналізую річне календарне планування, зіставляю матеріал навчальних програм з різних предметів. («Програми для середньої загальноосвітньої школи, 1-4 класи К.: Початкова школа. - 2006»), узгоджую час вивчення певних понять, оскільки інтегровані теми у кожного предмета повинні бути в річному плануванні розміщені у невеликому часовому інтервалі одна від одної. Це важлива умова проведення інтегрованих уроків. Враховуючи всі ці обставини, складаю орієнтовний перелік інтегрованих уроків та відповідних тем до навчальних дисциплін, що об’єднуються.

1 клас.


п/п


Предмети

Теми, що інтегруються

1

Основи здоров’я

Музика


Будь чистим і охайним

Три типи музики2

Математика

Образотворче мистецтво

Я і Україна


Симетрія як засіб гармонізації форми.

Виконання композиції «Крила метелика»


Різноманітність тварин.

3

Математика

Образотворче мистецтво

Навчання грамоти


Порівняння чисел. Попереднє і наступне число. Монети 1 к.,2 к.., 5 к..

Розбір кольору. Малювання квітів для віконниць бабусиної хати.


Робота з дитячою книжкою. В. Сухомлинський «П’ять дубків»

4

Математика

Я і Україна

Основи здоров’я


Складання і розв’язування виразів на віднімання та додавання. Написання цифр.

Культура спілкування. Словник мовленнєвого етикету.

Правила спілкування


5

Навчання грамоти
Музика

Я і УкраїнаЗакріплення букви «А» Читання речень, поданих рукописним шрифтом. Опрацювання тексту «Калина»

Виконання української народної пісні «Ой єсть у лісі калина»

Значення рослин у житті людини.


6

Навчання грамоти
Основи здоров’я

Буква ща. Письмо малої букви ща.

Підготовчі графічні вправи. Написання складів, слів та речень

Небезпека від вогню.

2 клас.


п/п


Предмети

Теми, що інтегруються

1

Математика

Розвиток мовленняТаблиця ділення на 2.Розв’язування задач на ділення.

Знайомство з творчістю Марії Приймаченко.2

Математика

Трудове навчанняЗакріплення вивчених таблиць додавання і віднімання. Розпізнавання геометричних фігур.

Розмічання і вирізання з картону геометричних фігур.3

Я і Україна

Образотворче мистецтвоРослини восени

Осінь – мальовнича4

Я і Україна

Читання


Рід,родина,рідня. Про родовід.

І.Гнатюк «Наша хата», «Роде наш красний»5

Читання

Українська моваОпрацювання казки Миколи Трублаїні « Про дівчинку Наталочку і сріблясту рибку»

Вправи на закріплення знань про правопис слів з ненаголошеними е-и. Відновлення деформованих речень.6

Читання

Я і УкраїнаГ. Демченко «Калинка»

У царстві рослин. Охорона природи.


3 клас.


п/п


Предмети

Теми, що інтегруються

1

Я і Україна

Природознавство

Розвиток мовлення

Тварина – частина живої природи.

Складання усного опису тварин.


2

Українська мова

Трудове навчанняРозвиток зв’язного мовлення. Складання твору з елементами опису «Могутній дуб»

Людина і художнє довкілля. Виготовлення композиції з використанням оригінальних технік. Композиція «Дуб-велетень»3

Українська мова
Читання
Я і Україна

Розбір прикметника як частини мови. Складання розповіді за поданими словами «Мій друг», «Моя подруга»

Творчість Грицька Бойка. З гумором про серйозні речі. Г.Бойко «Як невдаха виступав», «Хвастунець», «Сашко»

Перевага добрих вчинків.


4

Основи здоров’я

Українська моваПриродні чинники здоров’я.

Вправи на визначення роду і числа прикметників за відповідними іменниками. Складання усної розповіді.5

Читання

Українська мова

Музика


Ознайомлення з творчістю Марійки Підгірянки «Що я люблю», «Співанка про місяці».

Вправи на встановлення зв’язку прикметників з іменниками.

Визначення характеру музики. П.І.Чайковський «Пори року».


6

Розвиток зв’язного мовлення

Музика


Написання твору «Весна іде».
Виражальні засоби музики С.Рахманінов «Весняні води».

7

Читання

Музика


В.Скуратівський «Калина», А.Листопад «Калина».

Повторення пісень про калину.


4 клас.


п/п


Предмети

Теми, що інтегруються

1

Математика

ЕкономікаПовторення вивченого матеріалу

Розв’язування задач економічного змісту2

Образотворче мистецтво

МатематикаКонструювання будинків з паперу.
Площа прямокутника.

3

Я і Україна

Читання


Образотворче мистецтво

Взаємодія людей у сім’ї.

Каїн і Авель (біблійна легенда).

Вибір засобів графічної художньої виразності для передавання характеру форми і створення образу.


4

Громадянська освіта

Образотворче мистецтвоНародні свята весняного циклу. Великдень.

Розписування шаблонів писанок.5

Образотворче мистецтво

Українська мова

Музика


Малювання композиції «Осінь за вікном».
Твір–опис за картиною І.Левітана.

Музика – мова звуків. П.І.Чайковський «Пори року»- слухання6

Образотворче мистецтво

Музика


Малювання композицій»Колядники»
Календарно-обрядові пісні. Виконання колядок «Добрий вечір тобі», «Нова радість стала»

7

Математика

Я і УкраїнаПрості і складені задачі на знаходження швидкості, часу, відстані.

Подорож материками і океанами.


Педагогічні технології

Інтерактивне навчанняМодульне навчання

Проектна технологія

Дослідницька технологія • ейдетика

 • сенкан

 • робота в групах

 • робота в парах

 • асоціативне гроно

 • ейдетика

 • сенкан

 • робота в групах

 • робота в парах

 • асоціативне гроно
 • інтегрований модуль «Цілюща сила води»

 • інтегрований модуль «Час»

 • Проект «Вивчаємо цифри»

 • Проект «Бібліотечні уроки»

 • Інтегрований модуль «Рідний край»

Але якою б не була педагогічна технологія, на мою думку, механізм формування навчально-пізнавальних компетентностей такий

визначення цілей і очікувальних результатів

мотиваціяздобування знаньформування компетентностейситуація успіхутворче використання сформованих компетентностей у життєвих ситуаціях
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка