Роль адміністрації школи в процесі професійного становлення молодого вчителяСкачати 98.96 Kb.
Дата конвертації07.03.2016
Розмір98.96 Kb.
Роль адміністрації школи в процесі

професійного становлення молодого вчителя
 Відкрити у кожній людині творця, поставити її на шлях самобутньо -творчої, інтелектуально-повнокровної праці - це

завдання стає нині першочерговим у практичній роботі школиВ.О.Сухомлинський

Немає потреби переконувати когось у тому, що добре організована підготовка фахівців – найважливіше завдання кожної держави.

Сучасна доба ставить нові вимоги до вчителя. Суспільству потрібен учитель-професіонал з високою науково-теоретичною, методичною, психолого-педагогічною, теоретичною і практичною підготовкою, здатний до безперервного навчання, творчості і постійного самовдосконалення.  

  У структурі системи професійної підготовки педагогів особливої актуальності набуває післявузівська діяльність молодого вчителя, його адаптація до професії педагога. Професійне становлення особистості спеціаліста – довготривалий процес.

Від того, як пройдуть перші роки вчителя-початківця, залежить стабільність педагогічних кадрів, їх якісний склад, результативність навчально-виховного процесу в школі. Це добре розуміє колектив нашого закладу, тому й визначили одним з пріоритетних напрямів методичної роботи – педагогічне становлення молодого вчителя. Завдяки продуманій, цілеспрямованій діяльності в школі склалася ефективна система роботи з молодими вчителями, яка має творчий характер, сприяє професійному становленню початківців. Основною метою науково-методичної роботи з молодими педагогами є забезпечення зростання їх фахового рівня, надання кожному вчителю широких можливостей для удосконалення професійної підготовки, формування вміння прогнозувати свою професійну діяльність.

Для забезпеченняпідвищеннярівняфаховоїмайстерностіпедагогів-початківців і вдосконаленняїхніхпрактичнихнавичок і вмінь у нашійшколі створено систему роботи з молодимиспеціалістами, в якій задіяні директор школи, заступник директора з навчально-виховноїроботи, наставники, методична рада, методичніоб'єднання; проводятьсяметодичні оперативки, декадиініціативи та творчостімолодихспеціалістів, семінари-практикуми, тренінги, виставки.

До початку навчального року в закладі розробляється план роботи з молодими та малодосвідченими спеціалістами.  З метою своєчасної і чіткої організації роботи видається наказ «Про організацію роботи з молодими вчителями», у якому зазначається:

•    відповідальний за організацію стажування;

•    строки проведення стажування;

•  список учителів-стажистів і закріплених за ними вчителів-наставників.

Вчорашні випускники педвузів зустрічаються з адміністрацією закладу, вчителями- наставниками. Молодим педагогам вручаємо методичні папки з пам’ятками, рекомендаціями, які допоможуть зробити перші кроки на вчительській стежці.

Щоб робота булазмістовною, цілеспрямованою та ефективною, здійснюємоїї на діагностичнійоснові. Цедопомагаєчіткосплануватидіяльність, визначитирівеньпрофесійноїмайстерності та загальноїкультуривчителя, а такожврахуватийогозапити, потреби, забезпечитийогосаморозвиток і самовдосконалення. Складено план роботи «Школи молодого вчителя», вчителя-наставника з підшефним, індивідуальний план стажування молодого спеціаліста з урахуваннямйого потреб та можливостей.Наставники разом із адміністрацією школи надають кваліфіковану допомогу молодим учителям за такими напрямками: • ефективна та своєчаснадопомога в організаціїнавчально-виховногопроцесу та підвищенняфаховогорівнявідповідно до державного стандарту;

 • розробканавчально-програмноїдокументації (навчальнихпланів, програм, поурочнихпланів);

 • добірматеріалівізпитаньудосконалення форм і методівнавчання та виховання;

 • упровадженняновітніхінформаційнихтехнологій;

 • дотриманнявимог Закону України «Про мови» (опануваннядержавноїмови, виконання орфографічних і стилістичних норм під час оформленняшкільноїдокументації);

 • організаціядекадиініціативи та творчостімолодихучителів.

Наставники систематично аналізують хід роботи зі своїми підлеглими, вносять необхідні корективи в свою роботу. Проводять для них майстер-класи, відкриті уроки та позакласні заходи, відвідуютьнавчальні заняття своїх підшефних, допомагають у підготовці особистих відкритихзаходів. Робота з підвищення якості, ефективності і результативності сучасного уроку – один із найважливіших аспектів діяльності школи молодого вчителя. Молоді педагоги опрацьовують літературу про сучасний урок, знайомляться з методикою викладання, досвідом майстрів педагогічної праці. До  відвідання уроків молодих вчителів готуємо. Наставник, який проводитиме даний урок, попередньо знайомить молодих колег з темою, метою, завданнями даного заняття, методами і прийомами, які будуть використовуватись для їх вирішення. Після відкритого уроку проводиться обговорення у формі диспуту "Які з побачених на уроці методів і прийомів роботи будуть використані в особистій практиці в найближчий час?". Молоді вчителі обов'язково відвідують навчальні заняття у своїх колег-початківців, аналізують їх, спільно виробляють методичні рекомендації щодо удосконалення уроку.

Дбаючи про розвиток творчої активності молодих cпеціалістів, учителі-наставники на 3-4 рік залучають їх до роботи в творчій групі "Пошук".    Молоді фахівці мають змогу тісно співпрацювати із досвідченими колегами, які входять у творчу групу, дієво застосовувати досягнення сучасної психолого-педагогічної науки та перспективного досвіду, використовуючи напрацьовані творчою групою методичні рекомендації, алгоритми, пам’ятки щодо впровадження педагогічних технологій, поради старших колег.

Велика роль відводиться методичним оперативкам, які проводяться щокварталу з метою ознайомлення молодих учителів із змістом нормативних, інструктивно-методичних документів, перспективним досвідом, інноваційними технологіями навчання і виховання, новинками науково-методичної, педагогічної літератури.

Згідно з річним планом роботи проводяться засідання «Школи молодого вчителя», на яких педагоги-початківці не тількиготують реферати за відповідними темами, а й діляться власним досвідом. Обов’язковим структурним елементом є практична робота: • складання календарно-тематичного плану з урахуванням навчальних програм та особливостей класу;

 • розробка завдань контрольних робіт, домашнє завдання на уроці;

 • підготовка планів-конспектів уроків різних типів;

 • розробка сценаріїв позакласних заходів;

 • моделювання уроку або його фрагменту;

 • ведення журналу;

 • організація роботи з батьками;

 • розв’язання педагогічних ситуацій;

 • самоаналіз навчального заняття;

 • організація і проведення батьківських зборів;

 • формування мотивації навчання.

У своїй роботі застосовуємо навчальні семінари, педагогічні читання, круглі столи, педагогічні салони, тренінги тощо з метою підвищення науково-методичного рівня молодого спеціаліста (презентація «Я – молодий учитель», гра-тренінг «Домашні завдання», консультація «В.Сухомлинський - молодому вчителеві: сто корисних порад», брифінг «Психологічне здоров’я як інтегральний показник особистісного розвитку учнів», семінар-практикум «Урок як одна з основних форм навчання та виховання», гра-тренінг «Камертон», семінар-практикум «Технологія аналізу уроку», мозковий штурм «Здоров’язберігаючі технології у школі», методична панорама «Організація навчально-виховного процесу з предмета», дискусія «Фактори, які впливають на рівень навчальних досягнень», тренінг «Що перетворює людей на команду», ділова гра «Моделювання структури уроку відповідно до обраного типу» круглий стіл « Цікавий учитель- цікавий учень»і т.д.)(Відеофрагмент "Засідання Школи молодого вчителя").

Однією з необхідних умов успішного професійного зростання молодого вчителя є цілеспрямована й систематична самоосвіта. З метою надання допомоги молодим спеціалістам проводяться короткотермінові тематичні семінари, організовуються консультації, практикується обмін досвідом їх роботи серед ровесників, а також перед старшими колегами та розроблений орієнтовний план самоосвіти молодого педагога.

Будь-які методичні заходи з молодими колегами поєднуються з керівництвом їх самоосвітньою роботою: виступи з певних теоретичних питань, захисти підготовлених рефератів, творчі звіти по самоосвіті, відкриті уроки, які проводять молоді вчителі на заключному етапі стажування. Висока результативність навчання молодих спеціалістів досягається через вміле поєднання існуючих форм підвищення кваліфікації: самоосвіти, колективних та індивідуальних форм методичної роботи. Найбільш популярними є консультації.

Адміністраціястворюєсприятливіумови для плідної роботи вчителя. Це:

- збільшеннявільного часу молодого педагога;

- наявність у розпорядженні вчителів шкільної бібліотеки, комп'ютерного класу,Інтернет мережі, методичного кабінету.

Підсумковим етапом роботи з молодими спеціалістами є проведення в березні місячника молодого вчителя, який, як правило, включає такі форми роботи:

ділові та інтелектуальні ігри;

методичні аукціони;

круглі столи, педагогічні виставки творчого доробку;

тиждень молодого вчителя, під час якого зарекомендували себе такі заходи: творчі звіти стажистів і наставників; проведення відкритих уроків, позакласних чи виховних заходів, самоаналіз проведених занять.(відео фрагментів уроків)
У Золотобалківському ЗНЗ працює п’ятеро молодих спеціалістів, випускників нашого закладу:

Шрам А.А., учитель історії і правознавства, закінчив Відкритий Міжнародний університет розвитку людини «Україна», юридичний факультет та Запорізький класичний приватний університет, факультет правознавства, в даний час навчається в Херсонському державному університеті на четвертому курсі на факультеті історії, психології та соціології, викладає третій рік. Працює над темою самоосвіти: "Групові форми навчання на уроках історії та природознавства". Вивчає досвід роботи Грицик Т.М. з питання: «Володіння інноваційними технологіями». (відео)

Наставник – соціальний педагог, учитель світовоїлітератури, спеціалістпершої категорії Кордис В.М.(відео)

Шрам Алла Володимирівна, учитель фізики та географії,нинінавчається у Херсонському державному університеті на факультетіфізики, математики та інформатики на ІІІ курсі, викладає другий рік. Працює над темою самоосвіти: «Підвищення зацікавленості учнів у вивченні фізики та географії». Вивчає досвід заслуженого учителя України Шапіро А. І.:


«Розвиток уміння самостійно мислити, здобувати знання, розвиток світорозуміння». Вихованці Алли Володимирівни беруть участь у конкурсах "Колосок", "Геліантус".(відео)

Наставник - Кордіс Алла Олександрівна – вчитель математики , спеціаліст вищої категорії.(відео).

Лядник Валентина Сергіївна, вчитель української мови та літератури. Закінчила Херсонський державний університет та здобула кваліфікацію вчитель початкових класів, стаж роботи- 2 роки.Працює над темою самоосвіти: «Міжпредметні зв’язки при вивчені української літератури».ВихованціВалентини Сергіївни брали участь умовно-літературнихконкурсах: «Поетичнийвернісаж»,"Об'єднаймося ж, брати мої",Міжнародномуконкурсіім. П. Яцика,Міжнародномуконкурсіучнівської та студентськоїмолодіім. Тараса Шевченка, конкурсізнавцівукраїнськоїмови «Патріот», "Олімпус", конкурсі імені Ліни Костенко, "Напиши листа міліціонеру".(відео)

Наставник - Кучеренко Лідія Миколаївна – вчитель української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії.(відео)

Ткаченко О.С., учитель фізичної культури та Захисту Вітчизни, закінчив Відкритий Міжнародний університет розвитку людини «Україна», юридичний факультет та Одеський національний політехнічний університет (кафедра підготовки офіцерів запасу), навчається на ІІІ курсі ХДУ на факультеті фізичного виховання, стаж роботи- 3 роки,учасник АТО.

Наставник-Добрянська Т.І., витель хімії, спеціаліст вищої категорії.

Мирошниченко К.А., учитель української мови та літератури, закінчила Херсонський державний університет факультет філології і журналістики в 2013 році, стаж роботи- 3 роки, знаходиться в декретній відпустці.

Нашімолодіспеціалісти є членами шкільнихта районних методоб’єднань. Вони беруть участь уроботіпедрад, семінарів, конференцій, педчитань, де виступають з певнихтеоретичнихпитань.

Нами було проведено опитування серед молодих колег.(відео)

Важливу роль адміністрація школи відводить питанню орієнтації випускників школи на педагогічні професії. З цією метою виявляємо школярів, яких цікавить професія вчителя; озброюємо учнів основами знань про майбутню спеціальність; формуємо первинні уміння, необхідні для педагогічної діяльності, вчимо школярів навичкам самоаналізу, самооцінки особистості, проводимо батьківський лекторій з питань надання допомоги у формуванні професійних нахилів учнів; залучаємо старшокласників до активної громадської роботи в органах самоврядування, учнівського товариства, клубах, об'єднаннях, видаємо рекомендації педрад кращим випускникам для цільового вступу на педагогічні спеціальності. На сьогоднішній день у педагогічних ВУЗах навчаються 15 наших випускників. Маємо надію, що хоч декілька з них повернеться в рідну школу.

У 2013 році на базі нашого закладу був проведений районний семінар молодих учителів, відкритті уроки показали молоді вчителі Ткаченко О.С. , Мирошниченко К.А. та вчителі-наставники Добрянська Т.І. та Кордіс А.О., для колег-початківців було організовано тренінгове заняття "Я крокую до майстерності". У квітні 2014 році питання аналізу роботи з молодими спеціалістами розглядалося на нараді при директору.

Ми не зупиняємося на досягнутому, шукаємо нові шляхи удосконалення змісту і форм методичної допомоги молодим вчителям в їх професійному становленні.Так організованаробота з молодимивчителямизабезпечуєїхпослідовне, поступовефаховестановлення, полегшуєадаптацію до роботи в умовахсучасноїшколи, допомагає досягти успіхів у педагогічній праці, розвивати свій творчий потенціал.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка