Роль шкільної бібліотеки в підвищенні рівня навчально-виховного процесу у світлі сучасних вимогСкачати 89.55 Kb.
Дата конвертації04.03.2016
Розмір89.55 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ» ЗОР

КУРСОВА РОБОТА

з теми:

«Роль шкільної бібліотеки в підвищенні рівня навчально-виховного процесу у світлі сучасних вимог»

Виконав :

Іваненко Людмила Миколаївна Бібліотекар Чубарівської ЗОШ І-ІІІ ст

Перевірив:
_______________________________

(П.І.Б. викладача)


________________________________________

(науковий ступінь, посада, кафедра)

с. Чубарівка

2013 рік

Зміст

І. Вступ ______________________________________________________ 3

ІІ. Шкільна бібліотека – центр духовного ставлення особистості ________ 3

2.1 Завдання шкільної бібліотеки в підвищенні рівня навчально-

виховного процесу у світлі сучасних вимог _______________________ 4

2.2 Бібліотечне обслуговування читачів __________________________ 5

2.3 Краєзнавча робота бібліотеки ______________________________ 6

ІІІ. Висновок _________________________________________________ 7

ІV. Література ________________________________________________ 8

V. Додатки __________________________________________________9-15

Людина, для якої книжка вже в дитинстві стала

такою необхідною, як скрипка для музиканта, як

пензель для художника, ніколи не відчує себе

обділеною, спустошеною і збіднілою.

В.Сухомлинський

І.Вступ.

Шкільна бібліотека сьогодні – це відчинені двері в широкий світ, варто лише переступити поріг, щоб отримати різноманітну інформацію. Навчальний процес неможливий без книжки: підручника, творів художньої літератури, наукових та довідкових видань.

Особистісно- орієнтована модель навчання і виховання ставить сьогодні у центр уваги учня як особистість, у формуванні якої немала роль відведена книзі.

Скарбницею духовних багатств людства, однією з найміцніших ланок , що поєднує минуле, сучасне і майбутнє, є книга. Важко переоцінити її значення для людства. Спочатку рукописна, а потім друкована, вона була є і залишається невичерпним джерелом знань.

І саме шкільній бібліотеці належить велика просвітницька робота у прилученні підростаючого покоління до духовної спадщини через виховання інтересу до книги. З книг діти черпають інформацію про оточуючий їх світ, всесвіт, уявлення про добро і зло, про правила поведінки в соціумі, тобто книга має великий виховний вплив на формування духовної культури особистості.

ІІ. Шкільна бібліотека – центр духовного ставлення особистості.

Шкільна бібліотека має утвердитися як центр духовного становлення особистості, формування духовної культури школярів, формування духовних ціннісних орієнтацій через засвоєння надбань вітчизняної та духовної культури. Вона повинна максимально підпорядкувати свою діяльність навчально-виховному процесу школи, розвивати творчу думку, пізнавальні

здібності та інтереси школярів, сприяти успішному засвоєнню ними навчальних програм.

2.1 Завдання шкільної бібліотеки в підвищенні рівня навчально-виховного процесу у світлі сучасних вимог.

Тому свою діяльність бібліотека організовує спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи школи і регламентуючої документації. Використовуються різні форми і методи індивідуальної, групової та масової роботи.

Однією з складових в діяльності шкільної бібліотеки є робота з наймолодшими учнями. Ця робота неможлива без тісного контакту з вчителями-класоводами. Учителеві це допомагає ефективніше прилучати дітей до активного самостійного читання, дозволяє навчати учнів працювати з книгою, розширює коло їхніх інтересів, полегшує виховання у дітей шанобливого ставлення до книги.

Особливої уваги заслуговує робота з обдарованими учнями та підлітками-правопорушниками, які стоять на шкільному обліку Тому шкільний бібліотекар разом з вихователями працює над формуванням духовності шляхом проведення виховних заходів, оглядів літератури , книжкових виставок, усних журналів, читацьких конференцій, диспутів про прочитані книги, інтелектуальних та розважальних ігор2.2 Бібліотечне обслуговування читачів.

Вивчаючи досвід роботи інших бібліотек району, спостерігаючи за дітьми в бібліотеці, я прийшла до висновку, що краще дитина сприймає книгу через наочність. І тому, перш за все, вирішила працювати над покращенням бібліотечного простору та організацією книжкової виставки. Моя бібліотека знаходиться в простій сільській школі із кількістю 163 читачів - учнів, то в окремих приміщеннях, звичайно, зробити окремо читальний зал і абонемент не завжди можливо. Поставили стелажі вздовж стін і тим самим звільнили простір, поставили столи. Тепер діти мають змогу працювати у бібліотеці у вільний для них час. На сьогодні моя бібліотека має читальний зал і абонемент кількістю 10 місць. В умовах сільської школи це дає змогу відвідувати бібліотеку зразу одному класу. Ось так за рахунок цього ми зробили читальний зал.

Саме засобами масової роботи і формується духовність школярів. Адже література вільно переносить дію в просторі й часі, має можливість розгортати в одному творі кілька сюжетних ліній, довільно поєднує оповідь, опис, діалог. Збагачення в процесі масових заходів учнів супроводжується своєрідною взаємодією естетичних і етичних почуттів. Слово виступає звуковим образом, згустком вражень багатьох поколінь людей. Використовуючи в диспутах, літературних іграх, оглядах літератури такі художні засоби, як порівняння, епітети, метафори, алегорії, бібліотекар глибоко і повно передає думки героїв, їхні почуття, переживання, виражає ідеї, погляди автора. Велика сила слова полягає в здатності проникати в свідомість, стаючи духовним стимулом поведінки особистості.

З метою забезпечення доступу читачів до освітніх інформаційних ресурсів особливу увагу приділяємо повноцінному комплектуванню бібліотечного фонду не лише традиційними джерелами інформації, а й зроблено перші кроки для створення медіатеки. Це дає змогу вчителям використовувати інформаційно-комунікативні технології для створення уроків з використанням мультимедійних засобів, а дітям – готувати науково-дослідницькі проекти для участі в МАН.Головна функція бібліотеки – зробити інформацію доступною.
У бібліотеці недостатньо сучасних технічних засобів, що дозволи б задовольнити будь-які інформаційні запити користувачів шляхом залучення всіляких інформаційних ресурсів. Але на першому плані завжди залишається книга. Вважаю, що однією з ефективних форм інформації читачів являються книжкові виставки.

80 % інформації людина сприймає за допомогою зору. Наочності в бібліотечній справі завжди надавалось велике значення. Я намагаюся зробити так, щоб виставка була не просто частиною інтер’єру, а щоб і працювала та приваблювала увагу до бібліотечного фонду, рекомендувала саме краще, виховувала художній смак у читачів.


2.3 Краєзнавча робота бібліотеки.

Значну роль приділяю краєзнавчій роботі. Краєзнавча діяльність у бібліотеці направлена на виявлення, збирання і розповсюдження знань про рідний край, місцевість, людей села, героїв праці , героїв Великої вітчизняної війни. Учні пишуть творчі роботи на конкурс і тому використовують зібраний матеріал як на уроки так і на конкурси. Краєзнавча діяльність здійснюється у формах, властивих бібліотечній діяльності в цілому.

Бібліотека стала центром дозвілля та особистісного спілкування, психологічного розвантаження учнів та педагогів. Незамінним джерелом знань і невичерпним джерелом духовного багатства кожної людини є книга. Як не можна уявити собі навчального за­кладу без книги, так не можна уявити його без бібліотеки.

Бібліотека навчає читачів орієнтуватися у світі інформації, користуватися джерелами інформації, знати, де і як можна підібрати необхідну літерату­ру з певної теми.ІІІ. Висновок.

Бібліотека - це інформаційний центр, складова частина виховної, культурної, освітньої діяльності школи. Основним завданням бібліотеки є вихован­ня гармонійної, морально досконалої особистості, відкритої для інтелектуального, духовного, твор­чого розвитку засобами книги.

Шкільна бібліотека є справжнім центром пропа­ганди книги, надійним помічником учителів у навчанні та вихованні учнів. Це сучасний інфор­маційний центр забезпечення учнівського та педа­гогічного колективів необхідною інформацією.

Поєднуючи традиційні та інноваційні форми ро­боти, бібліотекарі постійно працюють над тим, щоб заохотити учнів до читання, зацікавити книгою, стимулювати вчителів і учнів до використан­ня наявних у бібліотеці інформаційних ресурсів.

У бібліотеці постійно урізноманітнюються фор­ми роботи з читачами, практикуються виставки рекомендованої літератури, огляди періодики.

Усі зусилля бібліотекарів спрямовані на форму­вання особистості учня з високим рівнем інфор­маційної культури, розвиток умінь і навичок,

ефективного пошуку та використання інформації різноманітного характеру, сприяння розвитку у читачів природних позитивних нахилів, здібнос­тей, творчого мислення, формування грома­дянської позиції.

Орієнтуючись на особистісно-орієнтоване на­вчання, бібліотекарі приділяють особливу увагу індивідуальному підходу до читачів. Бібліотека - це острівець тиші і спокою в бурхливому морі на­вчальної діяльності школи.

Хвилини, проведені тут, - це відпочинок для психіки учня. Можливість зустрітися з найріднішим другом, книгою. Учні люблять свою шкільну бібліотеку, читальна зала майже ніколи не буває порожньою.

Головна ціль бібліотечного обслуговування учнів обумовлюється інтересами самої дитини в цьому столітті, яке називають століттям дітей. В чому потребують діти? І як бібліотеки і бібліотекарі можуть допомогти їм у задоволенні потреб? Так саме бібліотека те саме середовище, в якій найбільш неформально задовольняються потреби дітей до спілкування. У зберіганні субкультури дитинства, в залученні до культури, до читання. Тому, ми бібліотекарі повинні в душі бути і художником, і поетом, і педагогом, і психологом. Особистість бібліотекаря і його професіоналізм – важливі цінності, важлива запорука того, як в подальшому дитина буде відноситися до бібліотеки і до читання.

Основне завдання шкільної бібліотеки і бібліотекаря зокрема навчити дитину любити книгу, учнів – читачів користуватися бібліотекою, її фондами, довідково – бібліографічним апаратом.

Література

1. Січовик, І. Дитячі ігри та розваги [Текст] / І. Січовик. – К. : Вид. центр Просвіта, 2004. – 424 с.

2. Зайцева, Т. Простір, в якому легко орієнтуватися: метод. поради щодо організації виставочної роботи [Текст] / Т. Зайцева // Шк. бібліотека. – 2004 . - №18. - С. 26-31.

3. Вяткина, В. В. Организация книжных выставок – это наука и искусство [Текст] / В. В. Вяткина // Шк. бібліотека. - 2004. - №15/16. - С. 12-19.

4. Федоренко, В. Книгоновшевство на новый лад [Текст] / В. Федоренко // Библиотека. - 1997. - №2. - С.7-15.

5. Нагарова, Н. Новый взгляд на старые проблемы [Текст] / Н. Нагарова // Библиотека. - 1997. - № 12. - С. 34 - 35.

6. Аусенко, Е. Талант быть собеседником [Текст] / Е. Аусенко // Библиотека. - 1997. - № 12. - С. 24 - 25.

7. Семенова, А. Удивись сам и удиви других [Текст] / А. Семенова // Библиотека. - 1998. - № 5. - С. 60 - 62.

8. Гришина, Т. Новые формы обслуживания [Текст] / Т. Гришина // Библиотека. - 1998. - № 5. - С. 60 - 62.

9. Алтухова, Г. Кодекс этики [Текст] / Г. Алтухова // Библиотека. - 1997. - №5. – С.28-29.Використаний матеріал:

Представлені фотоматеріали моєї бібліотеки та масових заходів.

Робота з активом бібліотекиВідвідування учнями шкільної бібліотеки

Екскурсії до бібліотеки


Виставки в бібліотеці


Народознавчі заходиМасові заходи
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка