Розділи списку Загальна та професійна педагогікаСторінка1/6
Дата конвертації16.03.2016
Розмір1.03 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Розділи списку

 1. Загальна та професійна педагогіка

 2. Педагогічна майстерність

 3. Виховання

 4. Формування в учнів позитивних мотивів до навчання

 5. Завдання національного виховання в системі профтехосвіти

 6. Методика планування майстром виробничого навчання, класним керівником позанавчальної виховної роботи з учнями

 7. Основи загальної психології, її предмет, завдання та методи

 8. Психологічні особливості учнів ПТНЗ з девіантною поведінкою та шляхи профілактики

 9. Основи вікової психології. Психологічні особливості старшого підліткового, юнацького віку

 10. Індивід. Особистість. Індивідуальність. Психологічні властивості особистості

 11. Методи вивчення психологічних особливостей учнів ПТНЗ

 12. Професійна орієнтація учнівської молоді в сучасних економічних умовах

 13. Психологічний клімат в учнівському колективі. Шляхи його гармонізації

 14. Загальні поняття соціальної психології. Діагностика міжособистісних стосунків

 15. Диференціація та індивідуалізація навчання

 16. Основи методики виробничого навчання

 17. Педагогічні основи організації виробничого навчання в умовах виробництва. Виробнича практика

 18. Ефективність використання комплексного методичного забезпечення виробничого навчання

 19. Методика розробки сучасних дидактичних матеріалів з виробничого навчання

 20. Міжпредметні та внутрішньопредметні зв’язки на уроках виробничого навчання.

 21. Психолого-педагогічні основи сучасних технологій навчання

 22. Компетентнісний підхід в системі освіти

 23. Сучасне і майбутнє освіти

 24. Інформатизація освітнього процесу

 25. Навчальні комплекси

 26. Сторінка керівника

 27. Технології навчання

 28. Модульне навчання

 29. Дуальна система

 30. Проблемне навчання

 31. Дистанційне навчання

 32. Ігрові методи навчання

 33. Метод комп'ютерного проектування

 34. Ділова активність

 35. Особистісно-орієнтоване навчання

 36. Методична робота

 37. Педагогічна рада

 38. Школа молодого педагога

 39. Сучасний урок.

 40. Профільне навчання

 41. Болонський процес

 42. Профорієнтаційна робота

 43. Науково-дослідницька робота

 44. Екологічна освіта

 45. Бібліотека

 46. Моніторинг освіти

 47. Будівельна галузь

 48. Суспільно-гуманітарні дисципліни

 49. ОСВІТНІ ВЕБ-САЙТИ


Список рекомендованої літератури для самостійної роботи слухача КПК.
1. Загальна та професійна педагогіка


 1. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения: Общедидакт. Аспект /. – М.: Педагогика, 1977

 2. Батышев С.Я. Актуальные проблемы подготовки рабочих высокой квалификации. – М.: Педагогика, 1979. – 224 с.

 3. Беспалько В.П. Системно-методическое обеспечение учебновоспитательного процесса подготовки специалиста /. – М.: Высшая школа, 1989. – C. 18-44.

 4. Блауберг И.В. Становление и сущность системного подхода / – М.: Знание, 1973. – 48 с.

 5. Васильєв И.Б. Профессиональная педагогіка /Лекции для студентов інженерно-педагогических спеціальностей ВУЗов. – Харьков: УИПА, 2000.-124 с.

 6. Гришина Т.В. Освітня технологія як професійний пріоритет учителя. – Х.: вид.група “Основа”, 2003.

 7. Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»). — К., 1994.

 8. Десятченко Н. Моделі сучасних уроків // Завуч, - 2002 - №35

 9. Дячкова Т.В. Педагогіка професійно-технічної освіти: Навчальний посібник. – Херсон: Айлант. 2003. 476 с.

 10. Жуков Г.И., Матросов П.Г., Каплан С.Л. Основы общей и профессиональной педагогики. –М.: Гардарики, 2005. – 382с.

 11. Журавлев В. И. Педагогика в системе наук о человеке. — М., 1990.

 12. Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования: Учебное пособие. -2-е изд., перераб. - М: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО "МОДЭК", 2003. - 480 с.

 13. Зеер Э.Ф. Компетентностный поход к образованию [Електронний ресурс]: учебное пособие для студентов вузов / Э.Ф. Зеер. – М.: Академический проект, 2003. – 336с. //http://www/urorao. Ru/konf 2005/php?mode=&exmode=zeer)

 14. Зязюн І. А. Особистісно-авторське відтворення вчителем досвіду педагогічної майстерності і його діагностика // Професійно-технічна освіта. - 2007. - № 1. - С. 9-11.

 15. Ильина Т. Структурно-системный подход к организации обучения / – М.: Педагогика, 1972. – 179 с.

 16. Інноваційні педагогічні технології навчання професії: Монографія / А. С. Нікуліна, Ю Б. Максименко, Г. П. Матвеев, С. А. Заславська та ін. - Донецьк: Донецький інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників, 2005. - 385 с

 17. Коваль Л.Г., Зверева І.Ю., Хлєбнік С.Р. Соціальна педагогіка. — К., 1977.

 18. Колошин В. Педагогіка успіху як важлива умова розвитку творчості учнів ПТНЗ // Професійно-технічна освіта. – 2008. - №4. – с.14 -16.

 19. Кравець В.П. Зарубіжна школа і педагогіка XX століття. — Тернопіль, 1996.

 20. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки. — Тернопіль, 1994.

 21. Кремень В. Г. Активна позиція учених-педагогів // Професійно-технічна освіта.- 2007. -№ 1.-С. 3-6.

 22. Кузь В. Г., Руденко Ю. Д., Сергійчук 3.0. Основи національного виховання. — Умань, 1993.

 23. Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстром / Упорядники: Андрєєва В.М., Григораці В.В. – Х.: Вид. група “Основа”, 2006

 24. Національна доктрина розвитку освіти України /Професійно-технічна освіта. - 2003. -№3.-С. 2 –8.

 25. Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз: Монографія / В. П. Андрущенко, І. А. Зязюн, В. Г. Кремень, С. Д. Максимен ко, Н. Г. Ничкало, С. О. Сисоєва, Я. В. Цехмістер, О. В Чалий І За ред. В. Г. Кременя. - К.: Наукова думка, 2003. - 853 с

 26. Ничкало Н. Г. Науково-методичне забезпечення - ключова умова розвитку системи // Професійно-технічна освіта. - 2006. - № 2. - С. 12-13.

 27. Ничкало Н.Г. Теоретико-методологічні проблеми реформуваня професійно-технічної освіти / Н.Г. Ничкало // Педагогіка і психологія. – 1997. – №3. – С. 105-110.

 28. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В Моисеева, А. Е Петров: Под ред. Е С. По- лат. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2005. - 272 с.

 29. Операйло С. І. Зміст інтегративно-культурологічного освітнього простору // Шлях освіти. - 2006. - № 3. - С. 35-37.

 30. Основні аспекти педагогіки профтехосвіти: Навчальний посібник / А. С. Нікуліна В. М. Молчанов, Н В Верченко, Ю. І Торба. - Донецьк: ДІПО ІПП, 2006. - 296 с

 31. Пальчук М. І. Професійна орієнтація як фактор особистісно-орієнтованої освіти // Педагогическая жизнь Крыма. - 2006. - № 2. - С. 3-4.

 32. Панасюк А.0., Григорьян В.Г. Индивидуальная воспитательная работа мастера с учащимися. - М.: Высш.шк., 1985. -45 с.

 33. Педагогика профессионального образования / Е.П.Белозерцев. А.Д.Гонеев, А.Г.Пашков и др.; Под ред. В.А.Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 368 с.

 34. Педагогика профессионального образования: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е П. Белозерцев, А. Д. Гонеев, А. Г. Пашков и др.; Под ред. В. А. Сластенина. -2-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2006. - 368 с.

 35. Педагогическая энциклопедия: в 3 т.[гл. ред. Каиров И.А.]. – М.: Сов. Энциклопедия, 1964-1988 г.г. – Т.3. – 549 с.

 36. Педагогічна книга майстра виробничого навчання: Навч.-метод. посібник /За ред. Н.Г. Ничкало.- К.: Вища школа, 1994. –208 с.

 37. Перспективное планирование воспитательной работы в средних профтехучилищах. - М.: Высш.шк., 1985. – 111 с.

 38. Погрібний А. Освіта в Україні: час демократизації, час реформ: Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. — К., 1997.

 39. Подласый И. П. Педагогика. — М., 1999.

 40. Професійна освіта: словник / [уклад. Гончаренко С.У.]. – К.: Вища школа, 2000. – 273 с.

 41. Професійно-технічна освіта: інноваційний досвід, перспективи: наук.-метод. Зб. / Упорядники Н.І.Бугай, - Вид.5. – Запоріжжя: ПП “ААТандем”, 2008.

 42. Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям и направлениям / Под общ. ред. акад. С. Я. Катышева. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М.: Ассоциация "Профессиональное образование", 1999. - 904 с.

 43. Радкевич В. О. Інноваційні процеси у сучасній професійній школі // Професійно-технічна освіта. — 2005. -№ 1. - С. 9-11.

 44. Рибалка В. П. Психолого-педагогічні принципи і стадії розробки особистісно-орієнтованої підготовки учнівської молоді в системі неперервної професійної освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. Вип. 2. - К., 2001. - С 33-41.

 45. Родигіна І.В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання – Х.: Вид.група “Основа”, 2005

 46. Русова С. Нова школа. Вибр. пед. твори. — К., 1996.

 47. Саух П. Ю. Експлікативні зміни освітньої парадигми у контексті трансформацій науки // Шлях освіти. - 2007. - № 1. - С 2-7.

 48. Семиченко В.А. Концепция целостности и ее реализация в професиональной подготовке будущих учителей: дис докт. псих. наук: 19.00.07/. – К., 1992. – 432с.

 49. Сиротенко Г.О. Сучасний урок інтерактивні технології навчання. – Х.: Видав.гр.. “Основа”, 2003.

 50. Сиротенко Г.О. Щляхи оновлення освіти. Науково-методичний аспект: Інформаційно-методичний збірник. – Х.: Видав.гр.. “Основа”, 2003.

 51. Сластенин В. А., Исаев И.О., Мищенко А. И., Шиянов Е. Н. Педагогика.— М.,1998.

 52. Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання. – Івано-Франківськ, 1996.

 53. Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник. — 2-ге вид., доп. - К.: Академвидав, 2006. - 560 с.

 54. Энциклопедия професионального образования: в 3 т. / [сост. Батышев С.Я.]. – М.: АПО, 1999. – Т.2. – 390 с.

 55. Энциклопедия профессионального образования: В 3 т. - Т. 1: А-Л / Под ред. С. Я. Батышева. - М.: АПО, 1998. - 568 с.

 56. Юдин В. В. Концепция педагогической технологии (элементы теории) // Педагогические технологии. - 2007. - № 1. - С. 37-45.


2. Педагогічна майстерність

 1. Айзенк Г.Ю. Проверь свои интеллектуальные способности. – Рига.:Вида, 1992. – 176 с.

 2. Багаева и.Д. Учителю о профессионализме педагогической деятельности и путях его формирования.– Усть-Каменогорск: Усть-Каменогорский гос. пед. ин-т, 1988. – 97 с.

 3. Барбина Е.С. Формирование педагогического мастерства учителя в системе непрерывного педагогического образования: Монография. – К.: Вища школа, 1997. – 134 с.

 4. Безпалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.,1993. – 48 с.

 5. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник. – К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.

 6. Блум Ф., Лайзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение: Пер. с англ.– М.: Просвещение, 1988. – 248 с.

 7. Боліла Н.В. Шляхи підвищення професійно-педагогічної компетентності викладачів вищих технічних навчальних закладів // Гу­манітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – 570 с. – С. 87-92.

 8. Булах І.Є., Мруга М.Р. Створюємо якісний тест: Навч. посібник. – К.: Мастер-клас, – 2006. – 160 с.

 9. Вершловский С.Г. Общее образование взрослых: стимулы и мотивы. – М.: Педагогика, 1987. – 184 с.

 10. Вітковська О.І. Професійне самовизначення особистості й практичні аспекти професійної консультації. Монографія. – К.: Науковий світ,2001. – 91 с.

 11. Гаргай В.Б. Повышение квалификации в США: социально-психологический подход // Педагогика, 1992. – №7-8. – С. 102-109.

 12. Гриньов В.Й. Дидактичні вміння педагога //Педагогічний альманах: Збірник наукових праць. Випуск 2. – Херсон: РІПО, 2007. – 264 с. С.45-49.

 13. Державна національна програма «Освіта: Україна ХХІ століття». – К.: Радуга, 1994.– 61 с.

 14. Долгополий В.Г. Проблеми самоосвіти в контексті сучасної школи // Нива знань, 2005. – № 3. – С. 6-8.

 15. Дубасенюк О.А. Методи формування професійної умілості майбутніх учителів // Шлях освіти, 1998. – № 3. – С. 37-40.

 16. Євдокимов О.В.Ефективність нових технологій організації праці навчання студентів // Психологія і педагогіка, 1997. – № 2.

 17. Завалишина Д.Н. Профессионализация в контексте жизни человека // Психологическая наука: традиции, современное состояние и перспективы / Тезисы докладов научной конференции института психологии. – М.: иПРАН, 1997. – С. 10.

 18. Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Цималюк Э.Э. Модернизация профессионального образования: Компетентный подход. – М.: изд. Моск.психол.-социал. инс-та, 2005. – 215 с.

 19. Змеев С.И. Андрагогика: становление и пути развития //Педагогика,. 1995. – № 2.– С. 64-68.

 20. Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії: Навч. посіб. – К.: Укр. фін. ін-т менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с.

 21. Иванова Л.Ф. инновационные условия развития профессиональной компетентности учителя. // Инновации в обучении, 2003. – № 4. – С.69-72.

 22. Ингенкамп К. Педагогическая диагностика: Пер. с нем. – М.: Педагогика, 1991. – 240 с.

 23. Ільїн В. Постлюдина. Перспективи гуманізму//Агора, 2006. – № 3, – С. 119-122.

 24. Камінський Б. Дидактичні комплекси у професійній освіті: інтеграційний підхід // Проблеми інтеграції у сучасній професійній освіті: методологія, теорія, практика: Монографія /За ред. І. Козловської та Я. Кміта. – Львів: Сполом, 2004. – 244 с. – С. 104-114.

 25. Кінах А.К. Стан і перспективи розвитку трудового потенціалу України// Професійно-технічна освіта, 2005. – № 3. – С.2-8.

 26. Козаков В.А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Підручник. У 2-хс. – Ч. І. Психологія суб’єкта діяльності. – К.: ЕНЕУ, 1999. – 244 с.

 27. Корсак К., Яновський А. Трансформування освітньої політики у розвинутих країнах//Економічний часопис, 1999. – № 4. – С.47-49.

 28. Кремінь В.Г. Формування особистості професіонала в контексті вимог XXI століття//Дидактика професійної школи: зб. наук. праць: випуск 3 /ред. кол.: С.У.Гончаренко (голова), В.О. Радкевич, І.Є. Каньковський (заст. голови) та ін. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 238 с.– 3-6 c..

 29. Кузьмина Н.В. Профессионализм деятельности преподавателя и мастера производственного обучения профтехучилища. – М.: Висш.шк., 1989. – 167 с.

 30. Кузьмінський А.І. Розвиток педагогічної майстерності викладача вищої школи в умовах неперервної пол і культурної освіти. – Черка­си: ЧДТУ, 2007. – 71 с.

 31. Кухарев Н.В. На пути к профессиональному мастерству. – М.: Просвещение, 1990.

 32. Мартинов В.Т. Оценка и обеспечение качества дополнительного профессионального образования как элемент обеспечения воспроизводства на рынке труда. // Сб. мат. междунар. конф. «Дополнииельное профессиональное образование – ступень в ХХI век». – М., 2000. – С. 68-72.

 33. Миропільська М. Професійна орієнтація дорослих // Дидактика професійної школи: Зб. наук. праць: Випуск ІІ /Ред. кол.: С.У.Гончаренко (голова), В.О.Радкевич, І.Є. Каньковський (заст. голови) та інші. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 188 с., – С.133-136.

 34. Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал (психологические проблемы). – М.: Флинта, 1994. – 215 с.

 35. Ничкало Н.Г. Неперервна професійна освіта як філософська та педагогічна категорія // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Випуск 1, 2001. – С. 9-22.

 36. Ничкало Н.Г. Професійне навчання на виробництві як складова системи неперервної освіти: Зб. наук. прац.: Випуск ІІ / Ред. кол.: Н.Г. Ничкало (голова) та ін., – К.: Наук. світ, 2006,– С. 3-22.

 37. Ноулз М. Дорослий учень: зігнорована категорія. Пер. з англ. – Х’юстон, 1984.– 214 с.

 38. Олійник В.В. Наукові основи управління підвищення кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти: Монографія. – К.: Міленіум,2003. – С. 503.

 39. Основи педагогічного оцінювання. Частина І. Теорія: Навчально - методичні та інформаційно-довідкові матеріали для педагогічних працівників. /За заг. ред. Ірини Булах. – К.: Мастер-клас, 2005. – 96 с.

 40. Паржницький В.В. Основні засади співпраці соціальних партнерів у галузі професійно-технічної освіти //Педагогічний альманах:Збірник наукових праць. Випуск 2. – Херсон: РІПО, 2007.– 264 с. – С.132-137.

 41. Педагогическое мастерство и педагогические технологии: Учебное пособие /Под ред. Л.К. Гребенкиной, Л.А. Байковой. – 3-е издание,испр. и. доп. – М.: Педагогическое общество России, 2000. – 256 с

 42. Педагогічна майстерність: Підручник /І.А.Зязюн, Д.В.Крамущенко, І.Ф.Кривонос та ін./ За ред. І.А.Зязюна.– 2-ге вид., допов. і пере­роб. – К.: Вища школа, 2004. – 422 с.

 43. Побірченко Н.А. Учнівська молодь і професії ринкової економіки. – 43. К., 1998. – 206 с.

 44. Пректування навчальних програм професійно-технічної освіти на основі потреб галузі й громади: Навчально-методичний посібник/Кол. автор.: Пащенко О.В., Сергеєва Л.М., та ін. Зазаг. ред. Л.І. Да­ниленко. – К.: ТОВ «Етіс Плюс», 2007. – 164 с.

 45. Проблеми інтеграції у сучасній професійній освіті: методологія, теорія, практика: Монографія / За ред. І.КозловськоїтаЯ.Кміта. – Львів:Сполох, 2004. – 244 с.

 46. Протасова Н.Г. Гуманізація післядипломної освіти педагогів. К., 1998. – 151 с.

 47. Професійне навчання на виробництві: Зб. наук. прац.: Випуск ІІ /Ред. кол.: Н.Г. Ничкало (голова)та ін., – К.: Наук. світ, 2006. – 336 с.

 48. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. – Москва – Воронеж: изд-во институту практической психологии,1996. – 256 с.

 49. Ржевська Н. Особливості професійної підготовки дорослого населення в системі неперервної професійної освіти: з досвіду Канади //Дидактика професійної школи// Зб. наук. праць: Випуск ІІ /Ред. кол.:С.У. Гончаренко (голова), В.О. Радкевич, І.Є. Каньковський (заст. голови) та інші. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 188 с., – С. 149-155.

 50. Родигіна І.В. Компетентісно орієнтований підхід до навчання. – Харків, 2005.

 51. Сергеєва Л. М. Вдосконалення професійної підготовки педагога ПТНЗ у системі післядипломної педагогічної освіти //Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету Григорія Сковороди: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2005. – 402 с. – С. 283-289.

 52. Сергеєва Л.М. Проблема професійної компетентності педагога професійної школи у науковій спадщині С.Я. Батишева //Професійне навчання на виробництві: Зб. наук. праць: Випуск ІІ /Ред. кол.:Н.Г. Ничкало (голова) та ін. К.: Наук. Світ, 2006. Випуск VІІ. – 280 с. –

 53. Сергеєва Л.М. Система формування управлінських навичок керівників освітніх закладів: Конспект лекції з курсу підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти. – К.: Міленіум, 2005. – 30 с.

 54. Сілаєва І.Є. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників у контексті компетентністного підходу // Післядипломна освіта педагогічних працівників професійно-технічних закладів у системі неперервної освіти: теорія, досвід, перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Збірник І. Донецький інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників. – Донецьк: ДІПО ІПП, 2006 р. – 176 с. – С. 121-126.

 55. Слюсаренко Н.В. Праця як засіб гендерної соціалізації дівчат: від витоків до сьогодення //Педагогічний альманах: Збірник наукових праць. Випуск 2. – Херсон: РІПО, 2007.– 264 с. – С. 233-241.

 56. Степанова Е. Умственное развитие и обучаемость взрослых. –. Ленинград. – 1981. – 240 с.

 57. Тараненко І. Компетентність – вимога сучасності. // Світло. Науково-методичний та інформаційно-пізнавальний освітній часопис. – 1996. – №1. – С.57-59.

 58. Телешковская М.Е. Учитесь властвовать собой. – К.: Здоровье, 1990. – 96 с.

 59. Теории личности в западноевропейской и американской психологии. – Самара: Бахрах, 1996. – 480 с.

 60. Хамитова И.Ю. Развитие профессиональной идентичности консультанта // Журнал практической психологии и психоанализа. – № 1. – 2000. – С. 30-45.

 61. Черный Е.В. Профессиональная идентичность практического психолога //Практична психологія і соціальна робота. – № 8. – 2000. – С. 36.

 62. Чорна Н. Професійне навчання безробітних в Україні // Дидактика професійної школи: Зб. наук. праць: Випуск ІІ /Ред. кол.: С.У. Гончаренко (голова), В.О.Радкевич, І.Є. Каньковський (заст. голови) та інші. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – 188 с., – С. 121-124.

 63. Шепель В.М. Имиджелогия. Секреты личного обаяния. – М.: ЮНиТи,64. 1994. – 320 с.

 64. Шиян О.М. Аутопедагогическая компетенция учителя // Педагогика. – 1999. №1.– С.63-68.

 65. Шмельова С.А. Лідерство /Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання. – Дніпропетровськ, ДДФА, 2006. –30 с.

 66. Штомпель Г.О. Професійне зростання фахівця: основне джерело, стадії та ознаки //Післядипломна освіта в Україні. № 1. – 2005.

 67. Щербак О. Сучасні вимоги до педагога професійної школи. //Професійна освіта: теорія і практика: науково-методичний журнал № 1-2 (15-16). – Харків, – 2002. – С.176-179.

 68. Як стати майстерним педагогом: Навчально-методичний посібник /Кол. автор.: Ковальчук В.І., Сергеєва Л.М. та ін. За заг. ред.Л.І. Даниленко – К.: ТОВ «Етіс Плюс», 2007. – 184 с.

 69. Яценко Т.С., Кміт Я.М., Олексієнко Б.М. Активне соціально-психологічне навчання: теорія, процес, практика: Навчальний посібник. – Хмельницький: НАПВУ, 2002. – 792 с.


3. Виховання


 1. Cтоляренко О. Створення моделі виховання ціннісного ставлення до людини на основі ідеї відкритої школи. // Рідна школа. – 2008, березень – квітень. – с. 30 – 33.

 2. Амонашвили Ш.А. Технологические основы педагогики сотрудничества. – Киев, 1991

 3. Афанасьєв А., Іщук Н. Виховне середовище в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення. //Рідна школа. – 2008, червень, с. 23 – 26.

 4. Бабанский Ю К., Победоносцев Г.П. Комплексний подход к воспитанию школьников. — М., 1980.

 5. Бех І. Виховний процес: глибинні психологічні чинники оптимізації. // Рідна школа. – 2008, січень – лютий. – с.11 -16.

 6. Бойко А. Метологія, теорія, практика виховання – єдина система. //Рідна школа. – 2008. – січень – лютий. – с. 16 – 21.

 7. Бутова О. Моральне буття людини важливіше від буття матеріального //Рідна школа. – 2006. – травень. – с. 23-23.

 8. Вакула Р. Позаурочна навчально-виховна робота у ПТНЗ.// ПТО. – 2008. - №4. – с. 29 – 31.

 9. Виховна робота з підлітками. Виховна робота з батьками. //Завуч. Наша вкладка. – 2006. - №32. – с.2-12.

 10. Вишневський О. Сучасне українське виховання. Педагогічні нариси. — Львів, 1996.

 11. Воронюк Л. Проектний виховний захід “Байдужість не прощається”. //Відкритий урок. – 2006. – квітень. – с.40-45.

 12. Галузинсъкий В. М„ Масленнікова Н. П. Самовиховання та самоосвіта школярів. — К., 1969.

 13. Гладунова Л, Панченко А. Виховання відповідальних і свідомих громадян. //Директор школи. - №43. – с.15-18.

 14. Горожанкіна О. Духовний розвиток особистості – запорука майбутнього України.// Директор школи. – 2008. - №8. – с. 8 – 9.

 15. Грабовська Є. Декада профілактики шкідливих звичок. //Завуч. – 2006. - №33. – с. 5-7.

 16. Гуманістичні засади в сучасному освітньо-виховному процесі. // Рідна школа. – 2008, січень – лютий. – с. 69 – 70.

 17. Дереклеева, Н.И. Родительские собрания. 1-4 классы / Н.И. Дереклеева - М.: ВАКО, 2004. - 252 с.

 18. Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття"). — К., 1994.

 19. Довідник класного керівника в запитаннях і відповідях /Авт. Упоряд. М.Є Канцедал, О.М. Кравцова. - Х.: Веста: Вид-во "Ранок", 2007. - 384 с.

 20. Євтушевська Н. Виховний вплив спортивної діяльності на виховання моральності підлітків. //Рідна школа. – 2006. –травень. – с.25-27.

 21. Завалевський Ю., Прокопович Ю., Сагарда В. Основи формування громадянськості. //Відкритий урок. – 2006. – червень. с.46-53.

 22. Завалевський Ю., Прокопович Ю., Согарда В. Модель процесу виховання в закладах освіти. //Відкритий урок. – 2006. – квітень. – с.63-71.

 23. Зякун Т.Особливості формування національної свідомості молоді на сучасному етапі державотворення. //Рідна школа. – 2006. – травень. – с. 19-22.

 24. Ігнатенко М. Виховання культури особистості у школі. //Директор школи. – 2006. - №№33,34. – с.22-24.

 25. Калейдоскоп родительских собраний: методические разработки / Под ред. Е.Н. Степанова. - М.: ТЦ Сфера, 2002. - 144 с.

 26. Камак А. Будь обережний на дорозі! //Відкритий урок. - №1. – с.32-34.

 27. Керницька Т. Центр превентивного виховання учнівської молоді // ПТО. – 2008. - №3. – с. 32 – 34.

 28. Книга класного керівника: довідково-методичне видання / Упоряд. С. В. Кириленко, Н.І. Косарева. - Вид.2-е, доп. - Х.: ТОРСІН ПЛЮС, 2006. - 544.с.

 29. Коберник І. Моральне виховання: традиції, проблеми, інновації. //Рідна школа. – 2002. – травень. – с.42-44.

 30. Концепція безперервного національного виховання. — К., 1994.

 31. Кузь В. Г., Руденко Ю. Д., Сергійчук З. О. Основи національного виховання. — Умань, 1993.

 32. Кухар Р. Ми повинні виховати людину. //Директор школи. – 2006. – 33,34. – с.19-21.

 33. Лаврук В. Учні – батьки – вчителі – директор. //Директор школи. – 2006. - №19. – с.13-14.

 34. Лернер П. Вільний час. //Завуч. – 2006. - №26. – с.11-17.

 35. Лізинський, В.М. Класний керівник: молитва на кожний день / В.М. Лізинський. - Х.: Веста: Вид-во "Ранок", 2007. - 160 с.

 36. Лізинський, В.М. Практичне виховання в школі: методи й організація / В.М. Лізинський. - Х.: Веста: Вид-во "Ранок", 2007. - 160 с.

 37. Лізинський, В.М. Прийоми і форми у вихованні / В.М. Лізинський. - Х.: Веста: Вид-во "Ранок", 2007. - 160 с.

 38. Мартиненко С. Пріоритети виховної роботи в сучасній школі. //Відкритий урок. – 2006. – січень. – с.62-65.

 39. Матвісів Л.,Федорович А. Педагогічні засади економічної освіти та виховання сучасної української молоді. //Трудова підготовка в закладах освіти. – 2006. - №2. – с.23-26.

 40. Мідхатов І. Психолого-педагогічне виховання // Відкритий урок. – 2009. - №1. – с.36-38.

 41. На допомогу класному керівникові 9-11 класів / Упоряд. М. Голубенко.- К.: Редакції загально педагогічних газет, 2003. - 128 с.

 42. Натанзон Э. Ш. Трудный ученик и педагогический коллектив. — М., 1984.

 43. Нікітчина С. Народні традиції у професійному вихованні учнівської молоді.// ПТО. – 2008. - №4. – с. 27 – 29.

 44. Нурєєва, О.С. Імідж класного керівника / О.С. Нурєєв, О.В. Скворчевська. - Х.: Видавнича група "Основа",2007. - 176 с.

 45. Оленіна Г. Виховання підлітків засобами літератури в позанавчальній роботі. //Рідна школа. – 2006. - №9. – с.31-34.

 46. Подласый И. П. Педагогика. — M., 1999.

 47. Покиданов Г. Деякі роздуми про виховання та культуру. //Завуч. – 2006. - №33. – с.3-4.

 48. Покиданов Г. Подбаймо про дітей-сиріт. //Завуч. – 2006. - №14. – с.15-16.

 49. Працько Т. Найвищий рівень людської діяльності – творчий. //Директор школи. – 2006 р. - №23-24. – с.47-56.

 50. Прищак М. Поняття “духовність” у педагогічній думці України. //Рідна школа. – 2006. – квітень. – с.71-74.

 51. Рєка А. Організація виховної роботи у школі: поради методиста. //Відкритий урок. – 2006. – червень. – с.10-28.

 52. Рибальченко, І.М. Взаємодія з батьками / І.М. Рибальченко.- Х.: Видавнича група "Основа",2007.- 208 с.

 53. Рябчук Т., Івченко Н. Виховання економічно-свідомої особистості. //Директор школи. – 2006. - №9. – с.17-19.

 54. Селіванова Н. Про сучасні підходи до виховання. //Управління освітою. – 2006. – число 7. – с.10.

 55. Сергеева, В.П. Классный руководитель в современной школе: практическое пособие / В.П. Сергеева. - М.:ЦГЛ, 2002. - 224 с.

 56. Созонов, В.П. Организация воспитательной работы в классе: методическое пособие для классного руководителя / В.П. Созонов. - М.: Центр "Педагогический поиск",2002. 160 с.

 57. Стельмахович М. Г. Теорія і практика українського національного виховання. — Івано-Франківськ, 1996.

 58. Сухомлинский В.А. Мудрая власть коллектива. – М., 1983.

 59. Сучасна позакласна робота // Відкритий урок. – 2009. - №1. – с.64 – 66

 60. Тітова Н. До «школи успіху» через виховну роботу// Директор школи. – 2008. - №20. – с. 27 – 32.

 61. Традиції в спілкуванні з батьками учнів / Упоряд. В.Л. Сухор. - Х.: Ранок-НТ, 2007. - 176 с.

 62. Фіцула М. М. Педагогічні проблеми перевиховання учнів. — Тернопіль, 1993.

 63. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.:”Академія”, 2000.

 64. Чумак Л. Становлення та розвиток вітчизняної системи соціального виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування// Рідна мова. – 25008, червень. – с. 68 -70.

 65. Шилова M. П. Изучение воспитанности школьников. — М., 1982.

 66. Шумякова Н. Виховуємо громадянина України. //Директор школи. – 2006. - №18. – с.18-20.

 67. Ягоднікова В.В. Учнівське самоврядування як засіб виховання. //Управління школою. – 2006. - №6. – с.16-28.

 68. Якушина В. Формування громадянських цінностей школярів. //Директор школи. – 2006. - №33. – с.17-18.
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка