Розумова відсталістьСторінка3/4
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.78 Mb.
1   2   3   4

Освітній рівень педагогічних працівників


Навчальний рік

Всього

педпрац.


Вища

освіта


%

З них вища педагогічна освіта

%

З них вища дефектол. освіта

%

Незакінчена вища освіта

%

Середня спец. освіта

%

2014-2015

51

39

76,4

36

70,6

6

11,8

4

7,8

8

15,8

Станом на 31.08.2015

52

43

83

41

79

7

13,5

3

5,8

6

11,5

Забезпечення обов’язкової освіти.

На початок 2015-2016 н.р. в школі-інтернаті навчається 194 дитини.

З них 187 дітей за колективною формою навчання, 7 дітей-інвалідів навчаються за індивідуальною формою вдома, 157 дітей інтерновані, 30 приходять до школи з дому.

З загальної кількості учнів хлопчиків –111 чоловік, 57,2%

Дівчаток –83, 43%

Дітей інвалідів – 35

Дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування – 11.

Середня наповнюваність класів 15,6.

Протягом 2014-2015 н.р. прибуло до школи 11 дітей, вибуло 4 дитини, з них у зв’язку з виїздом 2 дитини, у зв’язку з переведенням у реабілітаційний центр 2 дитини.

У 2014-2015 н.р. випущено зі школи 13 учнів, з них 8 дітей влаштовані на подальше навчання у Вознесенський професійний ліцей, у Єланецький ПАЛ 1 випускниця, в Арбузинський ПЛ 1 випускниця, в Братське ПТУ 1 випускниця, продовжуть навчання в загальноосвітній школі ІІІ ст. 1 учениця, 1 учениця Гриценко Катерина, що навчалась за індивідуальною формою, не влаштована.

Зведена таблиця обліку відвідування за 2014-2015 н.р.

Клас

Пропущено всього

в тому числі без поважних причин

Класний керівник, вихователі

1

917

27

Філіпенко Г.І., Репушевська О.В., Мельниченко Я.І.

2

336

163

Бащук О.С., Вітушко Г.М., Вдовиченко Т.С.

3

754

-

Мараховська О.В., Телевінова Л.О., Околита Н.В.

4

668,5

-

Суслова І.О., Немсадзе О.В., Лобода С.О.

5-А

515

226

Петрова В.М., Іоненко А.В., Васильченко М.С.

5-Б

525

258

Іванічева І.В., Леонеко М.Ю., Дарєва М.О.

6-А

873

306

Штурко О.В., Зайва З.Д., Медведенко О.О.

6-Б

848

361

Гонтаренко Л.І., Ставніченко С.О., Литвинеко В.М.

7

266

12

Луценко Н.М., Антонова Л.Б., Ель Марвані Т.С.

8-А

408

42

Хоронжук О.В., Наливайко Т.А., Прядко Д.А.

8-Б

521,5

270

Мельниченко С.С., Арделя О.М., Терещенко К.К.

9

989

66

Денисова Л.М., Пальцев О.А., Лічман В.Ф.


Організація навчально – виховного процесу ( режим,структура, мережа)

Навчальний процес в школі базується на нормативно-правових документах, що регламентують діяльність спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з вадами розумового та фізичного розвитку.

Головним у навчальному процесі стає переорієнтація з пасивних форм навчання на активну творчу працю. Основною характеристикою активних методів навчання є відповідність природи людського сприйняття, націленість на розкриття особистого ”Я” як учня, так і вчителя через їхню творчу взаємодію.

До важливих завдань навчання української мови та читання учнів на сучасному етапі розвитку мовної освіти відносимо:

- формування вмінь спілкуватися у різних ситуаціях, прищеплення етичних і моральних рис школярам, виховання любові до української мови, надання особистісних рис засобами української мови, надання учням такого рівня мовної освіченості та мовленнєвого розвитку, які б допомогли їм успішно ввійти в соціокультурний простір країни й адаптуватися та інтегруватися в ньому по закінченні школи.

- формування міцних навичок читання, читацької самостійності та інтересів, виховання засобами літератури любові до України , її народу, його мови, прилучення до кращих літературних надбань, вироблення вмінь працювати з текстами різних жанрів, типів і стилів мовлення, розвиток і корекція пізнавальних інтересів.

Відповідно до вимог сьогодення, змінюється стратегія і тактика навчання розумово-відсталих учнів української мови. Головна увага приділяється актуальній темі мовної освіти: різнобічний , зокрема мовленнєвий розвиток учнів , чому й підпорядковано завдання системного вивчення мови.

Робота вчителів української мови має бути спрямована на вирішення поставлених завдань.

Уроки Гонтаренко Л.І. характеризуються чіткістю та завершеністю, викладання навчального матеріалу відзначається науковістю, доступністю, практичним спрямуванням. Вдало поєднуються фронтальні, групові та індивідуальні форми роботи на кожному уроці.
Іванічева Інна Валеріївна знає структуру уроку, відповідально ставиться до формування читацьких та мовленнєвих навичок. Але, поряд з тим, недостатньо уваги приділяє формуванню в учнів умінь логічно, послідовно викладати свої думки, робити висновки, узагальнювати. Необхідно основну увагу акцентувати на дотриманні принципів доступності, послідовності, системності, доцільності за принципом від простого до складного.

З метою створення умов для реалізації кожної особистості та підтримки духовного потенціалу учнів необхідно модернізувати систему викладання української мови, а саме:

• у навчально-виховній діяльності неухильно дотримуватися єдиного мовного режиму;

• формувати інформаційно й емоційно самобутній україномовний простір, який забезпечуватиме залучення школярів до величезного мовного дивосвіту, до знань про рідну мову;

• виховувати відповідальне ставлення до рідної мови;

• сприяти вияву українського менталітету

• плекати розвиток духовної, емоційно-естетичної сфери саме на основі української мови;

• через мовне посередництво долучати школярів до національної історії, до різних масивів національної культури, до глибинної сутності народного життя;

• здійснювати розвиток мовлення не тільки на уроках української мови і літератури, а й під час вивчення всіх інших предметів.

Математика

Нові вимоги до освіти передбачають , що зміст навчання з математики повинен забезпечувати досягнення освітньої мети, враховувати особливості його засвоєння дітьми з особливими потребами та уможливлювати у процесі навчання проведення корекційно-розвивальної роботи.

Вчителі математики Паніцька І.С. Мельниченко С.С., активізують проведення корекційно-розвивальної роботи : використовують сучасні форми і методи навчання , які покращують розумову діяльність учнів, сприяють підвищенню в них інтересу до знань. Сергій Сергійович багато уроків проводить з використанням ІКТ, що сприяє розвитку й корекції мислення, мовлення, пам‘яті, уваги, спостережливості розумово відсталих учнів, дає реальні можливості для розвитку логічного мислення.

У 2015-2016 н.р. аналізуючи відвідані уроки Мельниченка С.С та Паніцкої І.С. вам необхідно:  • більше уваги приділяти реалізації виховного потенціалу уроку.

  • впроваджувати в практику навчальної, позаурочної роботи проекти, які передбачали б колективну та індивідуальну пошукову діяльність дітей, а також продовжувати ефективно використовувати в навчальній та позаурочні роботі інформаційно-комунікаційні технології.

Денисова Л.М. проводить роботу щодо формування математичних навичок, здійснює контроль за виконанням учнями завдань, відповідно до плану проводить контрольні роботи. У 2015-2016 н.р. необхідно більше уваги звернути на:

  • розвиток активності школярів, з цією метою необхідно урізноманітнювати форми усної лічби, наповнити матеріал життєвим змістом, цікавими завданнями, нескладними задачами;

- детальніше працювати над засвоєнням учнями алгоритму розв’язання задачі,під час навчання використовувати схеми, пам’ятки, ускладнювати зав дання переходячи від предметної наочності до схем, креслень, діаграм, символічних рисунків;

- використовувати у своїй роботі ІКТ.Історія

Переважна більшість принципових засад спеціальної історичної освіти мають чітко визначену особистісну спрямованість. У центрі всієї роботи на уроках історії стоїть проблема формування морально-етичних якостей у розумово-відсталих учнів, любові до України, почуття гордості за її історію, за приналежність до українського народу. Уроки історії передбачають інтелектуальний і духовний розвиток учнів на історичному матеріалі через сприйняття, усвідомлення загальнолюдських цінностей, формування мотивації. З метою полегшення процесу запам'ятовування, занурення учня в обстановку будь-якої історичної епохи, створення ілюзії присутності, співпереживання, становлення об'ємних і яскравих уявлень про минуле Терещенко Кост Кост на своїх уроках активно використовує інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ),що дозволяє зробити урок більш цікавим і динамічним. Ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції гідності, обставини, пов’язані з російською агресією у 2015-2016 н.р. Кост Кост необхідно на своїх уроках більше уваги приділяти вихованню в учнів почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції, відновленню історичної пам’яті про державницькі традиції України . Серед них- Київська Русь, Військо Запорозьке, Гетьманщина, Гетьманат Павла Скоропадського та інші українські визвольні проекти.( 15% прогр матеріалу)Географія

Орієнтація географічної освіти на компетентнісний підхід робить акцент на практичну складову шкільної дисципліни, оскільки її зміст лежить в основі формування ключових компетенцій як освітніх результатів. Досягнення педагогічних цілей дозволяє акцентувати увагу в навчальному процесі на діяльнісній частині його змісту, тобто посиленні уваги на формуванні вмінь школярів.

Уроки О.В. вирізняються інноваційним підходом до викладу матеріалу, активним впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій, логічністю та послідовністю.

У 2015-2016 н.р. з метою набуття дітьми цілісного уявлення про навколишній світ, формування необхідних умінь і навичок рекомендується продовжити роботу над систематизацією позаурочної діяльності екологічної агітбригади , практику проведення різноманітних акцій з учнями екологічного спрямування.Трудове навчання

Професійно-трудове навчання спрямоване на забезпечення підготовки учнів до самостійного виконання різних видів робіт в умовах державних і приватних підприємствах та у власному побуті.

Особливістю сучасного уроку трудового навчання є навчання учнів не лише конкретним трудовим операціям але й підготовка їх до життя, формування таких цінностей особистості, які допоможуть стати успішним у виборі свого життєвого шляху.

Цікаві відкриті інноваційні уроки були проведені у минулому навчальному році вчителями трудового навчання Євсюковим С.М., Петровою Вал.Мих. , Луценко Нат.Мик., Штурко Ольг .Вас. . Творчий підхід, професіоналізм педагогів реалізується у проведенні креативних заходів, майстер-класів, інноваційних проектів протягом усього навчального року. Крижанівський Вал Олек, Іванічева Інна Вал. долучилися до загальношкільних творчих проектів та спільно з учнями на своїх уроках реалізували дизайнерські задуми по облаштуванню території школи. Заклад є активним учасником загальношкільних та міських виставок робіт учнів, що є демонстрацією результатів діяльності вчителів трудового навчання протягом року. Нікіфорова Діана стала переможцем всеукраїнського конкурсу «Золотий лелека» у номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво»(виборола Гран-прі фестивалю) що також є результатом кропіткої роботи Вал Мих. З метою реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2015 року №651 у 2015-2016 н.р. рекомендовано вчителям трудового навчання працювати над формуванням в учнів конкретного практичного досвіду з виготовлення предметів і речей, які у своєму змісті пов’язані з народною культурою українців, а саме — виготовлення декоративно-ужиткових і ремісничих виробів, які були характерними для побуту українців, а деякі з них містять у своїх формах і техніках оздоблення й інші сторінки нашої історії. Досить часто мистецькі речі, які учні можуть виготовити власноруч, мають таке оформлення і техніку виконання, які обумовлені історією українського народу — від дерев’яних речей, оздоблених різьбленням, до елементів народного одягу, що містять у своєму оформленні національно-патріотичну символіку. На уроках трудового навчання, коли учні вивчають певний навчальний модуль з декоративно-ужиткового мистецтва на уроках швейної справи та на всіх уроках народних промислів , є загальнодоступні (у методичному розумінні цього слова) способи прилучення учнів до надбань української культури, і тут можна вказати на два основних, як-от: повідомлення учням різноманітних відомостей про народні культурні традиції, що склались в українців, та організація нетрадиційних занять і заходів для більш тісного ознайомлення учнів з елементами етнокультури.

Під час виготовлення учнями декоративних чи декоративно-ужиткових виробів важливе місце, крім суто технічного, має й мистецький бік цієї справи, що полягає насамперед у визначенні художньої ідеї твору, в основу якого покладено той образ, котрий виникає в уяві дитини, тих думок і почуттів, які вона хоче передати оточуючим. У змісті чинної програми з трудового навчання передбачено вивчення таких тем і розділів, що обумовлюють виховний вплив учителя через повідомлення учням таких теоретичних відомостей, які розкривають різні сторінки нашої історії, формують в учнів загальне уявлення про моральну й духовну культуру українського народу тощо. Тому вчитель має нагоду впливати на почуття дитини, а через добір певних культурологічних відомостей виховувати патріотичні та національні почуття школярів. Виготовлення виробів, наприклад технікою аплікації соломкою, вишиванням, може передбачати створення таких художніх композицій, які відображають історію українського народу, його визвольний рух і звитягу сучасних захисників рідного краю тощо. Крім того наведені в чинній програмі з трудового навчання вироби є орієнтовними . Вчитель може замінити, і я наполягаю щоб цей пункт був виконаний, їх іншими , але у всіх випадках замінені вироби повинні мати достатню кількість вправ для опанування учнями виробничих операцій, згідно з темою програми. Це наприклад такі вироби, що можуть бути передані нашим воїнам, які обороняють країну на сході. Зокрема це: різноманітні за конструкцією та різні за складністю виготовлення «якорі» для пошуку розтяжок, маскувальні сітки, сумки для аптечок, рукавиці, сувеніри з патріотичною символікою тощо. Виготовлення саме таких виробів якнайкраще сприяє вихованню в учнів національно-патріотичних почуттів.

Фізична культура

Одним із важливих компонентів гармонійного розвитку особистості дитини з особливими освітніми потребами є фізичне виховання. Воно передбачає вирішення таких взаємопов’язаних завдань:  • зміцнення здоров’я , нормалізація розвитку, підвищення працездатності учнів;

  • виховання потреби в систематичних заняттях фізичними вправами, прагнення до фізичного вдосконалення, фізичної і психологічної готовності до праці;

  • формування життєво важливих рухових умінь і навичок, застосування їх у різних за складністю умовах;

  • розвиток рухових якостей(сили, швидкості, витривалості, спритності), формування і удосконалення рухових умінь та навичок.

Фізична культура є важливою ланкою у становленні національної школи, невід’ємною частиною всієї системи навчально-виховної роботи.

Вчителі фізкультури Мельниченко С.С., Кіца В.М. на своїх уроках вдало забезпечують диференційований підхід до учнів з урахуванням стану здоров’я , фізичного розвитку, статі та рухової підготовленості ;всі заняття чітко структуровані, насичені та цікаві. Більше уваги необхідно звернути на реалізацію спеціальних дидактико-методичних положень, передбачених змістом програмового матеріалу. У загальному заліку обласної спартакіади ми посіли 3 місце, за що нагороджені дипломами та кубками. Роботу у даному напрямку необхідно продовжувати, залучати до проведення тренувань вихователів, які можуть реалізовувати поставлені вами завдання під час проведення спортивних годин та інших заходів фізкультурно-оздоровчого спрямування у режимі дня.Початкове навчання

Сьогодні неможливо навчати традиційно: у центрі навчально-виховного процесу має бути учень. Від його активності на уроці, вміння міркувати, спілкуватися з учителем, учнями залежить успіх в опануванні шкільної програми. Тому навчально-виховний процес у початковій школі має бути завжди якісним та змістовним. Вчителі початкових класів Бащук О.С., Суслова І.О. , Мараховська О. В. Філіпенко Г.І. дотримуються дидактичних вимог доступності, послідовності, достатності, доцільності, системності, наступності у навчанні від простого до складного. Не секрет, що діти в чомусь копіюють своїх вчителів, намагаються їх наслідувати особливо в початкових класах. Якщо ми проаналізуємо загальний розвиток учнів початкових класів можна зробити висновок що найбільш активні, ініціативні, творчі діти – це учні 3(4) класу вчитель Мараховська О.В. Вони завжди дивують нас на святах своїм запалом, виразністю. Кожен виступ-це нові позитивні враження, які передаються усім, хто присутній на святі. І все це відбиток вчителя, його щодення кропітка праця, яка інколи залишається непоміченою, але в результаті оцінена. Кожен урок Бащук Окс Степ - це також своєрідне дійство, казка, яка оживає та вражає своєю неповторністю. Взагалі наша початкова ланка - це команда справжніх фахівців і професіоналів. Звісно просто ніколи не буває. У нас збільшилася кількість учнів, дуже багато дітей з ускладненими діагнозами тому у цьому навчальному році вам необхідно мобілізуватися і проявити весь свій творчий потенціал.Розвиток мовлення

Серед корекційно-розвивальних предметів, передбачених навчальною програмою важливе місце займає розвиток мовлення . Однак на відміну від спо і ритміки з розвитку мовлення відсутня програма, що зумовлює необхідність учителеві самостійно планувати свою діяльність. Вади звуковимови у комплексі з недорозвитком фонематичних процесів і функцій — найпоширеніші в дітей , які направляються на навчання до нашої школи. Виправлення їх полягає в постановці та автоматизації звуків, одночасному розвитку операцій слухової уваги та пам'яті, формуванні фонематичного сприймання, аналізу та синтезу, фонематичних уявлень, оскільки без повноцінного сприймання фонем, їх чіткого розрізнення неможливе правильне вимовляння, що призводить до гальмування розвитку мовлення в цілому. Всі ці завдання вирішує у школі Чайчук А.Вал.. За короткий період роботи Алли Вал на посаді вчителя-логопеда ми вже можемо оцінити реальні , дієві результати. Найважче для учнів нашого закладу провести автоматизацію уже поставлених звуків в мові через відсутність контролю за своїм мовленням і правильністю вимови .Усі хто був присутнім на логопедичних ранках стали свідками того, що багато учнів-логопатів значно краще, чіткіше та якісніше вимовляли звуки і слова саме у зв’язному мовленні що раніше було майже неможливо.

У 2015-2016 н.р. доцільно продовжити практику використання на уроках фонетичної ритміки з метою :


  • поєднання роботи мовно-рухового та слухового аналізаторів із розвитком загальної моторики ;

  • розвитку слухового сприймання і використання його для формування й корекції навичок вимовляння звуків.

У своїй діяльності використовувати методику розвивальної кінезіологічної програми, що дає змогу прискорити розвиток міжпівкульної спеціалізації. Використовувати прийоми музично-ритмічної діяльності та малювання, спробувати ілюстрування з дітьми маленьких нескладних віршиків , поєднуючи ритм вірша та ритм малювальних рухів з метою виховання плавного чіткого мовлення дітей.

ЛФК РИТМІКА

Здорова дитина – запорука здорової нації . Усі ми хочемо бачити дитину сильною та здоровою. Але на жаль , статистика стану здоров’я школярів нині досить невтішна. За даними МОЗ України серед школярів здорових дітей лише 25 -30%. За різними джерелами лише 5-10 % випускників шкіл закінчують школу здоровими.

Корекційну спрямованість нашої діяльності, дотримання здоров'язбережного навчально-виховного процесу в закладі забезпечують такі предмети як ритміка , ЛФК( вчителі Євсюков, Чайчук).

Здоров'язбережувальний освітній простір передбачає створення у навчально-виховному процесі атмосфери комфортного особистісного зростання, розвитку та ефективної самореалізації кожної дитини, забезпечення адекватних віковим особливостям психолого-профілактичних умов для формування і зміцнення всіх компонентів здоров'я. Ефективність створення здоров'язбережувального середовища залежить від багатьох факторів, які суттєво впливають на діяльність педагогічного коллективу. Насамперед організація навчально-виховного процессу має грунтуватися на основній закономірності його побудови – нерозрировному зв'язку й тісній взаємозалежності між основними педагогічними категоріями: корекційним навчанням, вихованням, розвитком і збереженням здоров'ям. Серед здоров'язбережувальних технологій, використовуваних у роботі з дітьми з особливими потребами нашими педагогами є: фітбол, пальчикова, дихальна, звукова гімнастика, психогімнастика, мімічні етюди, оздоровчі хвилинки, гімнастика пробудження, ритміка, логоритміка, корекційні доріжки,масаж для очей, точковий масаж, пальчикові ігри.

Пропонується надалі удосконалювати методи та прийоми корекційного впливу на дітей , відпрацьовувати та використовувати у власній діяльності новітні засоби корекції.( боби…) Під час проведення занять використовувати методи локального впливу з поєднанням різних стимулів: світла, музики, кольору , запахів, тактильних відчуттів. Як приклад під час проведення релаксаційних пауз доцільно застосовувати сольову анімацію як один із методів арт-терапії. Дитяча анімація з йодованою сіллю дає можливість краще виражати свої почуття. Сіль краще тримає форму. Під час малювання пальчиками відбувається процес випаровування солі. А оскільки у дитини дихання вільне під час роботи то вона несвідомо вдихає пари йоду. Це має лікувально-оздоровчий вплив на верхні дихальні шляхи.

Хочу нагадати всім вчителям про те, що важливою ознакою сучасного уроку є використання здоров’язбережувальних технологій. Дбаючи про здоров’я учнів, необхідно урізноманітнювати форми організації навчального процесу, щоб діти мали можливість більше рухатися, а не перебувати у статичному положенні.


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка