Розвиток інноваційно активної особистості педагога на основі формування ключових професійних компетентностейСкачати 230.82 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір230.82 Kb.


.

Розвиток інноваційно активної особистості педагога на основі формування ключових професійних компетентностей


Оновлення суспільства та радикальна модернізація його основних інституцій як ознака національного сьогодення потребує пошуку нових шляхів, засобів здійснення перетворень в усіх сферах життєдіяльності людей. Усе це зумовлює необхідність творчої участі в цьому процесі всіх членів суспільства, тому що недостатня творча активність, відсутність ефективних стимулів її розвитку та реалізації-основні фактори, які заважають втіленню нових ідей, задумів, нових цільових настанов та орієнтацій.

В умовах оновлювальних суспільних зрушень, розбудови освітньої галузі потребує конкретних змін, як найвагоміший чинник забезпечення інноваційного режиму її функціонування, й система методичного супроводу педагогічних працівників.

Методична робота, яка в цілому зорієнтована на всебічне задоволення професійних запитів працівників освітньої галузі, підвищення професійної компетентності освітян у відповідності до сучасних вимог, має на даному етапі галузевих зрушень забезпечувати умови формування професійної готовності вчителя до роботи в інноваційному режимі, що потребує відповідного процесу становлення творчої особистості педагога, формування нової культури професійної педагогічної діяльності, яка зокрема ґрунтується на високому рівні мотивації щодо здійснення діяльності, кінцевим результатом якої є створення якісно іншого науково-методичного чи освітнього продукту, що вирізняється неповторністю, оригінальністю та суспільно-історичною унікальністю, зокрема й до проектно-впроваджувальної діяльності як оптимальної форми реалізації творчого потенціалу вчителя в інноваційному просторі сучасної освіти.

Виходячи з того, що творча та проектно-впроваджувальна діяльність розуміється науковцями та практиками як така, що передбачає самостійне виявлення вчителем проблеми в педагогічній практиці, обґрунтування шляхів її розв'язання на основі застосування інноваційних технологій, розробку персонал-технології досягнення прогнозованих результатів та безпосереднє впровадження в практику роботи, вона може розглядатися як продуктивна діяльність педагога, що потребує певної професійної готовності до її здійснення.

Постає проблема формування андрагогічного простору, зорієнтованого на компетентнісний зріст та розвиток творчої особистості педагога, за умови чіткого усвідомлення специфіки творчої особистості, діагностування її потреб щодо особистісного та професійного розвитку, застосування науково обґрунтованих та виважених підходів до формування освітнього та самоосвітнього простору розвитку та самореалізації творчого педагога.

Науковці та практики визначають творчу особистість як таку, межі творчості якої охоплюють дії від нестандартного розв'язку простого завдання до нової реалізації унікальних потенцій індивіда в певній галузі, як людину, яка володіє певним переліком якостей, а саме рішучістю, умінням не зупинятися на досягнутому, сміливістю мислення, умінням бачити далі того, що бачать його сучасники і що бачили його попередники. Вона повинна володіти мужністю для того, щоб піти проти течії і зруйнувати те, чому вірить сьогодні більшість.

Серед характерологічних особливостей творчої особистості виділяють відхилення від шаблону, оригінальність, ініціативність, наполегливість, високу самоорганізацію та працездатність.

Організація методичної роботи з формування та розвитку творчої особистості педагога, забезпечення належного рівня професійної компетентності вчителя щодо інноваційної та творчої діяльності має ґрунтуватися на визначенні п'яти провідних підсистем у творчій педагогічний діяльності: дидактичної, виховної, організаційно-управлінської, підсистеми самовдосконалення та громадсько-педагогічної підсистеми.

Дидактична підсистема характеризує ступінь володіння вчителем змістом навчального матеріалу, формами, методами, засобами ефективної організації навчальної творчої діяльності учнів.

Виховна підсистема характеризує творчу педагогічну діяльність учителя із забезпечення психолого-педагогічних умов для формування кожного учня як особистості через активну життєву діяльність вихованців, їх творчий розвиток, самореалізацію своїх потенційних можливостей у різних видах діяльності.

Організаційно-управлінська підсистема характеризує творчу педагогічну діяльність учителя з розвитку здатності до самоуправління і комунікації.

Підсистема самовдосконалення характеризує творчу педагогічну діяльність учителя з підвищення своєї професійної та загальної культури, із самовиховання і саморозвитку професійно-значущих якостей, педагогічної колективності, створення своєї творчої лабораторії.

Громадсько-педагогічна підсистема характеризує професійний, громадський та особистісний рейтинг учителя.

У цих підсистемах різні вчителі можуть перебувати на різних творчих рівнях: • репродуктивний - передбачає, що вчитель працюючи на основі вироблених до нього методик, рекомендацій, досвіду, відбирає ті, які найбільше відповідають конкретним умовам його праці, індивідуально-психологічним особливостям учнів.

 • раціоналізаторський - передбачає, що вчитель на основі аналізу свого досвіду, конкретних умов своєї педагогічної діяльності вносить корективи у свою роботу, удосконалює, модернізує її;

 • конструкторський - передбачає таку діяльність учителя, у якій на основі свого досвіду, знань психолого-педагогічних особливостей учнівського колективу, використовуючи існуючі методики, учитель конструює свій варіант вирішення педагогічної проблеми;

 • новаторський - передбачає вирішення педагогічної проблеми на принципово нових засадах, відрізняється новизною, оригінальністю, високою результативністю.

Отже, творчий учитель, інноваційно активна особистість - це професіонал, що характеризується високим рівнем педагогічної креативності (креативні риси особистості й додатково сформовані мотиви, особистісні якості, здібності, які сприяють успішній творчій педагогічній діяльності) та сукупністю взаємопов´язаних компетенцій , таких як:

- предметно-методологічна

- психолого-педагогічна

- комунікативна

- дослідницька,

- акмеологічна;

- компетентність щодо трансляції власного досвіду.

Ефективним засобом формування означених компетентностей як складових творчої особистості вчителя-професіонала та сприяння саморозвитку педагога в засвоєнні інновацій на сьогодні виступають плани-програми «Індивідуальна траєкторія розвитку професійної компетентності вчителя».Результативність означеної форми методичного супроводу становлення інноваційної особистості вчителя зумовлюється тим, що ІТПРВ (індивідуальна траєкторія розвитку професійної компетентності вчителя) включає усі форми педагогічного навчання та спілкування та визначає зміст самоосвітньої діяльності педагога з урахуванням досягнутих педагогом етапів професійного зросту. Умовно їх можна визначити як «стажер», «практик», «технолог» та «майстер». І відповідно до визначених рівнів може бути представленою умовна траєкторія індивідуальногопрофесійного розвитку педагогів:


Наведена схема надає можливість порівняння рівнів професійної компетентності та готовності до фахових новоутворень визначених вище категорій педагогічних працівників:
Параметри

порівняння

Учитель-«стажер»

Учитель-«практик»

Учитель-

«технолог»

Учитель

«майстер»

Мотивація

«Розумію та хочу»

«Знаю та можу»

«Знаю, хочу та можу»

«Знаю, хочу та вмію»

Знання

Уявлення про інноваційні освітні технології та методологічні підходи до їх застосування

Знання способів та прийомів реалізації інноваційних освітніх технологій


Уміния

Досвід реалізації технологічних підходів до моделювання освітнього процесу (на базовому рівні)

Досвід реалізації технологічних підходів до моделювання освітнього процесу на технологічному або системно-технологічному рівні

При плануванні методичного супроводу професійного становлення та самовдосконалення вчителя-початківця за траєкторією індивідуального професійного розвитку слід виходити з розуміння того, що основу його професійної діяльності становить засвоєння вмінь, і саме тому вона має включати усі джерела методичної допомоги та підтримки.
Організація методичного супроводу
професійного зросту учителяЗасоби навчання в міжкурсовий період

Форми методичної роботи

Практична діяльність

Самостійне конструювання уроків

Проведення відкритих уроків.

Самоаналіз відкритих уроків

Узагальнення власного досвіду

Професійне спілкування

Групове конструювання уроків

Аналіз відвіданих відкритих уроків

Участь у груповому аналізі уроків.

Участь у конструюванні та підготовці методичних заходів.

Активна позиція при проведенні заходів:

участь у роботі групи, керівництво групоюОбмін практичним досвідом з колегами.

Консультування колег.

Самоосвіта

Вивчення літератури.

Підготовка повідомлення, співдоповіді, доповіді

Знайомство з досвідом колег.

Розробка дидактичного, наочного та роздаткового матеріалу для методичної роботи.

Щодо організації процесу професійного зростання педагога-технолога та педагога-майстра, слід зауважити, що вона, на відміну від вектору руху початківця, визначається в цілому самим педагогом, передбачає більш високий рівень технологічності.

Якщо ж говорити про ІТПР вчителя-майстра, то слід обов’язково передбачити умови залучення педагога до конструктивно-творчої діяльності з розробки авторських програм, укладання методичних посібників, формування методичних кейсів та портфоліо.

Безумовно, принципово відмінною буде й рольова позиція вчителів з різним статусом у тих методичних заходах, що формуватимуть стрижень траєкторії індивідуального професійного розвитку педагога в міжкурсовий період:


Мета діяльності

Рольова позиція на етапі

Підготовки заходу

Проведення

заходу

Аналізу методичного заходу

Учитель -«стажер»

Відпрацювання навичок упровадження на репродуктивному рівні

Учасник

групи


Активна участь

Самооцінка діяльності

Учитель -«технолог»

Відпрацювання навичок упровадження на технологічному рівні

Керівник групи

Помічник керівника чи ведучого

Оцінка діяльності групи

Учитель -«майстер»

Відпрацювання навичок упровадження на системно-технологічному та конструктивно-творчому рівнях

Організатор

Керівник групи чи ведучий заходу

Оцінка результативності заходуІндивідуальна траєкторія професійного розвитку та вдосконалення вчителя (фрагмент)
Задачі

Результат діяльності


Термін

Дії з «руху за траєкторією»

Фіксація отриманого методичного продукту

вересень

Керівництво розробкою траєкторії як програми професійного вдосконалення вчителя

ІТПРВ, затверджена керівництвом навчального закладу

листопад

Сумісне конструювання консультації з проблеми засвоєння інновації.

Участь у якості експерта-консультанта в проведенні консультативного заходу.

Конструювання власного відкритого уроку з проблеми педагогічної діяльності.


Сценарій консультації.

План-конспект уроку та мультимедійне забезпечення до його проведення.

Самоаналіз проведеного відкритого уроку.

Методичні рекомендації щодо застосування інноваційних технологій в означеному виді навчальної діяльності.Грудень

Конструювання семінару-практикуму з проблеми інноваційної діяльності

Сценарій семінару-практикуму.

Відгуки педагогічних працівників.

Підготовка наукової статті для фахового видання та розміщення на веб-порталах з проблеми семінару.


Січень

Проведення моніторингових досліджень ефективності впроваджуваних нововведень.

Підготовка засідання динамічної групи вчителів з означеної проблеми.

Підготовка методичних матеріалів за результатами роботи групи.


Аналіз результатів моніторингових від слідкувань.

Корекція траєкторії та програми саморозвитку.Таким чином побудова та методичний супровід процесу розвитку професійної компетентності педагога за індивідуальною освітньою траєкторією забезпечує оптимальні умови зростання рівня мотивації вчителя щодо фахового вдосконалення й зросту упродовж життя та формування інноваційної особистості вчителя, професійно готової до моделювання власної педагогічної системи на основі конструктивно-творчого осягнення галузевих інновацій


.

Інноваційна діяльність вчителя як чинник формування перспективного педагогічного досвіду


Методична майстерня

«Педагогічний досвід як фактор оновлення змісту науково-методичної діяльності»
Мета: удосконалити професійну компетентність методичних кадрів, слухачів ОШНМК щодо науково-методичного супроводу інноваційної діяльності освітян, моделювання, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду на засадах оновлення змісту методичної роботи.
Завдання:

 • поглибити розуміння працівниками методичної служби сутності та взаємозв’язку понять: «інноваційна освітня діяльність», «перспективний педагогічний досвід», «система методичної роботи з формування інноваційно активної особистості педагога» тощо;

 • обґрунтувати теоретичні та практичні засади технологій моделювання, вивчення, узагальнення, експертної оцінки перспективного педагогічного досвіду;

 • удосконалити практико-діяльнісні навички працівників методичної служби щодо складання проблемних кластерів, методичного моделювання, алгоритмізації методичного супроводу інновацій, побудови траєкторії індивідуального професійного зростання вчителя;

 • удосконалити оціночно-рефлексивні вміння і навички працівників методичних служб;

 • презентувати досвід роботи методичної служби Димитровської міської ради з теми заходу.


Обладнання, науково-методичне забезпечення:

 • мультимедійне обладнання;

 • електронні презентації;

 • виставка методичних матеріалів:

а) матеріали узагальненого перспективного педагогічного досвіду;

б) презентаційні матеріали учасників обласного етапу конкурсу «Учитель року» та «Кращий працівник року» на паперових та електронних носіях;

в) відеотека перспективного педагогічного досвіду;

г) матеріали з досвіду інноваційної діяльності педагогічного колективу Української гімназії;

д) фотовиставка;


 • матеріали заходу на електронних та паперових носіях.Учасники майстерні мають удосконалити знання щодо:

 • сутності інноваційної освітньої діяльності методиста;

 • технології вивчення, узагальнення перспективного педагогічного досвіду, поширення інноваційних ідей;

 • науково-методичних засад моделювання інноваційної діяльності педагогів, супроводу процесу особистісного професійного розвитку вчителів.


Учасники заходу мають вміти:

 • визначати цілі та завдання інноваційної освітньої діяльності методиста;

 • планувати та коригувати науково-методичний супровід формування інноваційно активної особистості педагога через побудову траєкторії його індивідуального професійного зростання;

 • моделювати, вивчати, узагальнювати та поширювати перспективний педагогічний досвід.


План проведення майстерні
І. Презентація: Діяльність методичної служби Димитровської міської ради щодо формування готовності педагогів до освітніх інновацій.

Молчанова О.В., завідувач ММК
ІІ. Теоретико-методична частина.

Інтерактивна бесіда: Методичний супровід моделювання, вивчення, узагальнення та розповсюдження перпективного педагогічного досвіду в умовах сучасного освітнього простору.

 • Визначення поняття «перспективний педагогічний досвід». Складання пазлів щодо виокремлення ключових складових перспективного педагогічного досвіду. Формування робочого визначення ППД.

 • Зіставлення робочого визначення поняття ППД з тими, що надаються провідними науковцями.

 • Складання кластеру «Перспективний педагогічний досвід».

 • Категоріальний огляд кластеру. Визначення його складових, які потребують методичного супроводу. Ранжування за ступенем вагомості з урахуванням пріоритетних завдань методичної служби.

 • Визначення проблемних напрямків методичного супроводу процесу моделювання, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду.

 • Алгоритм опису досвіду роботи вчителя.


ІІІ. Практична частина.

Творча студія: Методичне моделювання (робота в групах).

1 Складання алгоритму діяльності методиста з вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду (група №1).

2. Модель андрагогічного простору (форми методичної роботи) формування інноваційної особистості педагога (група №2).

3. Побудова фрагменту траєкторії індивідуального професійного зростання вчителя (група №3).Сидорова О.В., методист з навчальних дисциплін
Огляд виставки: Професійне зростання педагогів міста в умовах інноваційних змін.

Молчанова О.В., завідувач ММК

Рефлексія.

Тимошенко Т.А., методист, який

відповідає за психологічну службу


ІV. Підведення підсумків заходу.

Матеріали методичної майстерні

Перспективний педагогічний досвід
- зміст - педагогічна освіта - комп’ютерне - програми - андрагогіка

- форми - самоосвіта забезпечення - підручники - супровід

- інноваційні - інноваційна - предметні - посібники самоосвітньої

зрушення діяльність кабінети - НМЗ на діяльності

- моделювання магнітних педагогів у

власних носіях міжкурсовий

педагогічних систем період

 • поширення ППД - формування

інноваційної

особистості

педагога

Наукові визначення

перспективного педагогічного досвіду
Передовий педагогічний досвід відбиває актуальні соціальні вимоги сучасного суспільства, забезпечує якісне розв”язання завдань щодо удосконалення масової практики, несе в собі елементи новизни у змісті, формах і методах стосовно певних навчально-виховних завдань.

Ю.К.БабанськийПередовий перспективний досвід - це організований, цілеспрямований педагогічний процес та його результат, який відображається в якостях особистості школяра.

М. М. Скаткін


Передовий педагогічний досвід характеризується високою результативністю, творчою новизною, тривалістю функціонування, актуальністю та перспективністю, науковою обгрунтованістю, раціональними витратами часу на досягнення високих результатів.

М.М.Поташник


Передовий педагогічний досвід – це результат творчої праці вчителя (групи працівників освіти), що має новизну.

М.Ю.Красовицький


Передовий педагогічний досвід - це такий засіб цілеспрямованого підвищення ефективності та вдосконалення навчально-виховного процесу, який здатен у сучасних умовах задовольнити актуальні потреби практики навчання та виховання .

І.П.Підласий


Передовий педагогічний досвід - це така навчально-виховна чи організаційно-педагогічна діяльність, в процесі якої стабільні позитивні результати у розв’язанні актуальних педагогічних проблем забезпечуються використанням оригінальних форм, методів, прийомів, засобів навчання та виховання або інтеграції вже відомих форм , методів, прийомів та засобів.

І.П.Жерносек


Перспективний педагогічний досвід – це система творчої, оптимальної, повторювальної професійної діяльності педагога з елементами новизни, яка дає стабільні позитивні результати в удосконаленні навчально-виховного процесу.

Л.Я. Набока


Завдання для самоконтролю знань з теми
Серед наведених оберіть варіант відповіді, який, на ваш погляд, є найбільш повним та таким, що містить сутнісні ознаки поняття.


 1. Система методичної роботи – це:

а) форми та методи роботи з педагогічними кадрами з підвищення професійного рівня педпрацівників;

б) сукупність організаційних, діагностичних, пошукових, просвітницьких, аналітичних та корекційно- розвивальних дій, орієнтованих на вдосконалення професійної компетентності освітян;

в) закономірне й динамічне поєднання мети, задач, змісту, форм, методів, умов та результатів методичного супроводу учасників освітнього процесу, спрямоване на вдосконалення професійної компетентності педпрацівників та підвищення якості освітнього процесу.


 1. Інноваційна освітня діяльність методиста передбачає:

а) впровадження інноваційних освітніх технологій в роботу з підвищення професійної компетентності педпрацівників;

б) залучення педпрацівників до творчої продуктивної діяльності щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення освітнього процесу, моделювання власних педагогічних систем, формування, поширення і практичного застосування досвіду роботи;

в)методичну підтримку педагогічного дослідництва та експериментаторства.
3. Стосовно поняття “інформаційні джерела адрес перспективного досвіду” виберіть положення, що не входять до окресленого ряду:

а) аналітичні матеріали про рівень професійної компетентності кадрів;

б) аналіз стану навчально-виховного процесу;

в) нормативно-правові документи, щодо регламентують діяльність закладу освіти.


4. Перспективний досвід роботи - це

а) особиста система роботи вчителя, що забезпечує стабільний якісний результат;

б) організований , цілеспрямований педагогічний процес та його результат, який відображається в якостях особистості школяра;

в) система творчої, оптимальної, повторювальної професійної діяльності педагога з елементами новизни, яка дає стабільні позитивні результати в удосконаленні навчально-виховного процесу.


5. Вкажіть показники, що є визначальними для характеристики новаторського досвіду:

а) відкриття нових форм, методів, способів діяльності, вихід за межі відомого в науці і масовій практиці;

б) творча реалізація в досвіді теоретичних концепцій та ідей;

в) раціоналізація окремих сторін педагогічної діяльності;

г) оптимальна організація педагогічної діяльності, що є зразком для інших.
6. Виберіть найоптимальнішу форму поширення ідей перспективного педагогічного досвіду роботи вчителя:

а) авторська школа;

б) практичний семінар;

в) системне консультування;

г) методичні рекомендації.
7. Алгоритм організації експериментально-дослідної роботи педагога починається з одного з цих положень:

а) визначення методики дослідження;

б) визначення мети, завдань та гіпотези дослідження;

в) розробка моделі;

г) констатуючий експеримент.
8. Аналітико-методичний алгоритм опису перспективного педагогічного досвіду методистом містить:

а) опис теоретичної бази та педагогічної технології, покладених в основу досвіду;

б) визначення актуальності теми досвіду, стану наукової розробки теми досвіду, опис методів, форм та прийомів роботи вчителя, аналіз результативності впроваджуваного нововведення;

в) визначення актуальності обраної теми (проблеми) досвіду; ідей, покладених в основу досвіду; теоретичної бази; опис технології; моніторинг процесу та результатів; ефективність впроваджуваного досвіду; прогнозовані перспективні напрямки розвитку та збагачення.


Глосарій та тези

до опрацювання теоретичного блоку майстерні


 1. Система – це єдність взаємопов”язаних елементів, що в результаті динамічної взаємодії породжує нову якість.

 2. Система розглядається як закономірно побудована сукупність мети, завдань, методів, результатів.

 3. Методична робота – це система діагностичних, прогностичних,пошукових,аналітичних, організаційних заходів, в цілому орієнтованих на вдосконалення професійної компетентності, підвищення фахового рівня педпрацівників та якості навчально-виховного процесу.

 4. Модель методичної роботи: мета - задачі – зміст – форми - методи – умови - результат.

Мета – прогнозований результат.

Задачі методичної роботи розглядаються як компенсаторні, адаптивні, розвиваючі (забезпечення творчого становлення та розвитку педагога).

Зміст методичної роботи реалізується за напрямками теоретичної, предметної, педагогічної, загальнотехнологічної та психологічної підготовки вчителя. Важлива складова змісту методичної роботи – інноваційна освітня діяльність.

Форми методичної роботи - колективні, індивідуальні, групові, ПДС, динамічні та творчі групи, ШПД, семінари, практикуми, тренінги.

 1. Інноваційна освітня діяльність методиста – залучення педпрацівників до творчої продуктивної діяльності щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення освітнього процесу, моделювання власних педагогічних систем, формування, поширення і практичного застосування досвіду роботи.

Інноваційна освітня діяльність( ІОД) спрямована на інформаційно-методичну підтримку новацій в освітній галузі, вивчення, узагальнення та поширення ППД, підтримку педагогічного експериментаторства . ІОД передбачає систему методичних заходів з формування дослідницької культури педагога та поширення педагогічних ідей та освітніх інновацій.

 1. Досвід – це особиста система роботи вчителя, що забезпечує сталий якісний результат.
 1. Алгоритм діяльності методиста з вивчення та поширення ППД

 • Діагностика професійної компетентності педпрацівників.

 • Моніторинг якості освіти та стану НВП.

 • Вивчення системи роботи вчителів у міжатестаційний період.

Аналіз результативності участі педпрацівників у конкурсах фахової майстерності “Учитель року”, “Кращий працівник року”.

Визначення інноваційного продукту, перспективного досвіду роботи, що потребує аналітико-методичного осягнення, оцінки, розповсюдження. • Погодження з педпрацівником процедури вивчення та узагальнення ППД.

 • Створення експериментальної групи з вивчення ППД.

 • Вивчення джерел ідеї, покладеної в основу досвіду. Ознайомлення зі станом розробки ідеї в науково-методичній літературі.

 • Визначення сутності інноваційної педагогічної технології, покладеної в основу досвіду, за аспектами:

 • характер переведення педагогічних цілей в дидактичні завдання;

 • процес моделювання системи уроків;

 • оформлення моделі досвіду.

 • Аналіз застосування, реалізації ідеї в процесі викладання конкретної навчальної дисципліни (спостереження, анкетування, тестування, аналіз навчально-методичного забезпечення технології, вивчення документації, вивчення системи уроків, співбесіди, моніторинг якості освіти).

 • Моніторинг результативності впровадження ідеї (досвіду). Експертна оцінка інноваційного методичного продукту.

 • Стан поширення досвіду.

8. Опис досвіду роботи

- Актуальність, потреба в застосуванні, поширенні досвіду для забезпечення нової якості.

- Характер досвіду (рівень досягнення інноваційних змін)

- Головна ідея, покладена в основу досвіду.

- Структура та технологія.

- Моніторинг результативності.

- Результати пошуково-творчої роботи вчителя (видані брошури, посібники, підручники, рекомендації тощо).

- Поширення досвіду.

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка