Розвиток мовлення та критичного мислення учнів на уроках іноземної мовиСкачати 177.19 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір177.19 Kb.
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ ТА КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

АНОТАЦІЯ
Знання іноземної мови є важливою передумовою для особистих, культурних, професійних та економічних контактів молодої людини. Оновлення цілей та змісту навчання зумовлює й оновлення освітніх технологій, що розглядають навчання іноземними мовами як процес особистісного розвитку учня в контексті взаємодії культур. У період невпинного зростання науково-технічного прогресу кожне наступне покоління стикається з необхідністю засвоювати все більший обсяг знань. У цих умовах виникає потреба інтенсифікації процесу навчання, застосування прийомів, щоби забезпечували активну участь у мовлене вій діяльності на уроці кожного учня.

Одним із пріоритетних напрямів реформування сучасної освіти є досягнення якісного нового рівня у вивченні базових навчальних предметів, у тому числі й іноземних мов. Опанування цього навчального предмета розглядається як необхідний компонент загальнокультурного розвитку школяра, його рівня освіченості, прилучення до світової культури і загальнолюдських цінностей. Володіння іноземною мовою вважається сьогодні важливим резервом прискорення соціально-економічного розвитку суспільства. Крім того, необхідність знання іноземної мови стає гострою проблемою у зв´язку з інтеграцією незалежної України у європейську та світову культуру.

Сучасний етап розвитку теорії та практики викладання іноземної мови характеризується інтенсивним пошуком шляхів формування та розвитку мотивів учіння як умови досягнення суттєвого підвищення результативності процесу опанування учнями іноземної мови.

На сучасному етапі іноземна мова є одночасно і засобом отримання професійної інформації, і засобом здійснення комунікації. Але про ефективну комунікацію можна говорити, коли людина правильно сприйняла або передала інформацію. У зв’язку з цим частіше можна чути, що комунікативна мовленнєва компетенція результативна лише в тому випадку, якщо людина володіє критичним мисленням. Проте, поза увагою науковців все ще залишається проблема розвитку критичного мислення молодших школярів на уроках іноземної мови.

Актуальність проблеми формування критичного мислення школярів на уроках іноземної мови зумовлена тим, що притаманна нашому часу динаміка технологічного і соціального прогресу вимагає від випускників середніх навчальних закладів умінь швидко адаптується до сучасних вимог суспільства, змінюватися і вдосконалювати на основі самостійного набуття знань, знаходити шляхи розв’язання професійних і соціальних завдань у будь-яких нестандартних ситуаціях.

Метою роботи є спроба показати, як за допомогою інтерактивних технологій на основі базової моделі можна сприяти розвитку критичного мислення учнів на уроках іноземної мови.

ОПИС РОБОТИ

   Сучасна дидактика розвивається, поповнюючись новими концепціями та технологіями навчання. Проблема активізації пізнавальної діяльності учнів завжди була однією з найбільш актуальних в теорії і практиці навчання. Педагоги шукали нестандартні форми проведення занять, розробили дидактичні ігри.

   За останній час інтерес дослідників спрямований на освоєння активних та інтерактивних форм і методів навчання. Для теоретиків і практиків у галузі освіти є очевидним, що головними факторами розвитку особистості є предметно-практична діяльність і взаємодія між людьми.

   Мета: аналізувати стан проблеми розвитку критичного мислення у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі.

   Як показує багаторічний досвід роботи у системі професійної освіти, навчання є ефективним, якщо:

   – учні відкриті для навчання і активно взаємодіють і співпрацюють з іншими учасниками освітнього процесу;

   – мають змогу аналізувати свою діяльність і реалізувати власний потенціал;
   – можуть практично підготуватися до того, з чим зустрінуться у професійній діяльності;

   – можуть бути самими собою, не бояться виражати себе, припускатись помилок за умови, що не отримають за це негативну оцінку.

   Проблема розвитку логічного мислення учнів і студентів є актуальною проблемою сьогодення. В руслі діяльнісного підходу психологічною основою навчання є активна пізнавальна діяльність самого учня, яка приводить до формування вміння творчо мислити, використовуючи здобуті у процесі діяльності знання, навички і вміння.

   Сучасна орієнтація освіти на формування компетенцій як готовності і вміння людини до діяльності і спілкування вимагає створення дидактичних і психологічних умов, у яких учень або студент може проявити не тільки свою інтелектуальну і пізнавальну активність, але і власну позицію, розкрити особистість, виразити себе як суб’єкт навчання.Учень залучається до навчальної діяльності з різним ступенем активності. Виділяють 3 рівні активності учнів:

   – репродуктивно-імітаційний;
   – пошуково-виконуючий;
   – творчий .

   Учені доходять висновку, що творчий рівень вимагає готовності учнів до теоретичного осмислення знань, розуміння зв’язків між предметами і явищами, самостійного пошуку розв’язання проблеми.

   На сучасному етапі розвитку педагогічної науки формується і уточнюється поняття “інтерактивне навчання” – навчання, яке основано на психології людських взаємовідносин і взаємодій, навчання, яке розуміється як спільний процес пізнання, де знання добуваються в спільній діяльності через діалог, полілог учнів між собою та вчителем.

   Інтерактивне навчання пропонує іншу логіку навчального процесу: не від теорії до практики, а від формування нового досвіду до його теоретичного осмислення через його застосування. Досвід і знання учасників процесу є джерелом їх взаємонавчання і взаємозбагачення.

   Таким чином, інтерактивне навчання може стати базою для розвитку критичного мислення. Як стверджують дослідники Дженні Л. Стіл, Куртіс С. Мередит, Чарльз Темпл, критичне мислення є “складним процесом творчої інтеграції ідей та джерел, переоцінки та перебудови понять та інформації. Воно є активним та інтерактивним процесом пізнання, що відбувається водночас на багатьох рівнях” .

   Автори стверджують, що критичне мислення можуть осягнути не лише учні старших класів, але і молодших. На думку дослідників, вміння просіювати інформацію та вирішувати, що важливо, а що ні, буде потрібно учням для успіху в світі, який швидко змінюється, їм необхідно буде вміти розуміти те, як різні частини інформації можуть поєднуватись між собою, знадобиться вміння надавати відповідний контекст новим ідеям та знанням, оцінювати нові знахідки та відкидати знецінену інформацію. Обґрунтовуючи важливість критичного мислення, вони формують такі тези:

   1. Знання має цінність лише тоді, коли воно використовується та усвідомлюється концептуально.

   2. Майбутнє відкрите для тих, хто критично перевіряє інформацію та вибудовує свої власні реальності.

   3. Критичне мислення виникає внаслідок добре сконструйованого навчального плану, виконання якого виховує критичне мислення.

   Дженні Л. Стіл, Куртіс С. Мередит, Чарльз Темпл переконані, що “для того, щоб відбулось повнозначне, критичне розуміння, розраховане на довгий строк, учні мають бути активно залучені до навчального процесу. Активне залучення означає, що учні мають усвідомити своє власне мислення у своїх власних словах. До того ж вони мають висловлювати свої знання та розуміння через або активне мислення у ході письма, або через говоріння”.


 Таким чином, в учнів формується власний план для мислення про певну тему чи ідею.

 Автори запропонували такі етапи методичної системи:

   1. Актуалізація ( обговорення до ознайомлення зі змістом).

   2. Усвідомлення змісту.

   3. Рефлексія ( обговорення після ознайомлення з текстом).

   Застосування методичної системи варіюється в залежності від віку та обізнаності учнів.

   Можна зробити висновки щодо результатів інтерактивного навчання:
   – інтерактивні методи навчання дозволяють інтенсифікувати процес розуміння та творчого використання знань при вирішенні практичних завдань;
   – в учнів формуються продуктивні підходи до оволодіння інформацією;
   – встановлюються доброзичливі стосунки з вчителем;

   – інтерактивне навчання збільшує мотивацію в учнів при розв’язанні проблем, які обговорюються, що надає емоційного піднесення до їх пошукової активності;

   – в інтерактивному навчанні кожен має успіх, робить свій внесок до результату групової роботи;

  – процес навчання стає цікавим.

   Як відомо, дискусія стала все ширше застосовуватись як метод інтерактивного навчання. Принципами організації дискусії є виникнення альтернативних думок, шляхів вирішення проблеми, конструктивність критики, забезпечення психологічної захищеності учасників.

   Неможливо запланувати всі аспекти дискусії, але є можливість визначити її основні етапи та ключові моменти:

   1. Сформулювати тему дискусії ( вона повинна мати проблемний характер).

   2. Визначити зміст, проблеми і питання дискусії.

   3. Сформулювати мету дискусії.

   4. Продумати основні способи і питання для контролю за ходом дискусії.


   Однією з популярних за останні роки є “техніка акваріуму”, яка виділяється серед усіх форм дискусій тим, що її зміст тісно визначено протиріччями, а іноді і конфліктами учнів з якогось питання.

   На уроках іноземної мови розвиток критичного мислення допоможе учасникам ширше застосовувати усне та письмове мовлення, автоматизувати навички говоріння та письма.

   Мета: надати учасникам змогу вільно включатись в обговорення проблеми і виходити з нього.

  Проведення:


   1. 5-6 учасників разом з керівником сідають у коло. Вони – “риби”. Навколо них стають інші учасники групи, вони – “рибалки”.

  Тема дискусії: Проблема екологічної ситуації в Україні.

   2. Вчитель пропонує проблему: Sie wissen, dass die Situation der Umwelt ganz in der Ukraine kompliziert. Hohe Bevölkerungsdichte, schwere industrielle Entwicklung und die relativ geringen Süßwasser Fonds das Schwarze Meer und Asowschen Meer Becken Auswirkungen auf die Situation der Umwelt. Was ist Ihre Meinung zu diesem Thema?

   Члени внутрішнього кола активно дискутують з приводу запропонованої проблеми. “Рибалки” стоять за ними та вступають тільки тоді, коли їх зацікавить певна версія. Вони доповнюють, ставлять запитання, конкретизують.

   3. Після того, як учасники обговорили одне питання, учасники міняються місцями так, щоб усі учні побували в колі. При цьому мають фіксуватись активність, характер пропозицій, критика, емоційні реакції.

   Наприкінці проводиться загальна дискусія щодо обговорюваної теми.


   Наступна форма, яку можна застосовувати при розвитку логічного мислення-“ Сніговий ком”.

   Мета: опрацювання точок зору всіх членів груп. При використанні цієї техніки в активну дискусію включаються майже всі учасники.


  Проведення:
   Для проведення цього виду дискусії знадобиться велика кількість карток ( половина аркуша А4) і маркери.

 1. Учням роздається по 4-8 карток. Кожному пропонується написати по 4-8 варіантів відповіді на певне питання. На кожній картці пишеться тільки один варіант.

Наприклад: Wie können wir der Umwelt schaden?
 Учасники дають можливі відповіді:

 1.   Der Lärm und die Abgase der Autos schaden der Umwelt.
  Ich denke, der Fluglärm ist viel schlimmer.

   Учні шукають шляхи вирішення цієї проблеми.
Innenstädte sollten nur für Fußgänger gelassen werden und der gesamte Datenverkehr sollten verboten werden. Zu den Unternehmen, die Rauch ausgießen von ihren Schornsteinen sollten sie ausgezogen werden. Sie gefährden die Gesundheit der Menschen.

   2. Учасники об’єднуються в пари. В результаті дискусії пара відбирає найбільш погоджені речення-картки.

   3. На третьому етапі учасники об’єднуються в четвірки і також шляхом дискусії в мікрогрупі залишають ледь більше половини від загальної кількості.
   Представник класу захищає загальні наробки, демонструючи картки аудиторії. Після цього картки, зафіксовані скотчем на дошці, коментуються кожною групою, а потім проводиться класифікація і систематизація речень.
   Таким чином, дискусія має низку переваг для розвитку критичного мислення:
   – забезпечує глибоке засвоєння знань. Активна, емоційна, зацікавлена дискусія веде до засвоєння нових знань, може примусити людину замислитись, змінити або переглянути свої установки;

   – під час дискусії здійснюється активна взаємодія між тими, хто навчається. Активна участь у дискусії розвиває комунікативні навички, формує впевненість у собі;

   – зворотний зв’язок з тими, хто навчається. Дискусія забезпечує бачення того, наскільки група розуміє питання, які обговорюються. Вона також дає учасникам можливість перевірити власні установки.

  Дискусійний метод допомагає вирішити такі завдання:

   – навчання учасників аналізу реальних ситуацій, а також формування навичок відокремлення важливого від неважливого;

   – моделювання особливо складних ситуацій;

   – демонстрація.

   Роль вчителя при проведенні будь-якої дискусії найбільш близька до ролі посередника і включає в себе такі функції:

   – сформулювати проблему і тему дискусії, створити необхідну мотивацію;
   – створити доброзичливу атмосферу. Найкраще дискусія проходить в дружній атмосфері. Важливо, щоб учням, які знаходяться в класі, було легко встановити візуальний контакт між собою. Кількість учасників при цьому має бути мінімальною;

   – сформулювати разом з учасниками правила ведення дискусії (виступити повинен кожний, уважно вислуховувати того, хто говорить, аргументовано підтверджувати свою позицію, не повторюватись, не допускати конфронтації, не оцінювати тих, хто виступає доти, доки не зрозумієш їхню позицію;


   – керувати дискусією: підтримувати високий рівень активності всіх учасників, підключати пасивних учасників;

   – оперативно проводити аналіз ідей, які було проголошено.

   Таким чином, групова дискусія сприяє активізації міжособистісних стосунків у навчальній, діагностичній, психотерапевтичній, творчій діяльності, а при навчанні іноземних мов допомагає формувати в учнів діалогічне та монологічне мовлення.
Використання ІКТ на уроках німецької мови

                                             

Одним із концептуальних напрямків розвитку сучасної освіти є інноваційні технології, до яких належать технологія критичного мислення та інформаційно-комунікаційні технології, впровадженням яких я займаюсь. Вплив технологій на результати навчально-виховного процесу – актуальна тема для науковців.  З 2010 року триває перший етап реалізації ІКТ на уроках іноземної мови, перед цим вчителі іноземної мови нашої школи працювали протягом декількох років над впровадженням технології критичного мислення. На мою думку ці технології дуже тісно пов’язані одна з одною, тому що дозволяють навчити учнів здобувати знання, критично їх оцінювати, розвивати мислення учнів, вміння користуватися інформаційно- комунікаційними технологіями та вміння знаходити найнеобхідніше серед багатьох потоків інформацій.  Новизна цього досвіду полягає в соціалізації учнів за допомогою впровадження елементів інформаційно-комунікаційних технологій на уроках іноземної мови, німецької мови зокрема та в його соціально-адаптованій спрямованості, що є вихідним із задачі школи, району, країни в цілому .

         Реалізація мети дозволяє:     

- сформувати громадську активність в  сучасному суспільстві;   

 - навчити учнів ефективно користуватися іноземною мовою, як для  спілкування в реальних життєвих ситуаціях, так і для здобуття і розвитку  знань;  

 -  розв′язувати комунікативні завдання з урахуванням соціокультурних і соціолінгвістичних аспектів мови;  

 -  використовувати навчальний досвід, набутий у школі для майбутньої самоосвіти.      

 В сучасних умовах головною задачею освіти є не лише отримання учнями певної суми знань, але і формування в них вмінь та навичок самостійного набування знань. Результати опитування учнів в вересні 2009 та в вересні 2010 років свідчать, що в учнів, які активно працюють з комп̉’ютером, формується більш високий рівень самоосвітніх навичок. Інформаційне культурне середовище ставить більш високі вимоги і до вчителя.

         Справжнім творчим стимулом є створення уроків-презентацій, які є невід'ємною частиною освітньої діяльності. Є такі уроки, де необхідно на дошці креслити велику кількість схем і опорних сигналів, а для цього потрібно багато часу та місця. Така задача успішно вирішується за допомогою комп′ютера та екрана. Презентації допомагають задовольнити творчі амбіції вчителів та поповнюють базу методичних розробок уроків.

           Але є і особливі труднощі. До труднощів організаційного порядку відноситься проблема концентрації уваги учнів.  Деякі діти(незалежно від віку) не можуть в силу свого темпераменту більш 10-15 хвилин сприймати інформацію з екрану комп′ютера. Один із засобів вирішення цієї проблеми – живе спілкування з учителем, що дає можливість поєднувати різні види діяльності на уроках. Жоден комп′ютер не замінить живого спілкування з учителем. Більш розумним є використання комп′ютера на занятті як фрагмента уроку.  Сучасні ІКТ є основою процесу інформатизації освіти, реалізація якого дозволяє підвищити рівень навчання за допомогою більш повного використання доступної інформації.

         Важливим є те,що використання ІКТ допомагає підвищити мотивацію учнів до навчання, більш раціонально будувати процес навчання і,  таким чином, досягати гарантованих результатів педагогічної діяльності

         Безпосередньо на уроках я використовую ІКТ   при вивченні нового лексичного матеріалу( особливо в 5-6 класах), коли можна не тільки пояснити значення того чи іншого слова, а й проілюструвати його значення. Наприклад значення виразу «займатися спортом» -- при створенні , наприклад, в старших класах проектів, коли учні ознайомлюються з великою кількістю інформації за заданою темою і повинні зробити доповідь.      На мою думку, такі елементи проектної технології доцільно використовувати майже кожного уроку.

  Суттєвим в технології критичного мислення та у використанні ІКТ є те, що вона сама є інструментом пізнання,  розвиває у дітей навички критичного мислення. Всі кроки цієї технології спрямовані на розвиток дитини, дають установку на успіх, вчать співпрацювати з іншими, тобто формують соціалізовану людину.    Я намагаюсь працювати творчо, розуміти проблеми своїх учнів, сприяти розвитку їх пізнавальних навичок, умінню орієнтуватися в інформаційному просторі, формувати незалежну точку зору та сприяти розвитку послідовного творчого мислення, комунікативних навичок, тобто формувати соціалізовану людину , яка не лише пристосована до сучасних умов життя, але здатна змінювати світ на краще.    Вашій увазі пропонується  розробки декількох уроків з використанням ІКТ.Урок: « Die Wohnung. Im Zimmer».

6 клас
Мета уроку:

 • узагальнити та розширити знання учнів з теми;

 • розвивати комунікативні здібності учнів та навички аудіювання за темою;

 • розвивати монологічне та діалогічне мовлення;

 • розвивати критичне мислення учнів;

 • навчати учнів висловлювати власну думку щодо інтер′єру помешкання;  розвивати естетичний смак та творчу уяву учнів;

 • виховувати любов до німецької мови.


Обладнання: дошка, малюнок кімнати, м′яч, пісочний годинник, кольорова крейда, програвач, ватман, папки з роздатковим матеріалом, слайди з малюнками кімнати, папір з письмовим завданням, сигнальні картки.

                                           

   Хід уроку

            І. Організація уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.      

 Мовна зарядка, введення учнів в атмосферу німецької мови:  повторення довгих та коротких голосних звуків.

    

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності: 

1.  Вчитель кидає м′яч учневі, називаючи слово німецькою або українською мовою, а учень повертає м′яч вчителю, переклавши слово.       

2. Відповідаючи на питання учителя учні самостійно називають тему                 уроку.

    


 ІV. Основна частина уроку.

 1. Повідомлення теми та мети уроку.

 2. Контроль домашнього завдання:      

   А) перевірка вивчення вірша напам′ять:

Inas Zimmer ist sehr nett:

Blumen auf dem Fensterbrett,

schöne Poster an der Wand

und zwei Bilder linker Hand.

Der Teppich liegt weich und bunt,

der Spiegel hängt blank und rund.

Auf dem Tisch steht ein Computer –

ein Geschenk von Inas Mutter.

Im Regal steht ein Fernseher,

er gefällt dem Mädchen sehr.

Vorhänge sind himmelblau,

Möbel sind modern und braun –

ein Schrank, ein Sofa und ein Bett,

Inas Zimmer ist sehr nett.
Б) читання тексту „ Ulis Zimmer“ ланцюжком:

ULIS ZIMMER

Das ist Ulis Zimmer. Es ist nicht groß. Links an der Wand hängt ein Bild. Auf dem Tisch am Fenster steht eine Tischlampe. Hier liegen Ulis Hefte, ein Lineal, Kugelschreiber und Bleistifte. Am Tisch steht ein Sessel. Neben dem Tisch liegt Ulis Schultasche. Rechts an der Wand steht ein Bücherregal. Im Regal gibt es viele Bücher.

Uli sitzt am Tisch. Er macht seine Hausaufgaben. Er liest und schreibt.

Links an der Wand steht sein Bett. Uli schläft in diesem Bett. Ein Kleiderschrank ist auch da. Er steht neben dem Bett. In der Mitte auf dem Fußboden liegt ein Teppich. Der Teppich ist dick, neu und sehr schön. Im Zimmer ist gibt es auch einen Fernseher und einen Computer. Am Fenster hängen Vorhänge. Ulis Zimmer ist schön, bequem und gemütlich. Es gefällt ihm sehr.
   В) огляд малюнків (вдома учні малювали свою кімнату, а на уроці демонструють свої малюнки).
3. Аудіювання.

На дошку вивішується малюнок кімнати. Учні повинні подивитися 1 хвилину та запам′ятати, де розташовані меблі в кімнаті. Контроль проводиться за допомогою сигнальних карток.                        

  

 4.  Фізкультхвилинка: Eins, zwei – komm herbei! 

Drei, vier – tanz mit mir!

 Fünf, sechs – links und rechts!

Sieben, acht – so wird′s gemacht!

 Neun, zehn – so ist es schön!!!
HÖRVERSTEHEN:                      

Групова робота:

А) Учні поділяються на 4 групи.

Б) Визначають старшого в групі.

В) З великого куба старший в групі дістає маленький куб, який вказує на окрему кімнату, про яку буде іти мова в тексті.

Г) Учні отримують аркуші ватману та папки з роздатковим матеріалом.

Д) Вчитель читає текст.

DIE WOHNUNG DER FAMILIE MÜLLER“


  Die Wohnung der Familie Müller ist groß, schön und sauber. Sie hat vier Zimmer. Das sind ein Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer und ein Kinderzimmer. Die Wohnung hat noch eine Küche, ein Badezimmer, eine Toilette, zwei Balkone und einen Flur.   

Das Wohnzimmer liegt vorn. Auf dem Fußboden liegt ein Teppich. Rechts an der Wand steht ein Sofa. In der Mitte des Zimmers steht ein Tisch. Links im Zimmer steht ein Kleiderschrank. Das große Bild hängt auch links. Der Fernseher ist auch vorn. Vorn ist auch ein Fenster, und auf dem Fensterbrett steht ein Blumentopf. An der Wand rechts steht ein Bücherschrank.  

  Das Schlafzimmer ist hell und sauber. Vorn ist ein Fenster. Rechts an der Wand stehen zwei Betten und ein Spiegel. Hier hängt noch ein Bild. Links an der Wand stehen ein Sessel und ein Kleiderschrank. Vorn ist auch ein Fernseher. Ein kleiner Teppich liegt auf dem Fußboden neben den Betten.    

Das Kinderzimmer ist das größte Zimmer in der Wohnung. Vorn ist das Fenster. Links an der Wand stehen ein Kleiderschrank und ein Bett. Auf dem Fußboden liegt ein Teppich. Vorn steht ein Schreibtisch. Und auf dem Tisch steht ein Computer. Rechts stehen ein Klavier und ein Bücherschrank. Das Zimmer ist sehr schön.    

Die Küche in der Wohnung der Familie Müller ist sehr groß. Rechts ist ein Fenster. Vorn hängt ein schönes Bild. Da stehen auch ein Tisch und vier Stühle. Links stehen ein Kühlschrank, eine Waschmaschine und ein Gasherd. Rechts steht ein Geschirrschrank. Auf dem Kühlschrank steht ein Fernseher. In der Küche ist auch die Katze Murka. So ist die Wohnung der Familie Müller.  

Учитель читає. Учні повинні вибрати з тексту розповідь про кімнату, меблі якої вони будуть розташовувати в кімнаті. Час роботи обмежений 2 хвилинами.

  

5. Граматичний матеріал:А) повторення утворення Präsens.

Б) письмова робота на дошці. Учні складають речення, використовуючи лексику з теми.


6. Монологічне мовлення. Учні роблять доповідь за темою « Моя квартира», використовуючи свої комп’ютерні презентації за допомогою мультимедійної дошки.
V. Заключна частина уроку.

1. Підсумки уроку.

Оцінювання роботи учнів на уроці вчителем.                                  

2. Домашнє завдання.  

  Написати твір про свою кімнату, яку вони малювали.

ВИСНОВКИ
В сучасних умовах головною задачею освіти є не лише отримання учнями певної суми знань, але і формування в них вмінь та навичок самостійного набування знань. Справжнім творчим стимулом є створення уроків-презентацій, які є невід'ємною частиною освітньої діяльності. Презентації допомагають задовольнити творчі амбіції вчителів та поповнюють базу методичних розробок уроків.           

Важливим є і те,що використання ІКТ допомагає підвищити мотивацію учнів до навчання, більш раціонально будувати процес навчання і,  таким чином, досягати гарантованих результатів педагогічної діяльності. Суттєвим в технології критичного мислення та у використанні ІКТ є те що вона сама є інструментом пізнання,  розвиває у дітей навички критичного мислення. Всі кроки цієї технології спрямовані на розвиток дитини, дають установку на успіх, вчать співпрацювати з іншими, тобто формують соціалізовану людину.  

Я намагаюсь працювати творчо, розуміти проблеми своїх учнів, сприяти розвитку їх пізнавальних навичок, умінню орієнтуватися в інформаційному просторі, формувати незалежну точку зору та сприяти розвитку послідовного творчого мислення, комунікативних навичок, тобто формувати соціалізовану людину, яка не лише пристосована до сучасних умов життя, але здатна змінювати світ на краще.      

 

Література 1. Басай Н. Deutsch. Підручник 6 клас. К., 2007.

 2. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. – М., 2001.

 3. Бухлова Н.В. Організація самостійної діяльності учнів. Харків, 2003. – 64 с.

 4. Дженні Л. Стіл, Куртіс С. Мередит, Чарльз Темпл. Методична система “Розвиток критичного мислення у навчанні різних предметів”, 1998.

 5. Коротаева Е.В. Хочу, могу, умею. Обучение, погруженное в общение. – М., 1997.

 6. Мірошниченко І. Тексти для аудіювання для учнів 5-7 класів. К., 2007.

 7. Панина Т.С. Современные способы активизации обучения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2006.

 8. Пометун О.І., Пироженко Л.В. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Нук. Метод. Посіб. К., 2003. – 192 с.

 9. Сиротинко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. Харків, 2003.

 10. Ставицький С. Сучасний урок: традиційні та інноваційні підходи //Аналіз уроку. К., 2008. – С.4-25.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка