С. І. Шеремет, завідувачка нмл проблем виховання Одеського обласного інституту удосконалення вчителів окремі аспекти виховної роботи у вимірах сьогоденняСкачати 124.36 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір124.36 Kb.
УДК 38.04:3.01+37.014.7

Шеремет С. І. Окремі аспекти виховної роботи у вимірах сьогодення. // Наша школа. – 2012. – № 4. – С. 65-67.


С. І. ШЕРЕМЕТ,

завідувачка НМЛ проблем виховання

Одеського обласного інституту удосконалення вчителів
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

У ВИМІРАХ СЬОГОДЕННЯ
Зміна освітньої парадигми спонукає до пошуку інноваційних змін організації навчально – виховного процесу, які забезпечили би збереження унікальності кожної особистості, її прогресивний розвиток. Невід’ємною складовою цієї парадигми є виховний процес, який спрямований на відродження національної культури, формування творчої, соціально активної, інтелектуально розвиненої особи, здатної самоутвердитися в мінливому світі сьогодення. На це спрямована державна політика в галузі виховання, яка регламентується глобальними нормативно - правовими документами, а саме: Конвенцією ООН про права людини, Конвенцією ООН про права дитини, Законом України «Про освіту», «Про загально середню освіту», «Про позашкільну освіту», Національною доктриною розвитку освіти, Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Комплексною програмою «Освіта Одещини» на 2011 – 2014 роки, поточними нормативно – правовими документами.

У вищезазначених документах визначена стратегія виховання підростаючого покоління, сучасні теоретичні засади: цілі, мета, принципи, напрями, зміст, технології.

На новому етапі розвитку освітнього процесу актуальним напрямком є формування духовно – моральної культури молоді, що лежить в основі Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», де визначені основні напрями, принципи, завдання, тематичний зміст. Значна увага приділяється аналізу проблем, тенденцій і перспектив виховної діяльності в сучасній школі, розкриваються методичні аспекти організації процесу та надається науково – методичний супровід становлення та розвитку виховної системи навчального закладу. Дана Програма рекомендована для подальшого впровадження в навчальних закладах області.

Стратегічні зміни в освіті України зазначені в проекті «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 р.р.». Цей документ визначає основні напрями, пріоритети, завдання й механізми реалізації галузі, оновлення структури і змісту, які направлені на здійснення реформування освіти впродовж 10 років у нових соціально – економічних умовах. Значна увага приділяється оновленню чинного законодавства стосовно різних ланок системи освіти та національному вихованню як одному із головних пріоритетів. Зазначено, що національне виховання є органічною складовою освіти. Його основна мета - виховання свідомого громадянина, патріота, набуття учнями соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємовідносин, формування у молоді потреби та уміння жити в громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури.

Реалізація даного документу на теренах області відображена в Комплексній програмі «Освіта Одещини» на 2011 – 2014 роки, де розроблено ряд різнопланових заходів, спрямованих на досягнення конкретних цілей та вирішення завдань. Головною метою Програми є створення умов рівного доступу до здобуття жителями області якісної освіти, орієнтованої на ринкову економіку, інтеграцію в європейський та світовий освітній простір, забезпечення вищого ґатунку освітніх послуг, високого рівня знань і практичних умінь молоді, їх громадянських і моральних якостей.

Важлива роль відводиться функціонуванню освітніх округів та забезпечення ефективності їх роботи (Положення про освітній округ, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. № 777).

Варто підкреслити, що актуальною залишається діяльність методичних служб області, які забезпечують ефективний зміст та структуру професійної підготовки педагогічних кадрів у відповідності до сучасних потреб ринку праці та підвищенню доступності якісних освітніх послуг. Це питання обговорювалось на засідання вченої ради ООІУВ в травні 2012 року.

Важливим для методистів з виховної роботи у 2012 – 2013 навчальному році є створення ефективної моделі щодо професійного зростання педагогів, розвитку їх особистісного творчого потенціалу, сприяння побудови виховної системи навчального закладу та розбудови виховного середовища, освітнього округу та реалізації політики виховання.

Є області певний досвід дієвості впровадження методичних моделей, які сприяють формуванню професійних компетентностей педагогів. Це – сукупність теоретично – практичних та методичних знань, вміння перспективно мислити, діагностувати, аналізувати, прогнозувати, конкретизувати, контролювати, осмислювати , реалізувати. Сформований високий рівень професійної майстерності педагогів спонукає їх до участі в методичних конкурсах.

Так, у 2012 році відбувся обласний Ярмарок педагогічних ідей та технологій. Матеріали, які направлені на зазначений конкурс, відзначалися актуальністю, науковістю, практичною спрямованістю, які ґрунтувалися на багатому досвіді в різних сферах виховної роботи.

Слід зазначити, що на Ярмарок в номінації «Виховна робота» було представлено 54 роботи з навчальних закладів міст та районів області. Відрадно те, що проблеми виховання школярів хвилюють педагогів різних категорій: методистів, вчителів – предметників, заступників директорів з навчально – виховної роботи, заступників директорів з виховної роботи, педагогів – організаторів, вихователів ГПД. За підсумками спільного протоколу членів журі – 5 робіт нагороджені авторськими свідоцтвами, 8 – дипломами, а 15 – грамотами управління освіти і науки облдержадміністрації.

Авторські свідоцтво отримали роботи: • «Шляхи формування духовно розвиненої особистості в сучасне суспільство» (Шевченко Тетяна Іванівна, класний керівник ЗОШ № 41 м. Одеси);

 • «Програма самовдосконалення особистості учнів «Вчитися жити в сучасному світі» (для учнів 6-11 класів)» (Фокіна Тетяна Вікторівна, заступник директора з виховної роботи ЗОШ № 3 м. Котовська);

 • «Динамічні паузи як один із ефективних методів збереження оптимізації рухової активності школяра» (Тихоплав Сергій Миколайович, директор Шабської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 1 Б. Дністровського району)4

 • «Від сільської Школи сприяння здоров’ю – до освітнього округу сприяння здоров’ю» (Ісаєва Людмила Миколаївна, заступник директора з виховної роботи Липецької ЗОШ І – ІІІ ступенів Котовського району);

 • «Кожний навчальний заклад має буди Школою сприяння здоров’ю в інтересах дітей та створення кращого світу для них» (Чешенко Олена Іванівна, методист ООІУВ).

Дипломами управління освіти і наукової діяльності Одеської облдержадміністрації нагороджені:

 • Боляк Алла Іванівна, заступник директора з виховної роботи спеціалізованої школи № 10 І – ІІІ ст. м. Одеси;

 • Паламарчук Галина Володимирівна, класний керівник гімназії № 8 м. Одеси;

 • Ступкевич Олена Анатоліївна, заступник директора з виховної роботи гімназії № 8 м. Одеси;

 • Платон Л. А., Добровольська А. І., Жук Н. А., Порфірова О. В., Пустовойченко Т. В., педагоги ЗОШ № 8 м. Котовська;

 • Коптєва Надія Валентинівна, заступник директора з виховної роботи НВК «Балтська ЗОШ І – ІІІ ст. №1 ім. О. Гончара – ліцей»;

 • Сивізіна Ніна Петрівна, заступник директора з виховної роботи Вилківського НВК «ЗОШ І – ІІІ ступенів – ліцей» Кілійського району;

 • Лісовська Тетяна Іллінічна, методист районного методичного кабінету відділу освіти Котовської райдержадміністрації;

 • Мокрянська Руслана Анатоліївна, заступник директора з виховної роботи Мардарівської ЗОШ І – ІІІ ступенів Котовського району.

З метою підтримки творчої діяльності працівників навчальних закладів та популяризації педагогічних здобутків у створенні системи виховання методичним кабінетам слід сприяти участі вчителів у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу «Парк педагогічної майстерності» (наказ МОН України від 20.06.2011р. № 596).

За певним спрямуванням Інституту інноваційних технологій і змісту освіти актуальним залишається створення та ефективний розвиток моделей виховних систем. Навчальні заклади міст та області мають позитивний досвід дієвості таких моделей, що представлялися авторами та обговорювалися на конференціях, науково – практичних семінарах, нарадах, шпальтах науково - методичного журналу «Наша школа» та іншої педагогічної преси регіонального Всеукраїнського та Міжнародного рівнів.

В процесі особистісної орієнтації освітнього процесу варто привернути увагу педагогічних колективів до моделювання освітньо - виховного простору в загальноосвітньому навчальному закладі, де головною організаційно-педагогічною передумовою є забезпечення готовності усіх учасників навчально-виховного процесу до означеного виду діяльності. Варто пригадати, що виховний простір характеризується як соціально-педагогічне утворення, для якого наявними є системоутворюючі, складові, системопов’язуючі й системовизначаючі елементи (М.З.Ільчиков, А.Й.Капська, В.А.Караковський, Л.І.Новікова). Методологічне спрямування, принципи та методика розбудови виховного простору обговорювались на шпальтах журналу «Наша школа» (№ 4. 2011р.).

В центрі уваги навчальних закладів залишається впровадження здоров’язберігаючих технологій та побудови моделей «Шкіл сприяння здоров’ю», які сприяють реалізації Обласної комплексної програми «Здоров’я» на 2002-2014 роки та програми «Репродуктивне здоров’я населення Одеської області до 2015 року». У закладах освіти області є значний досвід з цього питання, який неодноразово обговорювався на різних рівнях методичних форм роботи та друкувався на сторінках обласної, Всеукраїнської та Міжнародної педагогічної преси.

Прискорення процесів глобалізації та включення України в світові процеси надалі актуальним залишається формування правової культури не тільки школярів а й дорослого населення. Варто діяльність з цього питання спрямувати на подальшу реалізацію Програми правової освіти населення Одеської області на 2009-2013 роки, яка передбачає:


 • координацію діяльності органів влади у сфері правової освіти населення області в рамках роботи обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради;

 • підвищення рівня викладання правових дисциплін в навчальних закладах області;

 • здійснення комплексу правоосвітніх заходів виховного, навчального та інформаційного характеру для учнівської та студентської молоді;

 • інформування населення області через засоби масової інформації та мережу Інтернет про актуальне законодавство та його реалізацію.

Військово – патріотичне виховання учнівської молоді – пріоритетний напрям в діяльності навчальних закладів, який регламентується нормативно – правовими документами: Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Деякі питання військово – патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів» від 27.08.2010р., Обласною програмою увічнення пам’яті про події та учасників Великої Вітчизняної війни на 2012-2016 роки; Обласною цільовою програмою патріотичного виховання дітей та молоді «Патріот» в Одеській області на 2012-2015 роки.

З огляду на важливість цього питання, слід формувати в учнів високі моральні якості: мужність, сміливість, рішучість, відвагу, стійкість, дисциплінованість; любов до держави, рідного краю, поваги до старших, ветеранів Великої Вітчизняної війни. Важливим є сприяння та залучення школярів до військово – патріотичних ігор «Джура», «Котигорошко», «Зірниця». В області є певний досвід у проведенні даних ігор. Так, у травні 2012 року за сприянням Державної служби молоді та спорту України, Головного управління виховної та соціально – психологічної роботи Збройних Сил України, Товариства сприяння обороні України (ДТСААФ), управління освіти і науки, молоді та спорту України. ООІУВ - Одеським обласним гуманітарним центром позашкільної освіти та виховання (генеральний директор Довгий В.В., заступник генерального директора Григор’єва С.М.) проведено обласний етап військово-патріотичної гри «Зірниця», в якій взяло участь 8 команд. На основі спільного протоколу членів журі переможцями стали: • І місце – команда Суворовського району м. Одеси;

 • ІІ місце - команда Малиновського району м. Одеси;

 • ІІІ місце - команда Приморського району м. Одеси.

При забезпеченні комплексного підходу до виховання школярів в дусі патріотизму актуальною є музейна педагогіка як галузь науки, що вивчає історію, особливості культурної освітньої діяльності музеїв, взаємодію їх з навчально-виховною діяльністю закладу. Сьогодні шкільні музеї - центри історичної культури, де учні можуть познайомитися зі зразками матеріальної та духовної надбань нашого народу та сприяють військово-патріотичній, пошуково-краєзнавчій, спортивно-масовій та культурно-просвітницькій роботі серед учнівської молоді. Із досвідом ефективної діяльності шкільних музеїв мали змогу познайомитися педагоги шкіл на розширеному засіданні обласної творчої групи педагогів – організаторів на базі ЗОШ № 105 м. Одеси (директор Чепурний С.М.) з проблеми «Музейна педагогіка у військово-патріотичному виховному процесі навчального закладу» (січень, 2012р.).

Позитивним є те, що на державному рівні значна увага приділяється патріотичному вихованню дорослого населення. Так, у травні 2012 року за участю науковців, ректорів вищих навчальних закладів, засобів масової інформації відбулося засідання Колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, де розглядався проект Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного виховання населення на 2013-2017 роки.

Важливим напрямом виховного простору в поточному навчальному році є забезпечення ефективного родинно – сімейного виховання, яке дає змогу сформувати культурно-розвинену, працездатну, гармонійну, самодостатню і відповідальну особистість чоловіка та жінки, мотивованої на створення щасливої сім’ї, забезпечення виконання нею основних її функцій. Саме актуальність цієї мети та реформування усіх рівнів системи освіти України сприяло розробленню проекту Концепції сімейного виховання дітей і молоді в системі освіти України «Щаслива родина» на 2012 – 2021 роки. В зазначеному документі означено інститут сім’ї, проаналізовано проблеми, які потребують розв’язання, принципи сімейного виховання, визначено мету та терміни виконання, шляхи та способи розв’язання проблем, очікувані результати. Слід зазначити, що потребою часу є систематична й послідовна педагогізація батьківської громадськості, оскільки члени сім’ї є першими вихователями дитини. Тому у навчально-виховному процесі необхідно враховувати, що вплив сім’ї на підростаючу особистість залежить від багатьох факторів, побутових умов; морально-псхологічного клімату; соціальної орієнтації; загальної культури; єдність сімейних інтересів. Цілеспрямовану роботу варто проводити у двох напрямках: педагогічна просвіта батьків з використанням сучасних форм і методів роботи; активне залучення до виховної роботи з дітьми в рамках класу, школи. Метою навчального закладу має бути здійснення такої політики, при якій батьки відчувають свою визначальну роль у справах учнівського та педагогічного колективів.

Даний документ Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти рекомендований до обговорення педагогічною громадськістю України.

В центрі діяльності керівників навчальних закладів, заступників, класних керівників, вихователів залишається превентивне виховання, яке спрямоване на реалізацію Концепції превентивного виховання дітей і молоді. Варто проводити цілеспрямовану систему заходів економічного, правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного, освітнього, інформаційно-освітнього та організаційного характеру, спрямованих на формування позитивних соціальних установок, запобігання вживанню наркотичних речовин, відвернення суїцидів та формування навичок безпечних статевих стосунків.

Слід загострити увагу педагогів на важливість реалізації функцій превентивного виховання, а саме: діагностико – прогностичної, корекційно – реабілітаційної, освітньо – консультативної, організаційно – методичної. Позитивність превентивної роботи спостерігається тоді, коли в повній мірі здійснюється корекційно - реабілітаційна функція, яка ставить за мету узгодження виховного процесу з реальними умовами соціалізації дитини й пов'язана із втручанням у негативну ситуацію її розвитку на рівні знань, емоцій, поведінки, використання оптимальної коригувальної допомоги, перевиховання та подолання негативних проявів у поведінці, налагодження стосунків для позитивного способу життя. І тому важливо створити сприятливі умови для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів трудової, навчальної, позашкільної й іншої діяльності, що сприяють інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку, виробленню стійкості до негативних впливів.

Актуальним залишається питання профілактики фізичного й психологічного насильства, недбалого і жорстокого поводження з дітьми. В силі залишається наказ МОН України «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству».

Екологічна освіта є важливим напрямком серед пріоритетних завдань державної освітньої політики, яка регламентується такими нормативними документами: Програма формування національної екологічної мережі в Одеській області на 2005-2015 роки, Регіональна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Одеській області на 2009-2013 роки. Слід привернути увагу школярів до природоохоронної роботи, збереженню та примноженню природних ресурсів, вивченню природи рідного краю під час виїзних форм навчання: екскурсій, експедицій, походів, оздоровчих таборів.

Акцентуючи увагу на певні аспекти виховної роботи слід зазначити, що вони спрямовані на підвищення якості й конкурентоспроможності освіти, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед національною системою освіти в нових економічних і соціокультурних умовах, інтеграцію її в європейський і світовий освітній простір.

Література:
 1. Бех І.Д. Ціннісні наголоси у сучасному вихованні //Теоретико – методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Збірник наукових праць. – Вип.10. Кам’янець – Подільський, - 2007.

 2. Бех І.Д. Виховання особистості: сходження до духовності: Наук. Видання, - К.: Либідь, 2006.

 3. Кириченко В.І., Ковганич Г.Г. Виховний простір: сутність і технологія створення. К., 2011 р.

 4. Левчук О.М. Тенденції інноваційного розвитку навчального закладу. – ж. Завуч, № 3, 2012р.

 5. Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», К., 2010р.

 6. Рикова В.Ю. Превентивне виховання підлітків в умовах Школи повного року навчання.

 7. Саєнко С.М. Як інтегрувати навчальний заклад у європейський простір? – ж. Директор школи, № 8, 2012р.

8. Інтернет ресурси:

http:osvita.ua

http://ua.textreferat.com

http://www.khpg.org/index

http://oblosvita.comhttp: //www.guonkh.gov.ua

http://oda.odessa.gov.ua/


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка