Сценарій математичної гриСкачати 77.12 Kb.
Дата конвертації07.03.2016
Розмір77.12 Kb.
«ПЕРШИЙ МІЛЬЙОН»

Сценарій математичної гри

Сьогодні ми проводимо інтелектуальну гру «Пер­ший мільйон», у якій можна стати переможцем завдя­ки своїм знанням і щасливому випадку.

З давніх-давен щасливим вважалося число 7. У ба­гатьох народів світу число 7 увійшло в легенди, при­слів'я і приказки як синонім чогось великого і непо­рушного.

1. У грецькій культурі зустрічаються сім чудес сві­ту. Хто може їх перелічити?


 • Висячі сади Семіраміди у Вавилоні.

 • Піраміди в Єгипті.

 • Храм Артеміди в Ефесі.

 • Статуя Зевса в Олімпії.

 • Галікарнаський мавзолей.

 • Колос Родоський.

 • Олександрійський маяк.

2. А скільки прислів'їв і приказок, у яких зустрі­чається число 7. Назвіть хоча б 7.

3. У середні віки кожна освічена людина повинна була вивчити 7 вільних мистецтв. Це були предмети, які вивчали в середньовічній школі.

Перелічіть їх. (Граматика, риторика, діалектика, арифметика, геометрія, астрономія, музика.)

4.Поважаючи число 7, ми кажемо, що веселка складається із 7 кольорів, хоча насправді їх набагато більше. Назвіть 7 кольорів веселки. (Червоний, оран­жевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолето­вий.)

Сьогодні ми проведемо 3 тури гри, для яких уже вибрали 4-х претендентів.І тур

Піфагорійці вважали, що все на світі може бути виражене числом, що число можна побачити в усіх людських заняттях, у всіх мистецтвах, ремеслах і му­зиці. Самі числа вони наділяли різними якостями. Наприклад, вважали, що 5 символізує колір, 6 — хо­лод, 7 — розум, здоров'я і світло, 8 — любов і друж­бу. До математичних наук вони відносили арифмети­ку, геометрію, астрономію та музику. Піфагор відкрив важливий закон музики, за яким висота тона струни обернено пропорційна довжині струни. Він створив першу математичну теорію музики.

Нехай же, як музика, звучать відповіді інтелектуа­лів із нашого класу!

Відбірковий тур

Розмістіть подані міри ваги за зростанням:

а) центнер;

б) грам;


в) тонна;

г) кілограм.

Яка геометрична фігура лежить в основі циліндра?

а) квадрат;

б) овал;

в) круг;


г) пряма.

2. Яка із запропонованих мір довжини


найменша?

а) дюйм;


б) дециметр;

в) метр;


г ) кілометр.

3. Число П належить множині чисел:

а) раціональних;

б) ірраціональних;

в) дійсних;

г) дробових.

4. Аксіоми Евклід називав по-іншому:

а) леми;

б) постулати;

в) істини;

г) теореми.

5. Піфагор багатьом числам дав назви. Як він на­зивав числа, у яких сума дільників одного з них дорів­нювала іншому числу?

а) справжніми;

б) дружними;

в) фігурними;

г) дійсними.

Пару чисел, про які йшлося в запитанні, Піфагор називав дружними. Наприклад, сума дільників числа 6 — 1 + 2 + 3 + 6=12, тобто числа 6 і 12 — дружні.

6. Евклід, який 2000 років тому узагальнив усі по­передні знання з геометрії, зробив це у книзі під на­звою:

а) геометрика;

б) витоки;
в) основи;
г) начала.

Так, Евклід назвав свою працю «Начала», і скла­далася вона з 13 книг. В останній, 13-й книзі, є ві­домості про многогранники. Кажуть, що Евклід не збирався писати книгу з геометрії, він лише займав­ся вивченням многогранників. А щоб читач міг зро­зуміти цю тему, Евкліду довелося написати поперед­ні 12 книг.

7. «Соснова шишка» - так у буквальному перекладі звучить слово:

а) конус;

б) піраміда;

в) циліндр;

г) призма.

Рекламна пауза

Корінь

На сцені за столом сидить учень-старшокласник. Він виконує роль учителя математики. До сто­ла прикріплений плакат: «Іспит з математики». За­бігає учень.

- Добувати корені вмієте? — запитує екзамена­тор.

Учень:


 • Так, звичайно. Потрібно потягнути за стебли­ну рослину якомога сильніше, і корінь її добудеть­ся з ґрунту.

 • Ні, я мав на увазі інший корінь, наприклад з 9.

- Це буде «дев'я», бо в слові «дев'ять» суфікс «ть».

- Ви мене не зовсім зрозуміли, я мав на увазі ко­рінь квадратний.

- Квадратних коренів не буває, бувають лише мочкові та стрижневі.

- Арифметичний квадратний корінь з 9 дорівнює


З, тому що три в квадраті - 9. (При цьому «вчитель» бере в руки плакат з написом: «√9 = 3».)
II тур

Як відомо, геометрія, яку ми вивчаємо в школі, називається Евклідовою. Але геометрія створена си­лами не лише одного Евкліда. Зачатки геометрич­них знань губляться в глибині віків. Найдавніші з па­м'яток культури — єгипетські папіруси і вавилонські глиняні дощечки з клинописами — свідчать про те, що за 4000—5000 років до н. е. люди знали більшість із того, що ми вивчаємо сьогодні в школі.

Вавилонці не лише знали про існування різнома­нітних геометричних фігур, вони вміли також обчис­лювати їх площу та об'єм.

Це вже вмієте робити і ви.Відбірковий тур

Розмістіть ці дроби в порядку зростання:

а) 1/6;

б) 0,75;


в) ½;

г) 0,25


Відповідь: а, г, в, б.

1. Назвіть геометричну фігуру, яка не має вершин:

а) трикутник;

б) коло;


в) квадрат;

г) ромб.


2. Сума суміжних кутів дорівнює:

а) 220°;


б) 360°;

в) 180°;


г) 90°.

3. Відрізок, що сполучає дві точки кола:

а) радіус;

б) бісектриса;

в) хорда;

г) медіана.

4. Яка з цих тригонометричних формул є правильною:

а) 1/ tg 2L = 1 + cos 2 L

б) 1 /cos 2 L = 1 + tg 2 L

в) 1 = sіn2 L - соs 2 L;

г) sin L + соs L= 1.

5. Рівняння виду 3 х = 9 називається:

а) показовим;

б) лінійним;

в) степеневим;

г) тригонометричним.

6. Октаедр має таку кількість граней:
а) 6;

б) 8;


в ) 5;

г ) 12.


7. Якого терміна немає в математиці?


а) корінь;

б) диференціал;

в) факторіал;

г) парсек.

Рекламна пауза

Середнє арифметичне

Стоїть Олег, задумавшись. Олена, заходячи:

- Олеже, про що ти думаєш?

- Знаєш, про що я задумався? Середнє арифметичне - геніальний витвір математиків. Ми з тобою нерозлучні друзі, усе ділимо навпіл, гарне й погане.

Візьмімо, наприклад, оцінки сьогодні - ти отримала «5 балів», а я «1 бал». Додаємо, ді­лим: навпіл, по «З бали» отримали обоє. Бачиш, як добре. І батько мене не сваритиме. Хай живе середнє арифметичне! • Але ж ти не запитав, чи задовольняє це мене?

 • Зачекай, це ще не все. Ти прийшла до школи на 15 хвилин раніше, а я на 15 хвилин запізнився. До­даємо, ділимо навпіл — обоє прийшли вчасно. Хай живе

середнє арифметичне!

- Ти ж геній! (Набік.) Ну я тебе провчу! (До нього) Чуєш, Олеже, ти мене просив купити тобі кеди в нашому магазині. Давай гроші, я збігаю в магазин, розв'яжеш декілька прикладів зі своїм середнім арифметичним. (Іде.)

 • От добре! Нарешті у мене будуть кеди. (Робить декілька гімнастичних вправ. Олена заходить з паке­том). • Бачиш, як я швидко повернулась? Я тобі кеди купила, а не що-небудь.

Олег (з нетерпінням):

 • Давай швидше! — відкриває пакет і зі здивуванням роздивляється один великий кед, інший малий.

 • Що це?

 • Ти ще питаєш? Це твої кеди. Один 26-го розміру, інший – 44 –го. Додаємо, ділимо навпіл, отримуємо твій розмір – 35. хай живе середнє арифметичне!

Олег з жахом хапається за голову і втікає.

III тур

Відбірковий тур

Розмістіть ці множини чисел в порядку зростання:

а) раціональних;

б) цілих;

в) натуральних;
г) дійсних.
Відповідь: в, б, а, г.

1. Суміжний із прямим кут дорівнює:

а) гострому;

б) тупому;

в) розумному;

г) прямому.

1. За формулою S =1/2 аhа визначають площу:

а) квадрата;

б) ромба;

в) трикутника;

г) поля.

3. Рівняння ах + в = с має таку кількість коренів:


а) 1;

б) 2;


в) жодного;

г) вся множина дійсних чисел.

4. Якою літерою римляни позначають тисячу?
а) D;

б) С;


в) М;

г) L.


5.Синус, косинус, тангенс залежать лише від ве­личини:

а) сторін;

б) кутів;

в) розмірів;

г) градусів.

6. Дошку розрізали на вісімдесят частин. Скільки розпилів довелось зробити?

а) 80;

б) 79;


в) 81;
г) 78.

7. Багато вчених прославили себе не лише в науці. Наприклад, Ісаака Ньютона, видатного англійського вченого, математики вважають математиком, фі­зики - фізиком, астрономи - астрономом. Чи бага­то математиків захоплювалися спортом?

Отже, хто з учених давнини був ще й переможцем кулачних боїв?

а) Евклід;

б) Фалес;

в) Піфагор;

г) Архімед.

Так, саме Піфагор брав участь у кулачних боях на 58-й олімпіаді в 548 році до н. е. і довго утримував ти­тул чемпіона в цьому виді спорту. Збереглися відо­мості, що Фалес помер від серцевого нападу, спос­терігаючи за поєдинком Піфагора на цій олімпіаді.Вітаємо переможців сьогоднішньої гри. Нехай ус­піх і надалі не покидає вас!База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка