Система методичної роботи богодухівської гімназії №1Скачати 125.82 Kb.
Дата конвертації29.03.2016
Розмір125.82 Kb.
СИСТЕМА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

БОГОДУХІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ №1
Становлення постіндустріального суспільства, інтеграція в європейський та світовий освітній простір, зміна та оновлення традиційних парадигм освіти, впровадження інноваційних освітніх технологій вимагають постійного оновлення й поповнення професійних знань сучасного вчителя, безперервне підвищення його кваліфікаційного, фахового й методичного рівня. На вирішення цих питань і спрямована методична робота в Богодухівській гімназії №1.

Проблема підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів розглядається у дослідженнях - І. Д. Беха, М. І. Бурди, І. А. Зязюна, В. Г. Кременя, О. І. Пометун, Б. М. Жебровського, І. П. Жерносека, О. М. Онаць.

Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» Національною доктриною розвитку освіти України в XXI столітті передбачається суттєве вдосконалення внутрішкільної методичної роботи. Першочергового значення набуває проблема розвитку творчого потенціалу педагогів, запровадження інноваційних технологій навчання та виховання, вдосконалення змісту загальної середньої освіти, питання виявлення, вивчення узагальнення, запровадження перспективного педагогічного досвіду, створення в педагогічних колективах сприятливого соціально-психологічного мікроклімату, атмосфери творчості й відповідальності.

Важливим аспектом функціонування системи методичної роботи вчителів Богодухівської гімназії №1 є керування принципом науковості, що відображається в інтенсифікації наукових досліджень та залученні до науково-дослідницької діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу.

Ефективність роботи вчителів залежить від цілеспрямованої діяльності методичної служби, що сприяє підвищенню педагогічної майстерності вчителів, ознайомленню їх з інноваціями в галузі освіти.

Методична робота – це система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності, заснована на досягненнях науки та передового педагогічного досвіду з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу

Методична робота – пріоритетний напрям діяльності адміністрації Богодухівської гімназії №1, спрямований на покращення функціонування закладу, підвищення рівня наукових знань та педагогічної майстерності вчителів, що, в свою чергу, не може не позначитись на якості освітніх послуг.

Система внутрішкільної методичної роботи – одна з основних складових системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, активізації творчого потенціалу кожного вчителя.

Мета методичної роботи– надання ефективної допомоги вчителям і класним керівникам у покращенні організації навчання та виховання школярів, узагальненні й запровадженні передового педагогічного досвіду, збільшенні теоретичного рівня й педагогічної кваліфікації викладачів і керівництва школи.

Розвиток цілісної системи методичної роботи в гімназії здійснюється за такими принципами: 1. Відповідність системи внутрішньошкільної методичної роботи

сучасному соціальному замовленню суспільства, держави, школи за умов її національної розбудови. Ця група принципів орієнтує на повні та точні вимоги держави до розбудови української національної школи відповідно до чинного законодавства України про освіту.

 1. Науковість методичної роботи. Цей принцип орієнтує на досягнення відповідності всієї системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів сучасним науковим досягненням.

 2. Системність методичної роботи. Цей принцип вимагає підходу до

методичної роботи як до цілісної системи, оптимальність якої залежить від єдності мети, завдань, змісту, форм і методів роботи з педагогами, від спрямованості на високі кінцеві результати.

 1. Комплексний характер методичної роботи. Цей принцип передбачає

єдність і взаємозв’язок всіх сторін і напрямків підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

 1. Систематичність, послідовність, наступність, безперервність,

масовість. Ці принципи передбачають всебічне охоплення педагогів різними формами методичної роботи протягом навчального року, перетворення методичної роботи у частину системи безперервної освіти.

 1. Творчий характер методичної роботи, максимальна активізація

діяльності педагогів. Чітка визначеність методичної роботи, врахування особливостей конкретної школи, вчителя, диференційований підхід до педагогів.

 1. Оперативність, гнучкість, мобільність методичної роботи.

 2. Комплексний характер методичної роботи при розумних

співвідношеннях групових та індивідуальних, формальних та неформальних, обов’язкових і добровільних форм і видів методичної роботи та самоосвіти педагогів.

 1. Створення сприятливих умов для ефективної методичної роботи,

творчих пошуків педагогів

Управлінський аспект організації методичної роботи передбачає обов’язкове здійснення комплексу взаємозв’язаних дій, що забезпечують повний управлінський цикл, спрямований на оптимальне функціонування системи методичної роботи: прогнозування – планування – організація – регулювання – контроль – аналіз – стимулювання – корекція.

Планування розвитку системи методичної роботи – це прийняття реального управлінського рішення моделювання оптимального варіанта управління нею.

Достовірно оцінити ефективність методичної роботи з учителями дозволяє система параметрів методичної роботи, яка включає: • визначення цілей і завдань, доцільності обраної структури методичної

роботи школи;

 • планування методичної роботи з обов’язковим урахуванням змісту

аналізу роботи за минулий рік;

 • зміст, основні напрямки, організаційні форми методичної роботи;

 • роботу методичної ради гімназії, її роль у підвищенні фахової

майстерності педагогів;

 • шкільний методичний кабінет,його оформлення, зміст роботи, роль у

зростанні професійної кваліфікації педагогів;

 • форми роботи з педагогічними кадрами: колективні, групові,

індивідуальні; наставництво; організація роботи з молодими педагогами;

 • організацію самоосвітньої діяльності педагогів, керівників шкіл;

 • організацію роботи над методичною проблемою гімназії;

 • науково-дослідну, інноваційну діяльність педагогів;

 • практичне використання педагогами досягнень психолого-педагогічної

науки, передового педагогічного досвіду своїх колег, педагогів району, області, країни;

 • використання в начально-виховному процесі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

 • участь педагогів у роботі педагогічної ради, науково-практичних

конференцій, семінарів, оглядів-конкурсів тощо;

 • участь членів педагогічного колективу в районних, обласних

заходах;

 • наукові та популярно-педагогічні публікації членів педагогічного

колективу;

 • проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації;

 • стан передплати на фахову, методичну, психолого-педагогічну

літературу;

 • оснащення шкільної бібліотеки фаховою, науково-методичною,

психолого-педагогічною літературою.

Важливу роль у підвищенні фахового рівня та педагогічної майстерності вчителів відіграє чітко налагоджена методична робота. Центром цієї роботи є методичний кабінет, який організований у гімназії.

Шкільний методичний кабінет веде таку роботу:


 • створює умови для самоосвітньої індивідуальної роботи вчителів,

забезпечує їх необхідною науково-методичною літературою, організовує для них консультації;

 • розглядає і рекомендує до затвердження план роботи методичних

об’єднань вчителів;

 • допомагає в організації роботи шкільних теоретичних семінарів для

вчителів та інших форм колективної методичної роботи;

 • організовує роботу щодо надання методичної роботи молодим

вчителям та вчителям, які отримали рекомендації під час атестації;

 • надає допомогу вчителям, які займаються науково-дослідною та

експериментальною роботою, веде роботу щодо пропаганди передового педагогічного досвіду шляхом підготовки і проведення шкільних педагогічних читань, науково-практичних конференцій, організації педагогічних виставок, творчих звітів учителів, випуску методичних бюлетенів, взаємовідвідування уроків тощо.

Основні завдання діяльності шкільного методичного кабінету: • надання допомоги вчителям у підвищенні фахового рівня і

педагогічної майстерності;

 • координація змісту, форм і методів самоосвіти вчителів та

колективної роботи з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з тим, щоб спрямовувати їх на вирішення проблем, які стоять перед освітою;

 • пропаганда досягнень педагогічної науки та передового

педагогічного досвіду.

У шкільному методичному кабінеті до послуг педагогічних працівників розміщено такі матеріали: • нормативно-правові документи;

 • шкільні нормативно-правові документи;

 • програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

 • основні навчально-методичні матеріали з навчальних предметів;

 • результати діагностики;

 • папки з матеріалами науково-практичних конференцій, педагогічних

читань, семінарів (шкільних, районних, обласних);

 • бібліотека методичного кабінету;

 • картотеки;

 • загальні питання роботи вчителів;

 • система постійних та динамічних стендів.

Загальне керівництво методичною роботою здійснює директор, який створює умови для підвищення ідейно-теоретичного рівня та кваліфікації педагогічних працівників, організовує її заступник з навчально-виховної роботи Грищенко В.А., яка спирається на голів методичних об’єднань, учителів-методистів, старших вчителів, учителів вищої категорії, наставників, керівників шкіл передового досвіду тощо.

Адміністрація гімназії веде роботу щодо вивчення й упровадження в практику досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду, здійснює контроль за всіма підрозділами методичної роботи, рекомендують на розгляд педагогічної ради, інших засідань важливі питання методичної роботи, допомагають організації самоосвітньої праці вчителів, керують нею.

Заступник директора відповідає за планування методичної роботи, разом з головами методичних об’єднань розробляє заходи, які є складовою річного плану роботи гімназії, розглядає та подає на узгодження з директором плани роботи методичних об’єднань, практично допомагає головам методичних об’єднань в організації їхньої роботи, організовує роботу всіх методичних ланок школи, координує їх діяльність, інструктує методичний актив навчального закладу, організовує роботу шкільного методичного кабінету, методичної ради.

В Богодухівській гімназії №1 функціонує методична рада - колегіальний орган педагогічних працівників, створений з метою підвищення їх професійної майстерності, організації та координації методичного забезпечення навчально-виховного процесу, методичного навчання педкадрів.Основні функції методичної ради гімназії:

 1. Організаційно-педагогічні:

 • сприяти пошуку та використанню у навчально-виховному процесі

сучасних організаційних форм, методів та прийомів навчання й виховання, нових освітніх технологій;

 • створити колектив однодумців, які б працювали над постійним

професійним самовдосконаленням, підвищенням продуктивності педагогічної праці;

 • здійснювати загальне керівництво методичною, науковою,

інноваційною діяльністю (проведення науково-практичних конференцій, семінарів, практикумів, «круглих столів», методичних конкурсів, виставок, предметних тижнів тощо);

 • розгляд планів, програм, проектів усіх методичних підрозділів, їх

затвердження;

 • координація діяльності з питань методичної роботи іншими

підрозділами професійної освіти – кущовими, районними методичними об’єднаннями, райметодкабінетом, КВНЗ «ХАНО»;

 • організація самоосвітньої роботи педагогів, самовдосконалення, й

самореалізація їхньої особистості;

 • організація цілеспрямованої роботи з молодими спеціалістами;

 • проведення первинної експертизи стратегічних освітніх документів

(навчальних планів, програм, підручників тощо).

 1. Інструктивно-методичні:

 • інструктаж та консультування педагогів з питань виконання

нормативних, директивних документів, організації навчально-виховного процесу;

 • оперативне інформування педагогів про досягнення психолого-

педагогічної науки, кращий педагогічний досвід педагогічних працівників району, області, країни.

 1. Пошуково-дослідницькі:

 • стимулювання ініціативи та активізація творчості членів педагогічного

колективу у науково-дослідній, експериментальній та іншій творчий діяльності, спрямованій на вдосконалення, оновлення й розвиток навчально-виховного процесу в гімназії та роботі педагога;

 • контроль процесу та результатів комплексних досліджень проектів,

експериментів, здійснюваних у навчальному закладі;

 • вироблення й погодження підходів до організації, здійснення та оцінки

інноваційної діяльності у школі;

 • організація консультування педагогів з проблем інноваційної

діяльності, дослідницької роботи, професійного вдосконалення.

 1. Вивчення, узагальнення й поширення передового досвіду:

 • вивчення професійних досягнень педагогів, узагальнення професійного

досвіду кожного та впровадження його у практику роботи колективу;

 • створення умов для використання в роботі педагогів діагностичних

методик і моніторингових програм з прогнозування, узагальнення та оцінки результатів педагогічної діяльності.

Управлінська діяльність організаторів методичної роботи з педагогічними кадрами полягає у таких видах роботи: 1. Індивідуальна робота з педагогами, метою якої є надання допомоги у

практичній діяльності вчителя, може проводитись у формі консультацій, бесід, порад, практичних показів.

 1. Інструктивно-методична робота здійснюється з метою аналізу та

оцінки внутрішкільного життя, координації роботи всіх учасників навчально-виховного процесу для досягнення поставленої мети, зміст даного виду діяльності полягає у роз’ясненні державних і нормативних документів, організації співпраці, співтворчості і співдіяльності, повідомлені підсумків роботи, постановки нових завдань. Форми і методи – оперативні наради, самоаналіз, самозвіти, інформування.

 1. Обмін досвідом роботи, що проходить під час урочної та позаурочної

діяльності та відбувається демонстрація і узагальнення передового досвіду, організації та здійснення навчально-виховного процесу з використанням інноваційних технологій.

 1. Координація роботи предметних методичних об’єднань, творчих

груп з метою вироблення єдиних підходів і педагогічних вимог до взаємовідносин, узгодження планів, розгляд методики виховання в процесі навчання. Зміст даного виду діяльності полягає в розгляді методики і технологій реалізації виховної функції уроку, плануванні пізнавальних видів діяльності і загальношкільних творчих заходів, які відбуваються під час засідань творчих груп, методичних об’єднань, педагогічної ради, конференцій, розробки методичних рекомендацій, планування.

 1. Робота з керівниками факультативів, консультантами учнівських

об’єднань, секцій проводиться з метою надання допомоги, узгодження їх роботи з річними планом роботи школи, під час консультацій педагогічних консиліумів тощо

Критерії ефективності функціонування внутрішкільної методичної роботи: 1. Оптимальне визначення мети, завдань, цілей методичної роботи з

урахуванням завдань, які випливають з нормативних та директивних документів про освіту, конкретних умов функціонування освітнього закладу, можливостей і потреб педагогічного колективу.

 1. Обрання форм і методів методичної роботи, адекватних вимогам часу,

оптимальне поєднання традиційних інформаційних, активних та інтерактивних форм і методів методичної роботи, якість упровадження в навчально-виховний процес сучасних комп’ютерних технологій.

 1. Підвищення рівня теоретичної і науково-методичної підготовки

педагогічних кадрів. Ураховуючи цей критерій, варто визначити кількість учителів, які підвищили категорію, отримали звання за результатами атестації; виконують науково-дослідну, науково-експериментальну роботу; взяли участь у районних, обласних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, педагогічних читаннях; взяли участь в районних, обласних, всеукраїнських конкурсах «Учитель року». Звертають увагу також на підвищення загальної культури вчителів.

 1. Рівень організації внутрішкільної методичної роботи. Звертають увагу

на стан забезпечення психофізичного зворов’я учасників навчально-виховного процесу; витрати часу необхідні для виконання методичної роботи (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 297 від 17.05.05р. «Про подолання проявів бюрократизму в освіті» пропонується: «Наради, семінари, навчання педагогічних та науково-педагогічних працівників, у тому числі й керівників навчальних закладів проводити у вільний від навчальної діяльності час не частіше одного разу на місяць»); відповідність структури методичної роботи якісному складу, навчальним потребам педагогічних кадрів; забезпечення морально-етичних, навчально-матеріальних, естетичних умов; якість планування, ефективність управління науково-методичною роботою.

 1. Підвищення якості навчальних досягнень учнів, організації навчально-

виховного процесу в гімназії, і, як результат, позитивні зміни у рівні знань з основ наук, умінні застосовувати набуті знання на практиці; підвищення рівня вихованості учнів, розвитку, поглиблення правової культури, їх моральних якостей тощо.

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка