Система оцінювання навчальних досягнень студентівСкачати 71.75 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір71.75 Kb.

Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Рейтингова система оцінювання передбачає визначення якості виконання студентами всіх видів аудиторної та позааудиторної навчальної роботи, рівня набутих ними знань, умінь і навичок, ступеня досягнення кінцевих цілей професійної підготовки.

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється в балах з наступним переведенням в оцінку за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).


Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

А

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)82-89

Добре

В

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)75-81

С

Добре

(в цілому правильне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)67-74

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)60-66

Е

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальні критерії)35-59

Незадовільно

FX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)1-34

F

Незадовільно

(з обов’язковим повторним курсом)


Усе більшого розвитку сьогодні набуває технологія кількісної оцінки діяльності студента у ВНЗ, яка допомагає з одного боку викладачеві – об`єктивно оцінити знання студентів, отримати дані про реальне положення справ у групі, визначити місце групи серед інших, а з другого, студенту – отримати інформацію про рівень свого інтелекту, контролювати й поліпшувати його, знати свій навчальний рейтинг і планувати перспективу подальшого навчання та роботи.

У контексті кредитно-модульної організації навчального процесу при вивченні курсу "Ергономічні вимоги до застосування НІТ" запроваджено модульно-рейтингову систему контролю оцінювання знань, умінь і практичних навичок студентів. У її основу покладено принцип накопичення балів (оцінок) за різнобічну діяльність впродовж певного навчального періоду (одного семестру). Сума набраних студентом балів виступає в ролі якісного показника якості його роботи і відображає точність у роботі, активність, самостійність, творчість. Вона подається у вигляді числового показника, який передбачає періодичне ранжування студентів за визначеними видами робіт при здійсненні поточного, модульного та підсумкового контролю. Оцінювальний компонент модульної технології навчання реалізується безпосередньо на практичних заняттях, при перевірці модульних контрольних робіт, самостійної роботи студентів.

В умовах проведення модульно-рейтингового контролю


(в основі рейтингової системи контролю) використана підсумкова 100-бальна шкала оцінок (максимальна сума балів за всі види робіт, що виконані студентом за певний навчальний період), що включає такі компоненти:

59 балів – поточний контроль успішності за змістовими модулями;

41 бал – підсумкова модульна контрольна робота.

Враховуючи те, що на вивчення курсу "Ергономічні вимоги до застосування НІТ" нині діючими навчальними планами відведено


2 залікових кредити (ЗК). Вважаємо доцільним оцінювати окремо кожний із залікових кредитів у 59 балів. Слід зазначити, що при визначенні підсумкової оцінки контролю успішності (ПО) за всіма
2-ма заліковими кредитами вона буде дорівнювати середньому арифметичному від суми балів набраних за кожний заліковий кредит. Отже, загальна підсумкова рейтингова оцінка студента визначаться за такою формулою:

ПО (59) =

59 (ЗК1) + 59 (ЗК2)

2

де, ПО – кількість балів поточного контролю успішності за заліковими кредитами; чисельник – це сума балів, набраних за
3 залікових кредити; знаменник – кількість залікових кредитів.

При оцінюванні кожного змістового модуля враховуються такі основні елементи навчальної діяльності студента: 1. Оформлення лабораторної роботи – 6 балів.

 2. Виконання практичних завдань – 6 балів.

 3. Відповідь на контрольні запитання – 6 балів.

 4. Наявність конспекту лекції – 4 бали.

 5. Виконання завдань для самостійної роботи – 7 балів (для
  ЗМ 2, 4, 6 – 8 балів):

 • реферат – 3 бали, (для ЗМ 2, 4, 6 – 4 бали);

 • презентація – 4 бали.
Поточний контроль

Самостійна робота

Усього

Тема №

ЗМ

ЗК

ЗМ 1

22

7

29

59

ЗМ 2

22

8

30

ЗМ 3

22

7

29

59

ЗМ 4

22

8

30


Примітка:

 • високі бали з окремих тем курсу не можуть компенсувати відсутності знань з інших;

 • на момент проведення підсумкової контрольної роботи студент повинен прозвітуватись про виконання індивідуально-дослідного завдання і отримати не менше 10 балів.

 • до написання підсумкової контрольної роботи допускаються студенти, які набрали не менше 35 балів контролю успішності за змістовими модулями.

Рейтингова система нарахування балів не суперечить існуючій нині традиційній чотирибальній шкалі і передбачає такі критерії оцінювання:

"відмінно" виставляться за:

 • правильне і повне тлумачення й аналіз явищ програмного матеріалу;

 • правильне і повне застосування знань програмного матеріалу при виконанні практичних і самостійних завдань;

 • послідовний, логічний, обґрунтований виклад матеріалу;

 • технологічно правильне виконання передбачених програмою виробів;

 • самостійне (творче) виконання індивідуального науково-дослідного завдання;

 • вміле користування довідковою літературою.

"добре" виставляється за:

 • правильне тлумачення й аналіз програмного матеріалу;

 • правильне творче застосування окремих тем і розділів дисципліни;

 • вміння використовувати програмний матеріал при виконанні виробів;

 • послідовний, логічний, обґрунтований, безпомилковий виклад матеріалу;

 • правильне, охайне оформлення виробів;

 • допущення окремих несуттєвих методичних помилок;

 • самостійне виконання індивідуального науково-дослідного завдання;

 • вміле користування довідковою літературою.

"задовільно" виставляється за:

 • знання і розуміння тільки основного програмного матеріалу;

 • спрощений виклад теоретичних питань;

 • правильне оформлення виробів;

 • допущення окремих методичних помилок;

 • виконання індивідуального науково-дослідного завдання;

 • невпевнене користування довідковою літературою.

"незадовільно" виставляється за:


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка