Система роботи з удосконалення навичок говоріння в учнів 5-6 класів на уроках української мовиСторінка12/14
Дата конвертації19.02.2016
Розмір2.91 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абрамович С. Д. Мовленнєва комунікація : підруч . / С. Д. Абрамович,

М. Ю.Чікарькова . – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 472 с.

2. Абрамович С. Д. Риторика : навч. посіб. [для студ. гум. спец. вищ. навч. закл.] /

С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2001. – 240 с.

3. Ажеж Клод. Человек говорящий : вклад лингвистики в гуманитарные науки / Ажеж Клод; пер. с фр. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 304 с.

4. Актуальные проблемы психологии речи и психологии обучения языку : [зб. наук праць / ред. Леонтьев А.]. – М. : Моск. ун-т, 1970. – 158 с.

5. Александров Д. Н. Риторика : [учеб. пособ. для вузов] / Александров Д. Н. – М. : ЮНИТИ – ДАНА, 1999. – 534 с.

6. Алексеева Л. Г. Исследование речемыслительной креативности личности / Алексеева Л. Г. – М., 1993. – 22 с.

7. Алексюк А. М. Загальні методи навчання в школі / Алексюк А. М. – [2-е вид.]. – К. : Рад. школа, 1981. – 206 с.

8. Алферов А. Д. Психология развития школьников : [учеб. пособ. по психологи] / Алферов А. Д. – Ростов н/Д : Феникс, 2000. – 384 с.

9. Ананьев Б. Человек как предмет познания. Психологические труды : в 2-х т. / Ананьєв Б. – М. : Педагогика, 1980. – Т. 2. – 1980. – 322 с.

10. Архипова Е. В. Основы методики развития речи учащихся : учеб. пособ. для студентов пед. вузов / Архипова Е. В. – Рязань : РГПУ, 1999. – 134с.

11. Атанов Г. А. Деятельный подход в обучении / Атанов Г. А. – Донецк : ЕАИ - пресс, 2001. – 160 с.

12. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – М. : Сов. энциклопедия, 1966. – 608 с.

13. Бабич Н. Д. Лінгво-психологічні основи навчання і вивчення мови /

Бабич Н. Д. – Чернівці : Рута, 2000. – 175 с.

14. Бадер В. І. Розвиток усного і писемного мовлення молодших школярів /

Бадер В. І. – К. : «АПН», 2000. – 316 с.

15. Бацевич Ф. С. Вступ до лінгвістичної генології : [навч. посіб для студ. вищ. навч. закл.] / Бацевич Ф. С. – К. : Академія, 2006. – 248 с.

16. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Бацевич Ф. С. – К. : Академія, 2004. – 344 с

17. Беликов В. И. Социолингвистика : [учеб. для вузов] / В. И. Беликов,

Л. П Крысин. – М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. – 439 с.

18. Белкин А. С. Основы возрастной педагогіки : [учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений] / Белкин А. С. – М. : Академия, 2000. – 192 с.

19. Белянин В.П. Введение в психолингвистику / Белянин В. П. – [2 – е изд]. –М. : ЧеРо, 2000. – 128 с.

20. Бикова Г. Народні традиції мовного етикету та їх реалізація в сучасних умовах / Г. Бикова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – № 2. – С. 94 – 99.

21. Білодід І . К. Усне побутове літературне мовлення / Білодід І. К. – К., 1970.

22. Білоусенко П. І. Учіться висловлюватися / Білоусенко П.І., Арешенков Ю. О, Віняр Г. М та ін. – К.: Рад. школа, 1990. – 126 с.

23. Біляєв О. М. Проблема методів у навчанні мови / О. М. Бєляєв // Українська мова і література в школі. – 1986. – № 10. – С. 60 – 64.

24. Біляєв О. М. Сучасний урок української мови / Біляєв О. М. – К. : Рад. школа, 1981. – 176 с.

25. Бодалев А. А. Личность и общение / Бодалев А. А. – М. : Педагогика, 1983.– 271 с.

26. Бондаренко Н. Проблеми словникової роботи на уроках української мови та шляхи їх розв’язань / Н. Бондаренко // Українська мова і література в школі. 2005. – № 7. С. 5 – 11.

27. Борисов А. Ю. Роскошь человеческого общения / Борисов А. Ю. – М. : RІSC : Ин-т соц. связей, 1998. – 183 с.

28. Борисюк І. В. Форми і функції інтонації українського спонтанного мовлення / Борисюк І. В. – К. : Наук. думка, 1990. – 202 с.

29. Бурлаков Ю. А. Механизмы речи и мышления / Бурлаков Ю. А. – М., 1995. – 64 с.

30. Варзацька Л. О. Інтерактивні технології в системі особистісно–зорієнтованої освіти / Л. О. Варзацька, Л. М. Кратасюк // Бібліотечка „Дивослова”.– 2006. –№4(10). – 64 c.

31. Варзацька Л. Особистісно зорієнтована модель мовленнєвого розвитку особистості / Л. Варзацька, О. Янчук // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 3. – С. 13 – 18.

32. Варнавська І. В. Формування мовленнєвої компетентності учнів 5 – 7 класів у процесі засвоєння виражальних засобів української мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» / І. В. Варнавська. – Херсон, 2005. – 19 с.

33. Васьков Ю. В. Сучасні освітні інноваційні концепції. Педагогічні теорії, технології, досвід / Васьков Ю. В. – Харків : Скорпіон, 2000. – 120 с.

34. Вашуленко М. С. Перспективність і наступність у навчанні української мови в початковій і середній школі / М. С. Вашуленко // Українська мова і література в школі. – 1991. – № 8. – С. 12 – 15.

35. Введенская Л. А. Культура речи / Введенская Л. А. – Ростов н/Д : Феникс, 2002. – 448 с.

36. Великий тлумачний словник сучасної української мови [уклад. і гол. ред. В.Т.Бусел]. – К. : Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2004. – 1440 с.

37. Веніг Н. М. : Формування мовленнєвої компетенції старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (російська мова)» / Н. М. Веніг. – К., 2001. – 13 с.

38. Верлань А. Ф. Дидактичні принципи в умовах традиційного і комп’ютерного навчання/ А. Ф. Верлань, Н. Т Тверезовська // Педагогіка і психологія. – 1998. – №4. – С. 126 – 132.

39. Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения / Винокур Т. Г. – М. : Наука,1993. – 212 с.

40. Вікова та педагогічна психологія : [навч. посіб. / упоряд . : О. В. Скрипченко, Л. В.Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. ].– К . : Просвіта, 2001. – 416 с.

41. Вікова психологія : [ ред. Г. С. Костюк]. – К. : Рад. школа, 1976. – 268 с.

42. Войскунский А. Е. Я говорю, мы говорим … : Очерки о человеческом общении / Войскунский А. Е. – [ 2 – е изд.]. – М. : Знание, 1990. – 238 с.

43. Выготский Л. С. Мышление и речь / Л. С. Выготский. – М. : Лабіринт, 1999 . – 351 с.

44. Выготский Л. С. Психология / Выготский Л. С. – М. : Апрель Пресс : ЭКСМО – Пресс,2000. – 1007 с.

45. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистических исследований /

Гальперин И. Р. – М. : Наука, 1981. – 139 с.

46. Гаркуша В. В. Формирование навыков общения и коммуникативных способностей в процессе личностно – ориентированного обучения устной иноязычной речи : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. псих. наук : спец. 19.00.07 «Педагогическая и возрастная психология» / В. В. Гаркуша. – Днепропетровск, 1992. – 20 с.

47. Глазова О. Навчання діалогічного мовлення / О. Глазова // Дивослово. – 2003. – №1. – С. 31 – 33.

48. Глазова О. П. Рідна мова : підруч. [ для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл.] /

О. П. Глазова, Ю. Б. Кузнецов. – К. : Освіта України, 2005. – 288 с.

49. Глазова О. П. Рідна мова : [підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл.] /

О. П. Глазова, Ю. Б. Кузнєцов. – К. : Педагогічна преса, 2006. – 288 с.

50. Говорите…. если умеете : [сборник / сост. В. Г. Буткевич]. – М. : Знание, 1990. – 63, [1] с.

51. Гойхман О. Я. Основы речевой коммуникации / О. Я. Гойхман, Т. М. Надеина. –М. : ИНФРА-М, 1997. – 272 с.

52. Гойхман О. Я. Речевая коммуникация : [учебник] / О. Я. Гойхман,

Т. М. Надеина. – М.: ИНФРА - М, 2001. – 272с. – (Серия „Высшее образование”).

53. Голобородько Є. П. Загальні питання інтерактивного навчання /

Голобородько Є. П; [ зб. наук. праць / заг. ред. В. Д. Шарко]. – Херсон : ОЛДІ-плюс,2000. – С. 3 – 6.

54. Голобородько Є. П. Робота з текстом як лінгводидактичний засіб оптимізації фахової підготовки вчителя / Є. П. Голобородько // Південний архів: Філологічні науки. – Вип. XIX. – Херсон : ХДУ, 2002. – С. 126 – 129.

55. Голуб И.Б.Книга о хорошей речи / И. Б. Голуб, Д. Э. Розенталь. – М. : Культура и спорт, 1997. – 268 с.

56. Голубков В.В. Мастерство устной речи / Голубков В. В. – М. : Просвещение, 1967. – 200 с.

57. Державний стандарт базової повної середньої освіти // Дивослово. – 2004 . – №3. – С.76 – 79.

58. Десяева Н. Д Культура речи педагога : учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Десяева Н. Д., Лебедева Т. А., Ассуирова Л. В. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 192 с.

59. Дика Н. М. Система роботи з культури мовлення в 5-7 класах загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» / Н. М. Дика.– К.,2002. – 19 с.

60. Діалогічна взаємодія у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи : [книга для вчителя / упорядкув. В. В. Андрієвська, Г. О. Балл, А. Г. Волинець]. – К. : Рад. школа, 1997. – 137 с.

61. Дмитровський Є. М. Методика викладання української мови в середній школі/ Дмитровський Є . М. – К. : Рад. школа, 1968. – 288 с.

62. Добрович А.Б. Общение: наука и искусство/ Добрович А. Б. – М. : Знание, 1980. – 160 с.

63. Донченко Т. До проблеми методів навчання української мови / Донченко Т. // Українська мова і література в школі. – 2005. – №7. – С. 2 – 5.

64. Донченко Т. К. Організація навчальної діяльності на уроках рідної мови : [посіб. для вчителів і студентів] / Донченко Т. – К. : Фундація ім. О.Ольжича, 1995. – 264 с.

65. Дорошенко С. І. Основи культури і техніки усного мовлення : навч. посіб. / Дорошенко С. І. – Харків, 2002. – 144 с.

66. Дридзе Т. М. Психология общения / Т. М. Дридзе, В. Э. Реньге. – Рига, 1979. – 66 с.

67. Дубовик С. Формування граматичних навичок: функціональна орієнтація /

С. Дубовик // Дивослово. – 1998. – № 6. – С. 29 – 31.

68. Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія / Єрмоленко А. М. – К. : Лібра, 1999. – 488 с.

69. Єрмоленко С. Я. Рідна мова : підруч. [для 5-го класу] / Єрмоленко С. Є.,

Сичова В. Т. – К. : Грамота, 2005. – 240 с.

70. Ершов П. М. Обучение на уроке, или режиссура поведения учителя /

Ершов П. М., Єршова А. П., Букатов В. М. – [2-е изд. ]. М. : Моск. псих.-соц. ин-т, Флинта, 1998. – 336 с.

71. Ефименко О. В. Развитие диалогической речи учащихся 5 – 7 классов на уроках русского (родного) язика : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения (русский язык)» /

О. В. Єфименко. – К.,1996. – 24 с.

72. Жинкин Н. И. Механизмы речи / Жинкин Н. И. – М. : Наука, 1958. – 352 с.

73. Жинкин Н. И. Речь как проводник информации / Жинкин Н. И. – М. : Наука, 1982. – 32 с.

74. Заболотний О. В. Рідна мова : підруч. [ для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл.] /

О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. – К. : навч. кн., 2005. – 288 с.

75. Загальна психологія : [ підруч. / заг. ред. Максименка С. Д.]. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 704 с.

76. Захлюпана Н. М. Словник - довідник з методики викладання української мови / Н. М. Захлюпана, І. М. Кочан. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 250 с.

77. Зимняя И. А. Лингвопсихология речевой деятельности / Зимняя И. А. – М.: МПСИ, Воронеж : НПО «Модек», 2001. – 432 с.

78. Зимняя И. А. Педагогическая психология : учеб. [ для студ. высш. учеб. завед.] / И. А Зимняя. – М. : Логос, 2000. – 383 с.

79. Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке / Зимняя И. А. – М. : Просвещение, 1985. – 160 с.

80. Иваницкая Г. И. Уроки развития связной речи / Иваницкая Г. И. – К. : Рад. школа, 1984. – 208 с.

81. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід : [ метод. посіб./ авт. - уклад. : О. І. Пометун, Л. В. Пироженко] . – К. : АПМН, 2002. – 136 с.

82. Інтонація як мовний засіб вираження думки. – К. : Наук. думка, 1975. – 174 с.

83. Капинос В. И. Развитие речи: теория и практика обучения.5 – 7 классы /

Капинос В. И. – М. : Просвещение, 1991. – 342 с.

84. Караман С. О. Методика навчання української мови в гімназії : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. ] / Караман С. О. – К. : Ленвіт, 2000. – 272 с.

85. Капська А. Й. Педагогіка живого слова : [навч. – метод. посіб. для викл. та студ. пед. ін – в, педучилищ] / Капська А. Й. – К. : ІЗМН, 1997. – 140 с.

86. Клюев Е. В. Речевая коммуникация : учеб. пособ. для ун - тов и ин –тов / Клюев Е. В. – М. : Приор, 1998. – 224 с.

87. Казарцева О.М. Культура речевого общения: теория и практика обучения : [учеб. пособ. ] / Казарцева О. М. – М. : Флінта: Наука, 1998. – 496 с.

88. Кларин М.В. Интерактивное обучение – инструмент освоения нового опыта / М. В. Кларин // Педагогика.– 2000. – №7. – С. 12 – 18.

89. Ковалик І.І. Мова і мовлення та форми їх існування / І. І. Ковалик // Мовознавство. – 1979. – №3. – С. 3 – 10.

90. Коваль А. Слово про слово / Коваль А. – К. : Рад. школа, 1986. – 360 с.

91. Колодич О.Б. Сучасні підходи до вивчення мовленнєвої діяльності /

О. Б. Колодич Педагогіка і психологія. Вісник АПН України, 2000. – № 4(45). – С. 55 – 60.

92. Коммуникация и мышление. – М., 1990. – 156 с.

93. Конецкая В.П. Социология коммуникации / Конецкая В. П. – М. : междунар. ун-т бизнеса и управления, 1997. – 304 с.

94. Концепція мовної освіти 12-річної школи // Дивослово. – 2002. – №8. – С. 59 с – 65.

95. Кочеткова Т.Ю. Акт мовлення як об’єкт філософського осмислення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03. /

Т. Ю. Кочеткова. – К., 1998. – 16 с.

96. Костомаров В. Г. О разграничении терминов «устный» и «разговорный», «письменный» и «книжный» / В. Г. Костомаров // Проблемы современной филологии. – М., 1965. – 176 с.

97. Кочубей Л. В. Формирование навыков диалогической речи у учащихся 5 классов (в школах с русским языком обучения) : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 »Теория и методика обучения (русский язык)» / Л. В. Кочубей. – К., 2002. – 22 с.

98. Красников Ю. В. Алгоритмы порождения речи / Красиков Ю. В. – Орджоникидзе. : Ир, 1990. – 239 с.

99. Кубрякова Е. С. Модели порождения речи и главные отличительные особенности речепорождающего процесса / Кубрякова Е. С. // Человеческий фактор в языке : Язык и порождение речи. – М. : Наука,1991. – С. 21 – 81.

100. Кузьміна О., Носалюк В. Інноваційні прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів 5 – 6 класів на уроках мови / О. Кузьміна, В. Носалюк // Українська мова та література в школі. – 2005. – № 6. – С. 3 – 7.

101. Кучинский Г. М. Психология внутреннего диалога / Кубинський Г. М. – М. : Наука, 1990. – 40 с.

102. Лабунская В. А. Экспрессия человека : общение и межличностное познание : учеб. пособ. для вузов / Лабунская В. А. – Ростов н/Д : Феникс, 1999. – 522 с.

103. Ладыженская Т. А. Живое слово / Ладыженская Т. А. – М. : Просвещение, 1986. – 119 с.

104. Ладыженская Т. А. Речь. Речь. Речь /Ладыженская Т. А. – М. : Педагогика, 1990. – 98 с.

105. Ладыженская Т. А. Устная речь как средство и предмет обучения / Ладыженская Т. А. – М. : Флінта : Наука, 1998. – 136 с.

106. Лакан, Жан. Функция речи и поле речи и языка в психоанализе / Лакан, Жан. – М. : Гнозис, 1995. – 96 с.

107. Леонтьев А. А. Психология общения : [учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. „Психология”] / Леонтьев А. А. – М. : Смысл, 1999. – 365 с.

108. Леонтьев А. А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания / Леонтьев А. А. – М. : Наука, 1969. – 307 с.

109. Леонтьев А. А. Слово в речевой деятельности. Некоторые проблемы общей теории речевой деятельности / Леонтьев А. А. – М. : Наука, 1965. – 245 с.

110. Леонтьев А.А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологи / Леонтьев А. А. – М. : Моск. псих. - соц. ин-т , 2001. – 447 с.

111. Лернер И. Я. Методы обучения / И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин // Дидактика средней школы. – М. : Просвещение, 1975. – С. 146 – 184.

112. Лещак О. Языковая деятельность. Основы функциональной методологии лингвистики / Лещак О. – Тернополь, 1996. – 446 с.

113. Либин, Александр, Парилис, Сергей. Думаем, говорим, делаем: феномены повседневного сознания / Либин, Александр, Парилис, Сергей. – М. : Ин – т практ. психологии, 1998. – 224 с.

114. Лурия А. Р. Язык и сознание / Лурия А. Р. – М. : Изд – во МГУ, 1979. – 319с.

115. Львов М. Р. Основы теории речи : [учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений] / Львов М. Р. – М. : Издательский центр „Академия”, 2000. – 248 с.

116. Львов М. Р. Словарь-справочник по методике преподавания русского язика : пособ. для студ. пед. вузов и колледжей / [упор. М. Р. Львов ]. – М. : Издательский центр „Академия”, Высшая школа, 1999. – 272 с.

117. Ляудис В. Я. Методика преподавания психологи : [учеб. пособ.] / Ляудис В. Я. – М. : УРАО, 2000. – 128 с.

118. Ляшкевич А. І. Наступність і перспективність формування діалогічного мовлення учнів початкових і 5 класів загальноосвітньої школи : автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» / А. І. Ляшкевич. – Херсон, 2003. – 18 с.

119. Мадзігон В. М. Педагогічні аспекти створення і використання електронних засобів навчання / Мадзігон В. М., Лапінський В. В., Дорошенко Ю. О. // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць; вип.4. – К.: Педагогічна думка,2003. – С.70 – 78.

120. Максименко С. Д. Загальна психологія : [навч. посіб.] / Максименко С. Д. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.

121. Мамчур Л. І. Роль діалогічної комунікації в особистісно-зорієнтованому навчанні / Л. І. Мамчур // Рідна школа. – 2006. – № 12. – С. 3 – 5.

122. Маркова А. К. Психология усвоения языка как средство общения /

Маркова А. К. – М. : Педагогика, 1974. – 239 с.

123. Маркова А. К. Формирование мотивации учения : [кн. для учит. ] / Маркова А. К. , Матис Т. А. , Орлов А. Б. – М . : Просвещение, 1990. – 191 с.

124. Мастерство устной речи. – М. : Просвещение, 1967. – 200 с.

125. Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении /

Матюшин А. М. – Москва: Педагогика, 1972. – 168 с.

126. Мацько Л. І. Риторика : [навч. посіб.] / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. – К. : Вища школа, 2003. – 311 с.

127. Мельник Є.Ю. Формування граматичних навичок говоріння в навчанні іншомовного спілкування за інтенсивною методикою на початковому етапі середньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (англійська мова)» /

Є. Ю. Мельник. – К., 1998. – 16 с.

128. Мельник Т. В. Розвиток образного мовлення учнів 5-9 класів шкіл з російською мовою навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 « Теорія та методика навчання (українська мова)» / Т. В. Мельник. – Херсон , 2004. – 22 с.

129. Методика вивчення української мови в школі : посіб. для вчителів / [ О.М. Біляєв, В. Я. Мельничайко, М. І. Пентилюк та ін.]. – К. : Рад. школа, 1987. – 246 с.

130. Методика викладання української мови в середній школі/ за ред. І. С. Олійника. – К. : Вища школа, 1989. – 439 с.

131. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах / за ред.

М.І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2000. – 264 с.

132. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах /

[М. І. Пентилюк, С. О. Караман, О. В. Караман, О. М. Горюшкіна та ін.]; за ред.. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2005. – 400 с.

133. Методика развития речи на уроках русского языка : [ кн.. для учителей / ред. Т. А. Ладыженская и др.]. – М. : Просвещение, 1991. – 240 с.

134. Мечковская Н. Б. Социальная лингвистика : / [ пособ.для студ. гуманит. вузов и учащихся лицеев ] / Мечковская Н. Б. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 207 с.

135. Михайловская Г. А. Лингводидактические основы формирования речевых умений в процессе обучения русскому языку : [монография] / Г. А. Михайловская. – К. : Издательский центр ОАО УКРНИИПСК,1999. – 208 с.

136. Мотивация и мотивы / [Е. Ильин]. – СПб. : Питер, 2003. – 512 с. – (Серия „Мастера психологии”).

137. Навчання в дії : Як організувати підготовку вчителів до застосування інтерактивних технологій навчання : [метод. посіб. / А. Панченков, О. Пометун, Т. Ремех]. – К. : А.П.Н., 2003. – 72 с.

138. Невлева И.М. Философия : [учеб. пособ. ] / Невлева И. М. – Х. : Консум, 2001. – 432 с.

139. Немов Р.С. Психология : учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: в 3 кн./

Р. С. Немов. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – кн. 2. : Психология образования. – 2001. – 608 с.

140. Нісімчук А.С.Сучасні педагогічні технології / Нісімчук А. С., Падалка О. С., Шпак О. Т. – К.,2000 – 368 с.

141. Озадовська Л. Мова у контексті діалогу / Л. Озадовська // Філософська думка. – 2004. – №3. – С. 22 – 31.

142. Омельчук С. А. Усі уроки рідної мови в 5класі / Омельчук С. А., Ляшкевич А.І., Кравець М. В. – Х. : Основа, 2006. – 480 с.

143. Омельчук С. А. Усі уроки української мови в 6 класі /Омельчук С. А., Ляшкевич А. І., Чаловська М. В. – Х. : Основа, 2006. – 432 с.

144. Онищук В. О Дидактичні основи засвоєння учнями мовних навичок і умінь / В. О. Онищук // Українська мова і література в школі. – 1971. – №3. – С. 48 – 53.

145. Оптимизация речевого воздействия. – М. : Наука, 1990. – 239 с.

146. Основы методики русского языка в 4 – 8 классах / [под ред. А.В. Текучева, Т.А. Ладыженской] . – М. : Просвещение, 1983. – 287 с.

147. Основы теории коммуникации : учеб. / [ред. проф. Василик]. – М. : Гардарики, 2003. – 615 с.

148. Основы теории речевой деятельности. – М. : Наука, 1974. – 238 с.

149. Палихата Е. Я. Культура українського діалогічного мовленнєвого спілкування. 5-9 класи : [ навч. посіб. для учнів] / Палихата Е. Я. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2003. – 104 с.

150. Палихата Е. Я. Лінгвістичні особливості діалогічного мовлення / Е. Я. Палихата // Дивослово. – 1995. – № 3.– С. 29 – 31.

151. Палихата Е. Рідна мова. Уроки усного діалогічного спілкування. 5 – 9 класи. Матеріали факультативних занять з діалогічного мовлення. 8-9 класи : кн. для вчителя / Палихата Е. Я. – Тернопіль : ТДПУ імені Володимира Гнатюка, 2002. – 143 с.

152. Палихата Е. Я. Методика навчання українського усного діалогічного мовлення учнів основної школи : [монографія] / Палихата Е. Я. – Тернопіль, 2002. – 271 с.

153. Палихата Е. Я. Ситуаційні вправи для навчання діалогічного мовлення / Е. Я. Палихата // Наукові записки ТДПУ. Серія: Педагогіка. – 2002.– № 9. – С. 90 – 94.

154. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению / Пассов Е. И. – М. : Просвещение, 1991. – 223 с.

155. Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному говорению / Пассов Е. И. – М. : Русский язык, 1989.2 76 с.

156. Пашковская Н. Лингводидактические методы обучения русскому языку : [пособ. для учителя] / Пашковская Н. – К. : Рад. школа, 1996. – 192 с.

157. Педагогическое речеведение : словарь - справочник / [под ред. Т.А. Ладыженской и А.К. Михальской; сост. А.А. Князьков]. – изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Флинта, Наука, 1998. – 312 с.

158. Пентилюк М. Концептуальні засади комунікативної методики навчання української мови / М. Пентилюк, О. Горошкіна, А. Нікітіна // Українська мова і література в школі. – 2006. – № 1. – С. 15 – 20.

159. Пентилюк М. І. Комунікативне спрямування у навчанні рідної мови / М. Пентилюк // Сучасні аспекти педагогічного процесу. – Херсон, 1995. – Вип.1. – С. 6 – 10.

160. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика : [пробний підручник для гімназій гуманіт. профілю] / Пентилюк М. І. – К. : Вежа, 1994. – 240 с.

161. Пентилюк М. І. Мовленнєві помилки та принципи їх класифікації / М. Пентилюк // Українська мова і література в школі. – 2003. – №3. – С. 26 – 29.

162. Пентилюк М. Концепція когнітивної методики навчання української мови / М. Пентилюк, А. Нікітіна, О. Горошкіна // Дивослово. – 2004. – № 8. – С. 5 – 9.

163. Пентилюк М. І. Методика навчання української мови у таблицях і схемах : навч. посіб. / М. І. Пентилюк, Т. Г. Окуневич. – К. : “Ленвіт” ,2006. – 134 с.

164. Пентилюк М.І. Сучасний урок української мови / М. І. Пентилюк, Т. Г. Окуневич. – Х. : Вид. група «Основа», 2007. – 176 с. – ( Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу»; Вип. 7 (44)).

165. Перспективні педагогічні технології в шкільній освіті : навч. посіб. / [за заг. ред. С. П. Бондар]. – Рівне : Тетіс, 2003. – 200 с.

166. Петрушенко В. Л. Філософія : [ навч. посіб. для студ. вищ. закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації] / Петрушенко В. Л. – К.: „Каравела”; Львів : „Новий світ – 2000”, 2002. – 544 с.

167. Пєхота О. М. Освітні технології : навч. - мет. посіб. / Пєхота О. М., Кіктенко А. З., Любарська О. М. та ін ]; за ред. О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К.,2001. – 256 с.

168. Пєхота О. М. Особистісно орієнтоване навчання: підготовка вчителя : монографія / О. М. Пєхота, А. М. Стараєва. – Миколаїв : Іліон, 2005. – 272 с.

169. Плиско К.М. Лінгводидактичні основи організації навчання української мови в загальноосвітній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» / К. М. Плиско. – К., 1997. – 51 с.

170. Подлевська Н. Ситуативно-діалогічні завдання на уроках рідної мови як спосіб формування культури спілкування в учнів 5 класу / Н. Подлевська // Українська мова і література в школі. – 2005. – № 1. – С. 11 – 18.

171. Подлевська Н. Формування вмінь культури спілкування у видах мовленнєвої діяльності / Н. Подлевська // Українська мова і література в школі. – 2007.– №2(59).– С. 2 – 5.

172. Подлевська Н. Формування культури спілкування в учнів 5-6 класів методами інтерактивного навчання/ Н. Подлевська // Українська мова і література в школі. – 2005. – №4. – С.10 – 13.

173. Попова Л. О. Система роботи з удосконалення монологічного мовлення учнів 5–7 класів : дис. …кандидата пед. наук : 13.00.02/ Попова Людмила Олександрівна. – Херсон, 2003. – 210 с.

174. Попович М. Поняття „дискурс” у метафоричному та логіко-лінгвістичному розумінні/ М. Попович // Філософська думка. – 2003. – № 1. – С. 27 – 37.

175. Практикум з методики навчання української мови/[Караман С. О., Караман О. В., Горошкіна О. М. та ін.]; за ред. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 302 с.

176. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів : Рідна мова. 5-11 класи/

В. Новосьолова, Л. Скуратівський, Г. Шелехова. – К. : Шкільний світ, 2001. – 96 с.

177. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Рідна мова. 5 клас 12–річної школи / Л. В. Скуратівський, Г. Т. Шелехова, В. І. Тихоша, та ін. // Дивослово . – 2005. – № 5. – С. 36 – 46.

178. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Рідна мова.5 – 11 класи. – К. : Шкільний світ, 2001. – 94 с.

179. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова. 5-12 класи // [Л. В. Скуратівський, Г. Т. Шелехова, В. І. Тихоша та ін.]. – К. : Перун, 2005. – 176 с.

180. Прожогина И. М. Возникновение речевой инерции в процессе порождения речи / Прожогина И. М. – К., 1997. – 44 с.

181. Психолингвистические проблемы массовой коммуникации. – М., 1974. – 165 с.

182. Психологические и психофизиологические исследования речи / [отв. ред. Т.Н. Ушакова]. – М. : Ин-т психологи АН ССР : Наука, 1985. – 240 с.

183. Психологические исследования общения / [ред. Б. Ф.Ломон, А. В. Беляева]. – М. : Наука, 1985. – 344 с.

184. Психологические механизмы порождения и восприятия текста / [отв. ред. И. А. Зимняя]. – М., 1985. – 188 с.

185. Психология и педагогіка : [ уч. пос. для вузов / Аверченко Л.К. и др.]. – М. : ИНФРА – М ; Новосибирск: НГАЗ и У, 2000. – 174 с.

186. Психологія / [ред. Г.С. Костюк]. – К. : Рад. школа, 1968. – 568 с.

187. Психология : [учебник для гуманитарных вузов / ред. В. Н. Дружинин]. – СПб : Питер, 2002. – 656 с. – (Серия „Учебник нового века”).

188. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування / Радевич-Винницький Я. – Львів : Сполом , 2001. – 223 с.

189. Речевое воздействие в сфере массовой коммуникации. – М. : Наука, 1990. – 135 с.

190. Речевой механизм в схеме порождения речи. Психологические и психолингвистические проблемы владения и овладения языком. – М. : МГУ, 1969. – 169 с.

191. Риторика. Культура речи учителя / [сост. – ред. : Н. А. Ипполитова, Т. А. Ладыженская]. – М. : Флінта ; Наука, 1998. – 160 с.

192. Рідна мова : підруч.[ для 6 класу] / Г. Р. Передрій, Л. В. Скуратівський, Г. Т. Шелехова, Я. І. Остаф. – К. : Освіта, 1993. – 286 с.

193. Рідна мова : підруч. [ для 5 класу] / Л. В. Скуратівський, Г. Т. Шелехова, Я. І. Остаф, В. І. Новосьолова. – К. : Освіта, 2002. – 254 с.

194. Рідна мова : підруч. [для 5 кл.] / [М. І. Пентилюк, І. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич, С. А. Омельчук]; за заг. ред. М. І. Пентилюк. – К. : Освіта, 2006.– 272 с.

198. Рідна мова : підруч. [для 6 кл. ] / [М. І. Пентилюк, І. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич, С. А. Омельчук] ; за заг. ред. М.І. Пентилюк. – К. : Освіта, 2006. – 272 с.

196. Рогов Е.И. Психология общения / Рогов Е. И. – М. : Владос, 2001. – 335 с.

197. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологи / Рубинштейн С. Л. – СПб .: „Питер”, 1999. – 720 с.

198. Сагач Г. М. Золотослів : [навч. посіб. для середніх і вищих навч. закл.] / Сагач Г. М. – К. : Радуга. – 1993. – 378 с.

199. Сагач Г. М. Риторика : [навч. посіб. для студ. середніх і вищих навч. закл.] / Сагач Г. М. – вид.2-ге, перероб. і доп. – К. : Ін Юре, 2000. – 568 с.

200. Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации : [монографическое учеб. пособ.] / Селиванова Е. А. –К. : ЦУЛ, Фитосоциоцентр, 2002. – 336 с.

201. Семиченко В. А. Психологія спілкування / Семиченко В. А. – К. : Магістр – S, 1998. – 152 с.

202. Симоненко Т. Формування національно-мовної особистості на уроках мови в 5 – 7 класах / Т. Симоненко // Дивослово. – 2000. – № 1. – С. 39 – 40.

203. Синиця І. О. Особливості мовного оформлення учнями своїх думок/ І. О. Синиця // Українська мова і література в школі. – 1976. – № 3. – С. 61 – 67.

204. Синиця І. О. Психологія усного мовлення учнів 4 – 8 класів / Синиця І. О. – К. : Рад. школа, 1974. – 206 с.

205. Сиротинко Г. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання / Сиротинко Г. – Х. : Основа, 2003. – 80 с.

206. Скуратівський Л. Інформаційні технології як засіб мовленнєвого розвитку учнів у процесі навчання української мови в основній школі / Л. Скуратівський // Українська мова і література в школі. – 2005. – №4. – С.7 – 10.

207. Словник-довідник з української лінгводидактики : навч. посіб. / [ за ред. М. Пентилюк]. – К. : Ленвіт, 2003. – 149 с.

208. Смелкова З. С. Педагогическое общение : Теория и практика учебного диалога на уроках словесності / Смелкова З. С. – М.: Флінта : Наука, 1999. – 232 с.

209. Соботович Є. Ф. Структура мовленнєвої діяльності і механізми її формування : [наук. - метод. посібник] / Саботович Є. Ф. – К. : ІЗМН, 1997. – 44 с.

210. Соколова В. В. Культура речи и культура общения / Соколова В. В. – М. : Просвещение, 1995. – 192 с.

211. Соколовська Т. П. Електронний підручник: особливості структури та функціонування/ Т. П. Соколовська // Проблеми сучасного підручника : [зб. наук. праць] . – К. : Педагогічна думка, 2003.– Вип. 3 . – С.162 – 166.

212. Сопер Поль. Основы искусства речи. – М., 1958. – 246 с.

213. Соссюр Ф. Де. Курс загальної лінгвістики / Соссюр Ф. Де. – К. : Основа, 1998. – 224 с.

214. Старков А. П. Обучение устной речи / Старков А. П. – Воронеж : Вор. ун - т, 1964. – 228 с.

215. Стельмахович М. Етнопедагогічні основи методики української мови / М. Стельмахович // Українська мова і література в школі. – 1993. – № 5 – 6. – С. 19 – 23.

216. Стельмахович М. Г. Розвиток усного мовлення на уроках української мови в 4 – 8 класах / Стельмахович М. Г. – К. : Рад. школа, 1976. – 189 с.

217. Стельмахович М. Г. Система роботи з розвитку зв’язного мовлення в 4 – 8 класах / Стельмахович М. Г. – К. : Рад. школа, 1981. – 137 с.

218. Суворова Е. П. Периоды речевого развития школьников (5 – 9 классы) : [монографія] / Суворова Е. П. – СПб : РГПУ им. А.И. Герцена, 2000. – 104 с.

219. Сухомлинський В. О. Вибрані твори: в 5 т. / В. О. Сухомлинський. – К. : Рад. школа, 1977. – Т. 3 : Серце віддаю дітям. Народження громадянина. – 1977. – 670 с.

220. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.-метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко; за ред. О. І. Пометун. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.

221. Текучев А.В. Методика русского язіка в средней школе : [учеб. для студ. пед. ин-тов] / Текучев А. В. – М. : Просвещение, 1980. – 414 с.

222. Тихоша В. Розробки уроків з рідної мови для 5 класу 12 - річної школи (1семестр) / В. Тихоша // Бібліотечка „Дивослова”. – 2005. – № 5. – 72 с.

223. Тихоша В. Розробки уроків з рідної мови для 5 класу 12 - річної школи (2семестр) / В. Тихоша // Бібліотечка „Дивослова”. – 2006. – № 1. – 75 с.

224. Томан Їржі. Мистецтво говорити / Томан Їржі; [ пер. з чес. В. І. Романця]. – К. : Політвидав. України, 1989. – 269 с.

225. Тункель В.Д. К вопросу об устной передаче речевого сообщения. / Тункель В. Д. – М., 1965. – 98 с.

226. Українська мова. 5-6 класи. Розвиток ситуативного мовлення : навч. посіб. / [ Н. С. Баландіна, О. В . Алманова, А. П . Безноса та ін.]; під ред. Н. С . Баландіної. – Х. : Веста : Ранок, 2007. – 272 с. – (Сучасна школа).

227. Устная и письменная формы речи. – Саратов, 1989. – 168 с.

228. Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори: У 3 т. – К., 1983. – Т.2. – 249 с.

229. Фасоля А. Діяльнісна основа навчання/ А. Фасоля // Дивослово. –2006. – №7.– С. 23 – 29.

230. Фасоля А. М. Мета, зміст, технологія уроку / А. Фасоля // Дивослово. – 2004. – №6. – С. 19 – 25.

231. Федоренко В. Методичні рекомендації щодо вивчення української (рідної) мови у 2006 – 2007 навчальному році / В. Федоренко, Л. Скуратівський // Дивослово. – 2 006. – № 8. – С. 29 – 40.

232. Федоренко Л. П . Принципы обучения русскому языку : [ пособ. для учителей] / Федоренко Л. П. – М. : Просвещение, 1973. – 160 с.

233. Филлипов К. А. Лингвистика текста и проблемы анализа устной речи / Филлипов К. А. – Л. : ЛГУ, 1989. – 96 с.

234. Цінько С. Інноваційні методи в навчанні рідної мови / С. Цінько, О. Ковальова, Л. Рекун // Українська мова і література в школі. – 2007. – №2(59). – С.9 – 13.

235. Человек и речевая деятельность. – Харьков, 1989. – 124 с.

236. Человеческий фактор в языке: Язык и порождение речи. – М. : Наука,1991. –240 с.

237. Шабельникова Л. Методичні рекомендації щодо вивчення рідної (української) мови у 5 класі 12- річної загальноосвітньої школи / Л. Шабельникова, О. Глазова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – № 2. – С. 4 – 9.

238. Шаповалов В. Ф. Основы философии. От классики к современности : [учеб. пособ. для вузов] / Шаповалов В. Ф. 2-е изд., доп. – М. : ФАИР – ПРЕСС, 2000. – 608 с.

239. Шевцова Л. С. Методика застосування мовленнєвих ситуативних завдань : [метод. посіб.] / Шевцова Л. С. – Житомир, 2004. – 94 с.

240. Шевцова Л. С. Ситуативні завдання як ефективний засіб розвитку зв’язного мовлення учнів / Л. С. Шевцова // Українська мова і література в школі. – 2001. – №2. – С. 11 – 17.

241. Шелехова Г. Т. Система роботи з розвитку зв’язного мовлення на уроках рідної мови в середній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 » Теорія та методика навчання (українська мова)» / Г. Т. Шелехова. – К., 1996. – 45 с.

242. Шелехова Г. Методичні рекомендації щодо викладання української (рідної) мови в 2005 – 2006 н. р. / Г. Шелехова, Л. Скуратівський // Українська мова і література в школі. – 2005. – № 5. – С. 2 – 4.

243. Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность / Щерба Л. В. – Л. : Наука, 1974. – 428 с.

244. Ющук І. Мова як засіб спілкування / І. Ющук // Дивослово. – 2004. – № 8. – С. 30 – 36.Додаток Б
Анкета для вчителів

1. Ваше розуміння “говоріння” як виду мовленнєвої діяльності.

2. Які вимоги до формування вмінь і навичок говоріння передбачено програмою з рідної мови для учнів 5-6 класів ?

3. Що передбачаєте в своїй діяльності, щоб сформувати в школярів уміння й навички, необхідні для продукування усних висловлювань?

4. Чи залежить ефективність процесу говоріння від урахування комунікативних якостей мовлення ? Назвіть їх.

5. Чи звертаєте увагу на засвоєння учнями 5-6 класів етикетних норм у процесі говоріння ?

6. Які труднощі виникають у процесі вдосконалення навичок говоріння в учнів 5 – 6 класів ?

7. Чи зосереджуєте увагу на інтерактивних технологіях навчання для підвищення культури спілкування учнів підліткового віку ?

8. Чи потрібна система вправ і завдань для створення усних монологічних і діалогічних висловлювань різних стилів, типів і жанрів, необхідних у різних життєвих ситуаціях ?

9. Чи достатню кількість методичної літератури про роботу з удосконалення навичок говоріння маєте в своєму розпорядженні?
Анкета для учнів 5 класу

1. Як розумієте поняття “усна форма мовлення” ?

2. Від чого залежить характер нашого мовлення ?

3. Чи ясно Ви висловлюєтеся ?

4. Чи стежите в процесі говоріння за тим, щоб Вас правильно зрозуміли ?

5. Чи пов’язуєте думки, перш ніж їх висловити, щоб говорити зв’язко ?

6. Чи стежите за тим, яке враження справляють Ваші слова на слухача, чи уважний він ?

7. Чи сполучаються в різних ситуаціях спілкування жести, міміка, інтонація?

8. Що треба враховувати в процесі спілкування з дорослими та однолітками?
Анкета для учнів 6 класу

1. Які ознаки усного мовлення знаєте ?

2. Чи здатні передати відтінки почуттів, емоцій за допомогою різноманітних невербальних засобів (жести, міміка, рухи, погляд, поза, несловесні символи й знаки) ?

3. Як розумієте поняття “діалог”, “монолог”, ”полілог” ?

4. Чи знаєте, що таке “говоріння” ?

5. Які мотиви мовця в ситуаціях усномовленнєвої комунікації ?

6. Назвіть складові поняття “мовленнєва ситуація”.

7. Чи добираєте в процесі говоріння слова, які відповідають рівню підготовки слухача ?

8. Чи говорите ясно, точно, ввічливо ?
Додаток В

Завдання констатувального зрізу

5 клас

1. Розкажіть про цікавий випадок, що трапився з Вами, смішну чи захоплюючу пригоду.

2. Розіграйте діалог- розпитування, в якому однокласники пояснюють назву вулиць міста (села). Проаналізуйте ситуацію так: адресант, адресат, мотив, мета, тема, основна думка.

3. Перекажіть текст розповідного характеру.

Білка

Вовк лежав під деревом і спав. Білка стрибала по дереву і впала на вовка. Вовк прокинувся і хотів ії з’їсти . Білка почала прохати “Пусти мене!”. Вовк сказав: “Добре! Я прощу тебе, тільки ти скажи мені, чого ви, білки, такі веселі? Мені завжди нудьга, а ви все там угорі граєтесь та стрибаєте”. Білка відказала: “Спершу пусти на дерево, тоді й скажу, а то я тебе боюся”. Вовк був не голодний і пустив.Білка збігла на дерево і відтіля сказала: ”Тобі тим нудьга, що ти злий. Тобі злість серце палить. А ми веселі тим, що нам ніколи не хочеться зла робити”(Народна творчість).

1. Яка мораль казки?

2. Як розумієте вислів “тобі злість серце палить”?

3. На кого з героїв хочете бути схожими? Чому?

4. Опишіть білочку і, якщо зможете, намалюйте її. Доберіть синонім до слова білка.

5. Продовжіть діалог. Інсценізуйте розмову Білки з Вовком.
6 клас

Завдання 1. Складіть усний твір-опис «Прийшла зима».Продумайте інтонацію, з якою будете говорити, потрібні жести та міміку.

Завдання 2.

1. Проаналізуйте ситуацію спілкування: визначте тему й основну думку, мету й умови спілкування, тип, стиль і жанр тексту. Назвіть учасників діалогу.

2.У яких ситуаціях використовують фразеологізм «кам’яне серце»? Поставте один одному запитання за текстом. Уважно вислухайте відповіді.

3. Подумайте і скажіть, навіщо людині серце. Складіть полілог.

4. Перекажіть докладно діалог лікаря з чоловічком.

5. Що відчули, про що подумали, коли дізналися про вчинок чоловічка?

6. Розподіливши ролі, інсценізуйте текст.

Для чого людині серце

У густому-прегустому лісі, де майже ніколи не появлялися люди, жило поміж корінням дерев плем’я дерев’яних чоловічків… Вони не мали сердець, тому не могли не любити, ані ненавидіти, не знали, що таке радість чи гнів, злість або співчуття. То ж зрозуміло, як були здивовані всі чоловічки, коли в їхньому володінні появилася невелика дівчинка.

- Що то? – вражено запитували одні, помітивши, як з очей дівчинки капають сльози.

- Це я плачу.

- А що таке “плачу”? – поцікавився відразу дерев’яний чоловічок, бо серед його племені ніхто ніколи не плакав.

- Це – коли ллються сльози.

- А що таке “сльози”?

Дівчинка тільки схлипнула і показала чоловічкові на його долоню, де вже назбиралося світленьке озерце її сліз.

- А чого в тебе ллються сльози?

- Бо я заблудилась і ….. і не знаю, як вийти з лісу.

- А хіба є на світі щось інше, крім лісу?

- Звичайно, є. І степи, і гори, і моря, й океани, й міста, і села.

- Покажи мені все оте, про що ти щойно сказала!

- Добре, – погодилась дівчинка, але спершу виведи мене з цього страшного лісу.

- Йди за мною!

- Не спіши так! – врешті попросила дівчинка. – Давай перепочинемо, бо у мене вже серце болить.

- А що таке “серце”? – поцікавився відразу дерев’яний чоловічок.

- Серце? – задумалася дівчинка. – Це те, без чого не може жити людина.

- Дай мені своє серце! – приставав тим часом до неї чоловічок.

- Я не можу віддати тобі серце, бо я без нього помру, - відповіла йому нарешті дівчинка. – Але послухай сюди. В нашому місті є один лікар, який збирає серця людей, які померли. І серця оті живуть у нього довго-довго. Якщо хочеш, зайдемо до нього, і ти попросиш у нього серце.

- Серце?... Гм… А яке ж серце ти хочеш собі вибрати?

- Те, що його носять люди, - відповів тоненьким голоском чоловічок…

- Люди мають різні серця, - строго відповів лікар.

- Оце серце злої людини, - показав на одну банку лікар.- Бачиш, яке воно жовте та зморщене!

- А ось блискуче, як пластмасова кулька, - далі показував лікар. – Бачиш, яке воно свіже: як довго не стукотіло, а ніскільки не зносилося. Це серце байдужої людини.

Чоловічок постояв вагаючись: серце йому дуже сподобалось, - воно ж було таке блискуче!

Перед ними не плавало, а лежало на дні банки дивовижне серце: похмуре, сіре, важке, наче висічене з твердої каменюки.

- Це серце одного чоловіка, який дбав лише про себе і відвертався від інших людей.

Врешті лікар обережно дістав з найвищої полиці ще одну банку.

- Оце – серце однієї дуже доброї людини. Бачиш , яке воно велике та світле!

- Я хочу мати це серце!

Дивно й незвично почував себе чоловічок, повернувшись до своїх одноплемінників… Побачить підраненого птаха, оточеного цікавими чоловічками, відразу начне докоряти:

- Не чіпайте його! Хіба ви не бачите, як йому боляче? Хіба вам не жалко його?

- А що таке “жалко”? – запитували у нього дерев’яні чоловічки.

Як він міг їм пояснити, що це таке “жаль”? Адже вони не мали сердець, вони нічого не могли відчути, отож – і зрозуміти!

Отак, може, і жив би наш чоловічок, коли б не стався один випадок…

Це було взимку. Ліс стояв сонний, закутий морозом. А під високим дубом сидів нерухомо хлопчик.

- Що з ним таке? – запитували один в одного дерев’яні чоловічки, збігшись за новою забавою до сонного хлопчика.

Оглянувся чоловік безпорадно: лише холодний сніг навкруги, крижане сонце вгорі та байдужі його родичі довкола. “Він зараз замерзне!” - подумав у розпачі дерев’яний чоловічок, і таким пекучим жалем пройнялось його серце, що воно раптом спалахнуло – загорілося яскравим вогнем.

Довго горів чоловічок, зігріваючи хлопчика, рятуючи його від неминучої, здавалося б, смерті. А коли хлопчик, зігрівшись, звівся і пішов, навіть не зрозумівши, кому він завдячує власним життям, дерев’яні чоловічки оточили свого догораючого брата, від якого лишилися тільки жевріючі вуглинки та обпалена голова з сумними, повними жалю очима.

- Чого у тебе такі сумні очі?

- Мені жалко вас, - ледь чутно відповів їм догораючий чоловічок. – Але й цього вам не дано зрозуміти(А.Дімаров).
Завдання 3.

Уявіть, що хочете дізнатися про сім’ю нового учня. Складіть і розіграйте діалог етикетного характеру.Додаток Г

Основні типи помилок в усному мовленні учнів 5 – 6 класів

1. Лексичні (порушення лексичних норм літературної мови):
• уживання слів у невластивому для контексту значенні

Я рахую, що це справедливо (вважаю);

Василько всім цікавився, тому вважали його дотепним хлопчиком (замість допитливим). Передранішнє небо зливається багатьма барвами (грає, вилискує, міниться, перлиться).

Сніг на галявині віддає всі відтінки зими (передає). Узимку розкривають- ся всі бажання (здійснюються). Герої зазнали знедолень (знущань).

Відіграє значення (роль), працюють у зошитах (учні).

• невдалий добір синонімів

Красу душі виливає в музику. В оповіданні показано любов до матері. Мати охайно ставиться до мене. Подруги намагаються підтримати мою радість.

• сплутування різних за значенням, але близьких за звуковим оформленням слів (паронімів)

Професійний театр (професіональний);

музичний голос (музикальний);

бережливе ставлення до пам’яток (бережне)

• уживання зайвих слів (плеоназми), багатослів’я

Дуже прекрасно; саме найстрашні-ше; освічений ерудит; дуже чимало; дуже складна доля; повна самовідданість; п’ятдесят років тому назад; дуже відома письменниця; кожна хвилина часу; у січні місяці.


• порушення лексичної сполучува-ності слів

Вродливі твори; хапати знання; укладати фундамент; вродлива липа; у середовищі письменників; зробити вчинок (здійснити); день відчинених дверей (відкритих); вірно (правильно) відповідати.

• повторення спільнокореневих слів (тавтологія)

Великий внесок внесла; зобразити образ; у розповіді розповідається; не цінили цінності; відсвяткували свято; думка висловлюється в думках; зробити роботу

• повтори

У біді і в горі; лікарі й хірурги; донести до народу, селянства; говорити відверто й прямо

• сплутування українських та російських слів

накінець вирішив (нарешті, зрештою); предає (зраджує); відкрита людина (відверта); підчіркувати (підкреслю-вати); блистить (блищить); від-дихнули (відпочили); орошати (зрошувати); являється героєм (є); слідуючий день (наступний); привити (прищепити).

• калькування російських слів та словосполучень

При любих умовах; по суті діла; вірний шлях; у любу хвилину; поїхати з нічим; на протязі років; по характеру; любуватися; закрити двері; відноситися до когось (ставитися); даний твір (цей); дякуючи чому (завдяки); положив до пеналу (поклав); тратити час даремно (гаяти, гайнувати, марнувати); видне місце в літературі (чільне).

• неправильне вживання міжмовних омонімів

красива квітка; рахувати помилковим (вважати); збитки складають (становлять)

• уживання російського слова в українському фонетичному озвученні

бувший (колишній), відміна (скасу-вання) кріпосного права, придавати (надавати) значення, слідуючий (наступний) день, таким чином (отже).

• перекручення фразеологізмів, уживання стійких словосполучень у невластивому значенні

дивитися крізь зуби; спалити на гарячому; приймати участь; випус-тити повз вуха, пропустити з поля зору.

2. Стилістичні (порушення стилісти-них норм у функціонуванні мовних засобів)
• Невміння використовувати слова та вислови просторіч та офіційно – ділового характеру, наявність канцеляризмів і штампів.

Духовна краса людини буде завжди займати значне місце в житті. Була накладена заборона на вивчення української мови. Усі події обертаються біля нього (або: основні дії розгортаються). Просив узяти на увагу доброзичливість та любов до людей. Він не помилився по відношенню до фактів. Поміж інших, ми – діти своїх батьків.

• зайві в мовленні беззмістовні слова (слова – паразити)

цей, так би мовити, значить, власне кажучи, скажімо, також, ну.

• порушення милозвучності мовлення

обезбатчений хлопець, здихатися недоліків.

3. Орфоепічні
• порушення фонетичних норм

сидю, сижу (сиджу); їздю (їжджу); возю (вожу); хожу, ходю (ходжу); струсює (струшує).

• неправильне наголошування слів

завдання (завдання), одинадцять (одинадцять), винагородити (винаго - родити), виснаження (виснаження), уподобання (уподобання), гуртожи – ток (гуртожиток), український (український), кілометр (кілометр),сутужний (сутужний), каталог (каталог), читання (читання), випадок (випадок), помилки (помилки), заслання (заслання)

4. Граматичні (порушення закономірності і правил граматики у творенні форм слова)
1) морфологічні (порушення тво-рення граматичних форм, викривлення морфемної будови слова, неправильне творення відмінкових форм, форми числа, дієвідмінювання тощо).

після вихіда в світ; хотять; любе, баче, сходе, приносе; цих нещастій; двух героїв; у рукі; згадувала рідні ліса; у шестидесятих роках; ще багато хтось, купаючі люди, по селам.

2) синтаксичні (порушення норм узгодження, керування, зв’язку між займенниками і тими словами, на які вони вказують)

по цій причині (з цієї причини); скучити по матері (за матір’ю ); при житті (за життя) письмен – ника; дякувати вас (вам); згідно наказу (згідно з наказом); дійшов до висновку (дійшов висновку); захоплює своїй актуальністю; бавлячихся дітей; робити по–свойому; учитель математиці; доля рідної мати; у йому з’являються. Мати любила дивитися на її роботу (замість свою). Неможливо було вилікувати від той хвороби. Нічого не може спинити Василька.

• неправильний порядок слів

На руках свого сина Всеволода, поблизу Києва, у Вишгороді, помирав князь Ярослав. Приділяю читанню дві години художньої літератури. Його письменниця наділяє найкращими рисами. Українських традицій народ не зрікся.

• неправильна побудова речень

Іноді йдеш й можна побачити кучугури снігу. Берегти й допо-магати своїм матерям – обов’язок кожного. Ми намагаємося завжди ділитися про свої успіхи з матір’ю. Прочитавши цей твір, не може залишити читача байдужим. Я люблю та пишаюся своєю землею. Молодь прагне та збереже традиції.
Поет не тільки оспівує Україну, а й боровся за неї, за її волю.

• дублювання займенником підметаМати, вона турбується про мене.

5. Логічні (порушення закону тотожності, протиріччя, достатньої основи, послідовності, логічності тощо)

Раніше використовували не калину, а її ягоди, з ними пекли пиріжки.

Кинув хлібця в годівницю, і вона почала годуватися.

Майже нікого, крім доньки, не застав.

Природа спілкується між собою.

6. Фактичні (порушення, пов’язані з незнанням самого предмета, явища, факту, про який ідеться, або з досить приблизним уявленням про нього)

У всіх віршах Т. Шевченко писав про Україну.

Усна творчість полягає в любові до батьків.

Народ складав пісні не з свого уявлення і майже нічого не придумав.


Додаток Д

Завдання контрольного зрізу

5 клас (І півріччя)
Завдання 1. Охарактеризуйте мовленнєву ситуацію. Визначте слова, які можуть бути ключовими (опорними) для переказу. Обґрунтуйте свою думку. Перекажіть текст.

Який був авторський задум? Що автор мав на меті, розповідаючи таку легенду?

Які почуття викликає у Вас ця легенда? З’ясуйте значення виділених слів
Цвіркун

Ріс собі на світі хлопчик. І дуже люди того хлопця любили, бо умів він співати, як ніхто на світі. Вечорами, після денної роботи, коли можна було трохи спочити, сходилися старі й малі послухати пісню. Кожен, хто чув хоч раз той спів, ніби набирав у груди сили й снаги, ніби пив живу воду з цілющого джерела. Співав хлопець про сонце, про квіти – трави, про землю. І кожна його пісня славила рідний край. Ті пісні хлопчина складав сам. А коли в нього питали, як йому вдається, відповідав, що все те – від квітів, дерев, води, птахів і звірів.

Якось прийшло в цей край лихо. Про співучого хлопчика почули злі вороги й вирішили викрасти його. Темної ночі, коли він наслухав пісню місячного сяйва, щоб потім переспівати його людям, схопили вони його й понесли в свої землі. Володар тої країни хотів мати співучого раба. Та хлопець йому не співав. Просили його – мовчав, били – мовчав. Тільки одного разу, змучений вкрай, завів тужну-тужну пісню. Від тої пісні німіли люди, а каміння плакало. Була вона про розлуку з рідною стороною.

Злий володар наказав відвезти хлопчика в його землю і, якщо він там співатиме, убити. Тільки-но ступив хлопчик на рідну землю, одразу в нього вирвалася пісня.

Котрийсь з ворогів замахнувся шаблюкою, щоб виконати наказ володаря, але шабля свиснула в повітрі, а хлопця не стало. Лише в зеленій траві застрибало маленьке чорненьке створіння. І задерикувато заспівало.

Відтоді й повелися на нашій землі веселі цвіркуни. Їхні пісні славлять рідну землю, звеселяють смутних. А хто понад усе любить батьківщину, той чує в пісні маленького цвіркуна слова про красу нашої землі

(А. Литвин).
Завдання 2. Спрогнозуйте можливий варіант діалогу відповідно до ситуації: зустріли свого товариша з іншого міста (м. Луганськ). Розпитайте про історію міста. Розіграйте діалог, використовуючи інформацію і про своє місто (м. Севастополь). Подумайте, яким стилем і типом мовлення скористаєтеся.
Завдання 3. Уявіть подорож до зоопарку. Чи спостерігали за поведінкою звіра? Які засоби увиразнення передають ваші емоції, почуття?


5 клас (ІІ півріччя) – 6 клас (І півріччя)
Завдання 1. Уявіть, що треба взяти участь у міні-дискусії і пояснити однокласникам, як розумієте вислів „Хай ліва рука не знає, що робить права”. Доберіть аргументи, необхідні докази для переконливості, використовуючи початок „Чи чекають люди подяки за добрі справи…”, вислови „Подумалось, згадалось”. Проаналізуйте свої міркування. Перевірте, чи всім вимогам ситуації мовлення відповідає ваш матеріал. Чи передбачали реакцію співрозмовника.
Завдання 2. Чи згодні з думкою Надії Руденко, що в „саморобних іграшках було багато природної мудрості, доброти, фантазії, тепла й краси ”? Обґрунтуйте свою думку.

Як гадаєте, чому впродовж десятиліть минулого століття дарували дітям простенькі іграшки з природних матеріалів? Чому такі подарунки обов’язково зберігали в сім’ї?

Використовуючи текст, побудуйте діалог і переконайте, що світла традиція має зберегтися, починаючи зі слів „по-перше, не шкодять здоров’ю дітей...”
Хрещений завжди приносив у кишені щось цікаве для дітей: то дерев’яного чоловічка, що вмів кумедно водити очима і вклонятися, то скриньку, з якої випурхувала пташка, то ще щось. На Новий рік він щоразу майстрував якусь особливу, гарну іграшку. На ті іграшки він витрачав багато часу й праці, тому батьки, коли минало свято, дуже берегли їх

(Є. Гофман).


Завдання 3. Покажіть мімікою виділені в казці слова. На що, як правило, вказують? Передайте думку й почуття за допомогою голосу, тону.

Поцікавтеся у однокласника, як він розуміє прислів’я в останньому реченні.


Мавпа та її малята

Мавпа мала п’ятеро малих мавпенят. Вона носила їм їжу з лісу. Але прийшла осінь – не стало вже ніяких плодів у лісі. • Що ми тепер будемо їсти? – запитали мавпенята.

 • Усе, що ще залишилося у лісі, то це горіхи. Ідіть і збирайте! – відповіла мати.

Зібралися мавпенята й пішли у ліс шукати горіхів. Вони знайшли горіхи, але в шкаралупі. Почали гризти – горіхи гіркі. Мавпенята вернулися до мами.

 • Знайшли ми горіхи, мамо, та вони такі гіркі, що їсти їх не можна.

 • Не може бути, - каже мати, - горіхи завжди солодкі.

Другого дня діти повели маму під дерево, де вчора їли гіркі горіхи. Мати взяла горіх, розкусила, вийняла горіхове зерно й дала малятам:

 • Покуштуйте! Солодкі чи гіркі?!

 • Так, це солодкі, а чому вчора вони були гіркі?! – запитали мавпенята.

 • Учора, діти, ви гризли саму шкаралупу. А вона гірка, зате зерно під лушпинею солодке. От так, діти, і школярська наука: спочатку вона вам буде гірка, а коли її вивчите, здобудете собі хліб, тоді й з’їсте, мов солодке зернятко з горіха.

Без трудів нема плодів, - каже народне прислів’я(Народна творчість).

6 клас (ІІ півріччя)

Завдання 1. Назвіть приказку чи прислів’я, в яких правильність висловленого часто підтверджується життям.

Використайте одне з висловлювань розповіді про випадок зі свого життя. Обміркуйте задум та відповідно до нього доберіть матеріал, мовні засоби, заголовок. Подумайте, як побудувати розповідь, коли використати народну мудрість – на початку чи в кінці, як назвати історію. Оцінюючи усне висловлювання, подумайте, чи відповідає темі та меті. Чи відображена основна думка?

1. ..., той взимку біди не чує. 2. Трапляється такий год, ... 3. Питає лютий, ... 4. ..., того рід відречеться. 5. ..., той рідко слова дотримує. 6. ..., мусить добре засівати (Народна творчість).
Для довідки: ... чи добре взутий; хто багато обіцяє; хто влітку не ледарює... ; хто хоче збирати... ; ...що на день по сім погод; хто відречеться роду.

Завдання 2. Побудуйте діалог, використавши фразеологізми.

Голуба квітка, заяча душа, зацвісти маком, пекти раків.Завдання 3. Визначте мовленнєву ситуацію, в якій відбуватиметься висловлювання. Контролюйте правильність своєї відповіді та відповідей товаришів за допомогою поданого нижче плану:

 1. Як розкрита тема?

 2. Чи відповідає структура обраному типу, стилю, жанру мовлення?

 3. Чи була доречною вступна фраза?

 4. Чи задоволені кількістю та якістю наведених прикладів?

 5. Чи мовець додержував норм літературної мови?

 6. Чи стежили за реакцією слухачів?

 7. Загальна оцінка відповіді.

Додаток Е
Конспекти уроків з української мови

5 клас
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка