Системний аналіз урокуДата конвертації27.02.2016
Розмір82.9 Kb.
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ УРОКУ

Оцінка основних особистісних якостей учителя • Знання предмета і загальна ерудиція вчителя;

 • Рівень педагогічної й методичної майстерності;

 • Культура мовлення, темп, дикція. Інтенсивність. Образність, емоційність, загальна та фахова підготовка;

 • Рівень тактовності й демократичності взаємин з учнями;

 • Зовнішній вигляд, культура, міміка, жести.

Оцінка діяльності учнів на уроці

 • Рівень пізнавальної активності, творчості і самостійності;

 • Рівень розвитку загально навчальних і спеціальних умінь та навичок;

 • Наявність та ефективність колективних (групових) форм роботи учнів на уроці;

 • Рівень дисциплінованості, організованості та зацікавленості на цьому навчальному предметі взагалі і на уроці зокрема;

Оцінка змісту діяльності вчителя та учнів

 • Науковість, доступність і посильність досліджу вального матеріалу;

 • Актуальність і зв’язок з життям;

 • Ступінь новизни, проблемності й привабливості навчальної інформації;

 • Оптимальність обсягу запропонованого для засвоєння нового матеріалу.

Оцінка ефективності способів діяльності вчителя і учнів

 • Раціональність та ефективність використання часу уроку, оптимальність темпу, а також чергування і зміни видів діяльності в ході уроку;

 • Доцільність та ефективність використання наочності і ТЗН на уроці;

 • Раціональність та ефективність використання методів і організаційних форм роботи;

 • Наявність зворотного зв’язку з усіма учнями в ході уроку;

 • Ефективність контролю за роботою учнів і рівень вимог, на якому було оцінено їхні навчальні досягнення;

 • Ступінь естетичного впливу уроку на учнів;

 • Ступінь дотримання правил охорони праці і техніки безпеки вчителем і учнями в ході уроку.

Оцінка мети і результатів проведеного уроку

 • Ступінь конкретності, чіткості й лаконічності формулювання мети уроку;

 • Реальність, доцільність, складність і досяжність мети одночасно;

 • Ступінь навчального впливу проведеного уроку на учнів;

 • Ступінь виховного впливу (що і якою мірою сприяє вихованню учнів у ході уроку);

 • Ступінь впливу уроку на розвиток учнів (що і якою мірою сприяло їхньому розвитку).

СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ УРОКУ

І етап: організаційний.

Завдання етапу: підготувати учнів до роботи на уроці.

Результати: опе6ративність на початку уроку. Швидке включення та зосередженість учнів у діловий ритм уроку.

Рекомендації: систематичність проведення оргхвилинок, послідовність висування вимог, зібраність, стриманість, вимогливість самого вчителя.

ІІ етап: перевірка домашнього завдання.

Завдання: встановити правильність та усвідомленість виконання домашнього завдання всіма учнями.

Результати: вміння вчителя за 5-7 хв. Перевірити рівень знань у більшості учнів. Можливість у ході перевірки домашнього завдання скоригувати опорні поняття і ліквідувати виявлені прогалини.

Рекомендації: використання системи прийомів, які дають можливість перевірити виконання домашнього завдання у більшості учнів, оперативність учителя.

ІІІ етап: ґрунтовна перевірка знань.

Завдання: ґрунтовно перевірити знання окремих учнів. Стимулювати опитуваних і весь клас до оволодіння раціональними прийомами навчання та самоосвіти.

Результат: перевірка вчителем не лише обсягу і правильності знань, а і їхньої глибини, усвідомленості. Вміння використовувати їх на практиці, рецензування відповідей учнів, спрямованих на виявлення позитивних і негативних сторін у навчальних досягненнях. Активна діяльність всього класу в ході перевірки знань окремих учнів.

Рекомендації: використання різних методів перевірки знань (фронтальна бесіда, тестова перевірка), постановка додаткових запитань на перевірку міцності знань, створення під час опитування нестандартних ситуацій.

ІУ етап: підготовка учнів до активного і свідомого засвоєння нового матеріалу.

Завдання: організувати і направляти до мети пізнавальну діяльність учнів.

Результат: активна пізнавальна діяльність на наступному етапі.

Рекомендації: оцінювання важливості для учнів нового матеріалу, вміння показати те, чого учні мають навчитись в ході уроку, вміння чітко та однозначно визначити образ. Мета уроку, записи в поурочному плані.

У етап: засвоєння нових знань.

Завдання: дати учням конкретне уявлення про новий матеріал, викласти основні завдання і допомогти зрозуміти тему. Первинне узагальнення і систематизація нових знань, освоєння способів навчання, шляхів і засобів, які привели до даного узагальнення. На основі здобутих знань розвивати в учнів відповідні вміння і навички.

Результат: у разі використання методу евристичної бесіди, самостійної роботи учнів у поєднанні з бесідою, використання комп’ютерної техніки, показником ефективності засвоєння знань учнями є правильність відповідей, дій у процесі бесіди, активна участь всього класу у підведенні підсумків роботи, а також якість знань учнів на останніх етапах навчання.

Рекомендації: використання прийомів, які підвищують рівень розуміння найголовнішого в досліджуваному матеріалі, визначення особливих ознак; вичленовування в досліджуваному найістотніших характеристик і фіксація на них уваги учнів, запис у зошитах формулювань опорних пунктів плану, тез конспекту, використання прийомів мислення, самостійна робота з книгою, використання наочності, аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування, узагальнення, конкретизації; постановка перед учнями навчальної проблеми, створення проблемної ситуації; постановка евристичних запитань, складання таблиць первинного узагальнення матеріалу, актуалізація особистого досвіду та опорних знань учнів, словникова робота.

УІ етап: перевірка розуміння учнями нового матеріалу.

Завдання: визначити рівень засвоєння учнями взаємозв’язку між фактами, змісту нових понять, усунути виявлені прогалини.

Результат: основний критерій результативності – рівень розуміння нового матеріалу більшістю середніх і слабких учнів.

Рекомендації: використання запитань, які вимагають активної розумової діяльності учнів, створення нестандартних ситуацій, звертання вчителя до класу з пропозицією доповнити, уточнити, виправити, знайти інше рішення. Врахування додаткових запитань учнів під час з’ясування прогалин у знаннях.

УІІ етап: закріплення нового матеріалу.

Завдання: закріпити знання і вміння, необхідні для самостійної роботи з новим матеріалом.

Результат: уміння учнів співвідносити факти, вміння знаходити суттєві ознаки найголовніших понять, конкретизувати їх, активність учнів.

Рекомендації: оволодіння раціональними методами і прийомами контролю за знаннями, вміннями учнів.

УІІІ етап: інформація про домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання.

Завдання: повідомити про домашнє завдання, пояснити методику його виконання і підбити підсумки уроку.

Результат: правильне виконання домашнього завдання всіма учнями.

Рекомендації: давати домашнє завдання безпосередньо на уроці, вводити до складу домашнього завдання пізнавальні завдання, запитання; диференціювати підхід до добору матеріалу для домашнього завдання.

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ УРОКУ

Психологічна мета уроку: • Проектування розвитку учнів у межах вивчення конкретного навчального предмета і конкретного уроку;

 • Врахування в меті уроку психологічного завдання вивчення теми і результатів, досягнутих у попередній роботі;

 • Використання окремих способів психолого-педагогічного впливу, методичних прийомів, які забезпечують розвиток учнів.

Стиль уроку:

 • Визначення змісту і структури уроку відповідно до приципів розвивального навчання:

  • відповідність навантаження на пам’ять учнів та їхнє мислення;

  • визначення обсягу відтворювальної і творчої діяльності учнів;

  • планування засвоєння знань у готовому вигляді (зі слів учителя, з підручника, посібника тощо) і в процесі самостійного пошуку;

  • застосування вчителем проблемно-евристичного навчання; (хто ставить проблему, формулює її, хто вирішує);

  • врахування контролю, аналізу та оцінювання діяльності школярів, здійснюваних учителем самоконтролю та самоаналізу учнів;

  • співвідношення спонукання учнів до діяльності (коментарі, які викликають позитивні емоції у зв’язку з виконаною роботою, установки, які стимулюють інтерес, вольові зусилля до подолання труднощів тощо) і примусу (нагадування про оцінювання, різкі зауваження, нотації тощо)

 • Особливості самоорганізації вчителя:

  • підготовка до уроку і найголовніше – усвідомлення психологічної мети та внутрішня готовність до її здійснення;

  • робоче самопочуття на початку та впродовж уроку (зібраність, налаштованість на тему і психологічну мету уроку, енергійність, наполегливість у досягненні накресленої мети, оптимістичний підхід до всього, що відбувається на уроці, педагогічна вправність тощо);

  • педагогічний такт (ситуації, прояви);

  • психологічний клімат на уроці (підтримка атмосфери радісного, щирого спілкування, ділового контакту тощо).

Організація пізнавальної діяльності учнів:

 • Визначення заходів для забезпечення умов продуктивної роботи мислення та уяви учнів:

  • планування способів сприйняття учнями досліджуваних об’єктів і явищ, їх осмислення;

  • використання установок у формі переконання, навіювання;

  • планування умов стійкої уваги і зосередженості учнів;

  • використання різних форм роботи для актуалізації в пам’яті учнів раніше засвоєних знань і вмінь, необхідних для сприйняття нових (бесіда, індивідуальне опитування, вправи на повторення);

 • Активізація мислення та уяви учнів у процесі формування нових знань і вмінь:

  • визначення рівня сформованості знань і вмінь в учнів (на рівні конкретно-почуттєвих уявлень, понять, що узагальнюють образи-відкриття, формулювання висновків);

  • опора на психологічні закономірності формування уявлень, понять, рівнів розуміння, створення нових образів в організації розумової діяльності та уяви учнів;

  • планування прийомів і форм роботи, які забезпечують активність і самостійність мислення учнів (система запитань, створення проблемних ситуацій, різні рівні проблемно-евристичного вирішення завдань, використання завдань з відсутніми і зайвими даними, організація пошукової і дослідницької роботи учнів на уроці, створення ситуацій підвищеної складності, але з можливим їх вирішенням у ході самостійних робіт, ускладнення завдань з метою розвитку пізнавальної самостійності учнів);

  • керівництво підвищенням рівня розуміння (від описового, порівняльного, пояснювального до узагальнюючого, оцінювального, проблемного) і формування умінь міркувати та узагальнювати;

  • використання різних видів творчих робіт учнів (пояснення мети роботи, умов її виконання, навчання добору і систематизації матеріалу, а також обробки результатів та оформлення роботи);

 • Закріплення результатів роботи:

  • формування навичок шляхом виконання вправ;

  • навчання використання раніше засвоєних умінь і навичок в нових умовах роботи, запобігання механічному перенесенню.

Організованість учнів:

 • Ставлення учнів до навчання, їхня самоорганізація і рівень розумового розвитку;

 • Наявність груп учнів за рівнем навченості, врахування цього під час визначення доцільності використання індивідуальної, групової та фронтальної форм роботи учнів на уроці.

Врахування вікових особливостей учнів:


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка