Спеціальність 11. 00. 07 Гiдрологiя сушi, воднi ресурси, гiдрохiмiя ПередмоваСкачати 75.33 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір75.33 Kb.
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

11.00.07 - Гiдрологiя сушi, воднi ресурси, гiдрохiмiя

Передмова

Вступник до аспірантури за спеціальністю 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія повинен знати основні положення гідрології і гідрохімії - закономірності поширення, формування і прогнозування ресурсів і якості природних вод у часі і просторі з урахуванням впливу природних і антропогенних факторів.

Вступник до аспірантури повинен вміти застосовувати сучасні методи для дослідження: фізичної суті гідрологічних і гідрохімічних процесів; питань, що пов'язані з оцінкою ресурсів поверхневих вод, раціональним їх використанням та охороною; хімічного складу природних вод та його зміни залежно від хімічних, фізичних та біологічних процесів, що протікають як у воді так і в навколишньому природному середовищі.

Вступник повинен вміти встановити закономірності гідролого-гідрохімічного режиму та характеристики водних об'єктів, оцінити сучасний стан та перспективи використання і охорони водних ресурсів, вирішувати науково- прикладні задачі гідрології і гідрохімії.


Форма проведення іспиту - усна.

Критерії оцінки: оцінювання проводиться за 4-х бальною системою - "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно".

Науковий реферат готується за темою, яка може стати темою майбутньої кандидатської дисертації. Обсяг реферату близько 30 сторінок, 14 шрифт. Оформлення реферату здійснюється за вимогами ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. - Введ. 23.02.95. - К.: Держстандарт України. 1995. - 42 с.".

Можна замість наукового реферату представити статтю (статті), опубліковану вступником у науковому журналі чи науковому збірнику.Зміст програми

Загальнi положення. Гiдрологiя як наука, її значення та мiсце у вивченнi географiчної оболонки Землi. Подiл її на окремi частини. Змiст, предмет i методи гiдрологiї та гiдрохiмiї, їх зв'язок з iншими науками про Землю. Основнi етапи розвитку гiдрологiчної i гiдрохiмiчної наук в Українi. Круговорот води на земнiй кулi. Водний баланс як кiлькiсна характеристика закону збереження матерiї. Водний баланс земної кулi, континентiв, Свiтового океану. Запаси води в атмосферi, Свiтовому океанi, рiчках, водоймах, болотах, льодовиках, пiдземних горизонтах, бiологiчних органiзмах.

Гідрометслужба України, її структура, завдання. Державна гiдрометеорологiчна мережа, її значення в обслуговуваннi рiзних галузей економіки. Державний облiк кiлькiсних i якiсних характеристик природних вод, їх використання. Водний кадастр, його значення в вирiшеннi водогосподарських завдань. Водне законодавство України.

Технiка безпеки при проведеннi гiдрологiчних i гiдрохiмiчних робiт.

Основнi фiзичнi та хiмiчнi властивостi води i водних розчинів. Твердi, рiдкi i газоподiбнi речовини в природних водах. Фiзичнi властивостi води i водних розчинiв. Аномалiї фiзичних властивостей води. Особливостi колоїдних водних розчинiв. Вилуговуюча здатнiсть водних розчинiв i колоїдiв. Форми вираження фiзичних i хiмiчних властивостей, концентрацiй i хiмiчного складу водних розчинiв. Фiзичнi властивостi снiгу i льоду - структура, щiльнiсть, теплоємнiсть, теплопровiднiсть. Запаси води в снiговому покривi, льодовiй кірцi, їх визначення.

Хiмiчний склад природних вод. Вмiст газiв, розчинених у водi. Концентрацiя iонiв водню, окиснювально-вiдновлювальний потенцiал. Головнi iони в природних водах, форми iснування, поширення. Бiогеннi речовини i мiкроелементи в природних водах, їх форми iнснування. Радiонуклiди, органiчнi сполуки. Самоочищення природних вод.

Формування хiмiчного складу природних вод i методи їх хiмiчного аналізу. Умови формування, фактори і процеси, що впливають на якісний склад природних вод. Основнi риси формування хiмiчного складу рiзних типiв природних вод, їх класифiкацiя за мiнералiзацiєю i хiмiчним складом. Принципи районування природних вод за умовами формування їх хiмiчного складу. Гiдрохiмiчна зональнiсть. Хiмiчнi, електрохiмiчнi, оптичнi, хроматографiчнi та iншi iнструментальнi методи хiмiчного аналiзу природних вод. Обладнання та прилади, хiмічні реактиви. Технiка безпеки при проведеннi хiмiчних аналiзiв.

Гiдрологiя рiчок. Поняття про рiчки i рiчковi басейни. Рiчкова долина, її елементи, заплава, русло. Рiчкова мережа, її структура та густота. Морфометричнi та фiзико-географiчнi характеристики рiчкових басейнiв. Поперечний перерiз русла рiчки, його морфометричнi характеристики. Похил водної поверхнi i повздовжнiй профiль рiчки.

Види живлення рiчок, класифiкацiя їх за гiдрологiчним режимом. Фази водного режиму рiчок, їх видiлення.

Режим рiвнiв води. Спостереження за рiвнями води. Системи вiдмiток i вiдлiкiв на гiдрологiчних постах. Комплекснi графiки гiдрометеорологiчних спостережень, сумiснi i вiдповiднi графiки рiвнiв води, їх значення для аналiзу i оцiнки надiйностi спостережень. Швидкостi течiї рiчок, їх розподiл за глибиною i шириною русла. Методи вимiрiв швидкостi течiї. Прилади та обладнання. Способи визначення швидкостi течiї в окремих точках, обчислення їх середнiх значень на швидкiсних вертикалях.

Витрати води, методи їх визначення. Кривi витрат при однозначнiй i неоднозначнiй залежностi їх значень вiд рiвня води. Гiдрографи стоку. Характеристики стоку. Норма стоку, методи її визначення при наявностi i вiдсутностi даних спостережень. Вплив зональних i азональних фiзико-географiчних факторiв i факторiв господарської дiяльностi на величину i розподiл середнього багаторiчного стоку по територiї. Застосування теорiї ймовiрностi для розрахункiв норми стоку рiзної забезпеченностi. Побудова та використання карти норми стоку.

Внутрiшньорiчний розподiл рiчкового стоку. Вплив на нього клiматичних факторiв та зарегулювання стоку. Розрахунки внурiшньорiчного розподiлу стоку при наявностi та вiдсутностi даних спостережень.

Фактори формування весняної повені. Основнi параметри весняної повенi - максимальнi витрати та об'єми стоку, тривалiсть, коефiцiєнти стоку. Особливостi формування весняно-лiтнiх повеней на гiрських рiчках. Методи розрахункiв максимальних витрат i гiдрографiв весняної повенi при наявностi та вiдсутностi даних спостережень. Прогнози стоку весняної повенi.

Дощовi паводки. Зливонебезпечнi райони на територiї України.

Розрахунки максимальних витрат та об'ємiв дощових паводкiв. Генетична формула стоку.
Фактори формування мiнiмального стоку рiчок. Методи розрахункiв середнiх добових i мiсячних витрат води рiзної забезпеченностi за наявностi i вiдсутностi даних спостережень. Пересихання та перемерзання рiчок.

Водний баланс рiчкових басейнiв. Вибiр розрахункових басейнiв. Вибір розрахункових басейнів та перiодiв при водобалансових дослiдженнях i розрахунках. Гiдрологiчний рiк, перiоди, сезони, принципи їх видiлення. Рiвняння водного балансу рiчкового басейну, лісистих та гiрсько-льодовикових водозборiв. Русловi воднi баланси. Водогосподарськi воднi баланси. Складання водних балансiв для осушених та зрошуваних земель.

Методи спостережень та розрахункiв окремих елементiв водного балансу в межах рiчкових басейнiв - атмосферних опадiв, запасiв вологи в снiговому покривi, замкнутих вiд'ємних формах рельєфу та мiкропониженнях, русловiй мережi, водоймах, болотах, грунтах зони аерацiї i зони насичення.

Визначення та розрахунки стоку води, випаровування з водної поверхнi, поверхнi сушi i снiгу, транспiрацiї. Вивчення та розрахунки фiльтрацiї води в грунтi.

Водний баланс територiї України, окремих її регiонiв.

Рiчковi наноси та русловi процеси. Фактори формування завислих та донних наносiв, вiдкладiв. Вимiри та обчислення витрат i стоку твердих наносiв. Розрахунки твердих наносiв за наявностi та вiдсутностi даних спостережень. Селевi потоки. Русловi потоки, їх особливостi та типи.

Гiдравлiчний та геоморфологiчний способи вивчення руслових процесiв. Залежностi руслових процесiв вiд основних чинникiв. Вивчення руслових деформацiй. Стiйкiсть русла та кiлькiснi її показники.

Гирла рiчок. Особливостi гiдрологiчного i руслового режимiв гирлових дiлянок рiчок.

Термiчний та льодовий режим рiчок. Вивчення термiчного та льодового режимiв на гiдрометричнiй мережi Гідрометслужби. Розподiл температури води по глибинi i ширинi рiчки. Термiчний режим рiчок України, його залежнiсть вiд клiматичних, гiдрогеологiчних умов, господарської дiяльностi.

Льодовi явища, фактори їх формування. Льодостав, внутрiводний лiд, затори. Прогнози льодових явищ на рiчках.

Хiмiчний склад атмосферних опадiв, поверхневих, пiдземних вод та морських вод. Розчинені речовини, джерела їх надходження. Мінералізація та головнi iони. Концентрацiя iонiв водню, вмiст бiогенних та органiчних речовин. Закономiрностi розподiлу розчинених речовин у часi i просторi. Особливостi хiмiчного складу атмосферних опадів, поверхневих, грунтових, пластових i артезiанських вод, океанічних і морських вод. Гiдрохiмiчна зональнiсть поверхневих i пiдземних вод. Особливостi гiдрохiмiчного режиму природних вод в умовах техногенезу.

Стiк розчинених речовин. Формування стоку розчинених речовин. Витрати i стiк розчинених речовин. Розрахунки i показники iонного стоку, рiчкових басейнiв, окремих регiонiв України в цiлому. Зональнiсть показникiв iонного стоку i хiмiчної денудацiї.

Озера i водосховища. Походження озер та їх типи. Основнi відмінності озер від водосховищ, морфометричні їх характеристики. Спостереження за гідрометеорологічними елементами. Особливості гідрологічного режиму водойм - рівень та температура води, льодові явища, напрямок та швидкість течії, хвилювання мутнiсть води, деформацiї ложа та берегiв водойм.

Рiвняння водного балансу водойм, основнi складовi цього балансу i способи їх визначення.

Особливостi хiмiчного складу водойм. Розчиненi речовини, джерела їх надходження. Закономiрностi просторово-часових змiн хiмiчного складу озер i водосховищ. Баланс розчинених речовин, процеси евтрофiкацiї. Вплив господарської дiяльностi на гiдрологiчний та гiдрохiмiчний режим водойм.

Гiдрологiя болiт. Походження та типи болiт, їх поширення на територiї України. Гiдрометеорологiчнi спостереження на болотах - методологiчнi, за коливанням болотних вод, стоком води, водно-фiзичними властивостями торфу, термiчним режимом, промерзанням та вiдтаненням. Водний баланс болiт, визначення основних його компонентiв.

Воднi ресурси України, їх використання та охорона. Фактори формування водних ресурсiв, коливання їх обсягів в просторi та часi. Показники питомої водозабезпеченностi рiзних регiонiв України. Використання водних ресурсiв України, водокористування в окремих галузях економіки. Облiк та державне планування водокористовування. Водогосподарськi баланси. Якість води для різних видів водокористування. Охорона та пiдходи до вивчення забруднення водних ресурсiв рiзними галузями народного господарства - промисловими пiдприємствами, житлово-комунальним господарством, тваринницькими комплексами, транспортом, сiльськогосподарським виробництвом. Державне управлiння i контроль за використанням та охороною водних ресурсiв.

Список лiтератури

Аналітична хімія поверхневих вод / Б.Й.Набиванець, В.І.Осадчий, Н.М.Осадча та ін. - К., 2007.


Аполлов Б.А., Калинин Г.П., Комаров В.Д. Курс гидрологических прогнозов. - Л., 1974.
Бабкин В.И., Вуглинский В.С. Водный баланс речных водосборов. - Г.,
1982.
Быков В.Д., Васильев А.В. Гидрометрия. - Л., 1977.
Важнов А.Н. Гидрология рек. - М., 1976.
Великанов М.А. Гидрология суши. - Л., 1964.
Викулина З.А. Водный баланс озер и водохранилищ Советского Союза. - Л., 1979.
Владимиров А.М. Гидрологические расчеты. - Л., 1990.
Горев Л.Н., Пелешенко В.И. Методика гидрохимических исследований. - К., 1985.
Горев Л.М., Пелешенко В.I., Хiльчевський В.К. Гiдрохiмiя України. - К., 1995.
Гидрологические и водно-балансовые расчеты / Под ред. Н.Г. Галущенко - К., 1987.
Загальна гідрологія /За ред. В.К.Хільчевського і О.Г.Ободовського. - К., 2008.
Левковский С.С. Водные ресурсы Украины. - К., 1979.
Левківський С.С., Падун М.М. Раціональне використання і охорона водних ресурсів. - К., 2006.
Малi рiчки Укрїни. Довiдник. - К., 1991.
Михайлов В.Н., Добровольский А.Д., Добролюбов С.А. Гидрология. - М., 2005.
Ободовський О.Г. Руслові процеси. - К., 1998.
Пелешенко В.І., Хільчевський В.К. Загальна гідрохімія. - К., 1997.
Справочник по водным ресурсам. - К., 1987.
Чеботарев А.И. Общая гидрология. - Л., 1975.
Хільчевський В.К. Водопостачання і водовідведення: гідроекологічні аспекти. - К., 1999.
Хільчевський В.К., Дубняк С.С. Основи океанології. - К., 2008.
Хільчевський В.К., Осадчий В.І., Курило С.М. Основи гідрохімії. - К., 2012.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка