Ставицька Олена Григорівна. Психологічні особливості використання невербальних засобів спілкування у діяльності вчителя: дис канд наук: 19. 00. 07 2009. Вступ до роботи Актуальність теми дослідженняДата конвертації09.03.2016
Розмір97.6 Kb.
Ставицька Олена Григорівна. Психологічні особливості використання невербальних засобів спілкування у діяльності вчителя: дис. канд. наук: 19.00.07 - 2009.
Вступ до роботи
Актуальність теми дослідження. Важливою складовою професійної діяльності вчителя є спілкування з учнями у ході якого він кожного дня розв’язує комплекс різних за змістом завдань. Ефективність комунікативної діяльності, яка організовується вчителем на уроці та поза ним, обумовлена не лише продуманим вибором предметних технологій, але й умінням керувати вербальними і невербальними контактами з учнями, творчо вибудовувати систему педагогічно доцільних взаємовідносин, конструктивно вирішувати протиріччя та конфлікти, вмінням долати комунікативні бар’єри й ускладнення.

У сучасній вітчизняній і зарубіжній психології спостерігається особливий інтерес до проблеми професійно-педагогічної комунікації (І.Д. Бех, В.А. Семиченко, Н.В. Чепєлєва, В.В. Рибалка, І.А. Зязюн, Н.Г. Ничкало, М.Й. Боришевський, Г.О. Балл, Л.Е. Орбан-Лембрик, О.О. Леонтьєв, О.О. Бодальов, Г. Міллер, К. Роджерс, М. Форверг та ін.). Теоретичні та прикладні аспекти цього напрямку досліджень спрямовані на вивчення різноманітних феноменів даної проблеми, таких як: потреби в систематичному різноманітному обміні інформацією зі школярами в ситуаціях міжособистісної взаємодії (Г.О. Балл, В.А. Семиченко, Ю.М. Ємельянов, Н.І. Пов’якель, Л.А. Петровська, Г.В. Ложкін, М.В.Савчин та ін.); наявність у суб’єктів спілкування здібностей до здійснення комунікації (О.О. Бодальов, В.А. Кан-Калик, Я.Л. Коломінський, Л.Е. Орбан-Лембрик, Н.В. Кузьміна, Т.С. Яценко та ін.); спрямованість на набуття комунікативних умінь та навичок; переживання емоційного задоволення на різних етапах комунікації; можливості доступно, цікаво й емоційно передавати знання, формувати вміння й навички; пошук ефективних способів емоційної регуляції й саморегуляції експресивної поведінки вчителя (О.Я. Чебикін, В.А. Семиченко, Л.М. Мітіна, Т.В. Осадча, І.А. Зязюн, Т.С. Яценко та ін.).

Розуміння значимості використання вчителем невербальних засобів спілкування істотно підвищує ефективність і привабливість навчального процесу, допомагає у його регуляції і, навпаки, їх відсутність неминуче викликає комунікативні труднощі. Слід зазначити, що в ряді проведених досліджень підкреслювалась роль кінесичних та мімічних невербальних засобів, застосування яких дозволяють підвищити ефективність впливу усного слова, а також – здійсню-вати управління учбовим процесом (Н.В. Чепелєва, І.А. Зязюн, В.А. Семиченко, Н.П. Спаськівська, І.І. Риданова, Л.Е. Орбан-Лембрик, Н.Ю. Бутенко, Н.П. Волкова, А. Піз). У ряді досліджень розглядаються окремі елементи експресії в діяльності педагога, зокрема емоційно-інтонаційна виразність мовлення (Е.Л. Носенко, Н.В. Вітт; В.С. Овчинніков; О.Я. Чебикін). Вивченню проблеми розуміння та процесу сприйняття емоційного стану людини за мімічними ознака-ми присвячені дослідження В.А. Барабанщикова, Т.М. Малкової. Емоційність, як компонент педагогічного спілкування, педагогічної майстерності і творчості було розглянуто в дослідженнях Ю.П. Азарова, В.А. Кан-Калика, Д.Ф. Ніколенка, В.О. Сухомлинського, А.С. Макаренка.

Однак сторона педагогічного спілкування, в якій висвітлювалися б креативні, оригінальні та імпровізаційні моменти цього процесу, які обумовлені використанням невербальних засобів спілкування, а також суперечливість підходів, неоднозначність розуміння основних понять та особливостей невербального спілкування вчителя, недооцінка їх значущості для оптимізації навчально-виховного процесу залишається недостатньо вивченою як в теоре-тичному, так і в прикладному аспектах.

Враховуючи всю складність проблеми, її соціальна й практична значущість та недостатнє вивчення зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: ,,Психологічні особливості використання невербальних засобів спілкування у діяльності вчителя”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Тема наукового дослідження пов’язана з розробкою колективної теми кафедри вікової та педагогічної психології Інституту психології та педагогіки Рівненського державного гуманітарного університету ,,Феноменологія морального розвитку особистості: детермінація, механізми, генезис” (номер державної реєстрації 0106U000636).

Тема дисертаційного дослідження затверджена Вченою радою Рівненського державного гуманітарного університету (протокол № 5 від 28.12.2007 р.) та узгоджена Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 2 від 17.03.2008 р.).

Об’єкт дослідження – процес спілкування в умовах міжособистісної навчально-виховної взаємодії.

Предмет дослідження – психологічні особливості реалізації невербальних засобів спілкування у діяльності вчителя.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та емпіричній інтерпретації особливостей використання та продукування невербальних засобів спілкування у діяльності педагога, а також у розробці програми розвитку вмінь та навичок невербального спілкування у педагогічній діяльності.

Відповідно до висунутої мети, визначені наступні завдання дослідження:

1. Визначити сучасний стан досліджуваної проблеми невербального спілкування та використання невербальних засобів спілкування у діяльності вчителя.

2. Дослідити особливості продукування та використання вчителем невербальних (кінесичних, мімічних, фонаційних) засобів у навчально-виховному процесі.

3. Дослідити вплив невербальної поведінки вчителя на емоційний стан учня у міжособистісному спілкуванні в різних ситуаціях уроку.

4. Дослідити вплив особистісних та індивідуально-типологічних особли-востей учителя на ефективність продукування невербальних засобів спілкування.

5. Розробити та експериментально апробувати програму розвитку вмінь та навичок використання невербальних засобів спілкування вчителем у професійній діяльності.

Для розв’язання поставлених завдань застосовувались теоретичні та емпіричні методи дослідження. З-поміж теоретичних методів використовувались наступні: бібліографічний метод, який дозволив проаналізувати наукові підходи до розуміння сутності досліджуваних феноменів; аналіз, порівняння, систематизація й узагальнення отриманих даних. Емпіричні методи дослідження: метод спостереження – застосовувався для систематичного цілеспрямованого вивчення особливостей використання невербальних засобів спілкування педагогами; методи опитування: методики ,,Самооцінка використання невербальних засобів спілкування вчителем”, ,,Невербальна виразність учителя” – були використані для дослідження використання й продукування невербальних засобів й вивчення самооцінки емоційних переживань учителя у процесі спіл-кування з учнями та виявлення рівня розуміння школярами невербальної поведінки педагога; анкета-опитувальник для школярів (дві-серії – вербальна та невербальна) – для вивчення зв’язку між жестикуляцією вчителя та якостями його особистості у сприйнятті учнями; аналіз продуктів діяльності – (мовленнєвих висловлювань) для виявлення емоційних інтонацій, які найчастіше продукуються вчителем; методики визначення впливу невербальних засобів спілкування на емоційний стан школярів (тест Філліпса); 16 РF – опитувальник Кеттелла; тест Айзенка – для вивчення індивідуально-типологічних особливостей учителів; методика САН (скорочений варіант) – для самооцінки вчителями функціонального стану під час занять у тренінговій групі). Кількісна обробка експериментального матеріалу здійснювалася за допомогою кореляційного аналізу, t-критерію Стьюдента, 2 – критерію Пірсона.Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному: набули подальшого розвитку й узагальнення уявлення про систему засобів невербального спілкування та психологічні особливості невербальної комунікації. Уточнено визначення поняття ,,невербальне спілкування”, яке розглядається у співвідношенні до таких явищ, як невербальні засоби спілкування, невербальна комунікація, невербальна поведінка, експресивність, інтонаційна виразність. Уточнено та конкретизовано психологічні особливості використання невербальних засобів у діяльності вчителя та виявлено вплив невербальних засобів на емоційний стан школярів у процесі міжособистісної взаємодії. Розроблено програму психолого-педагогічних заходів навчання з розвитку вмінь та навичок використання невербальних засобів спілкування педагогом.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що розроблена і апробована програма психолого-педагогічних заходів із використанням методів активного соціально-психологічного навчання, яка спрямована на розвиток у вчителя вмінь та навичок невербального спілкування, може бути використана практичними психологами у сфері освіти, в роботі курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Апробований у дослідженні комплекс методик діагностування невербального спілкування вчителя може стати структурним елементом моніторингу успішності його професійного і особистісного становлення. Результати даного наукового дослідження можуть бути включені у програми навчальних дисциплін ,,Педагогічна психологія”, ,,Психологія спілкування” для студентів психологічних і педагогічних спеціальностей.

Результати дослідження подавалися на обласних науково-методичних, проблемно-цільових, навчально-практичних семінарах для працівників методич-них служб системи освіти та педагогічних працівників навчальних закладів Рівненської області (довідка № 932 від 18.12.08 р.), а також включено у навчальний план підготовки спеціалістів і магістрів спеціальності ,,Психологія” Рівненського державного гуманітарного університету (довідка № 184 від 16.12.08р.).Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на: науково-практичній конференції ,,Взаємообумовленість творчої роботи педагога та особистісного росту учня” (Рівне, 1997); Міжнародному семінарі з гуманістичної психології та педагогіки (Рівне, 1998); науковій конференції ,,Культура і освіта” (Острог, 2002); Всеукраїнській науково-практичній конференції ,,Виховання і розвиток особистості в умовах навчально-виховного процесу” (Рівне, 2001); Всеукраїнській науково-практичній конференції ,,Теорія і практика особистісно-орієнтованої освіти” (Запоріжжя, 2003); ІУ Міжрегіональному науково-практичному семінарі ,,Сучасний гуманізм і психологічні проблеми освіти” (Рівне, 2003); науково-практичній конференції ,,Соціально-психологічні детермінанти особистісного становлення сучасної молоді” (Луганськ, 2003); Міжнародній науково-практичній конференції ,,Формування парадигми самосвідомості в психологічній науці” (Рівне, 2004); Міжнародній науково-практичній конференції ,,Проблеми становлення фахівця-психолога у процесі вузівського навчання” (Ніжин, 2006); Міжнародній науково-практичній конференції ,,Ґенеза буття особистості” (Київ, 2006); Всеукраїнській науково-практичній конференції ,,Психосоціальний розвиток особистості” (Рівне, 2007); Всеукраїнській науково-практичній конференції ,,Освіта, розвиток і самореалізація молоді в умовах гуманізації суспільства” (Рівне, 2007); Міжнародній науково-практичній конференції ,,Проблеми психолінгвістики” (Переяслав-Хмельницький, 2007); Міжнародній науково-практичній конференції ,,Професійна психологія: реалії та перспективи розвитку” (Луцьк, 2008); Міжнародній науково-практичній конференції ,,Проблеми психолінгвістики” (Переяслав-Хмельницький, 2008); Всеукраїнській науково-практичній конференції ,,Психологічна допомога особистості: сучасний стан та перспективи розвитку” (Рівне, 2008); Міжнародній науково-практичній конференції ,,Психологія здоров’я людини” (Луцьк, 2009).

Публікації. Основні результати дослідження відображено в 14 публікаціях, 9 з яких – у фахових виданнях, включених до списку, затвердженого ВАК України.
Список опублікованих праць за тематикою дисертації:

 1. Ставицька О. Г. Особливості використання невербальних засобів у навчально-виховному процесі / О. Г. Ставицька // Наукові записки : Психологія і педагогіка. Вип.1. – Острог : Національний університет ,,Острозька Академія”, 2000. – С. 81-85.

 2. Ставицька О. Г. Психологія переконуючого впливу. Паралінгвістичний аспект / О. Г. Ставицька // Наукові записки : Психологія і педагогіка. Вип.2. - Острог : Національний університет ,,Острозька Академія”, 2001. – С. 83-90.

 3. Ставицька О. Г. Особливості емоційних відгуків вихованців на пред’явлені моральні вимоги / О. Г. Ставицька // Наукові записки : Психологія і педагогіка. Вип. 3. – Острог : Національний університет ,,Острозька Академія”, 2002. – С. 211-216.

 4. Ставицька О. Г. Мовленнєва експресія педагога та ефективність навчально-виховних впливів / О. Г. Ставицька // Наукові записки : Психологія і педагогіка. Вип. 4. – Острог : Національний університет ,,Острозька Академія”, 2002. – С. 53-62.

 5. Ставицька О. Г. Психологічний аналіз використання вербальних моральних приписів / О. Г. Ставицька // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. / За ред. С. Д. Максименка. – К. : 2003 т.V, ч. 6 – С. 259-263.

 6. Ставицька О. Г. Особливості використання невербальних засобів комунікації в діяльності психолога-практика / О. Г. Ставицька // Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / За ред. Академіка С. Д. Максименка. – К. : Міленіум, 2006. – Вип. 29. – С. 275-282.

 7. Ставицька О. Г. Особливості формування в молодших школярів уміння адекватно використовувати невербальні засоби спілкування / О. Г. Ставицька // Психологічні перспективи. Випуск 10., Луцьк, 2007. – С. 81-89.

 8. Ставицька О. Г. Особливості використання невербальних засобів спілкування в діяльності вчителя / О. Г. Ставицька // Гуманітарний вісник ДВНЗ ,,Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди”: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – С. 223-227.

 9. Ставицька О. Г. Формування вмінь та навичок використання невербальних засобів комунікації вчителем в професійній діяльності / О. Г. Ставицька // Гуманітарний вісник ДВНЗ ,,Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди” : Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – С. 118-121.

 10. Ставицька О. Г. Психологія використання паралінгвістичних засобів у структурі морального впливу на свідомість вихованців / О. Г. Ставицька // Наукові записки Рівненського державного педагогічного інституту ,,Оновлення змісту і методів психології та професійної орієнтації”. Вип. 4. – Рівне : РДПІ, 1998. – С. 74-78.

 11. Ставицька О. Г. Паралінгвістичні засоби у структурі мовленнєвого впливу : визначення понять / О Г. Ставицька // Наукові записки РДГУ. Вип. 16. – Рівне : РДГУ, 2001. – С. 45-48.

 12. Ставицька О. Г. Невербальні засоби мовленнєвого впливу в системі особистісно-орієнтованого виховання / О. Г. Ставицька // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ,,Теорія і практика особистісно-орієнтованої освіти”, (Запоріжжя, 8-10 квітня 2003 р.). І. частина. К-Запоріжжя. Вид. Просвіта, 2003. – С. 156-161.

 13. Ставицька О Г. Паралінгвістичні засоби мовлення вчителя та усвідомлення моральних вимог вихованцями / О. Г. Ставицька // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Формування парадигми самосвідомості у психологічній науці : Збірник наукових праць. Наукові записки РДГУ. Вип. 30. – Рівне : РДГУ, 2004. – С. 198-202.

 14. Ставицька О. Г. Психологічні особливості продукування фонаційних компонентів невербальної комунікації / О. Г. Ставицька // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць. Наукові записки РДГУ. Вип. 41. – Рівне : РДГУ, 2008. – С. 178-181.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка