Сучасної школиСкачати 417.6 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації16.03.2016
Розмір417.6 Kb.
  1   2
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОГО ВИПУСКНИКА

СУЧАСНОЇ ШКОЛИ

Анотація

В роботі подано модель формування випускника школи, яка стала переможцем ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу підготовки компетентного випускника загальноосвітнього навчального закладу серед педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності (2008 року).

Модель компетентного випускника розроблено з урахуванням принципів наукового моделювання, має наукове підґрунтя, основою якого є дослідження науковців з проблеми впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес.

Запровадження в навчально-виховний процес моделі компетентного випускника є новою справою як керівника закладу освіти, так і очолюваного ним педагогічного колективу. Саме модель випускника є системо-утворюючим фактором інноваційного розвитку закладу освіти, що вимагає переорієнтації навчально-виховного процесу, змін у змісті освіти та технологіях навчання, функціях учителя, управлінні закладом.ВИПУСКНИК ХХІ СТОЛІТТЯ - ТВОРЕЦЬ СВОГО ЖИТТЯ

Головне завдання сучасної системи освіти - створення умов для якісної освіти. Впровадження компетентнісного підходу - це найваж­ливіша умова, що працює на підвищення якості освіти.

Результатом та­кого процесу буде формування загальної компетентності людини, що є сукупністю ключових компетентностей, інтегрованою характерис­тикою особистості. Така характеристика має сформуватися в процесі навчання і містити знання, уміння, ставлення, досвід діяльності й поведінкові моделі особистості.

Необхідність конструювання особистості компетентного випускника виклика­на, з одного боку замов­ленням суспільства на «продукт педагогічної діяльності», а з іншого боку, тим, що кожна школа функціонує в специфічному середовищі, і риси особистості випускника конкретної школи можна прогнозувати, враховуючи специфіку цього се­редовища. Сьогодні все виразніше спостерігається невідповідність між зростаючою складністю оточуючого середовища і здатністю випускника загальноосвітньої школи орієнтуватися в ньому. Це висуває перед школою задачу підготовки випускника, здатного адекватно реагувати на зміни навколишнього світу, озброєного практико-орієнтованими знаннями, які дозволять йому реалізувати свої потенційні можливості: орієнтуватися в інформаційному просторі, управляти технологічними процесами, володіти комунікативними навиками, знаходити нестандартні рішення в складних ситуаціях і нести за них відповідальність.Модель компетентного випускника загальноосвітнього закладу

 • є складовою моделі освіт­нього простору;

 • має самостійну цілісність та значущість;

 • має нормативно-правову базу : Закон України «Про освіту»; Закон України “Про загальну середню освіту”, Національна доктрина розвитку освіти, Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи, Державні освітні стандарти; регіональна, районна та шкільна програми «Впровадження компетентісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес»

 • являє собою ідеал — орі­єнтир, на який спря­мована освіта навчального закладу;

 • це риси особистості випускника, здатного до самовизна­чення й самореалізації.

 • виконана в компетентісно орієнтованому підході,

 • висвітлює динаміку розвитку життєвої компетентності учня протягом навчання його в школі на різних ступенях загальноосвітнього закладу:

початкова – основна школа – старша школа

 • виконана мовою схематичних зображень та текстового опису.

Моделюючи особистість ви­пускника школи, педколектив виходить із загальнолюдських цінностей, загальнодержавних орієнтирів, національних і регіо­нальних особливостей, враховує специфіку профільної школи Під час розробки моделі враховува­ли думку учнів і бать­ків.
Опис існуючої моделі

Модель компетентного випускника загальноосвітнього закладу являючи собою орі­єнтир, на який спря­мована освіта навчального закладу, складовою моделі освіт­нього простору має самостійну цілісність та значущість.

Сучасна школа покликана забезпечити досягнення таких освітніх результатів , які б відповідали цілям розвитку особистості й сучасним вимогам суспільства . Реформування загальної середньої освіти, відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, Державних стандартів передбачає реалізацію принципів гуманізації освіти, її демократизації, методологічну переорієнтацію процесу навчання на розвиток життєвокомпетентного учня, здатного та гото­вого до особистісної життєтворчості, досягнення власного успіху.

Компетентнісний підхід в освіті пов'язаний з особистісно-орієнтованим і діяльнісним підходами до навчання, оскільки стосується особистості учня й може бути реалізованим і перевіреним тільки в процесі виконання конкретним учнем певного комплексу дій. Створення умов для на­буття необхідних компетентностей протягом усього життя сприятиме продуктивності та конкурентності людини на ринку праці; розвитку вміння адаптуватися у мінливому світі.

Компетентнісний підхід має виражену практичну спря­мованість, враховує життєві пот­реби особистості, покликаний подолати прірву між освітою й життям. Беручи до уваги аналіз проблеми компетентнісного підходу в середній освіті України (О.Овчарук, П.Горностай, І.Єрмаков), підходи Міжнародної комісії Ради Європи, Міжнародного департаменту стандартів, Організації економічного співробітництва та розвитку, переконуємося, що створення умов для набуття життєвих компетентностей сприятиме продуктивності та конкурентноздатності на ринку праці; скороченню безробіття завдяки розвитку адаптивної, кваліфікованої робочої сили; розвиткові середовища для інноваційних перетворень в умовах конкуренції; участі у формуванні демократичних засад суспільства; соціальному взаєморозумінню; дотриманню прав людини; підготовці до свідомого вибору професії.

Освіта відіграває провідну роль у формуванні життєвої компетентності особис­тості. Школа має допомогти учням в оволодінні технологіями життєтворчості. створити умови для розкриття потенціалу для самопізнання, самооцінки, самопрограмування, самоактуалізації, саморегуляції, самореалізації, самоконтролю, інтеграції в соціокультурний простір.

Підготовка компетентного випускника - го­ловний результат, критерій ефектив­ності освітньої діяльності школи, її впливу на соціальне життя.

З проектування моделі компетентного випускника починається окреслення цільових, змістових, тех­нологічних компонентів оновленого навчально-ви­ховного процесу загальноосвітнього навчального за­кладу .

Модель компетентного випускника загальноосвітнього закладу являючи собою орі­єнтир, на який спря­мована освіта навчального закладу, складовою моделі освіт­нього простору має самостійну цілісність та значущість.

Модель компетентного випускника ґрунтується на уявленнях про компетентність як загальну здатність особистості, над-предметне утворення, як інтегрований результат навчання, пов'яза­ний з уміннями використовувати знання та власний досвід у конкрет­них життєвих ситуаціях.

Комплекс цих життєвих умінь є центральним у системі компетентнісного підходу та виступає кінцевим результатом навчання

Модель представлена у вигляді якостей особистості випускника, здатного до самовизна­чення й самореалізації, який володіє наступними групами життєвих компетентностей.Пізнавальна компетентність:

 • навчальні досягнення , інтелектуальні завдання , уміння навчатися та оперувати знаннями ;

Особистісна компетентність:

 • розвиток індивідуальних здібностей і талантів ;

 • обізнаність у власних сильних та слабких сторонах;

 • здатність до рефлексії ;

 • динамічні знання .

Самоосвітня компетентність :

 • здатність до самонавчання ,організації власних прийомів самоосвіти;

 • відповідальність за рівень власної самоосвітньої діяльності ;

 • гнучкість застосування знань, умінь, навичок в умовах швидких змін;

 • самоаналіз , самоконтроль за власною діяльністю .

Соціальна компетентність :

 • співпраця , робота в команді, комунікативні навички ;

 • здатність приймати свої рішення і прагнути до розуміння власних потреб;

 • уміння визначити особисті ролі в суспільстві ;

 • ціннісні орієнтації ;

 • розвиток особистісних якостей, саморегуляція

 • культура міжособистісних стосунків.

Компетентне ставлення до власного здоров’я:

 • соматичне здоров’я;

 • клінічне здоров’я;

 • фізичне здоров’я;

 • психічне здоров’я;

 • валеологічні знання.


Модель охоплює три ступеня навчання загальноосвітньої школи:

 • початкова школа,

 • основна школа ,

 • старша школа

Структуризація моделі відображає динаміку розвитку життєвої компетентності учня протягом навчання його на різних ступенях загальноосвітнього навчального закладу: початкова – основна школа – старша школа.
Модель визначає суб'єктів діяльності в системі компетентнісно орєнтованого підходу:

 • особистість, що розвивається

 • сім’я,

 • школа,

 • оточуюче середовище,

 • державні структури, які і прямо, і опосередковано через державну освітню політику впливають на становлення особистості.

Формування компетентностей учнів відбувається в процесі обо­в'язкової взаємодії всіх суб'єктів.

Державні структури створюють необхідну матеріально-технічну базу для навчального закладу, на забезпечення виховання, і розвиток дітей спрямовані державні програми.

Сім’я створює необхідні умови для виховання, і розвитку дітей, закладаючи основи моральності, здорового способу життя; бере активну участь у суспільному житті, підтримує міцний зв’язок зі школою.

Школа забезпечує необхідні умови для розвитку дитини і формування життєвих компетентностей.

Учителі забезпечують педагогічну підтримку, ґрунтуючись на оновленому змісті освіти (Державний стандарт початко­вої, базової і повної середньої освіти), використовуючи активні методи, групові форми організації навчання, особистісний підхід у навчанні та вихованні.

Адміністрація та інші управлінські струк­тури здійснюють моніторинг якості освіти з метою вироблення оптималь­них управлінських рішень на всіх рівнях, координують спільну навчаль­но-виховну діяльність родини, навчального закладу та інших установ, у тому числі через реалізацію певної системи виховних заходів.

Оточуюче середовище – потужний і дієвий чинник у формуванні компетентної особистості. Особливе місце в ньому посідають позашкільні установи, які впливають на виховання і розвиток підростаючого покоління.

 • дошкільні заклади,

 • професійні і вищі навчальні заклади,

 • позашкільні установи

 • медичні установи,

 • установи культури і спорту

 • громадські організації та угрупування

 • засоби масової інформації

Психолого-педагогічний супровід роз­витку особистості починається змалечку , з дитсадка , має вихід на неперервну освіту, заклади і установи середовища, де зростає дитина.

Професійне самовизначення учнів із виходом на відповідний про­фесійний чи вищий навчальний заклад здійснюється через профільне навчання. Позашкільні виховні заклади роблять внесок у формування компетентностей учнів через розвиток їх творчих здібностей.Громадські та культурні організації - здійснення культурної співпраці, проведення бла­годійних акцій та волонтерство.

Засоби масової інформації (через формування інформаційної культури особистості).

Модель відображає методи (шляхи) розвитку життєвої компетентності в рамках загальноосвітнього навчального закладу:

 • можливості предметів інваріантної та варіативної складової навчального плану,

 • профільна та до профільна підготовка

 • форми організації ефективної діяльності на уроках і в позаурочний час,

 • можливості дитячих об’єднань, громадських організаці, клубів, гуртків

Модель підготовки компетентного випускника загальноосвітнього закладу успішно впроваджуватиметься тільки за умови системного підходу та максимальної реалізації потенційних можливостей кожного суб'єкта і їх взаємодії .
Актуальність проекту

Сучасна школа покликана забезпечити досягнення таких освітніх результатів , які б відповідали цілям розвитку особистості й сучасним вимогам суспільства .

Реформування загальної середньої освіти, відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, Державних стандартів передбачає реалізацію принципів гуманізації освіти, її демократизації, методологічну переорієнтацію процесу навчання на розвиток життєвокомпетентного учня, здатного та гото­вого до особистісної життєтворчості, досягнення власного успіху.

Компетентнісний підхід має виражену практичну спря­мованість, враховує життєві пот­реби особистості, покликаний подолати прірву між освітою й життям. Беручи до уваги аналіз проблеми компетентнісного підходу в середній освіті України (О.Овчарук, П.Горностай, І.Єрмаков), підходи Міжнародної комісії Ради Європи, Міжнародного департаменту стандартів, Організації економічного співробітництва та розвитку, переконуємося, що створення умов для набуття життєвих компетентностей сприятиме продуктивності та конкурентноздатності на ринку праці; скороченню безробіття завдяки розвитку адаптивної, кваліфікованої робочої сили; розвиткові середовища для інноваційних перетворень в умовах конкуренції; участі у формуванні демократичних засад суспільства; соціальному взаєморозумінню; дотриманню прав людини; підготовці до свідомого вибору професії.

Освіта відіграває провідну роль у формуванні життєвої компетентності особис­тості. Школа має допомогти учням в оволодінні технологіями життєтворчості. створити умови для розкриття потенціалу для самопізнання, самооцінки, самопрограмування, самоактуалізації, саморегуляції, самореалізації, самоконтролю, інтеграції в соціокультурний простір.

Підготовка компетентного випускника - го­ловний результат, критерій ефектив­ності освітньої діяльності школи, її впливу на соціальне життя.З проектування моделі компетентного випускника починається окреслення цільових, змістових, тех­нологічних компонентів оновленого навчально-ви­ховного процесу загальноосвітнього навчального за­кладу .

Мета та завдання проекту

Мета проекту:

- підготовка та впровадження моделі випускника як життєспроможної особистості, здатної до творчої самореалізації та саморозвитку;

 • створення компетентнісно орієнтованої моделі відкритого освітнього середовища як необхідної умови підготовки компетентного випускника
 • розвиток професійної компетентності педагогів та керівників шкіл


Завдання проекту:

 • управлінські:

- координація діяльності управлінських та методичних структур щодо впровадження системи компетентнісно орієнтованого навчання;

 • забезпечення умов для створення повноцінного освітнього простору розвитку життєтворчої компетентності учнів;

 • визначення перспективних шляхів формування і розвитку ключових компетентностей учнів в сучасних умовах ;

дидактичні:

 • підвищити якість освіти в школі шляхом впровадження технологій компетентнісно орієнтованого навчання, технологій оцінювання рівня сформованості ключових компетентностей учнів;

 • спільний творчий пошук педагогами та учнями шляхів формування життєвої компетентності, підготовка випускників до свідомого вибору професії, створення умов для профілізації;

виховні:

 • створити відкри­тий освітній простір, що забезпечить умови для інтелектуального, морального, соціального ста­новлення особистості, розвитку ціннісних орієнтацій, творчих здібностей особистості через систему позаурочної діяльності та насичене культур­не й освітнє середовище;

науково-методичні:

 • поетапна апробація проекту підготовки моделі випускника, спрямованого на становлення особистості як суб’єкта життєтворчості;

 • впровадження перспективних технологій, активних форм і методів підвищення інноваційної культури педпрацівників, організація психолого-педагогічних та соціологічних досліджень;

суспільно-педагогічні:

 • створення компетентнісно орієнтованої моделі відкритого освітнього середовища, яке може стати частиною майбутньої системи суспільних відносин, задовольняти соціальний запит і розкривати потенційні можливості особистості ;

 • встановлювати і підтримувати зв'язки школи, сім'ї, позашкільних за­кладів та культурних установ, налагодити спів­робітництво для реалізації мети проекту;

 • створити позитивний імідж навчального закладу.


МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОЕКТУ:


 • Основні положення законів та урядових постанов, що стали підставою для розроблення та впровадження сучасного змісту освіти: Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національна доктрина розвитку освіти, Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи, загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, Державні освітні стандарти;

 • Регіональна, районна та шкільна програми «Впровадження компетентісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес»,

 • Ідея гуманізації й демократизації укладу шкільного життя;

 • Ідея випереджувальної освіти, профілізації;

 • Принцип діяльнісної спрямованості навчання та виховання;

 • Принцип саморозвитку, самоорганізації, самоствердження й самореалізації особистості.

КОНЦЕПТУАЛЬНА БАЗА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ:

 • Технологія управління пошуковою діяльністю (І.Чечель);

 • Особистісно орієнтоване навчання та виховання (І.Якиманська);

 • Профільне навчання (М.Гузик );

 • Технології інтерактивного навчання (О.Пометун, М.Скрипник);

 • Проблемне навчання (І.Лернер, М.Махмутов);

 • Технологія розвитку критичного мислення.

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУЗміст проекту

Виконавці

Результати

виконання
І етап – підготовчо - аналітичний (2005-2006 н.р.)
1

Виявлення науково-методичної проблеми ,обґрунтуван­ня її актуальності, вивчення суті, визначення шляхів та засобів реалізації.

Педагогічний колектив

Обмін думками

2

Інформаційний супровід діяльності педколективу з проблеми

Заступник директора з НВР

Протокола) Аналіз нормативних документів з позицій інновацій у змісті освіти:

Закони України « Про освіту», « Про загальну середню освіту», Національна доктрина розвитку освіти України; Концепція загальної середньої освіти, Державні стандарти.


Заступник директора з НВР

Методична рада

Аналіз


Обмін думками

Вивчення проблемиб) Аналіз регіональної програми « Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес»
в) Підбір і вивчення стану розроб­ки проблеми в науково-педагогічній літературі. Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду з формування компетентнісного підходу до змісту освіти. ( О. Овчарук , А. Хуторський, О. Новосельская , І. Єрмаков та ін.)
4

Звязкок з районним методкабінетом з проблем компетентнісно орієнтованого підходу в освіті

Педколектив

Одержання методичної допомоги
5

Пошук ППД, відвідування уроків учителів інших шкіл, що працюють над даною проблемою.

Вчителі школи

Вивчення досвіду
6

Вивчення рівня підготовки педкадрів до впровадження компетентнісно орієнтованого підходу. ( анкетування , співбесіди, опитування)

Заступник директора з НВР, психолог

Аналіз, узагальнення
7

Відвідування уроків, позакласних заходів з метою виявлення професійного рівня вчителів, їх готовності до впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес

Адміністрація


Аналіз, узагальнення


8

Створення ініціативної творчої групи для організації роботи за проблемою

Методична рада

План роботи
9

Cкладання порівняльної таблиці „Модель традиційної організації навчально-виховного процесу” і „Модель організації навчально-виховного процесу на підставі компетентнісного підходу”

Творча група

Порівняльна таблиця
10

Розробка концепції діяльності з дослідження та реалізації проблеми проекту. Вибір стратегії формування життєвих компетентностей учнів

Педагогічний колектив

Концепція діяльності школи
11

Розробка шкільної освітньої програми «Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес»

Творча група

Проект програми

12

Проведення педконсиліуму «Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес»

Заступник директора з НВР

Удосконалення проекту програми
13

Проведення педради « Про формування готовності педколективу до впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес . Затвердження програми «Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес ».

Адміністрація


Обмін думками

Затвердження програми


14

Обговорення проблеми на профспілкових зборах.

Голова ПК

Протокол
ІІ етап – дослідницький (2006-2007 н.р.)

1

Створення умов для вирішення завдань проекту:

Педколектив • Комплектація шкільної бібліотеки, методичного кабінету науково-методичними матеріали за темою

Адміністрація школи

Науково-методичні матеріали з проблеми
 • Організація роботи консультпункту з проблеми

Творча група

Консультації
 • Складання анотованого списку літератури, словників з проблеми

Творча група

Список літератури з проблеми, тезаурус
 • Накопичення науково - методичного матеріалу з проблеми

Вчителі школи

Кейс
2

Організація психологічного забезпечен­ня роботи за проектом.

Психологічна служба • Розробка методичних наробок для моніторингу формування і оцінювання життєвих компетентностей учнів : інструментарій (анкети, опитування, тести, методики, технології), критерії оцінювання рівнів сформованості життєвих компетентностей ;

Психологічна служба,

педколективОпис і розробка інструментарію

Критерії оцінювання • Діагностика сформованості основних компетентностей школярів, ціннісних орієн­тацій, мотивації діяльності тощо.

Психологічна служба, учні

Аналіз, узагальнення, рекомендації
 • Діагностика з метою виявлення соціального замовлення на формування в учнів життєвих компетентностей

Психологічна служба

Батьки, громадськістьПротоколи, рекомендації
3

Педагогічна рада «Яким буде наш випускник?» з метою визначення компетентностей випускника початкової, основної, старшої школи

Заступник директора з НВР Педколектив

Перелік ключових компетентностей
4

Презентація і захист педагогічних напрацювань з означеної проблеми.

Вчителі школи

Творче портфоліо
5

Ідентифікація ключових компетентностей за освітніми галузями, предметами. Виявлення можливостей предметів для формування життєвих компетентностей учнів

Вчителі школи

Самоосвітня діяльність вчителів,

6

Аналіз критеріїв навчальних досягнень і використання їх для оцінки рівня сформованості життєвих компетентностей

Вчителі школи

Аналіз критеріїв
7

Розробка моделей компетентного випускника початкової, основної, старшої школи

Творча група

Граф-схема

8

Засідання шкільних методоб’єднань « Шляхи впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес».

Керівники ШМО

Протокол

Педнаробки


9

Організація роботи постійно діючого психолого-педагогічного семінару, конференцій, педчитань з проблеми

Вчителі школи

Самоосвітня діяльність вчителів
10

Складання моделі компетентнісно-орієнтованої школи як освітнього середовища для формування компетентного випускника

Творча група

Граф-схема

11

Складання моделі Професійно-управлінська компетентність педагогів

Творча група

Граф-схема
12

Розробка навчального плану відповідно до про­грами дослідження, переходу до профільності.

Адміністрація

Навчальний план
12


Вивчення ППД та організація його розповсюдження на рівні школи з метою вдосконалення системи роботи вчителів над проблемою

Вчителі школи

Адміністрація.Самоосвітня діяльність учителів

Аналіз, рекомендації


14

Підготовка науково-методичного забез­печення викладання нових навчальних курсів

Педколектив


Педнаробки
ІІІ етап – практичний 2007-2008 н.р., 2008-2009 н.р.)

1

Організація проходження курсової перепідготовки з означених проблем педагогічними і керівними кадрами школи при Дон обл ІППО

Адміністрація


Курсова перепідготовка
2

Проведення поточного діагностування рівня підготовки педагогічних кадрів до процесу формування життєвих компетентностей

Психологічна служба


Аналіз діагностичних матеріалів
3

Організація методичних семінарів, лекцій, методичних рингів, занять-консультацій для вчителів

Методична рада

КонсультпунктЛекції, виступи,

4

Проведення педрад, педагогічних консиліумів з питання оцінки ефективності впровадження компетентнісно орієнтованого підходу, моделі підготовки компетентного випускника в НВП

Методична рада


Лекції, виступи,

Протоколи


5

Організація роботи щодо впровадження компетентнісно орієнтованого підходу, моделі підготовки компетентного випускника:

 • Розробка основних положень, рекомен­дацій, методів, заходів, технологій, найбільш ефективних у роботі даної школи, кожного педагога зокрема;

Адміністрація

Творча групаРекомен­дації • Обговорення рекомендацій на засіданнях ШМО, вироблення заходів стосовно їх реалізації.

Керівники ШМО

План заходів
6

Організація взаємовідвідування уроків, вивчення й виконан­ня вчителями запропонованих методичних рекомендацій

Адміністрація


Аналіз, рекомендації
7

Вдосконалення методики аналізу відвіданих уроків керівни­ками школи, методичним активом

Адміністрація


Корекція методики аналізу відвіданих уроків
8

Надання адресної допомоги тим працівникам, в яких є утруднення з вирі­шенням проблеми.

Передові, творчі вчителі школи

Поширення досвіду
9

Творчі звіти кращих учителів за результатами роботи

Вчителі школи

Творчі звіти
10

Узагальнення та впровадження в практику роботи вчителів ППД з даної проблеми

Адміністрація


Вивчення досвіду
11

Створення банку інформації щодо впровадження проблеми в навчально-виховний процес школи;

Творча група

Науково-методичний кейс
12

Випуск методичних бюлетенів з досвіду роботи над пробле­мою

Творча група

Методичні бюлетені
13

Здійснення системи заходів щодо вироблення вмінь педагогічної рефлексії особистого досвіду з теми проекту

Психологічна служба


Тренінги, консультації
14

Виконання навчального плану, сформованого відповідно до теми проекту.

Адміністрація

ПедколективВиконання навчального плану
15

Забезпечення наступності в роботі щодо формування життєвих компетентностей на всіх ступенях освіти школярів ( « круглі столи»; моніторингові відслідкування)

Адміністрація

Педколектив
Матеріали, наробки, узагальнення,оцінка результатів діяльності
16

Організація допрофільного навчання в школі І — II ступенів шляхом введення факультативів, курсів за вибором, гуртків

Адміністрація


Функціонування факультативів, курсів за вибором, гуртків
17

Підготовка науково-методичного забезпе­чення курсу «Самовдоскона­лення особистості» (за методикою Г.Селевко) та його введення

Вчителі школи

Методичні матеріали
18

Удосконалення виховної системи школи через активізацію роботи дитячих громадських організацій, учнівського самоврядування, розвиток мережі гуртків, клубів, секцій.

Заступник директора з виховної роботи Педколектив

Удосконалення діяльності
19

Надання учням відповідної допомоги з формування життєвих компетентностей

Консультпункти,

Тренінги, консультації
20

Поєднання зусиль школи і громадськості в створенні умов для реалізації проекту.

Адміністрація

Голова сільської ради

Батьківський комітет


Створення умов для реалізації проекту.
21

Поширення теоретико-педагогічних знань серед батьків щодо означеної проблеми.

Консультпункти,

Тренінги, консультації
22

Апробація комплексу моніторингових досліджень відслідкування,

регулювання та корекції процесу формування та технологій оцінювання рівня сформованості життєвих компетентностей школярів.Психологічна служба


Узагальнення та оцінка результатів діяльності
23

Вивчення результативності вті­лення проекту:

Адміністрація

ПедколективАналіз,

узагальнення, висновки про результатівність діяльності

 • анкетування учнів;

Психологічна служба
 • анкетування батьків;

Психологічна служба
 • проведення співбесіди з учи­телями;

Творча група
 • проведення зрізових кон­трольних робіт;

Адміністрація
 • організація держприймальні.

Голова сільської ради
24

Тематичні перевірки стану впровадження та контролю за набуттям ключових компетентностей.

Адміністрація


Вивчення стану , контроль (Довідка)
IV етап — узагальнюючий. Аналіз і корекція результатів проектування

( 2009-2010)1

Відслідкування рівнів сформованості ключових компетентностей учнів, прийняття доцільних управлінських рішень за результатами моніторингу.

Адміністрація


Аналіз, узагальнення, висновки, управлінське рішення
2

Розробка методичних рекомендацій щодо раціонального здійснення моніторингу та вироблення управлінських рішень на підставі отриманих даних.

Психологічна служба

Адміністрація

Творча група
 • оформлення результатів дослідження у вигляді методичних порад, випуску методичних бюлетенів, інших матеріалів;

Вчителі школи

Методичні матеріали
 • проведення підсумкової методичної конференції (педагогіч­них читань, засідання педради), твор­чих звітів учителів з проблеми;

Адміністрація


Виступи, творчі звіти,

протоколи


 • підбиття підсумків роботи, формування нових традицій школи.

Педколектив

Аналіз, висновки,
3

Аналіз нового стану життєдіяльності школи, визначення переваг і недоліків. Формулювання пропозицій щодо корекції системи. Розробка стратегії подальшого розвитку школи

Адміністрація

ПедколективАналіз, висновки, пропозиції, управлінське рішення
4

Звіт адміністрації школи перед колективом та громадськістю про результатив­ність упровадження компетентнісно орієнтованого підходу

Адміністрація

Звіт, висновки
5

Реалізація практичних заходів, спрямованих на усунення недоліків функціонування та розвитку школи життєвої компетентності.

Адміністрація

ПедколективРеалізація практичних заходів
6

Підготовка до друку методичних матеріалів з проблеми проекту


Творча група

Методичні матеріали  1   2


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка