Сумісна робота сонячних електричних станцій, малих гідроелектростанцій та біогазових установок в системіСторінка1/15
Дата конвертації12.03.2016
Розмір1.11 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Вінницький національний технічний університет
Факультет електроенергетики та електромеханіки

Кафедра електричних станцій та системПояснювальна записка

до кваліфікаційної роботи

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
на тему:

сумісна робота сонячних електричних станцій, малих гідроелектростанцій та біогазових установок в системі
08-15.МКР.006.00.112 ПЗ

Виконав: студент 2 курсу, групи ЕС-14м

спеціальності

8.05070101 – «Електричні станції»

Бартецька І. А.
Керівник:

д.т.н., проф., зав. каф. ЕСС

Лежнюк П. Д.

«____» __________________ 20__ р.


Консультант з економічної частини:

к.т.н., доцент., доцент каф. ЕСС

Нетребський В. В.________________
Консультант з ОП та БНС:

д.п.н., професор

Кобилянський О.В. _______________

Вінниця – 2015

Вінницький національний технічний університет

Факультет електроенергетики та електромеханіки

Кафедра електричних станцій та систем

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Галузь знань 0507 – «Електротехніка та електромеханіка»

Спеціальність 8.05070101 – «Електричні станції»


ЗАТВЕРДЖУЮ

завідувач кафедри ЕСС

д.т.н., професор Лежнюк П.Д.

_______________________

«___» ___________ 20__ р.

З А В Д А Н Н Я

НА МАГІСТЕРСЬКУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ
Бартецькій Ірині Анатоліївні

(ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО БАТЬКОВІ)

1. Тема роботи: Сумісна робота сонячних електричних станцій, малих гідроелектростанцій та біогазових установок в системі

та керівник роботи Лежнюк Петро Дем’янович, д.т.н., професор ,

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом ВНТУ від « __ » __________ 20__року № __ .

2. Строк подання студентом роботи:

3. Вихідні дані до роботи: дані про параметри елементів ЕМ з НДЕПерелік літературних джерел для виконання спеціальної частини.

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити): Характеристика відновлювальних джерел енергіїМоделювання режимів роботи відновлюваних джерел енергії

у розподільних електричних мережах

Вплив сумісної роботи СЕС, малих ГЕС та біогазових установок

на роботу розподільних електричних мереж

Моделювання вартісної характеристики якості функціонування локальної електричної системи

Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

5. Перелік ілюстративно-графічного матеріалу:1. Граф зміни станів локальної електричної системи.

2. Фідер ПС 35/10 кВ «Вендичани»

3. Схеми приєднання РДЕ в електричній мережі.

4. Електрична схема Слобода-Бушанської ГЕС.

6. Консультанти розділів проекту (роботи)Розділ

Прізвище, ініціали та посада

консультантаПідпис, дата

завдання видав

завдання прийняв

Охорона праці та безпека в НС

Кобилянський О. В.,

д.п.н., професорТехніко-економічна частина

Нетребський В.В.,

к.т.н., доцент


7. Дата видачі завдання «____» ____________ 20__ р.


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


з/п


Назва етапів дипломного

проекту (роботи)Термін виконання етапів роботи

Примітка

1

Опрацювання навчальної та наукової літератури і складання плану роботи2

Обробка фактичного матеріалу з застосуванням ПЕОМ3

Написання першого варіанту текстової частини, подання керівникові4

Усунення недоліків, написання остаточного варіанта текстової частини5

Оформлення магістерської роботи6

Попередній захист МКР7

Рецензування МКР8

Захист МКРСтудент Бартецька І. А.(підпис)

Керівник роботи Лежнюк П. Д.(підпис)

Анотація

Бартецька І. А. «Сумісна робота сонячних електричних станцій, малих гідроелектростанцій та біогазових установок в системі». Магістерська кваліфікаційна робота. – Вінниця: ВНТУ. 2015.– 109 с. Бібліогр.:56. Іл.:21. Табл.:17.

Розглянуто характеристику сонячних електричних станцій, малих гідроелектростанцій та біогазових установок, їх сумісну роботу, різні типи сонячних станцій та їх складових елементів, а також сонячний потенціал України. Охарактеризовано стан малої гідроенергетики України, наведено схеми, які найчастіше використовують при будівництві малих гідроелектростанцій, а також в загальному описано біогазові установки.

Описано загальну оцінку впливу розосереджених джерел електроенергії на роботу розподільних електричних мереж, а також сумісну роботу сонячних електричних станцій, малих гідроелектростанцій та біогазових установок в локальній енергетичній системі. Показано аналіз впливу сонячних станцій та малих ГЕС на режими роботи електричної мережі, а також їх вплив на втрати електроенергії в електричних мережах.
Ключові слова: відновлювальні джерела енергії, сумісна робота, сонячні електричні станції, малі гідроелектростанції, біогазові установки.

Annotation

Bartetska I. A. "Joint work of solar power plants, small hydropower plants and biogas plants in the system." Master's qualification work. - Ball: NTB. 2015.- 109 p. Refs. 56. Fig. 21. Tab. 17.


Considered of solar power plants, small hydropower plants and biogas plants, their joint operation, various types of solar plants and their components, and solar potential of Ukraine. Characterized status of small hydropower Ukraine, the scheme, which are often used in the construction of small hydropower plants and biogas described in the general settings.

Describe the overall assessment of the impact of distributed sources of electricity for operation of electrical distribution networks and joint operation of solar power plants, small hydropower plants and biogas plants in the local power grid. Showing analysis of the impact of solar plants and small hydropower plants in electric network modes and their effect on the losses in the power grids.


Keywords: renewable energy sources, collaborate, solar power plants, small hydropower, biogas plants.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка