Сумісна робота сонячних електричних станцій, малих гідроелектростанцій та біогазових установок в системіСторінка15/15
Дата конвертації12.03.2016
Розмір1.11 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

5.4Висновки до розділу 5


Іонізуючі випромінювання та електромагнітний імпульс є факторами, які найбільше впливають на роботу елементів станції, тому оцінка безпеки роботи електроенергетичної системи є необхідною.

Для безпечної роботи в умовах електромагнітного імпульсу необхідно провести розрахунок при коефіцієнті безпеки, за якого умови сприятливі і не впливають на здоров'я працюючих. Розрахунки показали, що в умовах дії електромагнітних випромінювань, безпечна робота підсистем ЕЕС гарантується при розрахованих значеннях горизонтальних і вертикальних складових напруженості електричного поля.

За умови застосування всіх розроблених заходів по підвищенню стійкості роботи СЕС в умовах надзвичайних ситуацій робота електричної станції буде стійкою, а виробничий процес не буде перериватись.

Висновки


В даній магістерській кваліфікаційній роботі досліджено сумісну роботу сонячних електричних станцій, малих гідроелектростанцій та біогазових установок. Подано характеристику нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії. Охарактеризовано сонячні електричні станції, наведені їх основні види, вказані переваги та недоліки даних типів електростанцій. Подано опис малих гідроелектростанцій, їхні типи, поділ за потужністю та місця для їх розташування. Описано загальну характеристику біогазових установок.

Подано загальну оцінку впливу розосереджених джерел електроенергії на роботу розподільних електричних мереж. Виконано моделювання режимів роботи відновлюваних джерел енергії у розподільних електричних мережах. Побудовано графіки роботи відновлювальних джерел енергії в локальній енергетичній системі, а також сумарний добовий графік роботи відновлювальних джерел енергії. Показано аналіз впливу сонячних станцій, малих гідростанцій та біогазових установок на режими роботи електричної мережі, а також вплив розосереджених джерел на втрати електроенергії в електричних мережах. Показано варіанти приєднання сонячних станцій, малих гідностанцій та біогазових установок в електричній мережі.

Україна має значний потенціал для розвитку СЕС та МГЕС. Тому використання сонячних електричних станції та малих гідроелектростанцій набуває все більшого застосування в нашій країні. Вони є провідними галузями майбутньої енергетики. Використання таких станцій зменшить витрати на обслуговування, повністю виключить витрати на паливо і головне – зменшить викиди в атмосферу шкідливих речовин за рахунок зменшення експлуатації традиційних електростанцій на твердому паливі.

За результатами магістерської роботи показано, що нестабільність сонячних, вітрових станцій та в певній мірі малих гідроелектростанцій може бути скомпенсована за рахунок біогазових установок як накопичувача енергії.Список використаних джерел


  1. Відновлювана енергетика ХХІ століття: X міжнарод. наук.-практ. конф.: матеріали конференції. – Крим, 2011. – 396 с.

  2. Відновлювана енергетика ХХІ століття: XІ міжнарод. наук.-практ. конф.: матеріали конференції. – Крим, 2011. – 405 с.

  3. Електронний ресурс http://ecj.oa.edu.ua/articles/2013/n23/8.pdf

  4. Наукові записки. Серія «Економіка»

  5. Електронний ресурс Renewables 2012 global status report Режим доступу до журн.: http://www.map. ren21.net/GSR/GSR2012_low.pdf

  6. Дудюк Д.Л., Мазепа С.С., Гнатишин Я.М. Нетрадиційна енергетика: Навч. посібник.– Львів: “Магнолія плюс”.– 2007. – 262с.

7. Паливно-енергетичний комплекс України в контексті глобальних енергетичних перетворень / [Шидловський А.К., Стогній Б.С., Кулик М.М. та ін.] – Київ: Українські енциклопедичні знання, 2004. – 468 с.

8. Лежнюк П. Д. Оптимальне керування розосередженими джерелами енергії в локальній електричній системі / П. Д. Лежнюк, В. В. Кулик, О. А. Ковальчук // Праці Інституту електродинаміки НАН України. Збірник наукових праць. Спеціальний випуск. Ч. 1. – 2011.– С. 48–55. – ISSN 1727-9895

9.Електронний журнал «BP Statistical Review of World Energy» – Режим доступу до журн.: http://www. bp.com/assets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_.

10. Буцьо З. Ю. Мала гідроенергетика: світовий досвід і перспективи розвитку в Україні / З. Ю. Буцьо, Л. М. Луцюк, О. В. Гаврюк // Електропанорама. – 2011. – №6. – С. 47–51.

11. Електронний ресурс http://ecotown.com.ua/news/Ukrayinskyy-biohaz-mozhe-zaminyty-20-rosiyskoho-hazu/

12. Кудря С. О. Структурні тенденції в енергетиці Європи і розвиток відновлюваної енергетики / С. О. Кудря, Б. Г. Тучинський, В. Г. Дресвянніков, З. У. Рамазанова // Відновлювана енергетика. – 2005. – № 1. – С. 36-40. – ISSN 1819-8058.

13. Електронний ресурс http://www.agro-business.com.ua/zhyttieve-seredovysche/1268-suchasni-soniachni-tekhnologiii.html

14. Лежнюк П. Д. Оптимальне керування розосередженими джерелами енергії в локальній електричній системі / П. Д. Лежнюк, В. В. Кулик, О. А. Ковальчук // Праці Інституту електродинаміки НАН України. Збірник наукових праць. Спеціальний випуск. Ч. 1. – 2011.– С. 48–55. – ISSN 1727-9895.

15. Електронний ресурс http://tyzhden.ua/Economics/34111 12

16. Електронний ресурс http://www.ecospectr.com.ua/?NID=70

17. Цветков Е. В. Оптимальные режимы гидроэлектростанций в энергетических системах / Е.В. Цветков, Т. М. Алябышева, Л.Г. Парфенов; Под ред. Е.В. Цветкова. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 304 с.

18. Амосов А. А. Вычислительные методы для инженеров: Учеб. пособие / А. А. Амосов, Ю. А. Дубинский, Н. В. Копченова. – М.: Высш. шк., 1994. – 544 с. – ISBN 5-06-000625-5.

19. Бенькович Е. С. Практическое моделирование динамических систем / Е.С. Бенькович, Ю.Б. Колесов, Ю.Б. Сениченков. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 464 с. ISBN 5-94157-099-6.

20. Пантелеев А. В. Методы оптимизации в примерах и задачах: Учеб. пособие / А. В. Пантелеев, Т. А. Летова. – М.: Высш. шк., 2005. – 544 с. ISBN 5-06-004137-9.

21. NIST Releases Report on Smart Grid Development // National Institute of Standards and Technology (USA) – Recognized Standards for Inclusion In the Smart Grid Interoperability Standards Framework, Release 1.0 (електронний ресурс). Режим доступу: http://collaborate.nist.gov/twiki-sggrid/bin/view/_SmartGrid

InterimRoadmap/InterimRoadmapFinal

22. Лежнюк П. Д. Оптимальне керування розосередженими джерелами енергії в локальній електричній системі / П. Д. Лежнюк, В. В. Кулик, О. А. Ковальчук // Праці Інституту електродинаміки НАН України. Збірник наукових праць. Спеціальний випуск. Ч. 1. – 2011.– С. 48–55. – ISSN 1727-9895.

23. Лежнюк П. Д. Оптимізація режиму розподільних електричних мереж з розосередженими джерелами електроенергії / П. Д. Лежнюк, О. А. Ковальчук, В. В. Кулик // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Електротехніка і енергетика». – 2011. – Вип. 11 (186). – С. 250 –254. – ISSN 2074–2630.

24. Лежнюк П. Д. Критеріальне моделювання в задачах оцінки якості функціонування систем / П. Д. Лежнюк, В. О. Комар, Ю. В. Томашевський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2003. – №3. – С.48–52.

25. Лежнюк П. Д. Оцінка якості оптимального керування критеріальним методом / П. Д. Лежнюк, В. О. Комар. Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 108 с. – ISBN 966-641-201-2.

26. Майн Х. Марковские процессы принятия решений. / Майн Х., Осаки С. – М.: Наука, 1977. – 176 с.

27. Р. Биллинтон, Р. Аллан. Оценка надежности электроэнергетических систем / Пер. с англ. В. А. Туфанова, под. ред. Ю. А. Фокина.: Энергоатомиздат. М. 1988. – 287 с.

28. Лежнюк П. Д. Підвищення якості функціонування локальних електричних систем за рахунок відновлювальних джерел енергії / П. Д. Лежнюк, О. А. Ковальчук, В. О. Комар // Відновлювана енергетика ХХІ століття: XІІ міжнарод. наук.-практ. конф.: матеріали конференції. – Крим, 2011.– С. 52–55.

29. Кириленко А. В. Оптимизация режимов энергосистем в условиях рынка / А. В. Кириленко, В. Л. Прихно // Праці Інституту електродинаміки НАН України. Спеціальний випуск. Енергетичні ринки: перехід до нової моделі ринку двосторонніх контрактів і балансуючого ринку. – К.: 2009. – С. 3–10.

30. Праховник А. В. Модель інтеграції децентралізованої генерації в енергетичну систему на найвищому рівні ієрархії управління / А. В. Праховник, В. А. Попов, О. В. Кулик // Науковий журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія». Київ, НТУУ”КПІ”. – 2006. – №1. – С. 101–109.

31. B. Mahdad, K. Srairi and T. Bouktir. Optimal coordination and penetration of distributed generation with shunt FACTS using GA/fuzzy rules // Journal of Electrical Engineering & Technology. – 2009. – Vol. 4. – № 1. – P. 1-12.

32. Taro Kondo, Jumpei Baba, Akihiko Yokoyama. Voltage control of distribution network with a large penetration of photovoltaic generations using FACTS devices // IEEE Transactions on Power and Energy. – 2006. – Vol. 126. – № 3. – P. 347-358.

33. H. Hatta, S. Uemura and H. Kobayashi. Cooperative control of distribution system with customer equipments to reduce reverse power flow from distributed generation // Proceedings of IEEE Power&Energy Society General Meeting. – 2010. – P. 1-6.

34. Sharat Ranjan. DECENTRALISED POWER GENERATION AND DISTRIBUTION // Proceedings of the Himalayan Small Hydropower Summit. – Dehradun, India. – 2006. – P. 147-155.

35. . Кириленко А. В. Оптимизация режимов энергосистем в условиях рынка / А. В. Кириленко, В. Л. Прихно // Праці Інституту електродинаміки НАН України. Спеціальний випуск. Енергетичні ринки: перехід до нової моделі ринку двосторонніх контрактів і балансуючого ринку. – К.: 2009. – С. 3–10.

36. Лежнюк П. Д. Оптимізація режимів електричних мереж з малими ГЕС в умовах адресного електропостачання / П. Д. Лежнюк, В. В. Кулик, О. Б. Бурикін, О. А. Ковальчук // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск: Проблеми сучасної електротехніки. Ч. 3. – 2010. – С. 31–34. – ISSN 0204–3599.

37. Ковальчук О. А. Малі ГЕС в локальних електричних системах з розосередженим генеруванням / О. А. Ковальчук, О. В. Нікіторович, П. Д. Лежнюк, В. В. Кулик // Гідроенергетика України. – 2011. – №1. – С. 54–58. – ISSN 1812-9277.

38. Лежнюк П. Д. Розосереджені джерела електроенергії в електричних мережах / П. Д. Лежнюк, В. В. Кулик, О. А. Ковальчук, В. О. Хоменко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2011. – №1. – С. 104–108.

39. Патент України № 93971 (51) МПК G07С 3/10 (2006.01) ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РЕСУРСУ ГРУПИ КОМУТАЦІЙНИХ АПАРАТІВ Грабко В. В., Грабко В. В., Бартецький А. А., Співак І. А. Заявлено 28.04.2014, опубліковано 27.10.2014, бюл.№20/2014.

40. Лежнюк П. Д. Сумісна робота сонячних електричних станцій та малих ГЕС/ П. Д. Лежнюк , І. А. Співак/ Тези доповідей XLII регіональної науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів ВНТУ м. Вінниця, 2014р.

41. Лежнюк П. Д. Сумісна робота сонячних електричних станцій, малих гідроелектростанцій та біогазових установок/ П. Д. Лежнюк, І. А. Співак/ Тези доповідей XLIIІ регіональної науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів ВНТУ м. Вінниця, 2014р.

42. Співак І. А. Робота сонячних електричних станцій, малих ГЕС та біогазових установок в електричній мережі/ І. А. Співак/ Матеріали доповідей І всеукраїнського наукового семінару «Моніторинг енерго- та ресурсовикористання в складних виробничих системах НТУ м. Луцьк, 2015 р., с 130.

43. Лежнюк П. Д. Сумісна робота сонячних електричних станцій, малих гідроелектростанцій та біогазових установок/ П. Д. Лежнюк, І. А. Співак/ Тези доповідей Міжнародної конференції «Молодь в технічних науках: дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2015)» ВНТУ м. Вінниця, 2015 р.

44. Лежнюк П. Д. Сумісна робота сонячних електричних станцій та малих гідроелектростанцій/ П. Д. Лежнюк, І. А. Співак/ Матеріали першої всеукраїнської науково-технічної конференції «Електротехнічні системи, електрифікація й автоматизація в агропромисловому комплексі» ВНАУ м. Вінниця, 2014р., с 18.

45. Нетребський В. В. Комплексна оптимізація режимів роботи джерел електроенергії в енергосистемі/ Нетребський В. В., Остра Н. В., Співак І. А./ Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Оптимальне керування електроустановками» ВНТУ м. Вінниця, 2013 р., с 73.

46. Співак І. А. Біогазові установки в енергетичній системі/ Співак І. А./ Матеріали доповідей V Всеукраїнського наукового семінару «Проблеми і перспективи енергозбереження в комунальному господарстві та на промислових підприємствах» Луцький НТУ м Луцьк, 2015 р., с 78.Д О Д А Т К И

ДОДАТОК А
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ МКР
Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут електроенергетики та електромеханіки

Кафедра електричних станцій і систем

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________ Завідувач кафедри ЕСС______________________ д.т.н., професор Лежнюк П.Д.

(наук. ст., вч. зв., ініц. та прізв.) (наук. ст., вч. зв., ініц. та прізв.)

________________________ _________________________

(підпис) (підпис)

"_____"_______ 20__ р. "_____"_______ 20__ р.


ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання магістерської кваліфікаційної роботисумісна робота сонячних електричних станцій, малих гідроелектростанцій та біогазових установок в системі


08-15.МКР.006.00.003.ТЗ
Науковий керівник: д.т.н., професор


(підпис)
_____________ Лежнюк П.Д.

Магістрант групи ЕС-14м
(підпис)
____________ Бартецька І. А.

Вінниця 2015 р.


1. Підстава для виконання магістерської кваліфікаційної роботи (МКР)

а) актуальність досліджень обумовлена тим, що використання відновлювальних джерел електричної енергії набуває все більшого розвитку, а організація комплексної роботи їх ще повністю не досліджена

б) наказ про затвердження теми магістерської кваліфікаційної роботи.

2. Мета і призначення МКР

а) мета – підвищення техніко-економічної ефективності сумісної експлуатації розподільних електричних мереж і розосереджених джерел електроенергії;

б) призначення розробки – виконання магістерської кваліфікаційної роботи.

3. Вихідні дані для виконання МКР

Дослідити сумісну роботу малих ГЕС, сонячних електростанцій та біогазових установок. Показати характеристику їх роботи на прикладі спільної роботи СЕС та ГЕС.4. Вимоги до виконання МКР

5. Етапи МКР та очікувані результати

етапу

Назва етапу


Термін виконання

Очікувані результати

початок

кінець

1

Розробка технічного завданняФормування технічного завдання

2

Огляд відомих джерел відновлювальної енергії та їх класифікація;Аналітичний огляд літературних джерел, задачі досліджень, розділ 1 ПЗ

3

Дослідження особливості роботи РДЕ в розподільчих мережахрозділ 3

4

Оптимізація впливу РДЕ на режими роботи електричних мереж
розділ 3

5

Техніко-економічні розрахунки
розділ 4

6

Розроблення заходів безпеки життєдіяльності та цивільного захистурозділ 5

7

Оформлення пояснювальної записки та презентаціїпояснювальна записка, презентація


7. Матеріали, що подаються до захисту МКР

Пояснювальна записка МКР, ілюстративні матеріали, протокол попереднього захисту МКР на кафедрі, відгук наукового керівника, відгук опонента, протоколи складання державних іспитів, анотації до МКР українською та іноземною мовами, довідка про відповідність оформлення МКР діючим вимогам.8. Порядок контролю виконання та захисту МКР

Виконання етапів розрахункової документації МКР контролюється науковим керівником згідно зі встановленими термінами. Захист МКР відбувається на засіданні Державної екзаменаційної комісії, затвердженою наказом ректора.9. Вимоги до оформлення МКР

Вимоги викладені в «Положенні про порядок підготовки магістрів у Вінницькому національному технічному університеті» з урахуванням змін, що подані у бюлетені ВАК України № 9-10, 2011р.10. Вимоги щодо технічного захисту інформації в МКР з обмеженим

доступом

Відсутні.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка