Сумісна робота сонячних електричних станцій, малих гідроелектростанцій та біогазових установок в системіСторінка2/15
Дата конвертації12.03.2016
Розмір1.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ЗМІСТ


ВСТУП 6

1Розділ 1


Характеристика Відновлювальних джерел енергії 10

1.1 Характеристика відновлювальних та нетрадиційних джерел енергії 10

1.2Запровадження ВДЕ в країнах світу 14

1.3 Загальна характеристика сонячних електричних станцій 22

1.4Загальна характеристика малих гідроелектростанцій 27

1.5Загальна характеристика біогазових установок 32

1.6Висновки до розділу 1 33

2РОзділ 2


Моделювання режимів роботи відновлювальних джерел електроенергії у розподільних електричних мережах 34

2.1 Задачі оптимального керування режимами РДЕ у розподільних електричних мережах 34

2.2 Математичне моделювання якості функціонування локальних електричних систем 37

2.3Висновки до розділу 2 43

3Розділ 3
Вплив сумісної роботи сес, малих ГЕС та біогазових установок на роботу розподільних електричних мереж 44

3.1 Сумісна робота СЕС, МГЕС та біогазових установок в локальній електричній системі 46

3.2Дослідження впливу сумісної роботи різнотипних РДЕ в розподільних електричних мережах 55

3.3Розрахунок втрат електроенергії та потужності в розподільних мережах з РДЕ 59

3.4Визначення оптимальної схеми приєднання розосереджених джерел енергії до електричних мереж 68

3.5Визначення оптимальних вузлів приєднання РДЕ 69

3.6Висновки до розділу 3 74

4РОЗДІЛ 4


ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА 75

4.1 Моделювання вартісної характеристики якості функціонування локальної електричної системи 75

4.1.1 Аналіз якості функціонування РДЕ в електричних мережах 78

5РОЗДІЛ 5


ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 83

5.1Технічні рішення з безпечної експлуатації об'єкту 84

5.2Технічні рішення з гігієни праці і виробничої санітарії 86

5.2.1Мікроклімат 86

5.2.2Склад повітря робочої зони на СЕС та МГЕС 87

5.2.3Виробниче освітлення 87

5.2.4Виробничий шум 88

5.2.5Виробничі вібрації 90

5.2.6Виробничі випромінювання 91

5.3 Дослідження стійкості роботи електроенергетичної системи в умовах дії загрозливих чинників НС 92

5.3.1Дослідження стійкості роботи електроенергетичної системи в умовах дії іонізуючих випромінювань 93

5.3.2Дослідження стійкості роботи електроенергетичної системи в умовах дії ЕМІ 95

5.3.3Розробка заходів по підвищенні стійкості роботи електроенергетичної системи у НС 97

5.4Висновки до розділу 5 99

Висновки 101

Список використаних джерел 102

ВСТУП


Актуальність теми. Використання відновлюваних джерел енергії на сьогодні є важливим напрямком розвитку енергетики України []. З одного боку рівень забезпеченості власними первинними енергоносіями не дозволяє говорити про енергетичну незалежність країни, а з іншого – Україна має великий потенціал у галузі відновлюваної енергетики [].

На сьогодні практично всі провідні країни світу розробляють принципово нову ідеологію побудови та функціонування енергетичної галузі з метою надання безпечного, надійного, економічно доцільного та екологічно прийнятного енергозабезпечення споживачів. Зазначена ідеологія базується на активній інформатизації та інтелектуалізації енергетичних об’єктів, широкому використанні розосередженої генерації, в першу чергу, на рівні розподільних електричних мереж середньої та низької напруги, створенні та впровадженні провідних енергоефективних технологій у сфері генерації, акумулювання, розподілу енергії, систем зв’язку та телекомунікацій, засобів керування та захисту, формуванні нової тарифної та регуляторної політики.

Важливість розбудови відновлюваних джерел характерна для більшості європейських країн, оскільки має ряд переваг, порівняно з традиційною енергетикою . Тому питанням їх проектування та експлуатації присвячено велику кількість робіт вчених з України, Італії, Франції, Польщі та інших країн. Серед них слід відмітити роботи науковців з Інституту електродинаміки та Інституту відновлюваної енергетики НАН України.

Однак крім переваг є й недоліки, серед яких слід виділити ускладнення функціонування електричних мереж у разі зростання в них встановлених потужностей розосереджених джерел електроенергії (РДЕ), до яких відносяться як відновлювані джерела електроенергії (ВДЕ) (малі ГЕС, сонячні електростанції (СЕС), вітрові електростанції (ВЕС)), так і традиційні джерела електроенергії (когенераційні, газотурбінні і парогазові установки) відносно невеликої потужності.

Разом з тим електричні мережі (ЕМ) енергосистем проектувалися і споруджувалися за умов централізованого електропостачання. Розбудова в них РДЕ породжує нові нехарактерні для минулого періоду проблеми і задачі. Вони породжуються, в першу чергу, нестабільністю генерування ВДЕ через природну залежність їх від стану навколишнього середовища. Звідси необхідність узгодженого електропостачання від ВДЕ і підстанцій електроенергетичної системи (ЕЕС).

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дана магістерська кваліфікаційна робота виконувалась в плані наукових досліджень, проваджених кафедрою електричних станцій та систем Вінницького національного технічного університету, в тому числі, за держбюджетною темою НДР «Оптимізація режимів електричних мереж з розподіленими джерелами енергії»(№ держ. реєстрації 0113U002260С), та «Інтелектуалізація електроенергетичних систем з відновлювальними джерелами енергії на основі принципу Гамільтона-Остроградського» (№0115U002382).Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є підвищення ефективності функціонування розосереджених джерел енергії, а саме сонячних електричних станцій, малих гідроелектростанцій, в розподільних електричних мережах за рахунок використання біогазових установок.

Для досягнення поставленої мети в роботі розв’язано такі основні задачі:

– характеристика розосереджених джерел енергії, їх будова та властивості;

– моделювання режимів роботи відновлюваних джерел енергії у розподільних електричних мережах;

– дослідження впливу сумісної роботи СЕС, малих ГЕС та біогазових установок на роботу розподільних електричних мереж.

Об’єктом дослідження є нормальні режими електричних мереж з відновлювальними джерелами енергії, а предметом дослідження – методи і засоби оптимізації режимів таких мереж за рахунок розосередженого генерування.

Методи досліджень. Для аналізу та розв’язання поставлених задач використані математичний апарат варіаційного числення, узагальнювальні методи теорії подібності і моделювання, пакет прикладних програм «Втрати-10»

Наукова новизна одержаних результатів:

Розроблено метод формування графіків сумісної роботи різнотипних РДЕ в електричних мережах, що дозволяє компенсувати негативний вплив нестабільності генерування умовно-керованих джерел енергії на ефективність функціонування локальних електричних систем.Практичне значення одержаних результатів. Практична цінність роботи полягає в тому, що на підставі виконаних досліджень вирішена задача підвищення ефективності функціонування розосереджених джерел енергії в розподільних електричних мережах.

Апробація результатів роботи. Основні положення і результати виконаного дослідження доповідались на таких науково-практичних конференціях: Міжнародна конференція «Молодь в технічних науках: дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2015); ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Оптимальне керування електроустановками» 2013р.; V Всеукраїнський науковий семінар «Проблеми і перспективи енергозбереження в комунальному господарстві та на промислових підприємствах»; XLII регіональній науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів ВНТУ 2014року; XLIIІ регіональній науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів ВНТУ 2015 року; І всеукраїнський науковий семінар «Моніторинг енерго- та ресурсовикористання в складних виробничих системах» 2014 р; І Всеукраїнська науково-технічна конференція «Електротехнічні системи, електрифікація й автоматизація в агропромисловому комплексі».

Публікації. За матеріалами магістерської кваліфікаційної роботи опубліковано 17 наукових праць. Із них 7 тез наукових конференцій та 10 патентів на корисну модель.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка