Т. І (89) Філософія мови І культуриСторінка3/6
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.3 Mb.
1   2   3   4   5   6

T. V (93)Виноградов А. А. Контрастивистика – этнопсихолингвистика – когнитивная лингвистика (национально-культурный «субстрат» лингвистического сопоставления).
Фёдорова А. В. Нестор Малеча.
Коптєв О. В. Аспектологія дослідження теорії внутрішньої форми слова О. Потебні в контексті західноєвропейських та американських лінгвістичних студій.
Онуфрієнко Г. С., Хваткова С. О. Ґенеза української мови: гіпотези у сучасному й минулому.
Фаріон І. Д. Мовна ієрархія в Україні крізь призму освітньої і ділової сфери (друга половина XVI – перша половина XVII ст. ст.).
Онуфрієнко Г. С., Таран О. І. Мовленнєвий феномен запорозького козацтва.
Терехова С. І. Парадигмальна асиметрія репрезентацій системи просторових, часових та особових координат в українській, російській та англійській мовах.
Венжинович Н. Ф. Співвідношення концептуальних і лінгвістичних репрезентацій у когнітивній семантиці.
Колесникова І. А. Специфіка використання невербальних засобів у професійному дискурсі.
Григорьев Е. И. Просодия и ее влияние на восприятие типа иллокутива.
Бершадская Н. А. Модификация просодии под воздействием ситуации общения.
Королёва Т. М., Могилевский В. И., Юхимец С. В. Особенности фразового ударения в речи на английском и украинском языках.
Коріневська О. М. Фонетико-орфографічні особливості латинської мови Греко-католицької церкви кінця ХVI–XVII століття.
Зимовець Г. В. Процес фонетичної адаптації лексики англійського походження в українській та сербській мовах.
Шарандаченко А. С. Вариативность произношения инговых окончаний [іŋ] і [n] в американском английском.
Врабель Т. Т. Словотвірно-прагматичні особливості функціонування директивів прескриптивного типу.
Сидорец В. С. Функционально-семантическая категория процессуальности в аспекте номинативной деривации.
Шелепова В. О. Семантика «робити добро/зло» у межах дериваційних гнізд із коренем псл. *čin- (на матеріалі польської та української мов).
Руда О. В. Принципи моделювання ряду префіксальних конверсивів з одним транспонувальним префіксом.
Кирилюк О. Л. Способи словотворення в кінонімії.
Щигло Л. В. До питання ролі основ у словотвірному процесі сучасної німецької мови.
Баранник Л. Ф. Особенности межъязыкового и междиалектного взаимодействия в русских островных говорах Юга Украины.
Шубеляк О. А. Особливості синонімічних відношень у системі соціальних діалектизмів.
Денисенко С. Н. Когнітивно-семантична організація фразеологічних дериватів (на матеріалі німецької фразеології).
Лазаренко О. О. Дериваційна взаємодія лексики та фразеології в німецькій мові.
Ланина А. Н. Сравнительно-сопоставительная характеристика фразеологизмов с зоосемизмами (на материале русского и немецкого языков).
Панова Е. П., Тюменцева Е. В. Фразеологические единицы с зооморфным компонентом (собака) как отражение особенностей национальной культуры (русский, английский, китайский языки).
Маслова Т. С. Назви свійських тварин у фразеологізмах на позначення рис людини.
Жалай В. Я. Пареміологія і лінгвістика: структурно-граматичний та лексико-семантичний аспекти (на прикладі французьких паремій-спостережень за природою).
Лалаян Н. С. Системні зв’язки у сфері фразеології (на матеріалі німецьких фразеологічних одиниць з ономастичним компонентом).
Кравцова О. О. Компаративні фразеологічні одиниці – засоби інтенсифікації ознаки, названої прикметником.
Закомірна Н. І. Фразео-семантичне поле лексеми ГОСПОДАР в українській етноспецифічній картині світу.
Пилипів О. Г., Мисловська Л. В. Латинські афоризми в контексті культури ХХІ століття.
Памиес А., Тарновская О. В. Фразеология, культура и универсальная метафора в лексике, связанной с пьянством.
Абламская Е. В. Лингвокультурный аспект фразеологии близкородственных языков.
Обєднікова О. М. Фразеологічна мікросистема «Людина як суспільна істота»: тематично-ідеографічний аспект.
Мілєва І. В. Давнє табу в східноукраїнській фразеології.
Пулатова Л. Й. Принципи структурно-типологічного зіставлення фразеологізмів різних мов.
Булах Е. А. Описание флоронимического когнитивного микрополя во фразеологических единицах английского языка.
Гольберг Н. В. Когнітивний аспект фразеологічних інновацій сучасної англійської мови.
Межуева И. Е., Кечеджи О. В. Прагматические правила как ключ к декодированию функциональных возможностей фразеологизмов.
Бакалінський М. Л. Фразеоречення соціо-етнолекту the Mobspeak: лінгвокультурологічний та лінгвокогнітивний аспект.
Пуленко И. А., Сазыкина Т. П. Коммуникативные факторы прагматики высказываний в разговорной речи.
Лєбєдєва Т. Б. Формування військових термінів шляхом прямого запозичення (на матеріалі німецької мови).
Рищенко Л. В. Іншомовні слова в юридичній термінології.
Кальчук Т. А. Дивергентность семных структур немецких заимствований в белорусском языке и их немецких эквивалентов.
Пиц Т. Б. Німецькі назви виробника бочок у східнослов’янських мовах XVI–XVII ст.
Грицаенко Л. М. Французькі та італійські запозичення в сучасній українській літературній мові.
Межжеріна Г. В. Смирення і гріх: вираження самооцінки в східнослов’янських писемних пам’ятках ХІ–ХІІІ ст.
Степанов Е. Н. Особенности влияния французского языка на лексический состав русской речи в Одессе.
Ясинецька Н. А. Засвоєння англомовних афіксальних неологізмів українською мовою.
Білоусова В. В. Формально-семантичний характер англомовних запозичень на -инг у російській мові.
Тризуб-Кук О. Я. Запозичення з англійської мови у мовленні китайських жінок.
Герман Л. В. Історія та сучасний стан розвитку маорійської мови у Новій Зеландії.
Колзунова Е. А. Минойский язык.
T. VI (94)Черныш Т. А. К вопросу об этимологии славянских глаголов с корнем псл. *pol-/pal-.
Багмут А. Й. Слов’янська міжмовна омонімія.
Панасенко Н. И. Полевой подход к анализу фитонимической лексики.
Уласевіч В. І., Даўгулевіч Н. М. Лексічныя працэсы ў беларускай мове канца ХХ – пачатку ХХІ ст. ст.
Карлова Н. М. Символіка й концептуалізація в етнокультурній парадигмі.
Ляшук В. М. Лингвистическая вариантность в белорусских, украинских и словацких прозаических фольклорных текстах.
Марчук Л. М. Семантична модель градації в сучасній українській літературній мові.
Кирилова В. М. Позитивна/негативна спрямованість оцінки в синонімії.
Карапетова Е. Г. Концептуальные основы именования цветового признака транспонированными именами существительными (на материале современного английского языка).
Полтавчук Л. В. Лексико-семантичне поле словосполучення «коштовне каміння» в англійській мові (лінгвокультурологічний аспект).
Мозгова Я. О. Експресивність у структурі конотативного значення.
Аскерова І. А. Образ радості, смутку і страху в польській мові.
Стельмах М. Ю. Вираження зовнішньої можливості у класичній перській мові (на матеріалі «Шагнаме» Фердоусі).
Мельник Р. М. Епідигматичні характеристики ЛСГ прикметників зі значенням «старанний, працьовитий» (на основі опису семних комплексів).
Доценко О. Л. Українська юридична лексикографія першої половини ХХ століття.
Руколянська Н. В. Російсько-українські відповідники в термінології кримінально-процесуального права.
Жирик О. А. Ускладнення семантичної структури медичних термінів у процесі стилістичної транспозиції.
Любецкая Е. П. Немецко-белорусские словари и формирование белорусской терминографии ХХ в.
Gordiyenko E. V. Canadian Lexicography: a Historical and Typological Review.
Образцова Е. М. Универсальность критерия обязательности/факультативности для семантико-синтаксической структуры предложения (на материале английского, русского и украинского языков).
Шкіцька І. Ю. Питально-спонукальні безособово-інфінітивні речення сучасної української мови: деякі аспекти різнорівневого аналізу.
Петров А. В. Категория безличности как феномен русского синтаксиса.
П’ятецька О. В. Структура та поліфункціональність номінативних речень у поетичному контексті (на матеріалі української, хорватської та польської поезії першої чверті ХХ ст.).
Оказ Л. С. Природа и формально-синтаксическая организация крымскотатарского предложения.
Христіанінова Р. О. Формально-синтаксична структура складнопідрядного речення.
Воскрес А. А. Статус підрядних порівняльних речень в англійській мові.
Устименко И. А. Синтаксическая основа семантической конденсации.
Птухина М. С. Оптатив как компонент синтаксического поля эмотивности (на материале ранних писем А. П. Чехова).
Киселюк Н. П. Синтаксичні засоби вираження емоції «радість» (на матеріалі сучасної англійської мови).
Леміш Н. Є. Ізосемність каузальних конструкцій з причиновими сполучниками в українській і англійській мовах.
Жаборюк І. А., Жаборюк О. А. Еволюційно-історичні передумови омонімічного характеру англійської структури bе + -ed.
Гмиря Л. В. Валентна рамка двовалентних дієслівних предикатів мовлення.
Бугаева И. В. Особенности номинации святых в русском языке и православная традиция.
Парзулова М. Х. Структурные модели, функционирующие в антропонимной системе болгар Южной Украины в прошлом и настоящем.
Беляева М. Ю. Вариативность западнокубанских фамилий на базе контактов русского и украинского языков.
Хавкіна О. М. Параметричні прізвиська в сучасній українській мові (на матеріалі словника В. А. Чабаненка «Прізвиська Нижньої Наддніпрянщини»).
Швецова Н. Л. Отражение межъязыкового и междиалектного взаимодействия в прозвищах жителей русских сёл Одесской области.
Новикова Ю. М. Лексико-семантичні особливості сучасних прізвищ міста Донецька, похідних від назв осіб за професією чи заняттям.
Кириченко Л. Г. Деякі аспекти формування топонімії Луганська.
Свиридова Н. Н. Своеобразие семантического пространства английских антропонимов.
Махлін П. Я. Птахи, охрещені іменами святих. Романські орнітоніми як християнські антропоморфізми.
Белогуб А. Л. Влияние библейского богословия на топонимическую лексику.
Щербак А. С. Принципы отражения языковой картины мира в региональном ономастиконе.
Петруляк В. Ф. Роль та значення «Програми» К. Цілуйка для топонімічних досліджень.
Лобачева Н. А. Из истории наименований водных угодий в русской актовой письменности XVI–XVII вв.
Рябоволенко І. В. Когнітивні значення давніх японських топонімів у поетичних творах.
Лазарева О. Ю. Взаимодействие русского и белорусского языков в сфере современных онимических наименований.
Гринюк О. С. Семантична класифікація афіксальних віддієслівних іменників на позначення дії сучасної німецької мови.
Котвицкая Э. С. К вопросу о типе словарной статьи в словаре русских прилагательных.
Хуторна Х. І. Структурні типи складних прикметників типу бахувріхі в гомерівському епосі.
Мацегора И. Л. Когнитивные факторы образования глагольных парадигм, связанные с языковой категоризацией (на материале современного русского языка).
Сорокін С. В. До проблеми перифрастичних форм турецького дієслова.
Домброван Т. И., Сосницкий И. А. Валентносопряженные категории английского глагола.
Харченко Л. О. Двовалентні дієслова на позначення емоційного стану особи.
Кшановський О. Ч. Дієслівна словозміна в системі морфологічного типу сучасної перської мови.
Ділай І. П. Особливості лінгвокогнітивного потенціалу дієслів англійської мови.
Соколова С. В. Ступені партикуляції прислівника в сучасній українській літературній мові.
Зайцева І. П. Контекстний аналіз лексико-граматичного класу слів категорії стану.
Вус Н. Й. Стилістична диференціація польських модальних засобів.
Стефурак О. В. Просторово-часові характеристики прийменника de у французькій та румунській мовах.
Берберова Р. А. Модели образования парных вспомогательных частей речи.
Yasyba A. Turkic-Slavic Linguistic and Cultural Interaction in the Polyethnical Environment of Donbass.1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка