Т. І (89) Філософія мови І культуриСторінка4/6
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.3 Mb.
1   2   3   4   5   6

T. VII (95)Соболева И. А. Язык СМИ как вектор внутриязыкового развития.
Русак В. П. Языковая ситуация и средства массовой коммуникации в Беларуси.
Потятиник У. О. Мовна гра в медійному контексті.
Стехина В. Н. Речевая конфликтология в СМК.
Кремзикова С. Ю. Діяльнісні ситуації з елементами реклами в старофранцузьких віршованих списках.
Лиса Н. С. Функціональні типи рекламних знаків з погляду спрямованості на переконання й бажання (на матеріалі англомовної реклами).
Улитина Н. А. Прагматическая направленность рекламного слогана.
Гуцол С. Ю. Мифологический аспект рекламы как симулякра в постмодерне.
Кудиба С. М. Структурно-текстові особливості алюзивних власних імен у рекламі.
Шевченко Н. П. У полоні ґендерних стереотипів.
Хріпункова Г. Ю. Конструювання ґендерних ролей і світоглядних уявлень чоловіків і жінок у текстах сучасної української преси.
Шкворченко Н. Н. Мелодическая структура делового диалога по схеме «женщина-начальник – мужчина-подчиненный».
Булюк І. С. Використання гумору у виступах перед аудиторією.
Дерик И. М. О средствах реализации разговорной тональности в речи ведущих интернет-сообщений деловой тематики.
Лагерева М. С. Основні тенденції в мові глобальної мережі Інтернет.
Усачева О. Ю. Интернет-коммуникация как лингвистический феномен.
Думашівський Я. Є., Гулкевич С. П. Лінгвопрагматичні особливості українського комп’ютерного дискурсу в комунікативному середовищі користувачів Інтернету.
Дем’янова А. О. Мова парламентських сайтів України.
Штельмах М. Л. Суб’єктно-об’єктні мовні відношення та їх контекстні модифікації в системі жанрової моделі інтерв’ю.
Руденко Е. В. О просодических способах оформления субъективной модальности (на материале телевизионного интервью).
Фіголь Н. М. Лексичні засоби формування публіцистичного стилю на початку ХХ століття.
Клімчук Г. П. Сучасні мовні реалії крізь призму публіцистики Михайла Грушевського.
Кондратенко Н. В. Аргументація в політичному дискурсі: теледебати як політична полеміка.
Самусенко О. М. Сугестивні технології у сучасному політичному телевізійному дискурсі (на матеріалі політичної реклами парламентських виборів 2006 року в Україні).
Цибка В. В. Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні особливості дискурсу влади та опозиції (на матеріалі передвиборчих промов кандидатів у президенти США Дж. Буша, А. Гора та Дж. Кері).
Олейник Е. Ю. Просодический портрет в политическом дискурсе.
Kincans V. Silence as element of etiquette communication.
Белецька А. В. Прагматично марковані тексти як засіб сугестії у політичному дискурсі.
Чернишенко І. А. Ключові концепти концептосфери політичного дискурсу (на матеріалі текстів передвиборчої агітації).
Башмакова А. М. Стильова і стилістична роль політичної метафори.
Ищенко Н. А. Язык британской прессы периода Крымской войны 1853–1856 гг. в британской поэзии: к вопросу о «культурном восприятии» войны.
Лавриненко О. О. Особливості функціонування цитатної алюзії в англомовному та україномовному публіцистичному тексті.
Кошман И. Н. Цитаты-вкрапления в публицистическом тексте.
Гриценко Г. М. Моделювання описових композиційно-мовленнєвих форм у роботі редактора сучасного художнього тексту.
Глушкова Т. В. Сленгова лексика у формуванні ідіостилю газети: соціолінгвістичний аспект.
Григораш А. М. Индивидуально-авторская трансформация фразеологизмов мифологического происхождения в современной русскоязычной прессе Украины.
Левчук М. А. Особливості лексики православних мас-медіа (на матеріалі газети «Дзвони Волині» (1991–2006)).
Рись Л. Ф. Субстантивні композити у німецькомовних засобах масової інформації.
Крижанівська Г. Т. Прагматика візуального аспекту текстів first-person narrative сучасних англомовних жіночих журналів.
Огар Е. І. Лексика обмеженого вжитку у дитячому літературному дискурсі.
Тріщук О. В. Заголовок реферативного тексту.
Насакина С. В. Приёмы речевого воздействия в заголовках газет.
Дорофеев Ю. В. Семантическая аномалия как средство воздействия на читателя.
Кравченко Н. А., Евдокимова И. А. Реализация речевого акта убеждения в рекламном и политическом дискурсе.
Печончик Т. І. Історична змінність суспільно-політичних концептів як відображення руху та розвитку соціуму.
Мироненко О. В. Функціональна палітра нових оцінно-конотативних значень прислівників у публіцистичному стилі.
Мельник Ю. А. Функционирование песенных прецедентных высказываний – актуальная особенность современного публицистического дискурса.
Бойко Т. В. Прагмастилістичний аспект семантичної варіативності вільних та стійких словосполучень у сучасних мас-медіа.
Тычино М. А. Лингвистическая экспертиза как жанр: «литературность» во внелитературных текстах.
Махачашвілі Р. К. Лінгвотехносфера – система, структура, парадигма?
Фурсова Л. І. Особливості прояву процесу термінологізації сучасної англійської економічної лексики.
Грусевич І. Є. Лексико-семантична парадигма суперлативів та співвідношення ознак у межах її рядів.
Савчук Г. В. Особливості інтонації спонукання в судовому дискурсі.
Ковальова Н. О. Логічні зв’язки в допустовому реченні.
T. VIII (96)Павленко І. Я. Легенда та переказ в українському фольклорі: до проблеми дефініцій.

С. 93-100

Дем’янова Ю. О. Авторська концепція часу в поезіях Шевченка.
Тетеріна-Блохин Д. Погляди Івана Франка на літературну українську мову. До 150-річчя з дня народження (27.08.1856–28.05.1916).
Сирота Ю. О. «Нежинский полковник Золотаренко» Є. Гребінки як зразок історичної повісті.
Гаврилюк Н. І. «Сім струн» Лесі Українки: струна четверта.
Мінич Н. П. Гра як стратегія автора та спосіб прочитання інтелектуального роману В. Домонтовича «Доктор Серафікус».
Єременко О. В. Сигніфікативний і сигнітивний аспекти мікрообразів в українській новелі кінця ХІХ ст.
Федунь М. Р. Окреслення культу жінки в спогадовій спадщині Галичини першої половини ХХ століття – одна із яскравих рис самобутності вітчизняних мемуарів.
Сікорська В. Ю. Принцип дублювання особистісного начала на рівні минулого і сучасного: на матеріалі романів «Диво» та «Тисячолітній Миколай» Павла Загребельного.
Вовк М. П. Фольклорно-традиційні джерела світоглядної концепції Василя Барки.
Мішеніна Т. М. Засоби опису зовнішності людини в художньому мовленні (на матеріалі роману Георгія Книша «Жайвір»).
Сагайдак Т. О. Художня інтерпретація образу Богдана Хмельницького в романі Ю. Косача «Рубікон Хмельницького».
Хамедова О. А. Психологізм оповідань Б. Антоненка-Давидовича.
Лівицька І. А. Толстовський «слід» в романі Л. Первомайського «Дикий мед».
Кливняк Н. В. Історична пам’ять народу як ключова проблема роману Юрія Мушкетика «Прийдімо, вклонімося…».
Федоренко О. Б. Образ Івана Сірка у романі Ю. Мушкетика «Яса».
Віват Г. І. Рецепція та інтерпретація традиційних образів міфологічної ґенези у творчості Василя Стуса.
Саєнко В. П. Одеська сага Бориса Нечерди (проза поета).
Дмитришин Л. Я. Образ сонця в поетиці О. Лятуринської та О. Стефановича.
Юрова І. Ю. Особливості трансформації біблійного сюжету в новелі І. Костецького «Тобі належить цілий світ».
Атаманчук В. П. Трагікомізм реформаторства у п’єсі М. Куліша «Народний Малахій».
Борисенко Н. М. Історія рецепції і інтерпретації творчості Валерія Шевчука.
Волошин О. Я. Постать Пантелеймона Куліша в контексті критичних і перекладознавчих праць Миколи Зерова.
Разживін В. М. Інонаціональний культурний простір в українській історичній повісті 20–30-х років ХХ століття.
Кирилова О. О. Проблема характеру в історичному романі Миколи Лазорського «Патріот».
Свідрук О. О. Створення сатиричного ефекту засобами політичної лексики в романах М. Гримич «Егоїст» і «Варфоломієва ніч».
Свербилова Т. Г. Драматургия соцреализма и массовая культура («В степях Украины» О. Корнийчука как китч).
Нечиталюк І. В. Творчість письменників другого плану як культурний феномен кінця ХІХ – початку ХХ століття.
Мялковська Л. М. Естетика слова у художній прозі.
Банковская Н. П. Феноменология украинской литературы.
Костенко Н. В. Про книгу Тамари Гундорової «Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн» (2005).
Шкляєва Н. В. Мотиви кохання та родинних стосунків у народній топонімічній прозі Західного Полісся.
Малюга Н. М. Як чуємо, так і пишемо: ідіостиль Ліни Костенко.
Берсон М. С. «Маруся Чурай» Л. Костенко в сучасній театральній інтерпретації.
Тронь О. А. Речення з предикатами дебітивності (на матеріалі мови художніх творів Марка Черемшини).
Присяжнюк О. М. Поемна творчість Д. Павличка в контексті розвитку новітньої поезії.
Назаренко І. О. Автор і герой у романі В. Підмогильного «Місто».
Абрамян Ю. В. Християнські мотиви в творах Анатолія Дімарова.
Тимошенко Т. С. Роман «Двері в день» Гео Шкурупія в контексті пошуків футуристичної прози.
Нікітіна Ф. О. Культові аспекти прадавнього словотвору.
Огуй О. Д. Слово, значення та інформація: перекладознавчий ракурс.
Perminova A. V. Communication Strategies in Translator’s Competence.
Будько И. В. Лексическая вариативность в старобелорусских переводах Библии (на материале книги Бытия).
Литвак С. Я. Роль грамматической семантики в представлении языковой картины мира.
Кам’янець А. Б. Про критерії адекватності художнього перекладу.
Жураківська Н. М. Переклад як наука і практична діяльність (філософський аспект).
Шкарупа И. Е. О некоторых принципах перевода.
Raksha А. V. Metaphors. Image, Vision of the World and Interpretation. Peculiarities of Translation.
Овсянникова Е. В. Перевод авторитетного текста в англоязычном дискурсе.
Romanets N. I. Cultural Agenda of Translation.
Kisel’ova О. M. The Translation of Proper and Family Names of People from English into Ukrainian and from Ukrainian into English.
Рєзнікова Н. В. Еквівалентність контекстуально вжитих фразеологізмів української та японської мов (на матеріалі перекладів поезій Т. Г. Шевченка на японську мову).
Чирікова Г. І. До питання передачі й написання українських власних назв людей німецькою мовою.
Сегол Р. І. Проблематика перекладу власних назв у текстах англомовних телепрограм (на прикладі перекладу «Новим каналом» серіалу «Баффі – переможниця вампірів»).
Приходько В. Б. Інтерпретація українського гумору в англомовних перекладах повісті М. Гоголя «Тарас Бульба».
Перавалава Н. Ю. Да пытання аб мове старабеларускага перакладу «Арыстоцелевых варот».
Остапчук Е. М. «Триптих» Рыгора Бородулина в переводе на русский язык.
Жодані І. М. Інтерсеміотичний переклад із мов незображальних видів мистецтва на мову літератури у збірці Емми Андієвської «Архітектурні ансамблі».
Каширіна І. В. Особливості функціонування економічних термінів у романах Джона Грішема: перекладознавчий аспект.
Овсянников В. В. Жанр новостей в англоязычном дискурсе и перевод.
Мушкетик Л. Г. Передача фразеологізмів при перекладі з угорської на українську мову.
Ясинецька О. А. Нові метафори американського політичного дискурсу та їх переклад українською мовою.
Дрібнюк В. Т. Взаємодія первинного і вторинного текстів Конституції України.
Нечипоренко Н. Я. Особливості перекладу міжнародних економічних документів.
Манорик М. С. Інтертекстуальність та інтерсуб’єктивність художнього перекладу (рецепція флорентійських поем Юліуша Словацького українською мовою).
Южакова О. І. До проблемних питань перекладу науково-технічного тексту (на підставі термінології холодильної техніки).
T. IX (97)Петрушкова В. В. Древнерусская литература в гендерном измерении.
Піонтковська Т. О. Художнє означення в «Слові о полку Ігоревім» та усній народній творчості.
Косицька М. М. «Літос...» митрополита Петра Могили в силовому полі риторики й релігійної полеміки.
Головченко Т. А. Старооріянська символіка у весняних поетичних взірцях календарної обрядової пісенності.
Коновальчук Н. О. Проблема історичної правди у сучасному літературознавчому дискурсі.
Абрамович С. Д. Статус художньої літератури в літературознавстві як наукова проблема.
Калинкин В. М. Поэтонимология: новое название или новая отрасль ономастических исследований?
Рітц-Ракул К. П. Літературні джерела гіпертекстуального роману.
Манаенкова Е. Ф. Мотив «побежденного сердца» в «Пиковой даме».
Кусяк-Скотницка Л. «Праздные счастливцы» в мире пушкинского творчества.
Пустовит А. В. К проблеме «Пушкин и Фрейд».
Титянин К. А. Христианское поведение персонажей русской прозы второй половины XIX века.
Колосова Н. А. Поход против авторитаризма и патриархальности. (Рецепция Ф. М. Достоевского в творчестве Д. Хармса, А. Введенского, А. Платонова).
Кулиш Н. Н. Особенности структуры действия в произведениях раннего Ф. М. Достоевского.
Прабово Химаван. Женские образы в романе Федора Достоевского «Бесы».
Сквіра Н. М. Поетологія жіночих образів у другому томі «Мертвих душ» Миколи Гоголя.
Кириченко С. Н. Противоречия Толстого-моралиста и Толстого-психолога в вопросах любви и чувственности (анализ повести Л. Н. Толстого «Отец Сергий»).
Ивакина И. В. Проблемы эмансипации и женские типы в романах 1860-х годов (Н. С. Лесков, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский).
Никульшина Е. В. Проблема Восток – Запад в романе И. И. Лажечникова «Бусурман».
Иванова Т. В. Проблема историзма в творчестве А. К. Толстого (трагедия «Царь Борис»).
Юган Н. Л. Художественные особенности повести В. Даля «Цыганка».
Розвезева Е. В. Эмоциональный мир поэзии А. А. Фета.
Ильин С. А. «Миросозерцание» писателя и проблема народности в эстетике Н. А. Добролюбова.
Дмитренко Е. В. Обобщенный образ высшего света в повестях В. Ф. Одоевского «Княжна Мими» и «Княжна Зизи».
Троцык О. А. Гоголевская рецепция в романе Ф. Сологуба «Мелкий бес».
Шум О. Ю. Антиномия «стихия – культура» как основа горьковской концепции революционности.
Борисова Л. М., Демина Е. Г. «Соцреалистическое» и реалистическое в прозе Ф. Гладкова конца 1920–1930-х годов.
Машкова Е. Е. Специфическая духовность эпохи в советской индустриальной прозе 1920–1930-х гг.
Спивачук В. А. Проблемы конъюнктурности и конформизма в творчестве П. Романова 1920–1930-х годов.
Мороз Е. В. Мотив оборотничества в рассказе А. И. Куприна «Серебряный волк».
Муратова Е. Ю. Гений в «мире мер»: А. С. Пушкин и М. И. Цветаева.
Князь А. А. К вопросу о функциях сценических указаний в драматургии М. Цветаевой.
Фокина С. А. Мотивный анализ цикла М. Цветаевой «Сивилла».
Поворознюк А. В. Мольеровские мотивы в драматургии М. А. Булгакова (о некоторых аспектах сатирической комедии).
Клименко Н. А. Творчество О. А. Шапир и литературный канон: причины маргинализации.
Кириллова И. В. «Идея сердца» в прозе А. Платонова 1920-х годов: в аспекте проблемы эмоционального/рационального.
Казакова Е. А. Полифункциональность сказочного компонента в рассказе А. Платонова «Неизвестный цветок».
Солодкова С. В. Метафизика света в поэзии второй половины ХIХ века: А. К. Толстой.
Ляпичева Е. Л. Типология тропов, создаваемых анимализмами, как одна из характеристик идиостиля С. Аверинцева (на материале духовной поэзии).
Резник О. В. «Киевский текст» и литература русской эмиграции (на материале повести В. В. Корсака «У белых»).
Янковски А. Из наблюдений над романом Галины Щербаковой «Мальчик и девочка».
Трунин С. Е. Футурология Достоевского и современный русский роман-антиутопия.
Безрукова Т. А. Гендер авторов и их героев в современной русской литературе.
Василенко В. Ф. Концепция мира и человека в произведениях Рудольфа Котликова.
Проскуряков Ю. Г. Замечания об антропотопических свойствах творчества Геннадия Айги.
Василенко В. Ф., Проскуряков Ю. Г. Советский Союз как Панч-мир в творчестве Генриха Сапгира.
Семикина Ю. Г. Эстетика и поэтика романа Л. Улицкой «Казус Кукоцкого».
Муляр С. П. Православное мировидение – основа творчества Виктора Николаева.
Ульрих М. А. Традиции западноевропейской литературы в романе Г. Владимова «Генерал и его армия».
Базилян А. А. Петербург Ф. Достоєвського в рецепції Я. Івашкевича.
Гладир Я. С. Духовно-культурологічні перегуки романів В. Винниченка, О. Толстого та Л. Юріка.
Лагода Г. Ю. Л. Леонов, В. Винниченко та М. Горький – творчі зв’язки (про деякі аспекти проблеми).
Оляндер Л. К. Діалог творів «Жизнь Человека» (1906) Л. Андреєва та «Осінь за щокою» (2006) В. Слапчука.
Саиди А. Е. Национальная самоидентификация как доминирующая идея в белорусской и ирландской драматургии конца ХІХ – начала ХХ века.
Ніколаєва І. В., Рябоконь О. В. Англійська мова в житті і творчості Володимира Набокова.
Тропкина Н. Е. историческое пространство в русской поэзии второй половины ХХ века.
Вицаи П. Поэзия Владимира Высоцкого в венгерской культурной жизни.
Аминева В. Р. «Основания рациональности» в сопоставительном изучении русской и татарской литератур.
Плишакова Ю. В. Русские картины П. Хейзе.
Проценко Ю. В. Английская литературная сказка ХІХ века в советской, постсоветской и отечественной критике.
Баранова А. С. Женские образы в современном психологическом романе («Искренне ваш Шурик» Л. Улицкая, «Look at Me» («Взгляни на меня») А. Брукнер).
Колядко С. В. От феминности к андрогинности: интерсубъективное пространство женской интимной лирики.

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка