Т. І (89) Філософія мови І культуриСторінка5/6
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.3 Mb.
1   2   3   4   5   6T. X (98)Борисенко О. В. Отражение религиозной общественной ситуации в белорусской литературе ХХ века.
Дорогокупец О. М. Белорусская историческая проза ХХ–ХХІ веков: традиции и новаторство.
Новосельцева А. В. Рецепция стихий в контексте художественно-мифологической традиции.
Сигаева С. А. Художественная рецепция архетипа дороги в белорусской литературе ХХ ст.
Боровко В. Ю. Киев в прозе Владимира Короткевича.
Кулешова В. М. Романы Натальи Батраковой в контексте белорусской женской прозы.
Тиханович Т. А. Фоносемантические особенности жанров поэзии Алеся Рязанова.
Кислицына А. Н. Новая Культурная Ситуация: «эпоха манифестов».
Джемилева А. А. Символическая деталь в образной структуре современного крымскотатарского рассказа.
Костель Л. Г. Пам’ятки буддизму як літературний феномен.
Якубовська Н. О. Гомерівські образи жінок у літературі ХХ століття.
Гура Н. П. Керована любов’ю (за трагедією Евріпіда «Іфігенія в Авліді»).
Главацька Ю. Л. Історична ретроспектива англомовної байки: тенденції та зміни в її композиційно-смисловій структурі.
Мамедова А. І. Ритмічна організація німецьких народних загадок.
Каирова Т. С. Загадка Шодерло де Лакло.
Зарва В. А. Англійське Просвітництво і розвиток англійського просвітницького роману.
Русских И. В. О театрально-игровой стихии рокайльных романов Т. Смоллетта.
Жужгина-Аллахвердян Т. Н. Мифопоэтическая концепция сверхличности в стихотворении А. де Ламартина «Человек. Лорду Байрону».
Васильева Г. М. Образ текста-тканья в «Фаусте» И. В. Гете.
Колодій М. О. Номінація оповідної техніки в художньому дискурсі (на матеріалі творів Й. В. Ґете).
Колесніченко В. М. Романістика В. К. Принтца як генетичне першоджерело «музичного» роману в літературі Німеччини.Забрали 04.05.07Маценка С. П. Жіноча естетика та саморозуміння (на прикладі творчості Крісти Вольф).
Морская Л. М. Маргарет (Сара) Фуллер и «культурный феминизм».
Майборода Р. В. К вопросу о роли читателя-современника эпохи правления королевы Виктории как персонажа романа У. М. Теккерея «Ярмарка тщеславия».
Абрамова Е. В. Религиозные мотивы в сонетах А. Ч. Суинберна «Локуста» и «Выбор».
Повзун Е. В. Социальная проблематика в романах Джейн Остен «Гордость и предубеждение», Шарлотты Бронте «Городок», Эмили Бронте «Грозовой перевал» и Энн Бронте «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла».
Кугут Ю. О. Проблема функціонування міфу у просторі фантастичного: трилогія Г. Дж. Кея «Гобелен Фйонавара».
Чікарькова М. Ю. Класифікація жанрів фантастики як наукова проблема.
Лозенко В. В. Мифопоэтическая концепция числа в романе «Человек-невидимка» Г. Дж. Уэллса.
Лозинський В. М. «Замок» Франца Кафки як метафора тексту.
Медведєва О. В. Інтертекстуальні ігри в новелі-алюзії Х. Л. Борхеса «Дім Астерія».
Богданова І. В. Доктрина католицизму як визначальний вектор світогляду та творчості Поля Клоделя.
Мальцев Л. А. Г. Херлинг-Гудзиньский об Иоанне Павле II.
Гнідець У. С. Роль дорослої людини в оповідній структурі текстів для дітей та юнацтва (на прикладі сучасної німецькомовної прози).
Краморенко Г. И. Джеймс Крюсс как мастер современной немецкой детской поэзии: традиции и новаторство.
Варецька С. О. «Бароковість» Ґ. Ґраса в світлі сучасної постмодерної доби.
Пазяк А. Р. Роман Дж. Керуака «Ангели спустошення» як результат творчих пошуків письменників руху бітників.
Зорницький А. В. Теннессі Уїльямс та бродвейський театр США.
Тупахіна О. В. Культура симуляції: тематичний парк розваг як модель світу у романі Джуліана Барнса «Англія, Англія».
Фоміна Г. В. Творчість Бертольта Брехта як відображення новітніх тенденцій в інтерпретації традиційних структур.
Bondarenko L. V. Eros in Stoppard’s Metaphisical Comedy.
Ісаєнко С. В. Архетипний мотив подорожі-пошуку у творчості Дж. Фаулза.
Лобан М. Г. Европейские традиции пространственно-временной организации романа Джона Фаулза «Коллекционер».
Головченко Н. І. Структурно-стильовий аналіз ліричного есе Джеймса Джойса «Джакомо Джойс» (1914).
Бебякова Т. В. Своєрідність простору і часу у романі Дж. Джойса «Портрет митця замолоду».
Пастушенко Л. И. У истоков немецкой робинзонады нового времени.04.05.07 забралиМакарова Т. Т. Поэтика современного французского романа.
Орлова О. В. Тоні Моррісон у сучасній парадигмі мультикультури США.
Косило Н. В. Експериментальний роман «Дружина комедіанта» Джорджа Мура в контексті французького натуралізму.
Богиня Н. В. Еволюція жіночої свідомості в «Трьох життях» Г. Стайн.
Стешин І. О. Риторика феміністичного дискурсу в творах сучасної британської письменниці Анжели Картер.
Постолова И. В. Элементы живописи в создании женских образов в поздних романах Генриха Белля.
Бартків Н. Б. Сучасний британський жіночий роман у контексті жіночої літературної традиції.
Яворська О. Ю. Екскурс у генезис дискурсу феміністичної теорії зарубіжної й української літературних традицій.
Вірченко Т. І. Деякі культурологічні аспекти провідних характерів п’єс Лесі Українки і європейської драматургії.
Макарова Т. М. Етико-духовні інтерпретації спадковості у п’єсах Г. Ібсена та В. Винниченка.
Ємчук Т. Б. Екзистенціалізм та художня література (на матеріалі творів Р. Іваничука та Г. Гріна).
Василевич А. В. Античність у творчості Т. С. Еліота і М. К. Зерова.
Ліхтей Т. В. Творчість Мирослава Валека в дискурсі українсько-словацьких літературних взаємин (рецептивний аспект).
Константиненко К. Л. Україна і Хмельниччина у баченні Альберто Віміни як автора «Історії громадянських війн у Польщі».
Т. ХІ (99)

Мамчур Л. І. Культурологічний підхід у навчанні мови – один із чинників розвитку

комунікативної здатності особистості.Гришкова Р. О. Культурологічний підхід до навчання як передумова розширення

іншомовної соціокультурної компетенції студентів.Karapetjana Indra. The Framework of Linguo-Functional Research Competence.

Шехавцова С. О. Соціокультурна компетентність майбутніх фахівців іноземних

мов у контексті культурологічного підходу.Козубай В. И. Лингвострановедческий аспект и фоновые знания как дискурс

к изучению иностранного языка.Ланова О. В. Особливості темпоральних характеристик дидактичного дискурсу.

Kaut T. G. Cultural Awareness in Teaching Foreign Languages.

Нікіфорова Л. І. Особливості змісту спеціалізованої комунікативної компетенції

при навчанні іноземної мови.Коваленко В. П. Культурологічний аспект викладання іноземної мови.

Клепикова Т. Г. Кредитно-модульная система обучения как фактор евроинтеграции.

Маєвська Л. Д., Цурко О. М. Мова професійного спілкування.

Трубіцина О. М. Мовна компетенція особистості професіонала як об’єкт

комплексного дослідження.Борзенко С. Г., Бабаєва Л. В. Роль мовної та концептуальної картин світу

у формуванні фахівця для сучасного ринку праці.Плотницкая С. В. Формирование языковой личности студента в условиях

межкультурной коммуникации.Боднар С. В. Навчання культури мовленнєвого спілкування на старших

курсах факультетів іноземних мов.Заскалєта С. Г. Формування соціокультурної компетенції студентів

у процесі навчання англійської мови.Дубравська Д. М., Степанов А. В. Соціокультурна компетенція

як визначальний фактор розвитку комунікативних здібностей студентів

при вивченні іноземної мови.

Липская И. И. Социокультурный подход к обучению лексики

административно-правового дискурса при преподавании иностранного языка

как специальности для студентов II–III курсов филологических факультетов.

Вовк О. І. Формування стилістичної компетенції студентів-філологів

у процесі оволодіння англійською граматикою.Заскалєта С. Г., Воєнна В. Г. Комунікативний підхід у методиці викладання

мов u1085 на нефілологічних факультетах.Василенко С. Д., Чечітко Ю. Т. Викладання українознавчих дисциплін

в морському вищому навчальному закладі: досвід, проблеми.Суткевич Г. О. Формування полікультурної компетентності майбутніх

політологів у культурологічному просторі.Бездудна О. М. Переклад літературних текстів як засіб професійної самореалізації

студентів технічного коледжу.Пилипів О. Г. Формування мовної компетенції майбутніх лікарів в умовах

сучасних інтеграційних процесів.Куприна Т. В. Особенности содержания обучения при развитии межкультурной

коммуникативной компетентности у студентов-менеджеров.Семенів О. В. Теоретичні передумови формування міжкультурної комунікативної

компетенції майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності.Пабат В. В. Етнокультурологічний підхід до вивчення російської та української

мов як іноземних у ВНЗ економічного профілю.Борисенко В. В. Лінгвокультурологічний підхід до викладання української мови

професійного спрямування в економічному ВНЗ.Артамонова Г. В., Бахтіярова Х. Ш. Роль і місце новітніх ігрових технологій

навчання при підготовці економістів в умовах глобалізації.Мазур Т. С. Деякі підходи до вивчення творів світової літератури.

Слоневська І. Б. Проблема діалогового мислення у вимірі літературної освіти.

Андрияш Я. М. Формирование когнитивных процессов развития языковой

личности дошкольника.Асанова Л. Н. Этнокультурологический материал на уроках крымскотатарского

языка в первом классе.Покатилова Е. А. Культурологические аспекты работы с текстом-оригиналом

и текстом-переводом на уроках зарубежной литературы в старших классах.Капшай Н. П. Единство литературоведческого, культурологического и личностно

ориентированного подходов на уроке литературы: усвоение понятия романтизм.Филюкина М. А. К вопросу о связи художественного гротеска

и тератологического средневекового орнамента (урок-исследование

по роману Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» в 6 классе).

Дементьева Т. Г. Подготовка к межкультурной коммуникации при обучении

иностранным языкам взрослых.Ильина Л. Э., Чуйкова А. П. Лингвостилистический анализ художественного

текста как один из способов диалога в иностранной аудитории.Богатырёв А. А., Богатырёва О. П. Интерпретация текстовой дроби

на занятии по аналитическому чтению (на материале

английского языка).

Кучеренко І. А. Стилістичні вміння як складова загальномовної

культури особистості.Драчук Л. І. Морально-етичне виховання учнів на традиціях українського

народу (теоретичний аспект).Голуб Н. М. Формування духовних цінностей засобами музики та живопису

на уроках української мови.Чудинова Е. В. Использование художественных фильмов при обучении

иноязычному общению с учетом культурологического подхода.Бобренко Р. В. Освітні модулі образотворчих мистецтв у підготовці редакторів:

роль художньої образно-символічної інформації у формуванні професійної

культурознавчої компетенції.

Мельник О. В. Удосконалення редакторської освіти засобами вивчення

поетичного слова.Ильенко Н. М. О роли стихотворного текста в процессе совершенствования

просодической организации русской речи.Светличная Е. Р. Особенности обучения грамматике в условиях медиации.

Гришкова Н. В. Національна мова та культура в їхній взаємодії.

Приходченко К. І. Проблема створення творчого освітньо-виховного середовища

в історії педагогіки.Адинцова А. И. Препятствия на пути успешной реализации коммуникативного

процесса: взгляд на проблему преподавателя английского языка для

специальных целей.

Прокопчук М. М. До проблеми змісту підручників з навчання другої іноземної

мови для загальноосвітніх навчальних закладів


Руденко О. М. Найпрогресивніші сучасні методи та методики викладання

іноземної мови.Корниенко Е. Р. Фольклорный текст как средство формирования

межкультурной компетенции при обучении РКИ.Скрипник Т. М. Особливості кількісного симультанного сприйняття

й запам’ятовування текстів іноземною мовою (на прикладі творів

В. Шекспіра і Р. Бернса).

Нікіфорова Л. І. Інформаційно-педагогічна взаємодія як система єдності

конкретних компонентів при вивченні іноземної мови.Білецька І. О. Полікультурні тенденції мовної освіти у США.

Filimonova M. V., Ilyina O. V., Pustovit S. N. Learning English as American

Experience of Ukrainian Students.Sirotenko T. V., Zvereva N. Y. Reading Skills in Teaching English for

Special Purposes.Жебровская И. О. К проблеме категории определенности/неопределенности

в современных французском и английском, русском и украинском языках.

60.

Мусійчук В. А. Концептуально-ономасілогічне моделювання системі паремійних

одиниць (на матеріалі паремій в’єтнамської мови, що представляють концепт

«праця»).61.

Петрова Ю. І. Функціональна парадигма єгипетського діалекту в арабській

літературі.

62.

Адинцова А. И., Клышевич Т. Н. О некоторых подходах к формированию

переводческих навыков у взрослых в разнородных группах.1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка