Tacis проект uk02Сторінка3/9
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Документи, що підтверджують походження

Стаття 80

Продукція, яка походить з країни-бенефіціара, користується тарифними преференціями, передбаченими Статтею 67, після пред'явлення: 1. сертифікату походження за формою А, зразок якого наведено у Додатку 17; або

 2. у випадках, зазначених у Статті 89 (1) - декларації, текст якої наведено у
  Додатку 18, яка здійснюється експортером на рахунку-фактурі, накладній або
  будь-якому іншому комерційному документі, у якому відповідну продуїс ,
  описано у мірі, достатній для того, щоб ідентифікувати її (яка надалі іменується
  "декларація на рахунку-фактурі").

(а) СЕРТИФІКАТ ПОХОДЖЕННЯ ЗА ФОРМОЮ А Стаття 81

1. Продукція, що походить з країни у розумінні цього Розділу, при імпорті до ЄС отримує тарифні преференції, визначені у Статті 67, за умови, що вона була прямо перевезена у розумінні Статті 78, та при поданні сертифікату походження за формою А, виданого митними органами або іншими компетентними урядовими органами країни-бенефіціара, за умови, що така країна:

— надала Європейській Комісії інформацію згідно Статті 93; а також

14

__- сприяє ЄС шляхом надання дозволу митним органам країн-членів ЄС перевіряти автентичність документів або точність інформації щодо дійсного походження відповідної продукції.2 Сертифікат походження за формою А може видаватися лише у випадках, коли він є документальним підтвердженням, необхідним для надання тарифних преференцій, визначених Статтею 67.

 1. Сертифікат походження за формою А видається лише за письмовою заявою
  експортера або його уповноваженого представника.

 2. Разом із заявою, експортер або його уповноважений представник подають будь-
  які необхідні супровідні документи, які доводять, що експортована продукція
  відповідає вимогам щодо видачі сертифікату походження за формою А.

 3. Сертифікат видається компетентними урядовими органами країни-бенефіцара у
  тому випадку, коли експортована продукція може вважатися такою, що походить з цієї
  країни у розумінні Підрозділу 1. Сертифікат видається експортерові негайно після
  д)го, як було здійснено або забезпечено експорт продукції.

 4. Для перевірки виконання вимог параграфу 5, компетентні урядові органи мають
  право запитувати будь-які документальні підтвердження та здійснювати будь-які
  перевірки, які вони вважають необхідними.

 5. Відповідальність за забезпечення належного оформлення сертифікатів
  покладається на компетентні урядові органи країни-бенефіціара.

 6. Заповнення графи 2 у сертифікаті походження за формою А є необов'язковим. У
  графі 12 зазначається "Європейське Співтовариство" або назва країни-члена ЄС.

 7. Дата видачі сертифікату походження за формою А зазначається у графі 11.
  Місце для підпису у цій графі, зарезервоване для компетентних урядових органів, що
  видають сертифікат, заповнюється від руки.

Стаття 82

У випадках, коли на прохання імпортера або на виконання умов, передбачених митними органами країни-імпортера, продукція у демонтованому або нескладеному вигляді у розумінні загального правила 2(а) Гармонізованої системи, яка підпадає під Розділи XVI та XVII або товарні позиції №№ 7308 або 9406 Гармонізованої системи, ввозиться партіями, на таку продукцію до митних органів подається єдиний документ про походження після ввезення першої партії.Стаття 83

Оскільки сертифікат походження за формою А являє собою документальне підтвердження заяви про надання тарифних преференцій, визначених у Статті 67, відповідальність за будь-які заходи щодо верифікації походження продукції та

15

перевірки інших відомостей у сертифікаті покладається на компетентні урядові органи країни-експортера.Стаття 84

Документи про походження продукції подаються до митних органів імпортуючих

країн-членів ЄС у порядку, передбаченому Статтею 62 Кодексу. Зазначені органи можуть вимагати перекладу документа про походження, а також вимагати, щоб ввізна декларація супроводжувалася заявою від імені імпортера на предмет того, що ввезена продукція відповідає вимогам цього Розділу.

Стаття 85

1. Незважаючи на положення Статті 81(5), сертифікат походження за формою А


може, як виняток, видаватися після експорту продукції, на яку він видається, якщо:

 1. його не було видано у момент експорту через помилки або ненавмисні
  упущення чи особливі обставини; або

 2. якщо компетентним урядовим органам буде доведено, що сертифікат
  походження за формою А було видано, але не було прийнято при імпорті через
  технічні причини. '
 1. Компетентні урядові органи можуть видавати сертифікат, що має зворотну силу,
  лише після звірки відповідності інформації, наведеної експортером у заявці, з
  інформацією у відповідних документах на експорт, а також після перевірки того, що
  сертифікат походження за формою А не було видано раніше при експорті продукції, на j
  яку вимагається сертифікат. '

 2. Графа 4 сертифікату походження за формою А, що має зворотну силу, повинна •
  містити напис "Issued retrospectively" або "Delivre a posteriori"7. I

Стаття 86 1.У випадку крадіжки, втрати або руйнування сертифікату походження за формою »
А експортер може звернутися до компетентних урядових органів, що видали ;
сертифікат, за дублікатом, який оформлюється на підставі експортної документації, що -
мається у їхньому розпорядженні. Графа 4 дублікату Форми А, виданого у такий
спосіб, повинна містити слово "Duplicate" або "Duplicata"8, а також дату видачі та

порядковий номер оригіналу сертифіката.

І

2. Для цілей Статті 90 b дублікат вважається чинним з дати видачі оригіналу. |
Стаття 87

1.Коли продукція, що походить з країни, підпадає під контроль митного органу у ЄС, можлива заміна оригіналу документу про її походження одним або більше7 "Видано після вивозу продукції" (прим, пер.) 1 "Дублікат" (прим, пер.)

16

сертифікатами походження за формою Л для цілей відправки всієї або певної частини ціп продукції у будь-яке місце в межах ЄС або до Швейцарії чи Норвегії. Заміна сертифікату (сертифікатів) походження за формою А здійснюється митним органом, піл контроль якого підпадає дана продукція. 1. Сертифікат, виданий у порядку заміни згідно параграфу 1 або Статті 88,
  вважається окремим сертифікатом походження на продукцію, на яку він виданий.
  Сертифікат у порядку заміни видається на підставі письмової заяви реекспортера.

 2. У верхній правій графі сертифікату, виданого у порядку заміни, зазначається
  назва країни-посередника, в якій він був виданий.

У графу 4 заносяться слова "Replacement certificate" "Certificat de replacement"9, а також дата видачі оригіналу сертифікату походження та його порядковий номер.

Назва реекспортера зазначається у графі 1.

Назва кінцевого вантажоотримувача зазначається у графі 2.

Всі відомості про реекспортовану продукцію, зазначені на оригіналі сертифікату, переносяться до граф 3-9.

Відомості про рахунок-фактуру реекспортера заносяться у графу 10.

Графа 11 заповнюється митними органами, які видали сертифікат у порядку заміни. Відповідальність цих органів обмежується діями по видачі сертифіката у порядку заміни. Відомості у графі 12 щодо країни походження та країни призначення переносяться з оригіналу сертифіката. Ця графа скріплюється підписом реекспортера. Реекспортер, який добросовісно підписує цю графу, не відповідає за точність відомостей, що містяться в оригіналі сертифікату. 1. Митний орган, якому подається заява про вчинення дій, зазначених у параграфі
  1, повинен зазначити на оригіналі сертифікату ваги, кількості та характер продукції,
  яка пересилається, а також вказати на ньому порядкові номери відповідного
  сертифікату або сертифікатів, виданих у порядку заміни. Цей орган повинен зберігати
  оригінал сертифікату щонайменше 3 роки.

 2. До сертифікату, виданого у порядку заміни, може додаватися фотокопія
  оригіналу сертифікату.

 3. У випадках, коли продукція, на яку розповсюджуються тарифні преференції
  згідно Статті 67, отримує звільнення у відповідності до положень Статті 76, порядок,
  визначений цією Статтею, розповсюджується лише на продукцію, призначену для
  ІІосІачання в ЄС.

Стаття 88

«Сирі ифікаг, нилапий в порядку заміни» (прим, пер.)

17

Продукція, що походить з країни у розумінні цього Розділу, отримує при імпорті до ЄС тарифні преференції згідно Статті 67 після пред'явлення сертифікату за формою Л, виданого у порядку заміни митними органами Норвегії або Швейцарії на підставі сертифікату походження за формою А, виданого компетентними урядовими органами країни-бснефіціара, за умови виконання вимог Статті 78, а також за умови, що Норвегія або Швейцарія сприяють ЄС шляхом надання дозволу його митним органам перевіряти автентичність і точність виданих сертифікатів. Порядок верифікації, встановлений Статтею 94, застосовується mutatis mutandis1. При цьому термін, передбачений Статтею 94(4), продовжується до восьми місяців.(Ь) ДЕКЛАРАЦІЯ НА РАХУНКУ-ФАКТУРІ Стаття 89

1. Декларація на рахунку-фактурі може оформлюватися: 1. уповноваженим експортером ЄС у розумінні Статті 90; або

 2. будь-яким експортером на будь-яку партію, яка складається з однієї або більшої
  кількості пакувальних одиниць продукції, що походить з країни, загальна
  вартість якої не перевищує 6000 Євро, за умови надання сприяння,
  передбаченого Статтею 81(1).
 1. Декларація на рахунку-фактурі може оформлюватися у тому випадку, якщо дана
  продукція може вважатися такою, що походить з ЄС або країни-бенефіціара, і
  відповідає іншим вимогам цього Розділу.

 2. Експортер, який оформлює декларацію на рахунку-фактурі, повинен бути
  готовий у будь-який час подати на вимогу митних або інших компетентних урядових
  органів країни-експортера всі необхідні документи, які підтверджують походження
  продукції, а також виконання всіх інших вимог цього Розділу.

 3. Декларація на рахунку-фактурі здійснюється експортером французькою І.
  англійською мовами шляхом нанесення на рахунок-фактуру, накладну або інший
  комерційний документ, за допомогою друкарської машинки, штампу або
  поліграфічних засобів, декларації, текст якої наведено у Додатку 18. У випадку, якщо
  декларація здійснюється рукописом, текст повинен бути написаний чорнилами і
  друкованими літерами.

 4. Декларація на рахунку-фактурі скріплюється рукописним оригіналом підпису
  експортера. Проте, уповноважений експортер у розумінні Статті 90 не повинен
  підписувати такі декларації за умови подання митним органам письмового
  зобов'язання про те, що він бере на себе повну відповідальність за будь-яку
  декларацію, яка ідентифікує його у спосіб, еквівалентний скріпленню декларації
  оригіналом підпису.

 5. У випадках, передбачених параграфом 1(Ь), використання декларації на
  рахунку-фактурі підпадає під наступні особливі умови:

18

a) декларація на рахунку-фактурі видається на кожну партію;

b) якщо товари, що містяться у партії, вже були піддані перевірці на предмет статусу походження у країні-експортері, експортер може послатися на цю перевірку у декларації на рахунку-фактурі.

Положення першого підпараграфу не звільняють експортерів від виконання будь-яких інших формальностей, встановлених митним або поштовим законодавством.Стаття 90

1 Митні органи ЄС можуть уповноважити будь-якого експортера (далі -


"уповноважений експортер"), -який часто здійснює відвантаження продукції, що
походить з ЄС у розумінні Статті 67(2), і який надає всі достатні для митних органів
гарантії необхідні для перевірки походження продукції та виконання всіх інших вимог
цього Розділу, видавати декларації на рахунку-фактурі незалежно від вартості
продукції, зазначеній у рахунку.

 1. Митні органи можуть надати статус уповноваженого експортера за умови
  виконання будь-яких вимог, які вони вважають за належні.

 2. Митні органи надають уповноваженому експортерові номер митного дозволу,
  який зазначається на декларації на рахунку-фактурі.

 3. Митні органи здійснюють контроль за використанням дозволу уповноваженим

експортером.

5. Митні органи можуть відкликати дозвіл у будь-який час. Дозвіл відкликається у


випадках, коли уповноважений експортер більше не може надавати гарантій,
зазначених у параграфі І, не виконує умов, зазначених у параграфі 2, або іншим чином
вдається до неналежного використання дозволу.

Стаття 90а

1. Статусу походження продукції з ЄС у розумінні Статті 67(2) підтверджується пред'явленням: 1. сертифікату про пересування EUR. 1, зразок якого наведено у Додатку 21; або

 2. декларації на рахунку-фактурі згідно Статті 89.

2 У графу 2 сертифікату про пересування EUR.1 експортер або його
Уповноважений представник заносять слова "GSP beneficiary countries" та "EC" або
"Pays beneficiaires du SPG" та "СЕ"10.

<(Країни бенефіціари : ГСП» та «СС» (прим, пер.)

19

3. Положення цього розділу стосовно видачі, використання та верифікації сертифікатів походження за формою А застосовуються mutatis mutandis до сертифікатів про пересування EUR.1, а також до декларацій на рахунку-фактурі, за винятком положень про їх видачу.Стаття 90Ь

 1. Документ про походження продукції є дійсним протягом 10 місяців з дня його
  видачі у країні-експортері, і повинен протягом зазначеного терміну подаватися до
  митних органів країни-імпортера.

 2. Документи про походження, які подаються до митних органів країни-імпортера
  після остаточного терміну для їх подання, який зазначено у параграфі 1, можуть бути
  прийняті в цілях застосування преференційного режиму згідно Статті 67, якщо
  неподання цих документів до закінчення встановленого остаточного терміну було
  викликано надзвичайними обставинами.

 3. У інших випадках спізненого подання документів про походження митні о[ .й
  країни-імпортера можуть приймати їх у тих випадках, коли продукція була
  представлена до закінчення зазначеного остаточного терміну.

 4. На прохання імпортера та з урахуванням вимог митних органів імпортуючої
  країни-члена ЄС, митним органам може подаватися єдиний документ про походження
  про ввезенні першої партії, якщо товари:
 1. імпортуються в рамках постійних і частих торговельних операцій у великих
  комерційних обсягах;

 2. є предметом однієї угоди купівлі-продажу при тому, що сторони цієї угоди
  засновані у країні-експортері або ЄС;

 3. класифікуються за однією позицією Комбінованої номенклатури (на рівні
  восьми знаків);

 4. постачаються виключно від одного експортера, призначаються одному
  імпортеру і проходять митні процедури в одному митному органі ЄС.

Такий порядок застосовується до обсягів продукції та протягом терміну, встановлених компетентними митними органами. За будь-яких обставин такий термін не може перевищувати три місяці.

Стаття 90с

1. Продукція, яка надсилається у вигляді малих пакетів від приватних осіб приватним особам або становить частину особистого багажу пасажирів, вважається за продукцію, що маг відповідне походження та користується тарифними преференціями згідно Статті 67, і подання сертифікату походження за формою А або декларації на

20

рахунку-фактурі не вимагається ча умови, що така продукція не ввозиться з комерційними цілями і була задекларована як така, що відповідає вимогам цього Розділу, а також якщо не існує сумнівів щодо достовірності такої декларації.? Товари, які ввозяться випадково і складаються лише з продукції для особистого

користування їх одержувачів, або пасажирів, або їх сімей, не вважаються за продукцію, що ввозиться з комерційними цілями, якщо її характер та кількість свідчать, що будь-які комерційні цілі не переслідуються.

3. Крім того, загальна вартість такої продукції не повинна перевищувати 500 ЄВРО у випадку малих пакетів або 1200 ЄВРО у випадку товарів, що становлять частину особистого багажу пасажирів.

Стаття 91


 1. У випадку застосування Статті 67(2), (3) або 4 компетентні урядові органи
  країни-бенефіціара, від яких вимагається видача сертифікату походження за формою А
  на продукцію, у виробництві якої були використані матеріали походженням з ЄС,
  Норвегії або Швейцарії, покладаються на сертифікат про пересування EUR.1 або, якщо
  необхідно, декларацію на рахунку-фактурі.2.

 2. Графа 4 сертифікатів походження за формою А, виданих у випадках,
  передбачених параграфом 1, містить помітку "EC cumulation", "Norway cumulation",
  "Switzerland cumulation" або "Cumul CE", "Cumul Norvege", "Cumul Suisse"11.

Стаття 92

Винайдення незначних розбіжностей між відомостями, наведеними у сертифікаті походження за формою А, сертифікаті про пересування EUR.1 або декларації на рахунку-фактурі, та інформацією, наданою у документах, що подаються до митного органу для проходження формальностей, необхідних для ввезення продукції, не повинні ipso facto12 вести до визнання сертифікату або декларації недійсними, якщо у належному порядку встановлено, що цей документ відповідає представленій продукції.

Очевидні формальні помилки, такі як друкарські помилки у сертифікаті походження за формою А, сертифікаті про пересування EUR.1 або декларації на рахунку-фактурі, не повинні призводити до відхилення такого документу, якщо ці помилки не є такими, що викликають сумніви щодо правильності відомостей, наведених у такому документі.

Підрозділ ЗМетоди адміністративного співробітництва

«Накопичення СС», «Накопичення Норвегії», «Накопичення Швейцарії» (прим, пер.) лат самі про собі , в силу самого факту (прим, пер.)

21

Стаття 93


 1. Країни-бенефіціари інформують Європейську Комісію про назви та адреси
  урядових установ на їх території, уповноважених видавати сертифікати походження за
  формою А, а також надають зразки відбитків печаток, що використовуються цими
  органами. Країни-бенефіціари також надають Європейській Комісії назви та адреси
  відповідних урядових органів, які відповідають за перевірку сертифікатів походження
  за формою А та декларацій на рахунку-фактурі. Печатки набувають чинності з дати
  отримання зразків їх відбитків Європейською Комісією. Комісія направляс цю
  інформацію митним органам країни-членів ЄС. В разі, коли така інформація
  розсилається на заміну попередніх відомостей, Комісія зазначає дату набуття чинності
  новими печатками згідно з інструкціями, виданими компетентними урядовими
  органами країн-бенефіціарів. Ця інформація призначається для службового
  користування; проте, якщо товари повинні надійти у вільний продаж, відповідні митні
  органи можуть дозволити імпортерові або його уповноваженому представнику
  ознайомитися зі зразками відбитків печаток, зазначених у цьому параграфі.

 2. Європейська Комісія публікує в Офіційному журналі Європейс ••%
  Співтовариств (серія С) дату виконання новими країнами-бенефіціарами, визначеними
  Статтею 97, зобов'язань, передбачених параграфом 1.

 3. Європейська Комісія надсилає країнам-бенефіціарам зразки відбитків печаток,
  які використовуються митними органами країн-членів ЄС для видачі сертифікатів про
  пересування EUR. 1.

Стаття 93а

З метою застосування положень щодо надання тарифних преференцій згідно Статті 67, кожна країна-бенефіціар повинна виконувати або забезпечити виконання правил походження, заповнення та видачі сертифікатів походження за формою А, а також умов використання декларацій на рахунку-фактурі та вимог адміністративного співробітництва.Стаття 94

\. Перевірки сертифікатів походження за формою А та декларацій на рахунку-фактурі здійснюються у час, обраний навмання, або тоді, коли митні органи ЄС мають обгрунтовані сумніви щодо автентичності таких документів, статусу походження відповідної продукції або виконання інших вимог цього Розділу.

2. Для цілей виконання положень параграфу 1 митні органи ЄС повертають сертифікат походження за формою А та рахунок-фактуру, якщо її було подано, декларацію на рахунку-фактурі або копію цих документів компетентним урядовим органам експортуючої країни-бснефіціара, зазначаючи у разі можливості, причини запиту. Будь-які отримані документі та інформація, з яких випливає, що інформація у документі про походження є невірною, направляються разом з вимогою про перевірку.

Якщо зазначені митні органи приймуть рішення про призупинення надання тарифних преференцій згідно Статті 67 під час очікування результатів перевірки, ця продукція

22

видасться імпортеру за умови виконання будь-яких застережних заходів, які вважатимуться за необхідні. 1. Якщо вимога про перевірку документів про походження вноситься згідно
  параграфу 1, така перевірка повинна бути проведена, а її результати передані митним
  органам СС протягом щонайдовше шести місяців. Ці результати повинні давати змогу
  встановити, чи документи про походження відповідають фактично експортованій
  продукції, і чи ця продукція може вважатися за таку, що походить з країни-бенефіціара
  або СС.

 2. У випадку сертифікатів походження за формою А, виданих згідно Статті 91,
  відповідь повинна включати копію (копії) сертифікату (тів) про пересування EUR. 1
  або, якщо необхідно, відповідної декларації (їй) на рахунку-фактурі.

5. Якщо у випадку Існування обгрунтованого сумніву відповідь не поступить
протягом шести місяців, передбачених параграфом 3, або якщо у відповіді не
міститиметься інформації, достатньої для визначення автентичності відповідних
документів або фактичного походження продукції, компетентним органам
надсилається другий запит. Якщо після другого запиту результати перевірки не
надсилаються запитуючим органам протягом чотирьох місяців, або якщо ці результати
не дають змогу визначити автентичність відповідних документів або фактичне
походження продукції, запитуючі органи, за винятком надзвичайних обставин,
відмовляють у наданні тарифних преференцій.

Положення першого підпараграфу застосовуються між країнами одного регіонального угруповання для цілей перевірки сертифікатів походження за формою А, виданих у відповідності з цим Розділом.

6. Якщо результати перевірки або будь-яка інша наявна інформація свідчать про
порушення положень цього Розділу, експортуюча країна-бенефіціар, за власною
ініціативою або на вимогу ЄС, повинна терміново провести або забезпечити
проведення відповідних розслідувань для запобігання таким порушенням. З цією
метою СС може брати участь у розслідуваннях.

7- Для цілей перевірки сертифікатів походження за формою А, копії сертифікатів разом з копіями будь-яких експортних документів, оформлених на підставі сертифікатів, повинні зберігатися компетентними урядовими органами експортуючої країни-бенефіціара протягом щонайменше трьох років.Стаття 95

С'Іапя 78(І)(с) та Статі я Х8 застосовуються з часу, коли Норвегія та Швейцарія при наданні Іарифних преференцій певній продукції, яка походить з країн, що Розвиваються, запровадять положення, аналогічні тим, що діють в СС.

23

Європейська Комісія інформує митні органи країн-членів ЄС про прийняття Норвегією та Швейцарією таких положень і сповіщає їх про дату набуття чинності Статтею 78(1 )(с) та Статтею 88, а також аналогічними положеннями, прийнятих Норвегією та Швейцарією.Ці положення застосовуються за умови укладання ЄС, Норвегією та Швейцарією угоди, якою, серед іншого, передбачено надання один одному необхідної взаємної допомоги у питаннях адміністративного співробітництва.

Підрозділ 4 Сеута і Мелілья13Стаття 96

 1. Термін "ЄС" у цьому Розділі не включає Сеуту і Мелілью. Термін "продукція,
  що походить з ЄС", не включає продукцію, що походить з Сеути і Мелільї.

 2. Цей Розділ застосовується mutatis mutandis^ при визначенні, чи може продукція,
  що походить з експортуючої країни-бенефіціара, користуватися Генералізованою
  системою преференцій при імпорті до Сеути і Мелільї; або при визначенні, чи
  походить продукція з Сеути і Мелільї.

 3. Сеута і Мелілья вважаються однією територією.

 4. Положення цього Розділу стосовно видачі, використання та перевірки
  сертифікатів походження за формою А застосовуються mutatis mutandis^ до продукції,
  що походить з Сеути і Мелільї.

 5. Митні органи Іспанії відповідають за застосування положень цього Розділу у
  Сеуті і Мелільї.

Підрозділ 5 Заключні положення

Міста на півночі Африки, на Середземноморському узбережжі Марокко. Сеута вважагться частиною іспанської провінції Кадіс, Мелілья - частиною провінції Малага, (прим, пер.)

24

Стаття 97

Якщо країна або територія отримують або поновлюють статус країни-бенефіціара стосовно продукції, визначеної відповідними Постановами Ради або Рішенням ЄСВС5, товари, що походять з цієї країни або території можуть користуватися Генералізованою системою преференцій за умови, що вони були експортовані з країни-бенефіціара або території-бенефіціара в день або після дня, визначеного Статтею 93(2).ДОДАТОК 14
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка