Технологія особистісно орієнтованого урокуСкачати 34.32 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір34.32 Kb.
Технологія особистісно орієнтованого уроку

Головною метою особистісно орієнтованої освіти є роз­виток людини, в якої ефективно працюють механізми самореалізації, саморозвитку, адаптації, самопізнання, яка спроможна жити в діалогічній взаємодії з людьми, довкіллям, культурою та цивілізацією.

Реалізація цієї мети потребує насамперед суттєвих змін в усьому освітньому просторі: від парадигми освіти до мо­делювання та проведення уроку із застосуванням технології особистісно орієнтованого навчання.

Пропонуємо один з варіантів проведення особистісно орієнтованого уроку.

Для того, щоб учень зміг стати суб'єктом навчальної діяльності, він повинен оволодіти основними її етапами:

-орієнтація

- ціле покладання

- проектування

- організація реалізація- контроль

- корекція

- оцінка.

1. Етап орієнтації.

- Мотивація вчителем наступної діяльності, позитив­на установка на роботу.

- Орієнтація учнів щодо місця заняття, яке прово­диться, в цілісному навчальному курсі, розділі, темі (схеми, таблиці, опори, словесна установка тощо).

- Опора на особистий досвід учнів з проблеми занят­тя.

2. Етап покладання мети.

- Визначення разом з учнями особистісно значущих завдань тієї діяльності, яку передбачено здійснити протя­гом уроку (що може дати робота учня саме на цьому уроці для складання тематичного заліку, державної атестації, майбутнього життя);

- Визначення показників досягнення поставлених зав­дань (які знання, уявлення, способи діяльності про це свідчитимуть).Методи й засоби реалізації першого та другого етапів; актуалізація, проблематизація, інтрига, ігрова ситуація, формування пізнавального інтересу тощо.

3. Етап проектування.

- Залучення учнів (у разі можливості) до планування діяльності, яка здійснюватиметься на уроці, через поперед­ню роботу (випереджувальні завдання, повідомлення, ре­ферати, підготовка наочності тощо):

- Складання плану наступної роботи;

- Обговорення плану роботи, яку передбачено вико­нати.

4. Етап організації виконання плану діяльності.

- Подання варіативності у виборі способів навчаль­ної діяльності (письмового або усного; індивідуального або в групі; переказ опорних положень або розгорнута відповідь; в узагальнюючому вигляді або на конкретних приклада тощо).

- Вибір учнями способів фіксації пояснення нового матеріалу (конспект, схема, таблиця, опора, план, тези, вис­новки тощо).

- Вибір учнями (у разі можливості) завдань та спо­собів їх виконання під час закріплення знань, формування

вмінь та вироблення навичок.

- Варіативність домашнього завдання (диференціація за рівнями складності та способами виконання).

Методи та засоби психолого-педагогічної підтримки діяльності учнів: заохочення; створення яскравих наочно-об­разних уявлень; навчально-пізнавальна гра; створення ситу­ації успіху; пізнавальний інтерес; створення проблемної си­туації; спонукання до пошуку альтернативних рішень; ви­конання творчих завдань; кооперація учнів; створення ситу­ації взаємодопомоги тощо.

5. Етап контрольно-оцінювальний.

- Залучення учнів до контролю за розвитком навчаль­ної діяльності (форми взаємоконтролю у парі чи групі; са­моконтроль).

- Участь у виправленні допущених помилок, осмис­лення їх причин (взаємо - та самоаналіз).

- Надання учням можливості самостійно або за до­помогою вчителя чи інших учнів порівнювати отриманий ними результат з критеріями стандарту, закладеного у на­вчальній програмі.

- Використання механізмів позитивного ставлення до успіху школяра та виставлення рівневих оцінок за дванад-цятибальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів не тільки за кінцевий результат, а й протягом проце­су навчання.

- Засвоєння учнями структури діяльності відбувається завдяки вчителю, який допомагає учням:

- Орієнтуватися у навчальному матеріалі (предмет­ний курс, тема, блок, навчальне завдання);

- Визначити або брати участь у визначенні мети кон­кретної навчальної діяльності;

- Реалізувати план діяльності, мати можливість варі­ювати цей процес у межах визначених норм;

- Самостійно або спільно з іншими учнями та вчите­лем оцінювати результати своєї діяльності, порівнюючи її з освітнім стандартом (критеріями досягнення мети).


Саме суб'єктне ставлення до завдань діяльності, при­своювання та погоджування цих завдань учнями і вчите­лем і діалоговій взаємодії є першим відправним пунктом в реалізації особистісно-зорієнтованого навчання (немає мети - немає суб'єкта!).

Завершальним етапом навчальної діяльності на уроці є усвідомлення ситуації досягнення мети, переживання си­туації успіху, підкріплення позитивної мотивації щодо са­мої діяльності.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка