Тема досвіду: Використання комп’ютерних та інтерактивних технологій під час вивчення математики Адреса досвідуСкачати 101.26 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір101.26 Kb.
Тема досвіду:

Використання комп’ютерних та інтерактивних технологій під час вивчення математикиАдреса досвіду:

м. Харків

вул. Лесі Українки, 4

КЗ «ХСШ ІІ-ІІІ ступенів №3»Автор досвіду:

Калюжна Ганна Володимирівна, вчитель математики, спеціаліст вищої категоріїПровідна наукова ідея:

Пошук та впровадження нових інтерактивних методів навчання, удосконалення засобів і форм процесу навчання, його наукова інформатизаціяАктуальність досвіду:

 • забезпечення якісного зворотного зв’язку між учнем і засобом освіти, який функціонує на базі ІТ;

 • можливості обробки великих обсягів інформації за короткий час;

 • наочне подання на екрані об’єктів, процесів як у вигляді моделей, так і їх математичних інтерпретацій;

 • реалізація поглибленого індивідуального підходу до учня, при якому кожному може бути запропонована його власна траєкторія освіти;

 • підвищення мотивації навчання.

Вивчення математики має велике значення для наукового сприйняття світу, для розвитку творчої, інтелектуально розвиненої особистості. Тому сучасна педагогічна система математичної освіти вимагає удосконалення методики викладання. Необхідно забезпечити учня багажем знань за допомогою взаємодії з викладачем, з іншим учнем, з групою. В цьому випадку інтерес учнів до уроку та його ефективність зростає. Досвід роботи свідчить про те, що однією з ефективних форм навчання є інтерактивне. Це форма організації пізнавальної діяльності, що має конкретну, передбачену мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою необхідність, може розкрити свої здібності й продемонструвати знання з предмета, відчуває впевненість у собі.

Під час інтерактивного навчання навчальний процес здійснюється за постійної активної участі всіх учнів. Інтерактивне навчання вимагає від кожного учня вміння спілкуватися один з одним, мислити, приймати рішення. Залежно від інтерактивних форм учень навчається опрацьовувати інформацію, робити опорні схеми, алгоритми та конспекти, передавати свої знання іншим, висловити власні думки, розв’язувати та складати різноманітні різнорівневі завдання, оцінювати самостійно роботу свою та інших учнів.

Виходячи зі специфіки математики (учень висловлює свої думки на базі основних понять та вмінь писати рівняння, розв’язувати задачі, складати формули, порівнювати) та досвіду роботи за інтерактивними методами, хочу зупинитися на деяких з них. Математика дуже тісно пов’язана з побутом, промисловістю, сільським господарством та будівництвом, тому дуже вдалим є метод «асоціативний кущ». Він дозволяє сприймати науку та життя як одне ціле, що є дуже важливим для підвищення зацікавленості учнів у вивченні математики.

Наступний метод, якому хотілося б приділити увагу, - «ажурна пилка». Він вимагає опрацювання великої кількості матеріалу під час викладання математики у 10-х класах з теми «Паралельність прямих та площин». При чому учні навчаються (під час опрацювання інформації у групі) зі своєї теоретичної частини вибирати основне, стисло його записувати та передавати іншим учням у групі. Також це відбувається в процесі переходу кожного представника домашньої групи до експертної групи. Іноді передача інформації відбувається непослідовно. Тоді виникає необхідність скласти алгоритм для запису інформації, яка дозволяє учневі записувати теоретичні відомості до певного стовпчика і рядка таблиці.

Для невеликої кількості інформації використовую метод «навчаючи – вчися», при чому учні розташовуються в групах для виконання завдання – закріплення нового матеріалу, а своєю інформацією діляться, переходячи один до одного. Використання одночасно двох цих методів дозволяє учням опрацювати матеріал з теми «Паралельність прямих та площин» досконаліше. Для закріплення отриманої інформації використовую схему – ребус, яка вимагає від учнів уміння не тільки називати властивості прямих і площин, але й робити відповідні записи (символи), аргументовано висловлювати думку групи. На цьому етапі дуже важливо, щоб участь брало якомога більше членів групи.

Також на етапі закріплення знань учням можна запропонувати:

1.Скласти та розв’язати альтернативні алгоритми (схеми) перетворень тригонометричних виразів, розв’язування тригонометричних, показникових логарифмічних та ірраціональних рівнянь та нерівностей, дослідження функції за допомогою похідної тощо. При чому частину карток – описів складаю сама, а іншу частину – учні. Це необхідно зробити перший раз разом з учнями, тому що вони під час уроку можуть не зрозуміти завдання, а вже на наступному - вони це роблять із задоволенням самостійно.

2.Скласти план (схему) розв’язування геометричної задачі на основі опрацьованого матеріалу в групі, обмінятися цим планом з іншою групою, щоб доповнити її чи виправити, якщо не згодні. Після закінчення роботи з планом один учень з будь-якої групи (за бажанням) пояснює їх план та вносить пропозиції щодо доповнень у плані іншої групи, а вже потім оформлюється розв’язування задачі на дошці та в зошиті.

Дуже важливо, щоб під час заключної частини уроку учні, підбиваючи підсумки, починали відповіді словами: «Я знаю…», «Я вмію…» (метод незакінчених речень). За допомогою цього методу учень може оцінити свій рівень опанування нового матеріалу та визначити власні складнощі.

Дуже непростим моментом є оцінювання учнів на інтерактивному уроці. Тому для якісного оцінювання знань учнів враховую і самооцінку власної роботи учня в групі.

Звичайно, поради давати не важко, інша справа – їх виконувати. Один із підходів полягає у наданні дитині великого ступеня свободи, створенні комфортної демократичної обстановки на уроці. Головне – показати, якою прекрасною є радість пізнання!

Педагогічні методи для досягнення цієї мети дуже різні. Один із них, широко представлений у педагогіці різних європейських країн, метод ключових компетенції.

Удосконалення компетенції відбувається приблизно на одних і тих самих предметах, і серед них звичайно ж – математика. Скрізь також діти освоюють комп’ютерну грамотність, що вважається міжпредметним умінням і входить як складова до курсу інших предметів.

У своїй практичній діяльності кожен учитель, що проводить навчальні заняття з використанням ІКТ, обирає той близький йому за різними параметрами набір педагогічних програмних засобів, що підвищує ефективність його роботи, а теоретичні знання, практичні уміння і навички його учнів наближує до вимог сьогодення. Для мене завжди було важливо не лише досягти максимального результату в роботі, але і навчальні заняття зробити змістовнішими та менш нудними для учнів.

Мета – проаналізувати, як впливає на процес викладання математики застосування табличного процесора MS Excel, програми для створення презентацій Microsoft PowerPoint, пакета динамічної геометрії DG, контрольно-діагностичної системи Test-W.

Кожен елемент із зазначеного переліку програмних засобів є достатньо досконалим у своєму роді. Використовуючи їх на уроці по черзі або разом можна значною мірою підвищити ефективність навчально-виховного процесу.

Програма для створення презентацій Microsoft PowerPoint є універсальним видом наочності і може бути застосована у кожному класі на уроці будь-якого типу. Та найефективнішим, на мою думку, є підготовка та використання презентацій:

- на уроках вивчення нового матеріалу у вигляді комп’ютерного діафільму з використанням елементів анімації;

- на уроках узагальнення і систематизації знань з теми - у вигляді шаблону «навчальний посібник», презентації з майстра автозмісту, де розглядаються всі поняття, формули, співвідношення за темою, наведено матеріал з історії розвитку даного поняття, міститься яскравий ілюстративний матеріал – діаграми, схеми, ілюстрації, аудіо та відео файли, матеріали для контролю та самоконтролю знань.

Такий матеріал я використовую в умовах мультимедійного класу, демонструю учням презентацію з оптимальною на конкретному етапі роботи швидкістю, при потребі повертаючись до деяких слайдів або повторюючи презентацію кілька разів.

На уроці узагальнення і систематизації знань з теми «Піраміда» у 11 класі учнями була використана створена в процесі підготовки до заняття презентація, що містила як програмовий так і позапрограмовий матеріал, багато ілюстрацій, відеоролик.

Систематичне використання комп’ютерних презентацій на уроках знімає гостро поставлене питання майже повної відсутності у школі будь-якої наочності з математики. Більше того, постає інше питання – чи варто витрачати невеликі шкільні ресурси для придбання наочності, зокрема традиційних, достатньо хороших таблиць і плакатів з геометрії, якщо можна повторити їх і подати у вигляді презентації?

На шляху переходу від конкретних до загальних задач із умовою, заданою параметрично, традиційно виникають труднощі, пов’язані з віковими особливостями школярів. Якщо не подолати їх вчасно, учень важко засвоює і погано розуміє сутність теорем, законів, зустрічається з труднощами при формулюванні висновків, узагальнень, проведенні досліджень тощо.

Ефективним інструментом у процесі формування наукового світогляду та абстрактного мислення є розв’язування задач з геометрії, умови яких містять параметри. Коли постає питання зображення геометричних фігур, розв’язування задач на побудову, проведення досліджень властивостей геометричного місця точок площини я використовую пакет динамічної геометрії DG, розроблений авторським колективом ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.

В освітній галузі «Математика» Державних стандартів базової і повної середньої освіти вивченню функціональної змістової лінії не випадково надається першочергового значення. Проте, властивості, наприклад, квадратичної функції засвоюють не всі учні з різних причин, серед них – не достатня кількість розв’язаних задач.

Використання табличного процесора MS Excel може докорінним чином змінити ситуацію. Докладно вивчивши послідовність побудови графіка функції один раз, наступні приклади можна розв’язувати за допомогою «Майстра діаграм».

Використовуючи готові графіки не важко навчити учнів «зчитувати» властивості відповідних функцій: проміжки монотонності, знак усталості, точки екстремуму, розв’язувати нерівності f(x) <0 (f(x) >0) тощо.

Слід зазначити, що таку роботу доцільно проводити не у мультимедійному, а у комп’ютерному класі, бажано разом із вчителем інформатики, який міг би закріпити та оцінити вміння учнів користуватися можливостями MS Excel.

Взагалі, тісна співпраця вчителя математики та інформатики якісно змінює результати учнів з обох дисциплін. Викладання математики при цьому набуває більш динамічної форми, а інформатика стає для учня прикладною.

Тестування, як засіб педагогічної діагностики, дозволяє оперативно і точно визначити рівень знань окремого учня, характеристики навчального процесу в класі, групі, паралелі класів, школі, місті, країні.

Тестові методики добре зарекомендували себе в багатьох країнах світу. А з урахуванням переходу у 2007 році на незалежне зовнішнє оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів потребують ширшого впровадження у практику роботи. Систематична робота з комп’ютерним тестом повинна стати для учня звичною справою. Тоді зростають його шанси на складання успішного незалежного зовнішнього тестування.

Контрольно-діагностична система TEST-W призначена для перевірки знань тестуванням на комп'ютері і є хорошим програмним середовищем для створення тестів з математики. Вихідний тест може мати будь-яку кількість питань (рекомендується від 30 до 50 і більше).

Програма складена Олексієм Шестопаловим, одержала гриф «Схвалено до використання МОН України» та розміщена за адресою в Інтернетіhttp://ostriv.in.ua/index.php?option=com_remository&Itemid=1341&func=fileinfo&parent=folder&filecatid=1

Підготовка учня до державної підсумкової атестації з алгебри у 9 класі – вдалий час для систематичної роботи із тестами. Адже перша частина такого іспиту складається з 12 тестових завдань. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з алгебри був використаний мною як база для створення тестів у середовищі TEST-W . У процесі роботи учень зчитує завдання з екрана, виконує необхідну обчислювальну роботу на папері або усно, обирає правильну на його думку відповідь, а в кінці роботи отримує абсолютно об’єктивну оцінку, що є, беззаперечно, високоефективною виховною функцією тестової технології.Результативність досвіду:

Руденко С., ЯгнюкО, ІІ місце обласного етапу конкурсу-захисту МАН (2009,), Ягнюк О. (2008), Басок В.(2009, 2010, 2011) районних та обласних етапів олімпіад з математики.Команда юних математиків впродовж останніх років посідає призові місця в обласному етапі (Ягнюк О., 2009, Мартинюк І., 2010).

Випускники 2008 року при складанні тестів на ЗНО показали достатній та високий рівні навчальних досягнень (середній бал становив 9,8).

Підготовлено та проведено семінари для вчителів «Впровадження інтерактивних форм та методів в навчально-виховний процес», «Впровадження ІКТ в навчальний процес», семінари-тренінги «Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках з використанням інтерактивних технологій». Перелік використаної літератури:

 1. Слєпкань З.І. Методика навчання математики. – К.,: «Зодіак-ЕКО», 2000.

 2. Інтерактивні технології на уроках математики: Навч. - метод. Посібник / Упоряд. І.С. Маркова – Х.: Вид. група «Основа». 2007 – 126с.

 3. Урок математики в сучасних технологіях: теорія і практика: Метод проектів. Комп’ютерні технології. Розвивальне навчання / Упоряд. І.С. Маркова – Х.: Вид. група «Тріада». 2007 – 171с.

 4. Урок математики в сучасних технологіях: теорія і практика: Розвиток критичного мислення: Навч. – метод. посібник / Упоряд. І.С. Маркова – Х.: Вид. група «Основа». 2007 – 125с

 5. Капіносов А.М. Основи технології навчання. Проектуємо урок математики – Х.: Вид. група «Основа». 2006.–140с.

 6. Кларин М.В. Интерактивноеобучение – инструментосвоения нового опыта // Педагогика. – 2000. – № 7. – с. 12–18.

 7. Пометун О.І, Пироженко Л.В. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. – К., 2002.

 8. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. пос. – К.: Вид-во А.С.К., 2003. – 192 с.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка