Тема. Методи і прийоми навчання української мовиСкачати 52.91 Kb.
Дата конвертації23.03.2016
Розмір52.91 Kb.
Практична робота 8

Тема. Методи і прийоми навчання української мови

План

1. Класифікації методів навчання мови за джерелами знань, рівнем пізнавальної діяльності учнів, способом взаємодії учителя й учнів на уроці.

2. Основні методи навчання української мови (усний виклад учителем матеріалу, бесіда, спостереження учнів над мовою, робота з підручником, метод вправ, програмоване навчання, комп’ютеризоване навчання).

Література

Методика навчання української мови в середніх навчальних закладах / За ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2005. – 400 с.

Пентилюк М. І., Окуневич Т. Г. Методика навчання української мови у таблицях і схемах : навчальний посібник. – К. : Ленвіт, 2006. – 134 с.

Пентилюк М. І., Окуневич Т. Г. Сучасний урок української мови – Х. : Вид. група “Основа”, 2007. – 176 с.

Остапенко Н. М. Технологія сучасного уроку рідної мови : навч. посібник / Н. М. Остапенко, Т. В. Симоненко, В. М. Руденко. – К. : ВЦ “Академія”, 2012. – 248 с.

Горошкіна О. М. Теорія і практика навчання української мови в старших класах. – Х. : Основа, 2012. – 171 с.

Олійник І. С., Іваненко В. К., Рожило Л. П., Скорик О. С. Методика викладання української мови в середній школі. – К. : Вища школа, 1989.
Попередня підготовка

1. Проаналізуйте вислів О. Біляєва про методи навчання: “У викладанні мови витримали випробування часом багато традиційних методів навчання, зокрема, розповідь учителя, евристична бесіда, спостереження над мовою та ін. Було б, звичайно, неправильним протиставляти їм як “активні” нові методи, що з’явилися в шкільній практиці. Адже кожен метод по-своєму служить досягненню мети уроку” / Біляєв О. М. Сучасний урок української мови. – К.: Рад. школа, 1981. – С.53.

2. Розробіть фрагмент уроку вивчення лексикології, використовуючи інтерактивні методи і засоби навчання. Підготуйтеся до проведення уроку в аудиторії з подальшим його обговоренням.
Аудиторна робота

І. Обговорення теоретичних питань.

Опрацюйте запропоновані класифікації методів навчання мови. Зробіть висновок про можливість їх застосування в сучасній школі.

О. Біляєв у зв’язку з різними способами взаємодії вчителя і учнів обґрунтував основні методи навчання української мови в школі: усний виклад учителя (розповідь, пояснення), бесіда вчителя з учнями, спостереження учнів над мовою, робота з підручником, метод вправ.

С. Караман до основних методів навчання мови зараховує: усний виклад учителя, бесіду, спостереження учнів над мовою, роботу з підручником, метод вправ, а також програмоване навчання, комп’ютеризоване навчання; а також інтерактивні методи навчання, зокрема дискусію, рольову гру, моделювання, метод кейса.

Співвідношення типів і методів у навчанні мови

(за концепцією М. Шкільника)

Типи навчання

Домінантні методи навчання

Інформаційно-повідомлюючий


Догматичні методи (серед них – виклад матеріалу в книжці, слово вчителя, орієнтований на запам’ятовування; репродуктивні відповіді на запитання; механічне виконання мовних вправ за готовими зразками)

Дослідницький


Спостереження над явищами громадського життя й природи, над мовними фактами; практична діяльність (передусім складання різних видів ділових паперів)

Пояснювально-ілюстративний (традиційний)


Розповідь учителя, евристична бесіда, спостереження учнів над мовою, робота з підручником і навчальними посібниками, метод вправ

Програмоване навчання


Репродуктивний спосіб набування знань (навчальні та розпізнавальні алгоритми; тренувальні програмовані завдання, вправи)

Проблемно-пошуковий

Частково-пошуковий метод

К. Плиско в праці “Принципи, методи і форми навчання української мови” (1995) подає таку систему методів проблемно-розвивального навчання мови: інформаційно-рецептивний, спонукально-репродуктивний, стимулюючо-пошуковий, спонукально-пошуковий і метод проблемного викладу навчального матеріалу.

Методична концепція О. Потапенка пропонує розширити й доповнити класифікацію методів навчання мови (евристичне спостереження, порівняння, конструювання, моделювання, смислове бачення, метод творчої реалізації) за способом взаємодії вчителя та учнів новими ефективними способами, як-от: метод роботи з електронними носіями знань, Інтернетом; метод лінгвістичної інтуїції; метод лінгвістичного програмування та алгоритмізації; метод запобігання типовим недолікам учнів.

В ключі найновіших способів продуктивного навчання О. Потапенко зосереджується на трьох групах методів:

- когнітивних – метод емпатії, метод смислового, образного бачення; метод символічного бачення; метод евристичних запитань; метод евристичного спостереження; метод дослідження, метод конструювання понять, правил; метод гіпотез, метод прогнозування та ін.;

- креативних – метод придумування; метод “Якби...”; метод образної картини; метод аглютинації; “розумовий штурм”; метод синектики;

- організаційно-діяльнісні – метод учнівського планування; створення освітніх програм учнів; самоорганізації навчання; взаємонавчання; метод рецензії; метод рефлексії; метод самооцінки.

ІІ. Виконання завдань:

1. Випишіть 5-6 проблемно-ситуативних завдань з мови.

2. Розробіть 2-3 проблемні ситуації на матеріалі лексики.Наприклад, учитель пропонує учням виконати ще одну вправу і чує репліку: “Ми вже і так заморилися”. Можна зробити невеличку паузу і запитати: “А чи знаєте, що у слові “заморилися” заховалася історія наших предків?”. В очах учнів виникає цікавість. Тоді продовжуємо: “Ще до прийняття християнства наші прадіди поклонялися багатьом богам; серед них була й богиня сну, відпочинку Морина. Вона й морила людей сном, утомою; звідти, з сивої давнини, й прийшли до нас слова: моритися, заморитися”.

3. Проведіть експеримент для порівняння ефективності використання готової наочності та тієї, яка накреслюється на дошці під час пояснення.

4. Складіть три завдання, виконання яких вимагало б використання дієслів у дійсному, умовному й наказовому способах.

Наприклад: а) розкажіть про культпохід у театр, уживаючи дієслова в дійсному способі; б) напишіть твір, використовуючи дієслова умовного способу; в) розробіть інструкцію “Як складати букет квітів”, уживаючи дієслова наказового способу.
Запитання для контролю та самоконтролю

Чим можна пояснити функціонування різних класифікацій методів навчання мови?

Чим зумовлюється вибір того чи іншого методу, прийому навчання мови?

Коли доцільно застосовувати метод розповіді? Бесіди? Спостереження учнів над мовою?

Чому на сьогодні є актуальним метод роботи з підручником?

У чому суть методу зв’язного викладу вчителя? Коли і з якою метою доцільно його використати? Які основні вимоги до слова вчителя на уроці?

Чому у лінгводидактиці останнім часом перевага надається активним методам навчання, зокрема проблемним?

Які прийоми допомагають активізувати сприйняття матеріалу учнями у процесі розповіді вчителя?

Які методи та прийоми забезпечують реалізацію міжпредметних зв'язків у навчанні мови?

Поміркуйте, які методи доцільно застосовувати, коли:

1) зміст навчального матеріалу потребує осмислення зв’язків між мовними явищами;

2) рівень сформованості знань, умінь і навичок учнів високий;

3) навчальний матеріал не є принципово новим для учнів;

4) зміст мовного матеріалу потребує роботи з довідковою літературою.Які прийоми найдоцільніше застосувати в структурі визначених вами методів відповідно до чотирьох ситуацій?


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка