Тема: Основні етнополітичні аспекти в історії українського народуСкачати 140.93 Kb.
Дата конвертації18.03.2016
Розмір140.93 Kb.
ІV. 3. Семінарські заняття
Семінар №1

Тема: Основні етнополітичні аспекти в історії українського народу

Основна мета:  • за результатами аналізу історичних джерел та історіографічної літератури визначити періоди, закономірності формування та розвитку етнополітичних процесів в Україні;

  • визначити історичні аспекти появи чисельних етносів в Україні, найбільш характерні риси їх спілкування між собою в рамках держави; а також суть поняття “етнополітики” та її особливості в різних періодах життя українського народу;

  • зробивши аналіз історіософських концепцій щодо формування та розвитку українського етносу, визначити особистий погляд на згадану проблему;

  • з врахуванням визначеної належності себе та оточуючих до певного етносу, підтримувати сприятливий психологічний клімат при здійсненні спільної діяльності.План


 1. Історіософські концепції щодо формування та розвитку українського етносу.

 2. Етнополітика та її особливості у часи Київської Русі, Галицько-Волинського князівства та Козацько-гетьманської держави.

 3. Етнополітичний фактор в умовах розбудови української незалежної держави.

 4. Міграція та еміграція українців, її хвилі. Українська діаспора та її внесок у відродження держави.


Реферативні фіксовані виступи.

 1. Формування концепції державної етнонаціональної політики сучасної України.

 2. Етноси в Україні: від найдавніших часів до сьогодення.

 3. Етнічні спільноти в кримському регіоні в історичній ретроспективі.


ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Бойко О.Д. Історія України. – К., 2002. – С. 58–80.

 2. Грушевський М. Історія України-Руси: У 12 кн. – К., 1991. – Кн. 1, 2, 3, 4.

 3. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. – К., 1990 – С. 31-38, 105-108, 111-114.

 4. Етнографія України: Навч. посібник / За редакцією С.А.Макарчука – Львів, Світ, 1994. – С.520.

 5. Зубалій О.Д., Лановик Б.Д., Траф’як М.В., Жук Г.М. Історія української діаспори: Навчальний посібник для студентів вузів – К.: НМК ВО, 1998. – 148 с.

 6. Історія України. За ред. проф. Б.П. Ковальского. – К.: Вища школа, 1998. – С.3–87.

 7. Історія України. За ред. В.А. Смолія.– К.:Альтернатива, 1997. – С.405- 418.

 8. Історія української еміграції. Матеріали по спецкурсу. Укл. О.Д.Зубалій, Д.Лановик та інші. – К.: НМК ВО,1992 – С. 96.

 9. Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991–2000 рр.). – К., 2000. – 467 с.

 10. Національні процеси в Україні. Документи і матеріали в 2–х частинах. – К.: Наукова думка, 1997. – 205 с.

 11. Політична історія України. / За ред. В.І.Танцюри – К., 2001. – С. 26–33, 45–48.


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Толочко П. Київська Русь. – К., 1996. – 249 с.

 2. Україна на зламі тисячоліть: історичний екскурс, проблеми, тенденції, перспективи / За заг. ред. Г.В. Щокіна. – К.: МАУП, 2000. – С. 47–59.

 3. Українська народність: Нариси соціально–політичної і етнополітичної історії. – К.: Наукова думка, 1990. – 350 с.

 4. Чирко Б. Національні меншини на Україні (20–30–ті рр. ХХ ст.). – К., 1995. – 410 с.Семінар 2.
Тема: Основні закономірності, суть і наслідки початкових етапів державотворення в Україні

Основна мета:  • за результатами аналізу історичних джерел та історіографічної літератури визначити періоди, закономірності формування та розвитку державності українського народу, її етапів, функціонування органів державної влади та управління та значення державотворчих процесів для розвитку українського суспільства;

  • визначити історичні значення розвитку Київської Русі та Галицько-Волинського князівства в історії україснкього народу, розкрити механізм політичної влади у Давньоруській державі;

  • зробивши аналіз подій, пов’язаних з козацькою добою ХVІІ – др. пол. ХVІІІ ст., визначити етапи становлення Української козацької гетьманської держави, особливості її політичної військової організації та значення в процесі українського державотворення.


План

 1. Витоки державотворчих процесів в Україні. Скіфсько-сколотська держава, античні міста-поліси, Антське царство.

 2. Княжий період державотворення на українських землях. Київська Русь та Галицько-Волинська держава, основні етапи їх розвитку.

 3. Особливості державного життя в Україні за часів Литовського та Польського підпорядкування.

 4. Українська козацько-гетьманська держава: її історія, досвід, наслідки.

Реферативні фіксовані виступи

 1. Норманська концепція походження назви "Русь", утворення Київської Русі та її оцінка в сучасній історіографії.

 2. Назва "Україна" та основні версії щодо її походження.

 3. Запорізька Січ та її значення в історії українського державотворення.


основна лІТЕРАТУРА:


 1. Бойко О.Д. Історія України. – К.,2002. – 365 с.

 2. Борисенко В.Й. Курс української історії з найдавніших часів до ХХ ст. – К., 1998. – с. 18 - 21, 46-60, 87-107, 117-127, 210-278, 327-387.

 3. Брайчевський М.Ю. Походження Русі. – К.,1968. –105 с.

 4. Дігтяр П.А. Історія держави і права України. – К., 1997.– 76 с.

 5. Історія України. За ред. проф. Б.П.Ковальського. – К., Вища школа, 1998. – С.270-309

 6. Історія України. / За ред. В.А.Смолія. – К.: Альтернатива, 1997. – С.184-243, 360-404.

 7. Киричук В.В. Історія державного управління в Україні. – К., 2000.– 135 с.

 8. Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991–2000 рр.) – К., 2000. – С.259-269.

 9. Новітня історія України (1900–2000): Підручник / За ред. А.Г.Слюсаренка. – К., 2002. – С. 174-260.

 10. Політична історія України. / За ред. В.І.Танцюри – К., 2001. – С. 33-44, 49-55, 56- 69.

 11. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. Курс лекцій. – К., 1990. – 608 С.

 12. Українська державність у ХХ столітті: Історико-політологічний аналіз / О.Дергачов (кер. авт. кол.). – К.,1996. – С. 277-280.


Додаткова література:


 1. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991. – 63 с.

 2. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.: кордони, населення, право. – К., 1996. – 284 с.

 3. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1994. – 87 с.

 4. Когут З. Російський централізм і українська автономія: ліквідація Гетьманщини 1760–1830. – К., 1996. – 137 с.

 5. Кремень В., Табачник Д., Ткаченко В. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду). – К.,1996. – 398 с.

 6. Молик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. –Львів, 1995. – С.10-72.Семінар №3

Тема: Проблеми відродження української держави у XX ст. та на початку ХХІ ст.

Основна мета:  • за результатами аналізу історичної літератури, використовуючи ознаки різних епох та критерії причинно-наслідкових зв’язків історичних процесів визначити основні закономірності, суть і наслідки етапів і процесів державотворення;

  • визначити історичні особливості пошуку оптимальних моделей будівництва незалежної України;

  • враховуючи особливості сучасного державотворення визначити особисту участь в усіх процесах.План


 1. Українська революція 1917-1920 рр.: досягнення та прорахунки в державотворчих змаганнях.

 2. Державотворчі процеси в Україні в радянський період та їх історичне місце.

 3. Національно-творчий характер суверенної України на рубежі ХХ-ХХІ ст.


Реферативні фіксовані виступи.

 1. Національно-визвольна боротьба на західноукраїнських землях та утворення Західноукраїнської Народної Республіки.

 2. Конституційний процес в Україні - історичні особливості.

 3. Активізація процесу політичного реформування української держави на початку ХХІ ст.

 4. Основи зовнішньополітичної діяльності України на сучасному етапі.


ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Бойко І. Селянство України в другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ ст. – К., 1963. – 285 с.

 2. Бойко О.Д. Історія України. – К., 2002. – С. 86 – 135, 566 – 614.

 3. Борисенко В.Й. Курс української історії з найдавніших часів до ХХ ст. – К., 1998. – С. 18 – 21, 46 – 60, 87 –107, 117 –127, 210 –278, 327 – 387.

 4. Дігтяр П.А. Історія держави і права України. – К., 1997. – 76 с.

 5. Історія держави і права України. / Калиновський В.С., Кузьминец А.В. – К., 2003. – 448 с.

 6. Історія України: курс лекцій / За ред. Ковальського Б.П. – К., 1998. – 407 с.

 7. Історія України: Навч. посібник/ За заг. ред. Смолія В.А. – К., 1997. – С. 45 –70.

 8. Киричук В.В. Історія державного управління в Україні. – К., 2000. –135 с.

 9. Новітня Історія України: 1900–2000 / За ред. Слюсаренка А.Г. – К., 2002. – 174-260 с.

 10. Політична історія України / За ред. В.І. Танцюри - К., 2001. - С. 33-44, 49-55, 56-69.

 11. Тараненко М.Г., Шевчук В.П. Історія української державності. Курс лекцій. – К., 1990. – 608с.

 12. Яковенко Н.М. Нариси з української історії – К., 1997. – 403 с.

 13. Українська державність у ХХ столітті: Історико–політологічний аналіз / О. Дергачов (кер. авт. кол.). – К.,1996. – С. 277–280.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Гунчак Т. Україна, перша половина XX ст.: Нариси політичної історії. – К., 1993. – 105 с.

 2. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.: кордони, населення, право. – К., 1996. – 255 с.

 3. Історія держави і права України. / Калиновський В.С., Кузьминец А.В. – К., 2003. – 448 с.

 4. Кондратюк В.О., Буравченкова С.Б. Українська революція: здобутки та втрати в державотворчих змаганнях. – К.,1998. – 207 с.

 5. Кремень В., Табачник Д. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду). – К., 1996. – 406 с.

 6. Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть. – К., 2000. – 385 с.

 7. Нагаєвський І. Історія української держави XX ст. – К., 1993. – 413 с.

 8. Українська державність у XX ст.: Історико-політичний аналіз / О.Дергачов (кер. авт. кол.) – К., 1996 – С.277 – 280


Семінар №4
Тема: Історія формування та діяльності громадських організацій та політичних партій в українському суспільстві

Основна мета:  • аналізуючи сучасні документи та історичні матеріали, що відтворюють закономірності попереднього життя українського народу, визначити особливість сучасного соціально-політичного розвитку українського суспільства та його перспективу;

  • проаналізувати зародження історично української соціальної системи, наявність в ній ознак міжнародного впливу, поєднання історичного і сучасного;

  • зробити аналіз історії формування соціальних груп та їх роль у створенні оригінальної форми державності;

  • врахувати процеси соціально-політичної історії України при здійсненні навчальної та соціальної діяльності.План


 1. Український національно-культурний та революційний рух в кінці XVIII - XIX ст.

 2. Створення українських політичних партій на початку ХХ ст. та їх роль в революції 1917–1920 рр.

 3. Створення радянської моделі суспільного розвитку та її вплив на соціально-політичну ситуацію в Українській РСР.

 4. Демократизація громадсько-політичного життя на рубежі ХХ – ХХІ ст. Формування багатопартійної системи в сучасній Україні.


Реферативні фіксовані виступи.

 1. Кирило-Мефодіївське товариство та його вплив на зростання національної свідомості українців.

 2. Виникнення громад та їх роль у національному відродженні України.

 3. Участь українських депутатів в І та ІІ Державних Думах Російської імперії.

 4. Дисидентський рух як політична форма опору офіційній владі в Україні.


ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Бойко О.Д. Історія України. – К., 2002. – С.566 – 614.

 2. Голобуцький О.Г. та ін. Політичні партії України. – К., 1996. – 135 с.

 3. Історія України: курс лекцій / За ред. Ковальського Б.П. – К., 1998. – 407с.

 4. Історія України: Навч. посібник/ За заг. ред. Смолія В.А. – К., 1997. – С. 45 –70.

 5. Крисаченко В.С. та ін.. Україна: крок у ХХІ століття (соціально-політичний аналіз). – К., 2002. – 620 с.

 6. Новітня історія України: 1900 –2000 рр./ За ред. Слюсаренка А.Г. – К.: Вища школа, 2002. – 719 С.

 7. Політична історія України: Навч. посібник/ За ред. Танцюри В.І. – К.: Академія, 2001. – С. 151 – 425.

 8. Українська народність:нариси соціально-економічної і етнополітичної історії. – К.:Наук. думка,1990. – С. 12–88.


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Історія суспільних рухів та політичних партій в Україні (ХІХ ст. – 1920 р.). – К., 1993. – 104 с.

 2. Касьянов Г.В. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х рр. – К., 1995. – 346 с.

 3. Колесник В.Ф., Рафальский О.О., Тимошенко О.П. Шляхом національного відродження: Національне питання в програмах та діяльності українських партій Наддніпрянщини. 1900 –1907 рр. – К., 1998. –189 с.

 4. Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст. – К., 1997. – 438 с.

 5. Шаповал Ю. Україна 20-50-х років і сторінки неписаної історії. – К., 1995. –169 с.

 6. Шевченко Л. Культурно-ідеологічні процеси в Україні у 40-50-х роках. – Український історичний журнал. – 1992. – № 7-8.

 7. Шип Н.А. Интелигенция на Украине (ХХ столетие). Историко-социологический очерк. – К., 1991. – 147 с.


Семінар №5
Тема: Особливості та визначальні тенденції розвитку освіти, науки та техніки в певні історичні періоди в житті українського народу
Основна мета:

  • визначити історичні аспекти виникнення і функціонування освітніх систем в Україні, закономірності становлення вищої освіти в Україні;

  • проаналізувати розвиток науки і техніки України, як невід’ємної частини світової науково-технічної революції;

  • визначити приоритетні напрямки досліджень науковців НТУУ “КПІ”, та свою участь у наукових розробках;

  • проаналізувавши запровадження Болонського процесу у вищій освіті в Україні, в НТУУ “КПІ”, зробити власні пропозиції щодо удосконалення організації навчання.

План


 1. Зародження і розвиток освіти на українських землях у період Київської Русі та литовсько-польської доби.

 2. Освітні реформи ХІХ століття. Створення вищої школи в Україні.

 3. Становище освіти в УРСР: від ліквідації не писемності до запровадження загальної середньої освіти.

 4. Суть, періодизація та соціально-економічні наслідки сучасної науково-технічної революції. Освіта наука, промислово-технічна політика України 1991-2006 роках.


Реферативні фіксовані виступи.

 1. Розвиток історичної науки в Україні XVIII-XIX ст.

 2. Становище освіти в період Центральної Ради та Гетьманату.

 3. Наукові досягнення вчених КПІ в умовах розгортання науково-технічної революції.

 4. Орієнтація України на органічне включення її до світового промислово-технічного потенціалу.


ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Аксіоми для нащадків: українські імена у світовій науці. Зб. Нарисів. – Львів: Меморіал, 1992. – С.544.

 2. Державні науково-технічні програми. – К., 1995. – С. 100–110, 130–143.

 3. Дослідження з історії техніки. Випуск 1. – К., 2002. – С.156.

 4. Дослідження з історії техніки. Випуск 2. – К., 2003. – С.164.

 5. Історія Академії наук України. – К., 1994, - С.356.

 6. Історія національної освіти та педагогічної думки в Україні: Навч. посіб. / Медвідь Л.А. – К.: Вікар, 2003. – 304 с.

 7. Історія України: курс лекцій / За ред. Ковальського Б.П. – К., 1998. – С.136–142, 205–230, 327–328, 453–456.

 8. Історія України: Навч. посібник/ За заг. ред. Смолія В.А. – К., 1997. – С.433–438.

 9. Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації. – К., 2003. – 216. С.

 10. Новітня історія України (1900-2000). За ред. А.І. Слюсаренка. – К., 2000. – С. 598–605.

 11. Освіта України за роки незалежності: стан, факти, події. За ред. В.Г. Кременя. – К., 2001. – С. 8–68, 78–100.

 12. Освіта України. Нормативно-правові документи – К.: Міленіум, 2001. – С. 11–38, 63–86, 128–137, 267–292, 367–371.


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Вища освіта: проблеми та перспективи розвитку. – К., 1995. – С. 7–9, 42–44, 81–82, 112–114.

 2. Глузман А.В. Университетское педагогическое образование: опыт системного исследования. – К., 1997. – С. 170–195.

 3. Литвин В.М., Андрущенко В.О. Науково-освітній потенціал нації: В 3–х Т. – К., 2003.

 4. Освітні технології. За ред. О.М. Пєхота. – К., 2001. – С. 128–162.

 5. Україна в ХХ ст. Зб. док. і мат. – К., 2000. – С. 196, 197, 207, 252–254, 275–276, 286–287.

 6. Україна: утвердження незалежної держави. (1991–2001). За ред. В.М.Литвина. – К., 2001. – С. 421–462.

 7. Яблонський В.А. Вища освіта в Україні на межі тисячоліть: проблеми та інтернаціоналізації. – К., 1998. – С. 38–74.


ІV. 4. Індивідуальні завдання
При написанні рефератів, опанувань окремих питань програми, які пропонуються для самостійного вивчення треба сформувати наступні здатності випускників вищого навчального закладу та систему умінь, що їх відображає.

При здійсненні самостійної роботи визначити: • за результатами аналізу історичних джерел та історіографічної літератури, використовуючи ознаки соціально-історичних епох та критеріїв причинно-наслідкових зв’язків історичних процесів, періоди, закономірності формування та розвитку етнополітичних процесів в Україні;

 • історіософські концепції щодо формування та розвитку українського етносу;

 • основні закономірності, суть і наслідки етапів і процесів українського державотворення;

 • історичні особливості пошуку оптимальних моделей будівництва незалежної України;

 • аналізуючи сучасні документи та історичні матеріали, що відтворюють закономірності попереднього життя українського народу, визначити особливості сучасного соціально-політичного розвитку українського суспільства та його перспективу;

 • історичні аспекти появи чисельних в Україні, найбільш характерні риси їх спілкування між собою, в рамках держави;

 • зародження історично української соціальної системи, наявність в ній ознак міжнародного впливу, поєднання історичного і сучасного;

 • об’єктивні умови і суб’єктивні фактори в процесах гуманітарного, політичного життя народу.

Додаток А

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

 1. Проблеми періодизації історії України в українській історіографії..

 2. Проблеми етногенезу українського народу в історичній літературі.

 3. М. Грушевський – видатний український історик та громадсько-політичний діяч.

 4. Утворення давньоукраїнської князівської держави – Київської Русі, її державний лад та система органів управління та етапи її розвитку.

 5. Суспільна організація Галицько-Волинського князівства, його соціальна структура.

 6. Причини та особливості формування історико-етнографічних регіонів України: Буковини, Волині, Галичини, Закарпаття, Слобожанщини, Півдня, Середнього Подніпров’я.

 7. Литовська та польська експансії на українських землях: етнополітичні виміри.

 8. Українське козацтво як державотворча сила.

 9. Утворення української держави – Війська Запорозького під проводом Б.Хмельницького, її державного-політична та соціально-економічна організація.

 10. Причини та наслідки ліквідація автономного устрою Гетьманщини.

 11. Соціальна модернізація України у складі Російської та Австро-Угорської імперій у другій половині ХІХ ст.

 12. Українське питання у Першій світовій війні.

 13. Національне питання в програмних українських політичних партій та рухів та боротьба за його реалізацію у кінці ХІХ – на початку ХХст.

 14. Пошук оптимальної моделі будівництва незалежної української держави під час революції 1917-1920рр.

 15. Західноукраїнські землі у 1918-1920рр. Боротьба за відродження Української держави.

 16. Плани сусідніх держав щодо України на передодні та на початку Другої Світової війни.

 17. Українське питання в політиці фашистського Рейху. Розгортання руху опору на окупованій Німеччиною та її союзниками території України в 1941-1944 рр.

 18. Запровадження нової моделі освіти на Україні на рубежі ХХ-ХХІ ст.

 19. Проблеми та шляхи вирішення національно-мовних і культурних потреб усіх етносів України в умовах розбудови незалежної держави..

 20. Політичний і духовний розвиток українського суспільства у період загострення кризових явищ радянської системи (1965-1985рр.). Дисидентство, його течії.

 21. Прийняття християнства та його роль у розвитку освіти Київської Русі.

 22. Українські наукові школи в контексті світової історії.

 23. Становище та перспективи розвитку вищої школи України у рамках Болонського процесу.

 24. Україна в сучасних геополітичних перетвореннях. Етапи розвитку зовнішньополітичних стосунків України з Росією та США.

 25. Основні етапи та напрямки розбудови незалежної Української держави в другій половині 90-х рр. ХХ ст.

 26. Утворення багатопартійної системи та її вплив на громадсько-політичне життя сучасної України.

 27. Історичний вимір конституційного процесу в Україні та його роль у політичному реформуванні держави на рубежі ХХ – ХХІ ст.

 28. Основні тенденції співробітництва України з міжнародними організаціями в кінці ХХ - на початку ХХІ ст.

 29. Культура, освіта та спорт в умовах функціонування суверенної держави.

 30. Історичні процеси реформування релігійних конфесій в Україні на сучасному етапі, їх взаємовплив та стосунки з державою.

 31. Сучасна соціальна політика України та заходи щодо подолання кризових явищ.

 32. Міграційні процеси на території України у ХІХ-ХХст.

 33. Роль української діаспори у розбудові державності України на сучасному етапі.

 34. Репатріація кримськотатарського населення та проблеми його облаштування на сучасному етапі.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка